Ändringar i lagstiftning som gäller identifiering och spårbarhet av hästar

3. maj 2021

Från den 21 april 2021 iakttas den gemensamma djurhälsolagen inom hela EU. Lagen medför nya krav även för aktörer som håller och identifierar hästdjur. Den aktör som ansvarar för en anläggning för hållning av hästar ska i fortsättningen journalföra djur som finns vid, anländer till eller avsänds från anläggningen. Mikrochips som används för identifiering av föl ska innehålla landskoden för det land i vilket fölet föddes.

Avsikten med krav på journalföring för anläggningar är att säkerställa djurens spårbarhet vid fall av eventuell djursjukdom. Antalet hästdjur vid anläggningen, identifieringsuppgifter för djuren och förflyttningarna till och från anläggningen ska framgå i journalföringen. Journalerna kan föras och sparas antingen på papper eller i elektronisk form. Aktörer som enligt djurskyddslagen håller hästdjur yrkesmässigt eller annars storskaligt har redan tidigare omfattats av kravet i djurskyddslagen om att föra förteckning över de djur som verksamheten omfattar. Till följd av djurhälsolagen utvidgas skyldigheten om journalföring till att även gälla mindre anläggningar för hållning av hästar.

Kravet på registrering utvidgas till att utöver anläggningar för djurhållning gälla sådana anläggningar för avelsmaterial där den verksamhet som utövas inte förutsätter ett separat godkännande. Anläggningar som ska registreras är till exempel anläggningar där det lagras avelsmaterial från hästar som samlats in vid en godkänd anläggning. Kravet gäller dock inte veterinärmottagningar och -kliniker. 

Till följd av lagändringen överförs ansvaret för identifiering av hästdjur och beviljande av identitetshandlingar till Livsmedelsverket, men i praktiken sköts uppgiften även i fortsättningen av samma organ som nu men med Livsmedelsverkets auktorisering. Mikrochips som används för identifiering av hästdjur ska från den 21 april 2021 innehålla landskoden för den medlemsstat i vilken djuret har märkts med chipet. Fakturor som gäller beviljande av identitetshandlingar och registrering i databasen skickas framöver från Livsmedelsverket och deras pris fastställs enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Om specifika krav för identifiering av hästdjur föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning, vars beredning fortfarande pågår. Avsikten är att den genomförandeförordning som ska ersätta förordningen om pass för hästdjur ska träda i kraft under sommaren. Livsmedelsverket meddelar om nya krav på sin webbplats då kraven har säkerställts.

Läs mera:

Identifiering av hästdjur
Registrering av hästdjurhållningsplats samt dess journalföring
Registrering av anläggningar för avelsmaterial

Mer information:

Överinspektör Marjaana Spets, tfn 040 489 3361, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi