Anmälningarna till svinregistret bör göras fr.o.m. 1.1.2019 med djurhållningsplatsspecifika märkningssignumet

20. mars 2019

Svinens; mini-, mikro och vildsvinens aktörsspecifika märkningssignum har ändrats till djurhållningsplatsspecifik i samband med ibruktagningen av det nya djurhållarregistret (JSM:s förordning 113/20188). Syftet med ändringen av lagstiftningen har varit att förbättra svinens spårbarhet ända fram till djurhållningsplatsen där de fötts. Att anmälningarna (utmönstringarna, köp) görs till svinregistret enligt lagstiftningen är viktigt och avgörande för att kunna säkerhetsställa spårbarheten av svinen.

Slakterierna har beviljats i förordningen en övergångsperiod före utgången av ifrågavarande år för att åtgärda förändringarna i sina elektroniska system för att kunna tillämpa förordningen. Djurhållaren har inte beviljats motsvarande övergångsperiod för att göra anmälningarna till svinregistret och övergångsperioden berör således inte de anmälningarna som slakteriet gör med fullmakt i stället för djurhållaren. Ifall slakteriet har inte möjlighet att göra anmälningarna till svinregistret i stället för djurhållaren under övergångsperioden, bör slakteriet informera detta till djurhållaren och möjligtvis ändra/återkalla fullmakten i samförstånd med djurhållaren. I sådana fall bör djurhållaren göra dessa anmälningar till svinregistret.

Kontaktuppgifter till svinregistrets kundtjänst:

sikarekisteri@mtech.fi

tfn. 09 85 666 003