Förpackande av ekologiskt producerat förökningsmaterial

Ekoproduktion förutsätter att ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial alltid skall användas då så är möjligt. Livsmedelsverket övervakar förpackandet och ekomärkningen av det ekologiskt producerade förökningsmaterialet.

Livsmedelsverkets (Eviras) anvisningar 18216 Anvisningar för ekologisk produktion 9 – Förpackande av förökningsmaterial ger närmare uppgifter om förpackandet av ekologiskt förökningsmaterial och om anslutning av verksamheten till övervakningen.

Det är skäl för den som förpackar ekoförökningsmaterial att bekanta sig med produktionsanvisningarna före ansökan om anslutning till övervakningen.

Registerföring av ekoförökningsmaterialet

I fall förpackaren eller marknadsföraren så önskar kan det ekologiskt producerade förökningsmaterialet antecknas i det av Livsmedelsverket upprätthållna registret över ekoförökningsmaterial. Registret publiceras på Livsmedelsverkets nätsidor och garanterar att odlarna informeras om tillbudsstående växtslag och sorter. Registerföringen är avgiftsbelagd och kräver att vissa registreringsförutsättningar uppfylls. Dessa registreringsregler hittas i filen  ” Registreringsregler för ekologiskt producerat förökningsmaterial” här:

Registreringsregler för ekologiskt producerat förökningsmaterial (pdf, 19 kbyte)

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019