Produktionsdjuren inom ekologisk produktion

Följande djurslag kan enligt EU: s ekoförording produceras ekologiskt: nötkreatur, hästdjur, svin, får, getter samt följande fjäderfän: värphöns, pärlhöns, ankor, kalkoner och gäss. Eviras anvisning Ekologisk production -  Villkor för djurproduktion  innehåller detaljerade bestämmelser om uppfödningen av dessa djur inom ekologisk produktion.

Under vissa förutsättningar kan man också hålla andra djurarter ekologiskt. Mera information hittas i samma instruktion för ekologisk djurhålling.

Animalieproduktionen är en del av gårdshelheten

Animalieproduktionen är av stor betydelse inom den ekologiska produktionen. Odlandet av foderväxter gör växtcirkulationen mångsidigare och djuren producerar i gengäld organisk gödsel för spridning på åkrarna. Principerna för ekologisk produktion fastställer att ekologisk animalieproduktion alltid är kombinerad med ekologisk odling av åkermark. Produktionen skall anpassas till regionala förhållanden så att principerna för hållbar jordbruksproduktion förverkligas, dvs. djurens antal skall anpassas till den areal som står till förfogande.

Under punkten Blanketter och Anvisningar hittar du guiden Generella anvisningar och anvisningar för växtproduktion inom ekologisk produktion

Parallellproduktion

En gård med ekologisk animalieproduktion kan också hålla konventionella djur men dessa får inte tillhöra samma djurslag som ekodjuren.

Omläggningsskedet

Omläggningsskedet avser den tid som, med beaktande av alla ekologiska produktionskrav, behövs för att övergå från konventionell till ekologisk produktion utan att dock kunna marknadsföra produkterna med ekologiska förtecken. Omläggningsskedet bestäms per djurslag och produktionsinriktning. I sin kortaste form är omläggningsskedet 6 veckor för fjäderfä som används för äggproduktion och i sin längsta form ¾ delar av livstiden för slaktnöt.

Specialkrav i anknytning till produktionssättet

Den konventionella produktionen omgärdas av vissa bestämmelser som inom den ekologiska produktionen utökas med krav beträffande djurens ursprung, utfodring, medicinering, skötselpraxis, djurstallar och utevistelse.

Nedan återges några exempel:

  • nöt och svin avsedda för köttproduktion bör vara ursprungliga ekodjur, dvs. födda inom ekoproduktionen
  • djuren bör i huvudsak utfodras med ekofoder
  • dubbel karenstid tillämpas i samband med användandet av läkemedelspreparat
  • endast en veterinär får förstöra kalvars hornanlag och då bör tillika anestesi och smärtlindring användas
  • grisningsboxar för suggor är förbjudna
  • djuren bör som huvudregel få gå på bete sommartid eller åtminstone ha tillgång till rasthage (svin, fjäderfä, tjurar över ett (1) års ålder
Sidan har senast uppdaterats 2.6.2022