Hemslakt

Bortskaffande av biprodukter från hemslakt

Finland är indelat i två delar – uppsamlingsområden och avlägsna områden – när det gäller bortskaffandet av kadaver av idisslare, svin, fjäderfä och pälsdjur. På uppsamlingsområdena får de ovan nämnda kadavren inte bortskaffas genom nedgrävning. I fråga om kadaver av andra produktionsdjur och dödfödda djur är däremot hela Finland klassat som ett avlägset område.

Biprodukter från hemslakt

Biprodukter från hemslakt är slaktavfall från djur som slaktats på ursprungsgården för att användas som livsmedel uteslutande av jordbrukaren och dennes familj.

Vad gäller biprodukter från hemslakt är hela Finland ett avlägset område fram till 31.12.2012 och därmed är nedgrävning av dessa biprodukter tillåten i hela landet ända till december månads slut. Detta gäller biprodukter från hemslakt av alla produktionsdjur i alla åldrar. Vid nedgrävningen iakttas de allmänna reglerna om nedgrävning.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1192/2011 förbjuder nedgrävning av biprodukter från hemslakt från och med 1.1.2013 på djurartsspecifika uppsamlingsområden, bortsett från fjäderfä. På ett uppsamlingsområde för idisslare är det således förbjudet att gräva ner biprodukter från hemslakt av idisslare och på samma sätt är det förbjudet att gräva ner biprodukter från hemslakt av svin på ett uppsamlingsområde för svin. Förbudet gäller alla biprodukter som uppkommer i samband med slakt, oavsett biproduktkategori. På avlägsna områden är nedgrävning fortfarande tillåtet.

1. Anmälningsskyldigheten har avskaffats

Aktören behöver inte meddela kommunalveterinären om nedgrävning av biprodukter från hemslakt. Anmälningsskyldigheten avskaffades 1.1.2012. 

2. Bokföringsskyldighet

Den som bortskaffar biprodukter genom nedgrävning ska föra bok över:

  • mängden biprodukter som grävts ned,
  • djurarten,
  • datumet för nedgrävning och
  • platsen för nedgrävning

Bokföringen ska sparas i minst två år och på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

3. Andra förpliktelser

Biprodukterna från ett slaktat nötkreatur får grävas ned innan testresultaten är klara. Från och med 1.1.2013 är nedgrävning tillåten bara på avlägsna områden.

I fråga om idisslare ska djur som slaktats vid hemslakt anmälas till nötdjurs- och får/getregistret med ”slaktat för eget bruk ”.

Kommunalveterinärens skyldigheter

Kommunalveterinären övervakar att biprodukterna i det egna området bortskaffas enligt författningarna. Vid behov granskar han eller hon bokföringen över nedgrävningarna.