TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas

12. november 2020

Ett fall av TSE hos hjortdjur har för andra gången bekräftats i Finland. Sjukdomen påträffades i Laukas i mellersta Finland hos en äldre älgko som avlivades i dåligt skick. Finlands första TSE-fall konstaterades hos en 15-årig älg som hittades död i Kuhmo i början av 2018. TSE-sjukdomar hos hjortdjur är långsamt framskridande sjukdomar som alltid leder till att djuret dör. De har veterligen aldrig smittat till människor.

Den uppskattningsvis 18-åriga älgkon hittades i samband med älgjakt då den låg medtagen i terrängen. Älgens huvud skickades till Livsmedelsverket i slutet av oktober för undersökning med avseende på TSE.

Avmagringssjukan CWD (chronic wasting disease) och andra TSE-sjukdomar (transmissible spongiform encephalopathy) hos hjortdjur hör till samma prionsjukdomskategori som till exempel galna ko-sjukan (BSE, bovine spongiform encephalopathy). Avmagringssjuka förekommer allmänt i Nordamerika. I Europa upptäcktes det första fyndet av CWD hos vilda fjällrenar i Norge våren 2016. Populationen i fråga destruerades i sin helhet för att förhindra spridning av sjukdomen. I år påträffades ändå CWD på nytt i Norge hos grannpopulationen till den destruerade fjällrenpopulationen.

På grund av fallen i Norge inledde EU år 2018 ett treårigt övervakningsprogram i Sverige, Finland, Polen och de baltiska länderna. I Finland har förekomsten av TSE-sjukdomar hos vilda hjortdjur och renar undersökts allt sedan 2003. Hittills har man i Finland undersökt totalt cirka 5 000 djur. Av dem har bara två gett positivt resultat. Också i Sverige och Norge har motsvarande enstaka TSE-fall påträffats hos gamla älgar. Det rör sig dock om en annan sjukdom än den smittsamma sjukdomen CWD som konstaterats i Nordamerika och hos fjällrenar i Norge.

Den form av TSE-sjuka som påträffats hos gamla älgar smittar veterligen inte från ett djur till ett annat och ett fynd leder inte till motsvarande följder som i fråga om smittsam CWD, dvs. avmagringssjuka. För säkerhets skull effektiviseras provtagningen av hjortdjur i Laukastrakten. Det är inte känt att någon som helst TSE-sjuka hos hjortdjur någonsin skulle ha smittat till en människa. Således inte heller CWD som lätt smittar mellan hjortdjur.

Det treåriga övervakningsprogrammet för avmagringssjuka hos hjortdjur löper ut i slutet av detta år, men i Finland saknas alltjämt cirka 500 av det målsatta antalet prover. Livsmedelsverket ber renbeteslag, jägare och SRVA-personer skicka in prover från hela landet. Som prov lämpar sig alla över ett år gamla hjortdjur som underkänts vid köttbesiktning, påträffats döda, avlivats som sjuka eller i dåligt skick eller som dött i trafikolyckor.

Avsikten är att övervakningen ska fortsätta också efter det treåriga övervakningsprogrammets slut, men information om innehållet ges senare.

Ytterligare information:

Överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 029 520 4507 (övervakning av djursjukdomar)
Specialforskare Maria Hautaniemi, tfn 029 520 4227 (laboratorieundersökningar)
Forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn 029 520 4792 (sjukdomar hos vilda djur)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

CWD (chronic wasting disease) och andra TSE-sjukdomar hos hjortdjur
Livsmedelsverket ber om att fler CWD-prover ska skickas in
Ofta frågat om CWD