På fyra av fem gårdar konstaterades brister i märkningen och registreringen av djur

30. juni 2021

På fyra av fem inspekterade platser för produktionsdjurhållning (80 %) konstaterades brister i märkningen och registreringen av djur, visar en ny tillsynsrapport från Livsmedelsverket. Två av tre inspekterade djurhållningsplatser där allvarliga brister konstaterats under huvudinspektionen, hade dock korrigerat bristerna före eftergranskningen. I fjol gjordes sammanlagt 561 inspektioner gällande märkning och registrering av djur på gårdar med nötkreatur, svin, får och getter.

Stickprovskontroller gällande märkning och registrering av djur gjordes i fjol på 561 gårdar med produktionsdjur. Brister konstaterades på 80 % av de inspekterade gårdarna med nötkreatur, svin, får och getter. Resultaten är inte jämförbara med inspektionsresultat från tidigare år, eftersom rapporteringssättet har förnyats. Under tidigare år rapporterades inte resultaten från sådana gårdar, som korrigerat de brister som upptäckts under den första granskningen före eftergranskningen.

Flest brister konstaterades på gårdar med får och getter: på 84 % av de inspekterade gårdarna. De konstaterade bristerna på gårdar med nötkreatur, får och getter gällde oftast öronmärken och registreringar. Därtill konstaterades på gårdar med får och getter många brister i djurens platsinformation som angetts i registret. Konstaterade brister på svingårdar gällde oftast anmälningar till registret och i mindre mängd upprätthållandet av aktuella djurförteckningar som är specifika för varje djurhållningsplats. På svingårdar konstaterades färre brister än på gårdar med andra djurarter: på 41 % av de inspekterade djurhållningsplatserna.

Korrigeringen av brister som upptäckts vid inspektionen säkerställs med eftergranskningar. Av alla inspektioner år 2020 ledde knappt en femtedel (17 %) till eftergranskningar. I eftergranskningarna hade sammanlagt två tredjedelar (67 %) av de inspekterade djurhållningsplatserna helt korrigerat bristerna i märkningen och registreringen av djur, medan allvarliga brister på drygt en femtedel (22 %) av djurhållningsplatserna fortfarande konstaterades under eftergranskningarna.

På grund av undantagsförhållandena som covid 19-pandemin orsakade genomfördes färre inspektioner än under tidigare år, men 98 % av de gårdar som valts ut för stickprovsförfarandet inspekterades under 2020 och endast 14 inspektioner sköts upp till 2021. Även de kvantitativa målsättningarna som satts upp för tillsynen förverkligades 2020. Merparten av inspektionerna gjordes utifrån en riskanalys, och riskgrunderna för tillsynen vidareutvecklades.

Mer information: 

överinspektör Iina Valkeisenmäki, tfn 050 512 7481 (inspektionsresultat)
överinspektör Anne Ojala, tfn 050 513 6538 (tvärvillkor)

E-postadresser: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer: 

Övervakning av märkning och registrering av djur 2020