Livsmedelsverket inleder effektiviserade coronavirustestningar på pälsdjursfarmer

6. november 2020

Denna vecka inleder Livsmedelsverket effektiviserade coronavirustestningar på minkfarmer. På minkfarmer i Nederländerna och Danmark har det förekommit utbredda coronavirusepidemier som haft koppling till smittor hos människor. I Finland har tills vidare inga coronavirusinfektioner konstaterats hos djur på pälsdjursfarmer. För att förhindra smitta är det viktigt att man tillämpar strikta hygien- och säkerhetsåtgärder på pälsdjursfarmerna.

SARS-CoV-2-viruset som orsakar den pågående coronapandemin smittar lätt från människa till mink. Också mårdhundar kan få smittan. Från minkar och mårdhundar kan coronaviruset åter smitta till människor som är i kontakt med pälsdjur och sprida sig vidare från pälsdjursfarmer. I Danmark har man på minkfarmer påträffat en mutation av coronaviruset som har spridit sig från mink till människor.

Till den provtagning som nu inleds på pälsdjursfarmer har man valt ut 30 farmer som är belägna i tio olika kommuner i Österbotten samt i Södra, Mellersta och Norra Österbotten. Vid valet av kommuner har man beaktat det regionala läget för coronaepidemin hos befolkningen och produktionsmängderna mink. Som prov tas självdöda minkar som kommunalveterinären skickar till Livsmedelsverkets laboratorium för undersökning. Avsikten är att övervakningsprovtagningen ska slutföras under vecka 47. Utifrån resultaten planeras en fortsatt uppföljning, varvid man tar prover från alla mink- och mårdhundsfarmer i Finland.

Livsmedelsverket har hittills deltagit i undersökningen av coronavirusprover från människor. Minkproverna undersöks i Livsmedelsverkets virologiska laboratorium med samma undersökningsmetod.

Kommunalveterinären ska underrättas om misstanke

Pälsdjursuppfödaren ska underrätta kommunalveterinären om djuren på farmen uppvisar symtom som tyder på coronavirussmitta, såsom luftvägssymtom, diarré eller ökad dödlighet. När det finns misstanke om att djur på pälsfarmen har smittats av coronaviruset tar kommunalveterinären prov från farmen. Grunden för misstanken kan vara symtom hos djur, en konstaterad coronavirussmitta hos en person som arbetar på pälsdjursfarmen eller på en pälsdjursfarm i närheten. Om en person som arbetar på eller bor i anslutning till pälsdjursfarmen har konstaterats vara smittad av coronaviruset, ska smittskyddsläkaren underrätta kommunalveterinären om detta.

Det är ytterst viktigt att förhindra att SARS-CoV-2 -viruset kommer in i pälsdjursfarmer. För att stoppa spridning av coronavirussmitta får pälsdjursfarmer inte besökas av personer som uppvisar sjukdomssymtom, har konstaterats vara smittade eller misstänks ha exponerats för coronaviruset. Besök på farmer av andra personer än anställda ska begränsas till vad som är absolut nödvändigt. Om besöken är nödvändiga, till exempel på grund av fodertransport, ska särskilda hygienåtgärder iakttas vid besöken. Pälsdjursnäringen har instruerat pälsdjursuppfödarna om säkerhets- och hygienåtgärder.

Om SARS-CoV-2-virus konstateras hos djur på pälsdjursfarmen, kan Livsmedelsverket med stöd av lagen om djursjukdomar bestämma att pälsdjursfarmens minkar och mårdhundar ska avlivas som ”en ny allvarlig djursjukdom”. Avlivning föreskrivs för att skydda människors hälsa, även om infektionerna i andra länder i regel har spridit sig från människa till mink och inte tvärtom. Pälsdjursfarmens ägare har möjlighet att få kompensation för djur som måste avlivas i enlighet med lagen om djursjukdomar.

Ytterligare information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Enhetsdirektör Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Vanliga frågor: djur och COVID-19