Fortfarande mycket att förbättra i förvaringen av hästpass och i användningen av läkemedel för hästar

Det andra året med tillsynsprojekt av användningen av läkemedel avslöjade brister i de flesta av de kontrollerade häststallen. Under besöket kontrollerades också de i stallet hållna hästarnas identitetshandlingar dvs. hästpassen. Sammanlagt 69 stall kontrollerades (57 stall år 2017). Brister i läkemedelsbokföringen och i användningen och förvaringen av läkemedel förekom i 74 % av stallen (86 % år 2017). Endast 25 stallen kunde förete hästarnas pass utan dröjsmål. Passet ska alltid finnas på samma ställe som hästen.

Om förutsättningarna i lagstiftningen om medicinsk behandling

Hästen är ett livsmedelsproduktionsdjur, om ett förbud mot slakt inte antecknats i passet. Veterinären ska alltid anteckna slaktförbudet i hästens pass innan han eller hon ger eller ordinerar hästen läkemedelspreparat som förutsätter ett slaktförbud. Ägaren till hästen kan också när som helst anteckna ett slaktförbud i passet. Då kan hästen behandlas också med andra läkemedel än sådana som godkänts för livsmedelsproduktionsdjur. Hästhållaren ska säkerställa att anteckningen om slaktförbudet också sparas i den databas som instansen som utfärdar pass upprätthåller. Då en häst inte har någon anteckning om slaktförbud i passet, ska hästens ägare eller innehavare föra bok över läkemedlen som hästen getts på det sätt som lagstiftningen förutsätter av livsmedelsproduktionsdjur.

För att livsmedelssäkerheten ska säkerställas kan ett slakteri ta emot endast sådana hästar som har ett pass som till alla delar motsvarar kraven och som med säkerhet tillhör hästen i fråga. Passet ska inkludera de punkter som krävs såväl för märkningarna om slaktförbud som för användningen av sådana läkemedel som ingår i EU:s förteckning över läkemedel för hästar och som förutsätter en sex månader lång obligatorisk karenstid så att slakteriet kan konstatera att hästen är slaktduglig. Hästens ägare eller innehavare svarar för att uppgifterna i passet är korrekta. Hästar som är odugliga för användning som livsmedel kan inte föras till ett slakteri, utan de avlivas på annat håll.

Tillsynsprojektet avslöjade en hel del missförhållanden i användningen och bokföring av läkemedel i stallen

I mer än hälften av stallen uppdagades brister som kan anses betydande med tanke på livsmedelssäkerheten. I vart åttonde stall bedömdes bristerna som omfattande och allvarliga. Dessa stall kunde inte alls uppvisa någon läkemedelsbokföring eller så saknades en stor del av bokföringen. Utöver det att bokföring saknades påträffades i stallen läkemedel som förutsätter slaktförbud men inte en enda av hästarna som hölls i stallen hade en anteckning om slaktförbud i passet. Andelen av stall med brister eller allvarliga brister var fortfarande stor. I tillsynsprojektet, jämfört med föregående år, hittades fler sådana stall som hade goda läkemedelsanvändnings- och läkemedelsbokföringsrutiner. Som föregående år fanns det brister i lagring av hästpass.

Hästpasset ska finnas på den djurhållningsplats där hästen hålls

Alla hästars pass kunde kontrolleras i 25 av de inspekterade stallen (36 %; 37 % år 2017). I åtta stall saknades en stor del av passen (12 %; 18 % år 2017). I resten av stallen saknades några pass. Dessa var ofta pass av hästar på hyrd stallplats.

Alla hästar ska ha en officiell identitetshandling dvs. ett hästpass. Passet ska alltid finnas på samma ställe som hästen och det ska åtfölja hästen även under transport. Passen som gäller hästar som är ute på bete eller motioneras ska kunna företes utan dröjsmål. Passen ska omsorgsfullt förvaras i stallen till exempel i låsbara skåp. Det är inte möjligt att förvara passen hemma hos hästens ägare om inte hemmet ligger i hästdjurhållningsplatsens omedelbara närhet.

Vad ska den som håller hästar göra

  • Då en häst inte har någon anteckning om slaktförbud i passet, förs bok över läkemedlen som hästen ges i egenskap av ett livsmedelsproduktionsdjur. Om innehavaren är annan än ägaren, måste de komma överens överenskomma med varandra om det, vem som tar hand om bokföringen. Ett rekommenderbart sätt att föra bok är att ge varje häst ett eget häfte eller en egen mapp som åtföljer hästen också till en ny djurhållningsplats. Djurets ägare eller innehavare ska på begäran utan dröjsmål förete uppgifterna i läkemedelsbokföringen för kontroll.
  • Så gott som alla läkemedel för produktionsdjur är receptbelagda läkemedel. Kontakta veterinären, om din häst behöver läkemedel. Läkemedel för produktionsdjur får inte införas från utlandet.
  • Säkerställ att uppgifterna i hästpasset är uppdaterade och att passet utan dröjsmål kan företes på den djurhållningsplats där hästen hålls.
  • Säkerställ att ett slaktförbud som antecknats i passet också sparas i den databas som upprätthåller information om hästen. I Finland upprätthålls databaser av Finlands Hippos och andra sammanslutningar som för stambok över raserna.

Vad ska veterinären göra

  • När du använder läkemedel som förutsätter ett slaktförbud, ska du anteckna slaktförbudet i passet innan behandlingen med läkemedlet inleds.
  • Anteckna i passet att läkemedel som införts i EU:s förteckning över läkemedel för hästar används och att användningen medför en obligatorisk karenstid på sex månader.
  • Ge alltid djurets ägare eller innehavare skriftligen information om alla läkemedel som använts eller överlåtits.
  • Påminn ägaren om läkemedelsbokföringsskyldigheten. Bokföringsskyldigheten beror på det, om ett slaktförbud antecknats i passet och vilket hästens användningsändamål är.

Livsmedelsverket fortsätter att informera om kraven i lagstiftningen i samarbete med företagarna i hästbranschen.

Läs mer

Bokföring över behandlingen av produktionsdjur med läkemedel 

Identifiering av hästdjur 

Guide om medicinsk behandling av hästar (Uppdaterad i maj 2019)

Mer information

Överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 050 554 2238 (behandling av hästar med läkemedel)

Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355 (identifiering av hästar)

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2019