Virusencefalit hos häst

(Western, Eastern och Venezuelan Equine Encephalitis eller WEE, EEE och VEE)

Virusencefalit hos häst orsakas av virus som tillhör genus alphavirus. De sprids via blodsugande insekter. Virusen orsakar allvarlig inflammation i centrala nervsystemet. Virusencefalit hos häst har aldrig konstaterats i Finland.

Virusen kan även smitta människan.

Symtom

Symtomen på virusencefalit omfattar feber, aptitlöshet och depression. Sjuka hästar har neurologiska symtom av olika grader, till exempel darrningar, de kan bli vingliga och gå i cirklar samt vara överkänsliga för ljud. I allvarliga fall förvärras balansproblemen och apatin och hästen faller i koma och dör.

Diagnos

Vid misstanke om virusencefalit ska man komma överens med Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi om provtagning. På det område där sjukdomen vanligen förekommer säkerställs diagnosen antingen genom att virus påvisas i centrala nervsystemet eller blodet eller genom antikroppsanalys.

Smittvägar

Huvudvärdar för de virus som alstrar virusencefalit hos häst är fåglar (WEEV och EEEV) samt gnagare (VEEV). Virusen sprids av blodsugande insekter, till exempel myggor. Häst och människa är så kallad slutvärdar för dessa virus, och normalt sprider de inte sjukdomen vidare.

Bekämpning och profylax

Enligt den nationella lagstiftningen klassificeras virusencefalit hos häst som en djursjukdom som sprider sig med lätthet och som ska bekämpas. Om djurets ägare eller någon annan veterinär än tjänsteveterinären misstänker virusencefalit hos en häst ska misstanken omedelbart meddelas tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprider sig. Bestämmelser om anmälan om djursjukdomar som sprider sig med lätthet ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013. Det finns ingen behandling för sjukdom som redan brutit ut och därför är det viktigt att den konstateras och effektivt hindras från att sprida sig i ett tidigt skede. På områden där sjukdomen förekommer har spridningen förebyggts genom vaccineringar av hästar, begränsningar för förflyttningar av hästar samt bekämpning av insekter som sprider sjukdomen.

Den viktigaste förebyggande metoden är att säkerställa att sjuka eller infekterade hästar inte förs in i landet.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Virusencefalit hos häst har aldrig konstaterats i Finland. Sjukdomen förekommer i Syd-, Latin- och Nordamerika.

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2018