Rätt antibiotika till rätt åkomma! På Europeiska antibiotikadagen betonas diagnostiseringens betydelse

17. november 2020

Livsmedelsverket påminner om vikten av rätt diagnos när antibiotika används inom veterinärmedicinen. Onsdagen den 18 november firas Europeiska antibiotikadagen. Syftet med temadagen är att öka kunskapen om korrekt användning av antibiotika för att förhindra att antibiotikaresistenta sjukdomsalstrare blir vanligare och för att bevara effekten av befintliga antibiotika vid behandlingen av sjukdomar.

— För att behovet av medicinering och rätt val av läkemedel ska kunna säkerställas är det av största vikt att man undersöker djuret omsorgsfullt och vid behov tar prover för att säkerställa rätt diagnos. Korrekt riktad användning av antibiotika kan bidra till att bevara effekten av antibiotika vid behandling av bakterieinfektioner hos djur och människor. Vi uppmuntrar också veterinärerna att kontinuerligt uppdatera sin vårdpraxis så att det finns behandlingsalternativ enligt den senaste informationen. På detta sätt kan man i vissa fall ytterligare minska behovet av antibiotika eller rentav helt undvika dem, betonar Pia Mäkelä, överdirektör för linjen för livsmedelskedjan vid Livsmedelsverket.

I Finland används antibiotika måttligt på djur. Oftast medicineras enskilda djur och inom livsmedelsproduktionen är användningen av antibiotika liten i en europeisk och global jämförelse. En överväldigande majoritet av de antibiotika som används hör till förstahandsalternativen inom Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s klassificering av ansvarsfull användning. Dessa anses orsaka minst problem vid valet av läkemedel för humaninfektioner, eftersom det i allmänhet finns antibiotikaalternativ med ett bredare spektrum.

Livsmedelsverket och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har för veterinärerna gjort upp en förteckning över de antibiotika som finns på marknaden i Finland 2020 enligt EMA:s klassificering av ansvarsfull användning. Dessutom handleder vi veterinärer när det gäller resistensbestämning av bakterieprover och påminner om de rekommendationer om användning av antimikrobiella läkemedel mot de vanligaste bakteriella sjukdomarna hos djur som Livsmedelsverket har utarbetat tillsammans med sakkunniga.

Europeiska antibiotikadagen infaller i början av den globala temaveckan (World Antimicrobial Awareness Week) 18.–24.11. Under temaveckan för Världshälsoorganisationen WHO, Världsorganisationen för djurhälsa OIE och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO strävar man också efter att öka medvetenheten om antibiotikaresistenta bakterier och uppmuntrar till åtgärder för att bromsa spridningen av infektioner som är motståndskraftiga mot läkemedel. Arbetet för att bevara antibiotikas effekt syns under temaveckan på Livsmedelsverkets webbsidor och i sociala medier.

Ytterligare information:

överdirektör Pia Mäkelä, tfn 029 520 4726
överinspektör Saija Kalenius, tfn 029 520 4821

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Resistens mot antimikrobiella läkemedel (AMR)
European Antimicrobial Awareness Day (ECDC)
World Antimicrobial Awareness Week 2020 (OIE)