Övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb intensifieras

9. juni 2021

Livsmedelsverket intensifierar övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb på grund av EU-kommissionens nya beslut. Kommissionens beslut (2021/788) förutsätter att pälsfarmerna skickar fler prover än tidigare för undersökning. I fortsättningen skickar de pälsfarmer som håller mink eller finnsjubb fem döda djur för undersökning till Livsmedelsverket med två veckors mellanrum, när farmerna tidigare skickade tre prov med tre veckors mellanrum. Den nya övervakningen börjar den 21 juni och pågår fram till mars 2022.

Kommissionens beslut medger en nationellt fastställd provtagning, om man på pälsfarmerna följer smittskyddskraven och farmens arbetstagare testas med avseende på coronaviruset.  I och med beslutet blir en del av de sjukdomsbekämpande åtgärder som genomförs på pälsfarmerna bindande i stället för frivilliga. Om en farmare inte åtar sig att följa åtgärderna kommer farmens djur att undersökas enligt de grundläggande kraven i kommissionens beslut, dvs. 60 djur per vecka. Regionförvaltningsverken och kommunalveterinärerna övervakar att sjukdomsbekämpningen genomförs på pälsfarmerna.

Kraven i kommissionens beslut gäller bara pälsfarmer med fler än 500 avelsdjur. I Finland övervakas coronaviruset också på mindre pälsfarmer, men för dem är åtgärderna för sjukdomsbekämpning inte bindande.

Liksom tidigare tar kommunalveterinären prover av djuren på farmen för undersökning av coronavirus, om det misstänks coronavirussmitta på farmen. Misstanken kan grunda sig till exempel på konstaterad coronavirussmitta hos en arbetstagare på farmen eller symptom hos farmens djur. Kommunalveterinären besöker också farmen för att ta prover om farmen inte har skickat några döda djur till Livsmedelsverket för undersökning, eller om farmen har skickat bara ett fåtal djur då och då.

Största delen av pälsdjursfarmerna finns i de österbottniska landskapen, och därför koncentrerar Livsmedelsverket coronaprovtagningen av farmade minkar och finnsjubbar till Seinäjoki. Analysen av proverna sker även i fortsättningen vid Livsmedelsverkets virologiska laboratorium i Helsingfors.

I kommissionens beslut bestäms inte vilka åtgärder som ska vidtas om coronavirus påträffas hos djur på en pälsfarm. I Finland bestämmer Livsmedelsverket med stöd av lagen om djursjukdomar att minkarna och finnsjubbarna på en pälsfarm måste avlivas vid konstaterad coronavirussmitta.

Livsmedelsverket har idkat intensivt samarbete med näringen för att upprätthålla det goda sjukdomsläget på pälsfarmerna. Under den övervakning av coronaviruset som inleddes i december i fjol har 218 pälsfarmer skickat in sammanlagt nästan 3 500 prover för undersökning. Coronavirus har inte påträffats i dessa prover.

Ytterligare information:

Övervakning av djursjukdomar:
Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (fram till 11.6.)
Överinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 029 520 4558 (14.–18.6.)
Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436 (21.–24.6.)

Virologiska undersökningar: Enhetsdirektör Tuija Gadd, tfn 029 520 4183

E-postadresser: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

SARS-CoV-2 hos pälsdjur