Amerikansk yngelröta

Amerikansk yngelröta hos bin orsakas av bakterien  Paenibacillus larvae som inte smittar människor. Rötan dödar endast bilarver och smittan leder ofta till att hela bisamhället dör.

I Finland konstateras varje år flertalet fall av amerikansk yngelröta.

Symtom

Sporer av  Paenibacillus larvae som följt med föda som arbetsbina gett larverna omvandlas till bakterier som förökar sig i larvens tarm. Bakterierna dödar vanligtvis larven efter att cellen täckts, i yngelstadiet. Den döda larven ruttnar till en brun massa i vilken bildas synnerligen rikligt med motståndskraftiga sporer med vilkas hjälp sjukdomen kan spridas vidare. Sporerna är mycket motståndskraftiga och blir kvar i kakmaterialet i decennier.

Om man misstänker yngelröta ska man söka efter oregelbunden yngelsättning, mörka och insjukna eller håliga cellock. Det döda ynglet sönderfaller till en brun massa som dras ut till en tråd när man provar med en tändsticka. Senare torkar massan till en hård skorpa som sitter fast på cellväggen.

Diagnos och provtagning

Diagnosen av amerikansk yngelröta fastställs huvudsakligen från honungsprov i laboratoriet. Sjukdomsalstraren kan hittas i honung innan den orsakar yngelförändringar.

Smittvägar

Amerikansk yngelröta sprids med bisvärmar genom att bina flyger vilse eller att de flyttas. Vidare kan rötan sprida sig via skötarnas händer eller via odlingsredskap och kupor som innehåller sporer från bakterien. Smittan sprids också när bina rövar mat från försvagade och döda samhällen. En död kupa kan alltså i åratal smitta odlingar inom en radie på ett par kilometer.

Bekämpning och profylax

Amerikansk yngelröta hos bin klassificeras enligt den nationella lagstiftningen som en djursjukdom som ska bekämpas och som ska övervakas. Om amerikansk yngelröta misstänks i en biodling ska misstanken meddelas kommunalveterinären eller regionalförvaltningsverket då tjänsteveterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen. I lagen om djursjukdomar (441/2013) och i Jord- och skogsbrUksförordningen om bekämpning av amerikansk yngelröta (11/2015) stiftas det om anmälan om djursjukdomar som ska övervakas och om åtgärder som ska vidtas i sammanhang med en misstanke om eller ett konstaterande av amerikansk yngelröta

Sjukdomen förebyggs bäst genom vaxbyte varje år så att gammalt brunt kakmaterial från varje kupa smälts om till mellanväggar. Yngelkakorna i varje kupa ska gärna granskas två gånger per sommar med tanke på sjukdomssymtom. Bina ska inte ges främmande honung eller honungsbaserad foderdeg eller osteriliserad pollen. När nya biodlingar anläggs ska man köpa endast sjukdomsfria kupor genom att kräva ett intyg av säljaren över att kuporna är undersökta med tanke på amerikansk yngelröta före köpet.

Övervakning

Övervakningen av sjukdomar hos bin baserar sig på misstankar om sjukdom och näringens egen aktivitet, det görs inga lagstadgade undersökningar.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Varje år konstateras flertalet fall av amerikansk yngelröta i Finland och sjukdomen förekommer överallt i världen där man odlar bin.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018