Frågor och svar om kolistinresistens

1. Vad betyder resistens mot kolistinantibiotika?

Kolistinresistens betyder att en bakterie är motståndskraftig mot kolistinantibiotika. Kolistinresistensen kan bero på förändringar som sker i bakteriens kromosom det vill säga genomets beständigare del eller på gener som ligger utanför kromosomen i bakteriegenomets tilläggsdelar som kallas plasmider.

2. Vad menas med plasmidmedierad, överförbar kolistinresistens och varför anses den viktigare än resistensgenerna som befinner sig i bakteriens kromosom?

Med överförbar kolistinresistens avses kolistinresistensgenerna som förekommer i bakteriens plasmider. Plasmiderna förmår förflytta sig mellan olika bakterier, varvid också resistensgenen kan förflytta sig från en bakterieart till en annan. Det gör det möjligt för resistensegenskapen att överföras till exempel från en för människan harmlös bakterieart till en sjukdomsalstrande bakterieart. Generna i kromosomen går åter i arv endast till dottercellerna då bakterierna förökar sig, men överförs inte på samma sätt mellan bakterierna som generna i plasmiderna.

3. När konstaterades överförbar kolistinresistens för första gången?

I november 2015 publicerade den uppskattade vetenskapliga tidskriften Lancet en artikel där det rapporterades om det för första gången konstaterade plasmidmedierade kolistinsresistensgen-mcr-1-fyndet i Kina (Liu et al., 2015). Det rör sig om en ny viktig observation av mekanismen, med vilken kolistinsresistensen kan överföras från en bakterie till en annan.

4. I vad annat har överförbar kolistinsresistens konstaterats?

Resistensgenen mcr-1 har efter artikeln från Kina observerats hos djur och livsmedel runt om i världen (Shen et al, 2016) bland annat i Danmark har observationen varit förknippad med kött av utländskt ursprung (Hasman et al, 2015). I Europa har Escherichia coli -stammar som bär på mcr-1-genen påträffats hos produktionsdjur bland annat i Frankrike, Tyskland och Belgien (Skov & Monnet, 2016). Senare har flera nya överförbara kolistinresistensgener och varianter av sådana konstaterats (mcr-2, mcr-3 osv) (Kluytmans et al. 2017). Vanligtvis ligger mcr-1-genen i bakteries plasmid men i några fall har den hittats från bakteries kromosom (Veldman et al, 2016; Zurfluh et al, 2016; Donà et al, 2017).

5. Är en bakterie som är resistent mot kolistin också resistent mot annan antibiotika?

Bakterier som är resistenta mot kolistin kan vara resistenta också mot annan antibiotika. I flera publikationer har rapporterats att bland annat ESBL- och mcr-gener påträffats hos samma bakteriestammar (Skov & Monnet, 2016). Kolistinresistens kan ändå förekomma hos en bakterie också utan resistens mot annan antibiotika.

6. Varifrån kan ett djur få en bakterie som är resistent mot kolistin?

Resistensen kan vara en följd av läkemedelsbehandling av djuren, av fodret de ätit eller av andra djur.

7. Utgör resistenta bakterier hos djur ett hot mot människors hälsa?

Det ses som ett globalt hot att överförbar kolistinresistens blir vanligare hos bakterier, eftersom man strävar att behålla kolistin som reservantibiotika mot allvarligare infektioner där inga andra antibiotika fungerar mera, Därför möjliga spridningen av kolistinresistenta bakterier från djuren till människan ses som ett allvarligt hot. Till exempel, en hög ESBL-förekomst hos hemlösa hundar som förs in från utlandet i kombination med kolistinresistens bildar ett tydligt hot mot hälsan hos människor och djur som kommer i kontakt med dessa djur.

8. Hur undersöks kolistinresistensen i Finland?

Inom ramen för programmet FINRES-Vet där man följer upp antibiotikakänsligheten hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel i Finland har man undersökt kolistinresistensen hos bakterien E. coli som använts som indikatorbakterie allt sedan år 2010. Hos dem har inte konstaterats någon resistens mot kolistin. Kolistinresistensen har sedan början av år 2014 också undersökts hos salmonellabakterier. Hos en del av salmonellaserotyperna, såsom S. Enteritidis, förekommer av naturen en något sänkt känslighet mot kolistin, men den exakta mekanismen är inte känd. Också i Finland har sådana salmonellastammar konstaterats, men hos dem har genen mcr-1 inte konstaterats.

9. Vad används kolistinet till?

I humanmedicineringen är kolistinet ett kritiskt viktigt antibiotikum och ofta det sista alternativet i behandlingen av allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta, gramnegativa bakterier.

10. Används kolistin i Finland för behandling av djur?

Kolistin används inte för produktionsdjur i Finland, men i många andra länder används det för behandling av djur.

11. Hur länge överlever kolistinsresistenta bakterier i hundars tarmkanal?

Om det finns än så länge inga forskningsrön.

Referenser:

Hasman, H, Hammerum, A.M., Hansen, F., Hendriksen, R.S., Olesen, B., Agers, Ø. .Y, Zankar,i E., Leekitcharoenphon, P., Stegger ,M., Kaas, R.S., Cavaco, L.M., Hansen, D.S., Aarestrup, F.M. & Skov, R.L. (2015): Detection of mcr-1 encoding plasmid-mediated colistin-resistant Escherichia coli isolates from human bloodstream infection and imported chicken meat, Denmark 2015. Euro Surveillance 2015.

Kluytmans (2017): Plasmid-encoded colistin resistance: mcr-one, two, three and counting. Euro Surveill. 2017. 

Liu, Y.Y., Wang, Y., Walsh, T.R. et al. : Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: A microbiological and molecular biological study. Lancet Infect Dis. 2015. 

Shen, Z., Wang, Y., Shen, Y., Shen, J. & Wu, C. (2016): Early emergence of mcr-1 in Escherichia coli from food-producing animals. Lancet Infect Dis, 16:161 - 168.

Skov, R.L. & Monnet D.L. (2016): Plasmid-mediated colistin resistance (mcr-1 gene): three months later, the story unfolds. Euro surveillance 2016. 

Veldman, K., van Essen-Zandbergen, A., Rapallini, M., Wit, B., Heymans, R., van Pelt, W. & Mevius, D. (2016): Location of colistin resistance gene mcr-1 in Enterobacteriaceae from livestock and meat. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Zurfluh, K., Tasara, T., Poirel, L., Nordmann, P. & Stephan, R. (2016): Draft genome sequence of Escherichia coli S51, a chicken isolate harbouring a chromosomally encoded mcr-1 gene. Genome Announcements, 4:4.