Bestämmelser om identifiering av hästdjur

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. Nu tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 som har utfärdas med stöd till denna lag. Detaljerade krav gällande identifiering och registrering av hästdjur ska regleras med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 som tillämpas fr.o.m. 7.7.2021. Nuvarande lag om ett system för identifiering av djur kommer också att förnyas och nya lagen om identifiering och registrering av djur träder i kraft senare i år. Livsmedelsverket informerar om nya krav på denna webbplats då dessa har bekräftats.

Identitetshandling

Alla hästdjur i EU ska ha en identitetshandling, alltså ett så kallat hästpass. Till hästdjur som ska identifieras hör utöver hästar och ponnyer också exempelvis åsnor och sebror samt korsningar av dessa.

Inom EU används en gemensam förlaga till identitetshandling. Syftet med detta är att förhindra förfalskningar av hästpass. För närvarande används en förlaga till pass enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262. Identitetshandlingar av gammal modell godtas även fortfarande, om de överensstämmer med de krav som fastställts i lagstiftningen som varit giltig då de utfärdats, och de innehåller ett avsnitt för anteckning av uppgifter om medicinering. Från och med januari 2022 utfärdas identitetshandlingar enligt en ny förlaga av genomförandeförordningen (EU) 2021/963.

Identitetshandlingen är livslång och innehåller individuella identifieringsuppgifter om hästdjuret, uppgifter om medicinering och andra uppgifter om djuret. I identitetshandlingen för en häst som antecknats i en stambok ingår även ett härstamningsbevis.

Hästdjur som är födda inom EU ska vara försedda med identitetshandling senast 12 månader efter födseln. Om djuret flyttas permanent från födelseanläggningen ska ändå en identitetshandling utfärdas för djuret redan innan det flyttas. Ett föl som inte är avvant får dock följa med modern utan egen identitetshandling.

Identitetshandlingen ska alltid vara tillgänglig vid den anläggning där hästdjuret hålls. Identitetshandlingen ska också alltid medfölja hästdjuret under transporter. Ett djur som inte är korrekt identifierat får inte flyttas från en anläggning eller tas emot vid en anläggning.

Ansökan om identitetshandlingen

Identitetshandlingar utfärdas på ansökan av djurhållaren. Djurhållaren ska lämna en ansökan om identitetshandling till det organ som utfärdar handlingen senast två månader innan ovan nämnda tidsfrist går ut. Om djurhållaren inte är ägare till djuret, ska hen agera för ägarens räkning och i samförstånd med denne, helst på grundval av ett skriftligt avtal.

Det organ som utfärdar identitetshandlingen ansvarar även för identifieringen av hästdjuret. I samband med identifieringen märks djuret med ett mikrochipp som entydigt kopplar identitetshandlingen till djuret. Mikrochipp är obligatoriska för hästdjur som fötts den 1 juli 2009 eller därefter, förutom då det gäller undantag som tillåts av vissa medlemsstater och som har meddelats på webbplatserna för dessa medlemsstater. Mikrochipp som anbringats på djuret efter 21.4.2021 ska innehålla landskoden för den medlemsstat där identifieringsmärket anbringats på djuret.

Då det utfärdande organet utfärdar identitetshandlingen eller registrerar identitetshandlingar som utfärdats tidigare, registreras uppgifter om djuret, djurets mikrochipp och den person till vilken identitetshandlingen har överlåtits samtidigt i databasen.

Till hästdjuret beviljas antingen en identitetshandling för registrerade hästdjur eller en identitetshandling för andra än registrerade hästdjur. Med ett registrerat hästdjur avses varje hästdjur som är infört eller berättigat införande i huvudavsnittet i en stambok som förs av en godkänd avelsorganisation enligt förordningen om djuravel (EU) 2016/1012. Även hästar som registrerats hos en internationell organisation som har överinseende över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning anses vara registrerade hästdjur.

Identitetshandlingen är avgiftsbelagd och om avgiften som tas ut för den föreskrivs i en förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat. Identitetshandlingarnas pris framgår av Livsmedelsverkets prislista. Prislistan iakttas för registrerade hästdjur från den 21 april 2021. Livsmedelsverket fakturerar för identitetshandlingarna.

Aktualiteten av identitetshandlingen

Djurhållaren ska se till att djurets identifiering (mikrochipp) fungerar och att uppgifterna om djuret i identitetshandlingen – i synnerhet uppgiften om hästdjurets duglighet för slakt för användning som livsmedel – är korrekta och uppdaterade.

Då djurets uppgifter ändras ska djurhållaren lämna in identitetshandlingen till det utfärdande organet som uppdaterar uppgifterna i identitetshandlingen och registrerar dem i databasen. Tidsfristen för anmälan om förbud mot slakt är 7 dagar.

När identitetshandlingen uppdateras vid organet kan en så kallad provisorisk handling beviljas för djuret på djurhållarens ansökan. Den provisoriska handlingen gäller i högst 45 dagar. Hästdjur som åtföljs av en provisorisk handling får inte transporteras till ett slakteri för slakt.

Anteckningar om medicinering i identitetshandlingen

Ett viktigt avsnitt i handlingen är avsnittet som reserverats för anteckningar om medicinering – på så sätt förebyggs att rester av läkemedel hamnar i livsmedel. Identitetshandlingen ska alltid vara tillgänglig för veterinären då djuret vårdas. Avsnittet om medicinering i identitetshandlingen ska innehålla anteckningar om de läkemedel som administreras till djuret och djurets vaccinationer samt eventuellt förbud mot slakt. Innan läkemedel administreras ska veterinären kontrollera i identitetshandlingen ifall förbud mot slakt gäller för hästen. Om identitetshandlingen inte är med, kan den vårdande veterinären endast ge hästen sådana läkemedel som är godkända för produktionsdjur.

Om hästen har en identitetshandling av gammal modell, där en medicineringssida saknas, ska en medicineringsdekal läggas till i identitetshandlingen, eller om detta inte är möjligt ska en identitetshandling av ny modell ansökas för hästdjuret.

Identitetshandlingen ska alltid åtfölja hästen även till slakteriet. Ytterligare information om medicinering finns på Livsmedelsverkets webbplats i avsnittet Medicinering av djur.

Identitetshandlingar för slaktade och avlivade hästar

Då ett hästdjur dör, avlivas eller slaktas ska mikrochippet avlägsnas och förstöras. Dessutom ska identitetshandlingen ogiltigförklaras och återlämnas till det utfärdande organet.

Då ett hästdjur slaktas, ogiltigförklarar tjänsteveterinären identitetshandlingen och återlämnar den till det organ som utfärdat den.

Då ett hästdjur dör eller avlivas på gården eller försvinner (blir stulet eller dylikt), ska djurhållaren inom 30 dagar efter att djuret dog eller försvann återlämna identitetshandlingen till det organ som utfärdat handlingen. Det utfärdande organet för in uppgifterna i databasen och förklarar identitetshandlingen ogiltig. Om hästen har avlivats på gården på grund av bekämpning av djursjukdomar, är det dock en tjänsteveterinär som ogiltigförklarar identitetshandlingen och sänder det vidare.

Det utfärdande organet kan även om det så önskar överlåta den ogiltigförklarade identitetshandlingen till ägaren som minne av djuret.

Identitetshandlingar som utfärdats av en utländsk organisation till importhästar sänds till Livsmedelsverket under adressen:

Livsmedelsverket/Enheten för djurens hälsa och välfärd                                                                                                      Kontaktpunkt Hästar                                                                                                                                                                  Mustialagatan 3                                                                                                                                                                                        00790 HELSINGFORS

Ersättning av identitetshandling som förkommit

Ett duplikat eller en ersättande identitetshandling beviljas i stället för en identitetshandling som förkommit. I regel medför detta ett livslångt förbud mot slakt för djuret.

Om ett hästdjur kan identifieras med säkerhet exempelvis med hjälp av ett mikrochipp eller ett dna-prov, utfärdar den som utfärdat den ursprungliga identitetshandlingen ett duplikat av djurets identitetshandling. Om det däremot inte går att med säkerhet identifiera hästdjuret utfärdar det utfärdande organet i det land där hästen finns (i Finland Suomen Hippos) en ersättande identitetshandling till djuret.

Databas

Anmälningar till databasen

Alla hästdjur som införts från en annan medlemsstat samt de hästdjur som är födda i Finland och för vilka har utfärdats identitetshandling i en annan medlemsstat, ska anmälas till databasen i Finland för registrering av uppgifterna i identitetshandlingen. Anmälningar av registrerade hästdjur görs till den sammanslutning som håller stambok för rasen i fråga eller till Suomen Hippos, som även tar emot anmälningar om andra än registrerade hästdjur.  Uppgifterna sparas i databasen i minst 35 år eller åtminstone i 2 år efter att hästdjuret har dött.

Anmälan till databasen är avgiftsbelagd och om avgiften som tas ut för den föreskrivs i en förordning som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat. Priset framgår i Livsmedelsverkets prislista

Identitetshandlingen ska skickas för anmälan till det utfärdande organet för registrering av uppgifter. Anmälningarna ska göras inom 30 dagar efter att djuret har införts från en annan medlemsstat eller en identitetshandling har utfärdats i en annan medlemsstat för ett djur som är fött i Finland. Anmälningskravet gäller dock inte avelshingstar som har införts enbart för betäckningssäsongen, ston som är baserade i medlemsstaten för betäckning under en period på högst 90 dagar eller hästdjur som är i landet för att delta i tävlingar eller träning under en period på högst 90 dagar.

Central databas

En central databas ska inrättas i Finland, i vilken uppgifter om alla hästdjur som vistas permanent i Finland som enligt lagstiftningskrav sparats i olika databaser ska samlas. I praktiken går det till så, att de organ som utfärdar identitetshandlingar meddelar uppgifterna till den centrala databasen efter uppgifterna i identitetshandlingen har registrerats i organets databas. Detta kräver inga åtgärder från djurhållarens sida.

Med hjälp av den centrala databasen kan utöver identifieringsuppgifter för enskilda hästdjur även samlas uppgifter om bland annat hur många hästar som finns permanent i Finland eller hur många hästar som förs in i och ut ur landet.

Registrering och journalföring av anläggning för hållning av hästdjur

Anläggningar för hållning av hästdjur ska vara registrerade, och djur som finns vid, anländer till eller avsänds från anläggningen ska journalföras. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Registrering av hästdjurhållaren och djurhållningsplatsen.

Handel med hästdjur på den inre marknaden

Hästdjur som inte åtföljs av en lämplig identitetshandling får inte mottas i Finland från andra länder inom EU eller EES (med undantag av ett föl som inte är avvant och som följer sin moder). Om djuret inte åtföljs av en identitetshandling ska djuret sändas tillbaka till avgångsplatsen. Djurens ägare eller innehavare har i sin tur orsak att säkerställa att identitetshandlingarna för ett hästdjur som ska sändas från Finland till ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är korrekta, så att förflyttningen kan ske friktionsfritt. För ytterligare information, se Livsmedelsverkets sidor om införsel och utförsel.

Import av hästdjur från tredje länder

Identitetshandlingar som beviljats i importlandet för registrerade hästdjur som förts in från länder utanför EU eller EES är giltiga, om deras tekniska egenskaper och informationsinnehåll överensstämmer med krav på identitetshandlingar som beviljas inom EU, och de har utfärdats (vad gäller renrasiga avelshästar) av ett godkänt avelsorgan i tredje landet i fråga som antecknats i den förteckning på avelsorgan som upprätthålls av kommissionen enligt artikel 34 i förordningen om djuravel (EU) 2016/1012, eller (vad gäller övriga registrerade hästdjur) av en internationell organisation som har överinseende över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning, eller (vad gäller andra än registrerade hästdjur) av en behörig myndighet i importlandet.

En identitetshandling som utfärdats i avgångslandet ska inom 30 dygn efter importen sändas till det utfärdande organet i Finland så att uppgifterna i handlingen kan registreras i databasen. Om identitetshandlingen för det importerade hästdjuret inte uppfyller de krav som ställs för handlingen i EU-lagstiftningen, kompletterar det utfärdande organet handlingen med de uppgifter som krävs, eller om detta inte är möjligt beviljar organet en ny identitetshandling för djuret.   

Om du importerar hästdjur från länder utanför EU, säkerställ även kraven på tull som gäller import. 

Sidan har senast uppdaterats 10.9.2021