EHV 1 och 4

Ekvint herpesvirus EHV-1 och EHV-4 infektioner

Hos hästar påträffas flera olika typer av herpesvirus (Equine Herpesvirus, EHV). EHV-1 och EHV-4 hör till alfaherpesvirus och kan förorsaka olika sjukdomsformer:

  • luftvägsinflammation (rinopneumonit, EHV-1, EHV-4) 
  • abort (virusabort, EHV-1) 
  • sjukdomen hos nyfödda (EHV-1) 
  • neurologisk sjukdom (myeloenkefalopati, EHV-1)

Symtom

Luftvägsinfektioner orsakade av EHV 1 och EHV4 är tämligen vanliga. Särskilt EHV-4 är ytterst vanligt i huvudsak hos unga hästar. Symtomen på EHV-4-infektion är bland annat näsflöde, feber och nedsatt aptit. Förutom luftvägssymtom kan EHV-1 orsaka kastning hos dräktiga ston. Typiskt är då att stoet kastar efter den femte dräktighetsmånaden. EHV-1 orsakar också sjukdom som leder till döden hos nyfödda föl. EHV-1 smitta kan också orsaka neurologisk sjukdom, myeloencefalopati, hos häst. Symptomen kan variera från milda symtom till allvarlig sjukdom med vinglig gång och till och med förlamning. Vinglighet ses framför allt i bakdelen med okoordinerade muskelrörelser. Endel drabbade hästar återhämtar sig aldrig.

Kastning, allvarlig sjukdom hos föl och neurologiska symtom är sällsyntare än symtom i luftvägarna.

Diagnos och provtagning

Det är omöjligt att fastställa vad som orsakat sjukdom i luftvägarna på grundval av symtomen. Man bör misstänka en smittsam sjukdom om flera hästar i stallet insjuknar inom en kort tid eller om en sjuk häst före insjuknandet har varit i direkt eller indirekt kontakt med sjuka hästar från andra stall. Det virus som orsakar sjukdom i luftvägarna kan identifieras genom att man antingen isolerar det eller konstaterar att det bildats antikroppar till följd av smittan.

För att direkt påvisa herpesvirus används PCR-analys av prov på slem från näsborrarna eller på lungsköljvätska samt från aborterade föl jämte efterbörd i samband att dödsorsaken utreds. Proven borde tas under de första sjukdomsdagarna eller strax efter aborten då viruset är säkrast att påvisa.

Svabbprov som tagits med provtagningspinne eller torr topzpinne (3 stycke) eller sköljvätskan skickas till laboratoriet i transportrör för virusprov (till exempel UTM-RT eller Virocult) eller i ett tomt provrör (till exempel serumrör eller mjölkrör). Det ska tas 3 pinnar/häst, så att provet räcker till för alla tester. Transportmedier som är avsedda för bakteriologiska prov ska inte användas för sändning av virusprov.

Om man vil verifiera att antikroppsnivån stigit på grund av viruset, ska parserumprov tas av hästen, det första genast i början av sjukdomen och det andra 2–3 veckor senare. Ett enskilt serumprov ger inte tillförlitlig information om vad som orsakat symtomen, eftersom hästen kan ha antikroppar från en tidigare sjukdom, symtomfri smitta eller vaccination. Om det av parserumprovet framgår att antikroppstitern åtminstone fyrfaldigats är det ett tecken på att hästen har haft en infektion orsakad av det aktuella viruset när det första provet togs. Hos ett sto som kastat kan ingen titerstigning upptäckas, eftersom infektionen och antikroppsökningen har inträffat redan tidigare.

Det är önskvärt att den som skickar in proven i rutan för bakgrundsinformation i remissen beskriver symptomen, hur länge de varat samt ger information om hästens vaccinationshistoria och om det gäller ett parserumprov.

Alla prov ska gärna skickas nedkylda till laboratoriet så snabbt som möjligt efter att proven tagits.

Smittvägar

Sjukdom i luftvägarna med feber som orsakats av herpesvirus påträffas vanligtvis hos hästar som är yngre än 3 år. Inkubationstiden är 2–8 dygn. Viruset utsöndras via luftvägarna redan under inkubationstiden och även senare när viruset aktiveras på nytt. Herpesvirus sprids i huvudsak som droppsmitta men kan också sprida sig via händer, kläder eller saker som smutsats ned av slem från näsborrarna, så god hygien är viktig särskilt när man rör sig mellan olika stall. Om ett sto har aborterat på grund av EHV-1-smitta är fostret, efterbörden och vätskan från livmodern mycket smittfarliga. Stoet borde i mån av möjlighet hållas isolerat över den första brunsten.

Typiskt för herpesvirus är att de kan finnas latenta i kroppen och aktiveras senare i samband med stress, varvid hästen kan både smitta andra hästar och själv få symtom, som dock i allmänhet är lindrigare eller uteblir helt senare gånger.

Profylax

Det är skäl att fästa uppmärksamhet vid förebyggandet av smittsamma sjukdomar, eftersom sjukdomsfall alltid orsakar extra arbete och leder till ”tvångsvila” för hästen. Det vore bra om stallet skulle ha ett separat karantänsstall, där nya hästar placeras de första veckorna. Dräktiga stons kontakter med främmande hästar och särskilt aktiva tävlingshästar och unga hästar borde minimeras. Många djur i samma utrymme ökar sjukdomsfallen, om virussmitta når stallet. Av denna orsak vore det bra att dela upp ett stort stall i mindre enheter. Också människor kan bära virus med sig, så det är viktigt att tvätta händerna och för stallsbesök borde man alltid ha särskilda kläder, som man inte bär i det egna stallet.

Hästar kan vaccineras mot luftvägsinfektioner som orsakas av ekvint herpesvirus (1 och 4). Det bästa skyddet erhålls genom att vaccinera samtliga hästar i stallet.

När man misstänker en smittsam sjukdom är det viktigt att isolera hästen. Det vore bra om olika personer skulle sköta de sjuka de friska hästarna. Om samma personer sköter både sjuka och friska hästar, borde de friska hästarna i mån av möjlighet skötas före de sjuka. Om detta inte är möjligt bör man se till att tvätta händer och utrustning samt byta kläder.

Samtliga virus som orsakar sjukdomar i luftvägarna, också de som vanligtvis orsakar lindriga symtom, kan vara livsfarliga för små föl som inte har fått tillräckligt med råmjölk av god kvalitet. Det är mycket viktigt att skydda dessa föl mot smitta med hjälp av god hygien.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Luftvägsinfektioner orsakade av EHV-1 och EHV-4 skadar hästhushållningen överallt i världen. Särskilt EHV-4 är mycket vanligt och det är i huvudsak unga hästar som insjuknar. I de prov som undersöks vid Livsmedelsverket konstateras nästan alltid antikroppar mot EHV-4.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018