Förvaringen av hästpass och läkemedelsbokföringen åtgärdas långsamt vid stallen

Under det tredje året av tillsynsprojektet gällande användningen av läkemedel vid häststall observerades fortsättningsvis brister vid de flesta inspekterade stallen. Vid besöken kontrollerades inte bara läkemedelsbokföringen utan även identitetshandlingarna för de hästar som hålls i stallen, dvs. hästpassen. Sammanlagt inspekterades 78 stall (2018: 69 stall). Endast 19 procent av stallen hade alla pass tillgängliga för inspektion och god praxis inom användningen av läkemedel och läkemedelsbokföring (2018: 14 %). Passen ska alltid vara tillgängliga på den djurhållningsplats där hästdjuret hålls.

Lagstiftningen om läkemedel förutsätter anteckningar i passet

En häst är i princip ett livsmedelsproduktionsdjur, om ett förbud mot slakt inte antecknats i passet. Veterinären ska alltid anteckna slaktförbudet i hästens pass innan han eller hon ger eller ordinerar hästen läkemedelspreparat som förutsätter ett slaktförbud. Ägaren till hästen kan också när som helst anteckna ett slaktförbud i passet. Då kan hästen behandlas också med andra läkemedel än med läkemedel som godkänts för livsmedelsproduktionsdjur. Hästhållaren ska säkerställa att anteckningen om slaktförbudet också sparas i den databas som instansen som utfärdar pass upprätthåller. Hästens ägare eller innehavare ska också föra bok över de läkemedel som ges hästen om det inte finns en anteckning över slaktförbud i passet.

För att livsmedelssäkerheten ska säkerställas kan ett slakteri ta emot endast sådana hästar som har ett pass som till alla delar motsvarar kraven och som med säkerhet tillhör hästen i fråga. Passet ska inkludera de punkter som krävs såväl för märkningarna om slaktförbud som för användningen av sådana läkemedel som ingår i EU:s förteckning över läkemedel för hästar och som förutsätter en sex månader lång obligatorisk karenstid. Hästens ägare eller innehavare svarar för att uppgifterna i passet är korrekta. Hästar som är odugliga för användning som livsmedel kan inte föras till ett slakteri, utan de avlivas på annat håll.

Tillsynsprojektet avslöjade många missförhållanden i användningen och bokföringen av läkemedel i stallen

Brister som är betydande med tanke på livsmedelssäkerheten observerades i 46 procent av stallen (2017 och 2018: ca 50 %): i läkemedelsbokföringen saknades bl.a. uppgifter om karenstider, i passen saknades enskilda anteckningar om slaktförbud eller 6 månaders karenstider, information saknades om vilken häst fått ett preparat som förutsätter slaktförbud och som fanns i stallet, eller så hade läkemedel köpts från utlandet. Bristerna bedömdes vara omfattande och allvarliga på 20 stall (26 %, 2018: 13 %). Dessa stall kunde inte alls uppvisa någon läkemedelsbokföring eller så saknades en stor del av bokföringen. Utöver det att bokföring saknades påträffades i stallen läkemedel som förutsätter slaktförbud men inte en enda av hästarna som hölls i stallen hade en anteckning om slaktförbud i passet. Samtidigt var man ovetande om vilken häst som getts dessa läkemedel.

Hästpasset ska finnas på den djurhållningsplats där hästen hålls

I likhet med i fjol förekom det brister i förvaringen av pass, men 53 procent av stallen hade passen tillgängliga för inspektion (2018: 36 %, 2017: 37 %). Ofta saknades pass för hästar på hyrd stallplats.

Alla hästar ska ha en officiell identitetshandling, dvs. ett hästpass. Passet ska alltid finnas på samma ställe som hästen och det ska åtfölja hästen även under transport. Passen som gäller hästar som är ute på bete eller motioneras ska kunna företes utan dröjsmål. Passen ska omsorgsfullt förvaras i stallen till exempel i låsbara skåp. Det är inte möjligt att förvara passen hemma hos hästens ägare om inte hemmet ligger i hästdjurhållningsplatsens omedelbara närhet.

Vad ska den som håller hästar göra

  • Då en häst inte har någon anteckning om slaktförbud i passet, förs bok över läkemedlen som hästen ges i egenskap av ett livsmedelsproduktionsdjur. Om djurets innehavare är annan än ägaren, måste dessa sinsemellan komma överens om vem som tar hand om bokföringen. Ett rekommenderat sätt att föra bok är att ge varje häst ett eget häfte eller en egen mapp som alltid följer med hästen till en ny djurhållningsplats. Djurets ägare eller innehavare ska på begäran utan dröjsmål förete uppgifterna i läkemedelsbokföringen för kontroll.
  • Så gott som alla läkemedel för produktionsdjur är receptbelagda läkemedel. Kontakta veterinären om din häst behöver läkemedel. Läkemedel för produktionsdjur får inte införas från utlandet.
  • Om en häst ges receptfria läkemedel för människor kan det leda till slaktförbud för hästen (t.ex. antihistaminpreparat som innehåller cetirizin, vissa salvor som innehåller smärtstillande medel)
  • Säkerställ att uppgifterna i hästpasset är uppdaterade och att passet utan dröjsmål kan företes på den djurhållningsplats där hästen hålls.
  • Säkerställ att ett slaktförbud som antecknats i passet också sparas i den databas som upprätthåller information om hästen. I Finland upprätthålls databaser av Finlands Hippos och andra sammanslutningar som för stambok över raserna.

Vad ska veterinären göra

  • Då du använder läkemedel som förutsätter ett slaktförbud ska du anteckna slaktförbudet i passet innan behandlingen med läkemedlet inleds.
  • Anteckna i passet att läkemedel som införts i EU:s förteckning över läkemedel för hästar används och att användningen medför en obligatorisk karenstid på sex månader.
  • Ge alltid djurets ägare eller innehavare skriftlig information om alla läkemedel som använts eller överlåtits.
  • Påminn ägaren om läkemedelsbokföringsskyldigheten. Bokföringsskyldigheten beror på om ett slaktförbud antecknats i passet och vilket hästens användningsändamål är.

Livsmedelsverket fortsätter att informera om kraven i lagstiftningen i samarbete med företagarna i hästbranschen.

Läs mer

Journalföring av medicinering av produktionsdjur 
Guide om medicinsk behandling av hästar. (Uppdaterad i maj 2019)
Bestämmelser om identifiering av hästdjur
Rapport om övervakningen av läkemedelsbehandling (endast på finska)

Mer information

Överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 050 554 2238 (behandling av hästar med läkemedel)
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355 (identifiering av hästar)

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2020