Krav på märkning och registrering av nya djurarter

5. maj 2021

Från den 21 april 2021 iakttas den gemensamma djurhälsolagen inom hela EU. Registrering av anläggningar för hållning av produktionskaniner och identifiering av alpacka, lamadjur och hägnade hjortdjur med öronmärke eller mikorchips är exempel på nya krav. Motsvarande krav gäller även renar som hålls utanför renskötselområdet.

Till följd av djurhälsolagen utvidgas kravet på registrering av anläggningar för djurhållning till att omfatta nya djurarter. Kravet på registrering gäller även sådana anläggningar för avelsmaterial där den verksamhet som utövas inte förutsätter ett separat godkännande. Exempelvis ska de platser där behållare för lagring av könsceller finns på gårdar som utövar insemination av nötkreatur, getter och får registreras i registret över djurhållare och djurhållningsplatser. E-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser öppnas i augusti 2021. Anläggningens uppgifter kan uppdateras med en blankett som lämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, eller genom e-tjänsten då den öppnas.

Aktörer som driver registrerade anläggningar ska även journalföra djur som finns vid, anländer till eller avsänds från anläggningen. Journalföringsskyldigheten har tidigare gällt en stor del av produktionsdjuren och utvidgas nu till att omfatta alla djurarter för vilka registrering av hållningsplats förutsätts. De detaljerade kraven på journalföring är djurartsspecifika. Avsikten med krav på journalföring för anläggningar är att säkerställa djurens spårbarhet vid fall av eventuell djursjukdom.

Även om det redan finns en gällande föreskrift om identifiering av kamel- och hjortdjur, kan de identifierare som godkänts av Livsmedelsverket och används för märkningen av djuren inte ännu beställas. Öronmärken och mikrochips kan beställas senare från Livsmedelsverkets beställningssystem. Det meddelas separat om öppnandet av systemet.

Den nationella djuridentifieringslagen och de djurartsspecifika förordningar som utfärdas med stöd av den bereds för närvarande vid jord- och skogsbruksministeriet och träder i kraft senare i år. Detaljerade krav på märkningen, registreringen och journalföringen av olika djurarter är ännu inte klarlagda till alla delar. Livsmedelsverket uppdaterar informationen på sin webbplats då kraven har specificerats.

Läs mer:

Märkning och registrering av djur
Registrering av anläggning för djurhållning
Ändringar i lagstiftning som gäller identifiering av och spårbarhet av hästar

Mer information:

Överinspektör Marjaana Spets, tfn 040 489 3361, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi (märkning och registrering av djur)

Överinspektör Iina Valkeisenmäki, tfn 050 512 7481, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi (registrering av anläggning för djurhållning)