Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Salo

30. september 2021

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 som orsakar stor dödlighet bland fåglar har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen som viltfåglar i Salo. På grund av det stora antalet fasaner har Livsmedelsverket inrättat en restriktionszon för bekämpning av smittspridningen i området. Inom zonen är det bland annat förbjudet att förflytta fjäderfä och andra fåglar och krav har ställts för att skydda fåglarnas djurhållningsplatser mot smitta. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland kontaktar varje djurhållningsplats för fåglar som är registrerad i området och ger närmare anvisningar om saken. Jakt på fågel är förbjuden inom zonen.

 I och med att de frilevande fåglarnas höstflytt har börjat ökar risken för att fågelinfluensa sprider sig också på andra håll i Finland. Fågelinfluensa sprider sig lätt från frilevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar, om fåglarna är i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Livsmedelsverket uppmanar till effektivisering av smittskyddet på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser för fåglar i hela landet i syfte att förhindra smitta. Fjäderfän och alla fåglar som hålls som husdjur bör hållas inne eller skyddas från kontakt med frilevande fåglar.  Livsmedelsverket rekommenderar att frilevande sjuka eller skadade fåglar inte tas för vård till sådana platser där det finns fåglar som betraktas som husdjur.

Om högpatogen fågelinfluensa sprids till platser där fjäderfä hålls, skulle detta medföra stora ekonomiska förluster både på grund av att de insjuknade fåglarna måste avlivas och destrueras och lokaliteterna saneras och på grund av att den internationella handeln stagnerar. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att också värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar går förlorade.

Misstanke om sjukdom måste anmälas till tjänsteveterinären

Symptomen på fågelinfluensa varierar enligt virusets sjukdomsalstrande förmåga, fågelart, fåglarnas ålder, levnadsförhållanden och motståndskraft. Sjukdomens inkubationstid är i allmänhet 3–5 dygn. Apati, aptitlöshet, minskad äggläggning, svullnad i huvudregionen och ökad dödlighet är typiska symptom. Också symptom från luftvägarna och diarré kan förekomma. I vissa fall iakttas symtom från centrala nervsystemet, till exempel felaktig hållning och onormala rörelser. Sjukdomen kan framskrida mycket snabbt och då hinner man nödvändigtvis inte upptäcka några symtom innan fåglarna dör. Den skötare som ansvarar för fåglarna ska omedelbart underrätta kommunalveterinären i området om eventuella symptom på fågelinfluensa.

Även massdöd bland frilevande fåglar ska utan dröjsmål anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären som sköter provtagningen. Det är skäl att meddela kommunalveterinären också om enstaka stora rovfåglar som påträffats döda. Andra enskilda fåglar som påträffats döda kan förstöras som blandavfall. Rör inte fåglarna med bara händerna och kom ihåg att tvätta händerna efter hanteringen.

Kommunalveterinären ser till att de behövliga proverna skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi (Enheten för djurens hälsa och medicinering)

Läs mera: