Parasitsmitta

Tarmparasitsmitta är en viktig orsak till att lamm växer dåligt och varje gård borde ha en plan för att förebygga den. De flesta parasiter övervintrar på betesmarkerna och särskilt när man använder samma betesmarker år efter år ökar smittrycket hela tiden.

Sjukdomsalstrare och symtom

De viktigaste parasiterna hos får är rundmaskar i löpmagen och tarmarna (bland annat Ostertagia/Theladorsagia circumcincta, Haemonchus contortus, Nematodirus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp.). Särskilt under betessäsongen är de en viktig orsak till att lamm har diarré och växer dåligt. Också koccidier (Eimeria sp.) förorsakar diarré hos lamm. Diarré som beror på koccidios kan förekomma även hos lamm som hålls inomhus. Andra parasiter hos får är bland annat levermaskar (fårets levermask Fasciola hepatica och den lilla levermasken Dicrocoelium dendriticum), samt bandmasken Moniezia expansa.

Hos många djur, särskilt lamm, orsakar parasitmaskar vanligtvis diarré, aptitlöshet och avmagring. Det viktigaste symtomet på löpmagemasken Haemonchus contortus är just atrofi och anemi, inte diarré. Denna parasit gör även äldre djur sjuka. Koccidier orsakar vanligtvis diarré hos 1–2 månader gamla lamm.

Diagnos och provtagning

För att utreda parasitsmitta tas individuella avföringsprov från minst fem djur i flocken. Det behövs ungefär en matsked avföringsprov från varje djur. Avföringen ska vara alldeles färsk, helst direkt från tarmen, prov kan inte samlas in från betesmarken eller marken. Avföringsproven ska tas innan parasitläkemedel ges. Om djur har dött, sänds som prov ett helt djur eller eventuellt flera för utredning av dödsorsaken.

Profylax

Smittrycket från bandmaskar på betesmarken kan minskas genom betesföljd. Rena betesmarker borde reserveras särskilt för lamm. Parasitmedicinering borde planeras med omsorg, så att man undviker att parasitstammar som är motståndskraftiga mot läkemedlen utvecklas. Den djurkategori som det är viktigast att medicinera mot parasiter är tackorna, och det rekommenderas att de ges medicin i april, senast tre dagar innan de släpps ut på bete. För att förebygga parasiter är det också viktigt med lämplig utfodring med tanke på produktionsfasen, det är skäl att ta hjälp av konditionsklassificering, framför allt bör man se till att djuren får tillräckligt med protein och balanserad mineralutfodring.

Det viktigaste när det gäller att förebygga koccidier är god hygien både inne i fårhuset och ute på betesmarken. Särskilt fuktigt underlag gör fåren mottagliga för smitta. Alltför stor djurtäthet och stress ökar förekomsten av sjukdom. Lammen får inte släppas in i tackornas vinterrastgårdar. Betesföljd förebygger också beteskoccidios. En hälsovårdsplan som görs upp tillsammans med veterinären rekommenderas som hjälp för att kontrollera parasitsmitta.

Förekomst i Finland

Rundmaskar och koccidier är vanliga sjukdomsalstrare hos oss. Haemonchus-smitta förekommer också i hela landet åtminstone ända i höjd med Uleåborg.