Frågor och svar om MRSA

Vad är MRSA?

MRSA avser en Staphylococcus aureus -bakterie som är resistent mot meticillin-antibiotika. Bakterien skiljer sig från de vanliga stammarna av bakterien S. aureus endast beträffande dess antibiotikakänslighet. Meticillinresistens ökar inte bakteriens förmåga att orsaka sjukdom. MRSA-bakteriestammarna är resistenta mot antibiotika i gruppen av betalaktamer, exempelvis penicillin. I likhet med övriga S. aureus -bakterier förmår MRSA att överleva långa tider i en omgivning.

Vad orsakar bakterien?

MRSA är en bakterie som är känd för att orsaka infektioner i samband med behandling. S.aureus är en vanlig bakterieart som förekommer på huden och näsans slemhinna och den orsakar inte sjukdom hos friska människor eller djur. S. aureus kan dock orsaka infektioner till exempel på söndrig hud eller i operationssår.De vanligaste mikrobläkemedlen biter inte på MRSA-bakterien vilket gör behandlingen svårare. En människa eller ett djur som smittats av MRSA men som är symtomfri kan temporärt vara bärare av MRSA-bakterien.

Förekommer MRSA hos djur eller i kött i Finland?

Av produktionsdjuren i Finland har MRSA-bakterien påträffats hos grisar, mjölkkor och hästar. Hos grisar har MRSA påträffats flera gånger och bakterien har konstaterats på flera svingårdar. Hos mjölkkor är MRSA-fynd sällsynta. Hos hundar och katter påträffas MRSA ytterst sporadiskt. 

År 2015 undersökte Evira sammanlagt 303 prover av färskt svinkött med tanke på bakterien MRSA. MRSA-bakteriens förekomst i färskt svinkött var relativt liten. I nio prov (3 %) konstaterades MRSA och sju av dem var av inhemskt ursprung. I materialet fanns sammanlagt 11 utländska köttprodukter. Alla konstaterade MRSA-stammar var av MRSA-typen CC398 som allmänt förekommer bland svin. År 2017 undersöktes 220 prov från färskt svinkött, med största delen av dem inhemska. MRSA konstaterades i 6 % av proven. I den här utredningen, alla MRSA-stammar tillhör också till typen CC398.

I Finland har förekomsten av MRSA bland svin utretts fyra gånger. År 2008 togs som en del av en kartläggning på EU-nivå dammprover av miljön i över 200 finländska svinstallar med grisproduktion. Bakterien MRSA konstaterades i dammprovet från miljön i ett svinstall. Åren 2009–2010 utreddes förekomsten av MRSA bland slaktsvin; prover undersöktes från 59 slaktpartier och 22 % av dem var MRSA-positiva. Åren 2011 - 2012 sållades alla 68 svinstallar med avelssvin på specialnivå med tanke på MRSA, men bakterien MRSA konstaterades inte i ett enda av dem.

Insamlandet av prover från slaktsvin inleddes på nytt under 2016–2017. I denna utredning, konstaterades MRSA i 77 % av slakteriernas provpartier. Utredningen påvisas att MRSA har blivit vanligare hos slaktsvin, men resultaten är inte motsvarande med förekomsten av MRSA hos svingårdar, för smittan av MRSA kan ske inom transporten eller i slakteriets ladugård.

Är livsmedlen säkra vad gäller MRSA?

Eftersom MRSA-bakterien sprids via beröring, det vill säga genom handkontakt, är det i teorin möjligt att hantering eller ätande av kött som innehåller MRSA-bakterien kan leda till MRSA-smitta. Enligt nuvarande information smittar MRSA-bakterien dock inte lätt då en person hanterar eller äter livsmedel som innehåller MRSA-bakterien. Detta betyder att risken att få en MRSA-smitta via kött eller något annat livsmedel är liten. I likhet med övriga Staphylococcus aureus -bakterier kan en del MRSA-bakterier producera enterotoxin som orsakar matförgiftningar. Matförgiftning orsakad av MRSA avviker inte till sina symtom eller allvarlighetsgrad från matförgiftning orsakad av övriga S. aureus -bakterier.

MRSA i livsmedel förstörs genom upphettning, med andra ord är det möjligt att förebygga MRSA-smittor i likhet med övriga bakterier i mat genom en bra arbets- och handhygien.Normala hygieniska arbetsmetoder biter på bakterier i mat: tillräcklig upphettning, korrekt hantering av råvaror och rengöring av händerna i samband med tillredning av mat.

Utgör MRSA en risk för personer som arbetar inom köttindustrin?

Djur kan vara symtomfria bärare av MRSA-bakterien. Av produktionsdjuren i Finland har MRSA-bakterien påträffats hos grisar, nötkreatur och hästar. Av dessa anses särskilt grisar vara ett lager för typen MRSA CC398. Personer som är i kontakt särskilt med levande grisar, exempelvis grisuppfödare, veterinärer och slakterianställda, kan få MRSA-smittan från grisar. 

MRSA-smittor förebyggs i alla faser av produktionskedjan genom att iaktta god arbetshygien. Det är särskilt viktigt med god handhygien.

Till vilken temperatur ska ett livsmedel upphettas så att MRSA förintas?

MRSA-infektioner kan såsom andra oönskade bakterier undvikas med god arbets- och handhygien. MRSA i livsmedel förintas vid upphettning. Kom ihåg vid matlagning:

  • tillräcklig upphettning av maten (julskinkan ska till exempel upphettas till minst 75 grader),
  • korrekt hantering av råvarorna (undvik till exempel korskontamination från rått kött till tillredd mat eller ätfärdiga produkter såsom sallad),
  • att tvätta och torka kärl och bestick omsorgsfullt (diska redskapen som använts för rått kött sist vid handdisk i så hett vatten som händerna tål, vid maskindisk 60 gradigt vatten och i båda fallen är det viktigt att kärlen torkar helt före nästa användning) samt
  • rengöring av händerna före matlagningen och mellan olika arbetsskeden (i hemmets kök räcker det med omsorgsfull tvätt med tvål och varmt vatten, dessutom handdesinfektionsmedel om familjen har förkylning eller magsjuka, dock är det inte bra att laga mat åt andra då man själv är sjuk).