Kvarka (Streptococcus equi subsp. equi -smitta)

Kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi subsp. equi, i dagligt tal kallad S. equi. Kvarka är en ytterst smittsam sjukdom. Bakterien liksom sjukdomen påträffas endast hos hästdjur. 

Största delen av hästarna tillfrisknar från sjukdomen utan medicinering, men framför allt hos föl kan sjukdomen leda till att djuret dör eller måste avlivas. En del av dem som tillfrisknat kan förbli smittbärare och sprida sjukdomen.

En annan streptokock Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (i dagligt tal kallad S. zooepidemicus) är vanlig och I allmänhet harmlös hos hästar. Ändå kan S. zooepidemicus ibland orsaka luftvägsinfektion, som ger liknande symtom som kvarka. Kvarka bör därför säkerställas med laboratorietest även om symtomen är de typiska för sjukdomen. S. zooepidemicus kan sporadiskt orsaka sjukdomar också hos andra djurarter och människa.  

Livsmedelsverket, Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund rf, Finska Veterinärpraktikerna rf samt Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har givit ut en handledning Hevosen pääntauti (tyvärr endast på finska). Den innehåller enhetliga rekommendationer om smittsanering och kontrol.

Symtom

Vid den kraftiga sjukdomsbilden iakttas först hög feber (>39 °C) 1–2 dygn innan hosta och näsflöde uppträder. Näsflödet kan i början vara klart som vid en virusinfektion, men förändras och blir simmigt och varigt. Lymfknutorna svullnar under hakan och i svalget, och de kan ge upphov till bölder som kan spricka genom huden. Ibland orsakar de svullna lymfknutorna sväljningssvårigheter och avvikande andningsljud. Följdsjukdomar är bland annat lunginflammation eller spridning av varbölder i kroppen på grund av bakterier som spridits via blodomloppet. Symtomen är beroende av hästens ålder och äldre hästar visar ofta mildare och kortvarigare symtom än unga. I lindrig form kan sjukdomen orsaka endast näsflöde eller hosta.

Diagnos och provtagning

Sjukdomssymtomen är ofta de typiska och en häst som uppvisar symtom ska genast behandlas som ett fall av kvarka, det vill säga den ska isoleras från andra hästar och ett prov tas för laboratorietest. Veterinären tar prov för bakteriologisk test av slem från näsborrarna, nässvalg, de övre luftvägarna till exempel genom sköljning eller av bölden med spruta. Smittbärare kan bäst påvisas med tre prov efter varandra som tagits med en veckas mellanrum från nässvalget eller med prov som tagits genom sköljning av luftsäckar. Laboratorietestningen (påvisande av bakterien) räcker 2–4 arbetsdagar.

Smittvägar

Hästen smittas via munnens eller luftvägarnas slemhinnor. Smittan sprids antingen direkt via sekret från den sjuka hästens luftvägar eller via människor eller utrustning. Symtomen uppträder 3–14 dygn efter exponeringen. Sedan hästen tillfrisknat bär den på smittan i 2–3 veckor, ibland upp till 6 veckor. Hästar hos vilka smittan har blivit kvar i luftsäckarna efter den akuta sjukdomsfasen är kritiska med tanke på spridningen. Upp till 10 % av hästarna beräknas vara sådana. Stressituationer, till exempel långa transporter av importhästar, kan utlösa bakterieutsöndring. Eftersom S. equi inte alltid syns vid bakterieanalys ska hästen betraktas som smittbärare om den uppvisar symtom som är typiska för sjukdomen.

Profylax

Vid misstanke om kvarka ska man alltid ta kontakt med den behandlande veterinären. En häst som uppvisar symtom ska genast behandlas som ett fall av kvarka och smittspridning till andra hästar måste förhindras. Den bästa förebyggande metoden är att hålla nya hästar isolerade från andra hästar i tre veckor. Det är bra att hålla unga hästar separata från andra djur, eftersom de insjuknar lättare och kan sprida sjukdomen. Särskilt om föl tas emot för bete från andra ställen, är det skäl att hålla dem åtskilda från stallets övriga hästar. Det finns inget säkert vaccin med långvarig effekt mot kvarka. Kvarka är en djursjukdom som enligt lag ska anmälas, veterinären meddelar fallen varje månad till Livsmedelsverket.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Kvarka förekommer fortlöpande i Finland, men bara en del av fallen anmäls till myndigheterna. Det finns inga uppgifter om antalet epidemier. Det kommer endast få prov för analys: varje år konstaterar Livsmedelsverket kvarkabakterier hos 10–40 hästar. Kvarka, och i synnerhet de svåra epidemierna, misstänks ha blivit vanligare. I samband med import kan det komma nya och aggressivare stammar av S. equi.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018