Nötkreaturens registreringsavgift sänker (Publicerad 12.3.2014)

20. november 2018

12.3.2014

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,40 € (tidigare 4,60 €) i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras.  Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 1,00 € (tidigare 1,05 €) i fast avgift per djur för en sådan anmälan av en aktör inom slakteribranschen som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).

Denna förordning trädde i kraft den 1 januari 2014.