Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats

11. november 2021

Livsmedelsverket har avvecklat den smittade zon som tidigare inrättades i Salo för att förhindra att fågelinfluensan sprids. På orten påträffades i september högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 hos fasaner som satts ut i naturen som viltfåglar. På grund av det stora antalet fasaner i området inrättade Livsmedelsverket då en smittad zon som sträckte sig 10 kilometer kring sjukdomsutbrottet. Inom zonen begränsades förflyttningarna av fjäderfä och produkter av fjäderfä samt jakten på fåglar och det uppställdes krav för att skydda djurhållningsplatser för fåglar mot smitta.

Utbrottet av fågelinfluensa i Salo orsakade tusentals döda fasaner som samlades in från terrängen och fördes bort för att destrueras. När situationen senare hade lugnat ner sig beslutade Livsmedelsverket att avveckla den smittade zonen från och med den 10 november. Ett motsvarande sjukdomsutbrott uppstod i slutet av september likaså bland fasaner som satts ut i naturen i Janakkala i Egentliga Tavastland. På grund av nya fall av fågelinfluensa har man senare i ett par omgångar varit tvungen att utvidga den smittade zonen i området.

Den utdragna fågelinfluensaepidemin och de frilevande fåglarnas höstflytt ökade risken för att fågelinfluensan sprider sig också på andra håll i Finland. I år har det redan rapporterats fler än 60 bekräftade fall av fågelinfluensa i Finland. I Mellaneuropa antas de frilevande fåglarnas höstflytt ha orsakat en ny våg av fågelinfluensa på fjäderfägårdar. Nu senast har smitta på fjäderfägårdar rapporterats bland annat i Tyskland, Holland och Danmark.

Viktigt med smittskydd på fjäderfägårdar

Livsmedelsverket uppmanar fjäderfägårdarna och andra djurhållningsplatser för fåglar i hela landet att fortfarande upprätthålla effektiviserat smittskydd i syfte att förhindra smittor. Fågelinfluensa sprider sig lätt från frilevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar, om fåglarna är i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Fågelinfluensa kan sprida sig från ett område till ett annat också via indirekt kontakt t.ex. med människor eller viruskontaminerade redskap. Viltfåglar bör inte tas in i hägn från naturen innan situationen lugnat ner sig.

Om högpatogen fågelinfluensa sprids till platser där fjäderfä hålls, skulle detta medföra stora ekonomiska förluster både på grund av att de insjuknade fåglarna måste avlivas och destrueras och lokaliteterna saneras och på grund av att den internationella handeln stagnerar. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att också värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar går förlorade.

Det är skäl för dem som deltar i skötseln av fåglar att undvika kontakt med frilevande fåglar genom att tills vidare avstå från jakt på fåglar eller andra hobbyer där man är i kontakt med dessa fåglar. Besök på andra djurhållningsplatser för fåglar ska också undvikas. Livsmedelsverket rekommenderar att frilevande sjuka eller skadade fåglar inte tas för vård till sådana platser där det finns fåglar som betraktas som husdjur.

Misstanke om sjukdom måste anmälas till tjänsteveterinären

Misstanke om sjukdom som tyder på fågelinfluensa, inklusive massdöd bland frilevande fåglar och enstaka döda rovfåglar, ska anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären. Om symtom upptäcks hos fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap måste kommunalveterinären informeras omedelbart. Andra enstaka fåglar som påträffats döda kan bortskaffas som blandavfall.

Kommunalveterinären ser till att behövliga prover skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi 

Läs mera:

Fågelinfluensa i Finland (inkl. vanliga frågor)
Anvisningar till dem som sköter frilevande fåglar(på finska)
Beslut om indragning av den smittade zonen i Salo