Mjölkregistrets användarmanual

Mjölkregistret är en tillämpning avsedd för mejerihandläggarna. Med den anmäler handläggaren de mjölkmängder som levererats till mejeriet. Uppgifterna i mjölkregistret används som grund för betalning av produktionsstöd för mjölk i stödregion C samt för att samla in statistikuppgifter om mjölkproduktionen i hela landet.

För inloggning krävs användaridentifikationer som Livsmedelsverket ger. Sök användarrättigheterna i Åtkomstkontrollen.

Mjölkregistret fungerar bäst med webbläsarna Firefox och Google Chrome.

Inloggning

Du kan logga in i tillämpningen från Mjölkregistrets inloggningssida (https://maitorekisteri.ruokavirasto.fi).

Till höger på sidan finns Livsmedelsverkets e-postadress (iacstuki@ruokavirasto.fi). Via den kan du be om hjälp med tekniska problem.

Skriv in användarnamnet och lösenordet i respektive fält och tryck på ”Logga in”.

Skärmdump av Mjölkregistret i punkten Logga in Bild 1: Skriv in användarnamnet och lösenordet i respektive fält i punkten Logga in.

Att använda Mjölkregistret

På Mjölkregistrets webbsida finns alla funktioner som hör till tillämpningen. I övre högra hörnet finns en användarmeny där uppgifterna om användaren kan ses. Av uppgifterna framgår vilket eller vilka mejeriers uppgifter du har rätt att anmäla.

Uppe till vänster kan du byta sidans språk och uppe till höger kan du logga ut. Till höger finns de nyaste meddelandena samt en e-postadress (iacstuki@ruokavirasto.fi) som du kan kontakta i problemsituationer.

Meddelandena om driftsavbrott i och underhåll av mjölkregistret ser du överst på sidan.

Skärmdump av Mjölkregistrets meddelande om drifts- och serviceavbrott överst på sidan.Bild 2: Meddelandena om drifts- och serviceavbrott i Mjölkregistret ser du överst på sidan.

Granska en ny producent

Du kan granska att en producent eller kund är delaktig på en gård i punkten Granska producent i tillämpningen.

Skärmdump av Mjölkregistret i punkten Granska producent.Bild 3: Du kan kontrollera om en producent eller kund är delaktig på en gård i punkten Granska producent i tillämpningen.

Granska om gårdens nya producent är införd som delaktig på gården i förvaltningens system. Du kan inte skicka in produktionsuppgifterna om mjölk för en producent om denne inte är delaktig på gården. Om producenten inte är delaktig på gården kan orsaken vara till exempel att landsbygdsnäringsmyndigheten ännu inte har registrerat den delaktige i förvaltningens system.

Om det inte går att granska producenten eller om tillämpningen ger ett felmeddelande ska du till först säkerställa med producenten att lägenhetssignumet och personbeteckningen eller FO-numret stämmer. Om uppgifterna är korrekta ska du be att producenten utreder hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om de åtgärder som behövs i fråga om t.ex. ändrad delaktighet har gjorts i förvaltningens system.

Granska en ny producents delaktighet i god tid innan produktionsuppgifterna skickas in, så att det finns tillräckligt med tid att lösa eventuella problem.

Fyll i bägge öppna punkterna i funktionen och tryck på knappen Granska delaktighet.

Producentens delaktighet är granskad och tillämpningen meddelar om producenten är delaktig på gården.

Skärmdump av Mjölkregistret i punkten Granska producent. Tillämpningen meddelar att producenten är delaktig på gården.Bild 4: Tillämpningen meddelar att producenten är delaktig på gården.

Om producenten inte finns med bland gårdens delaktiga ska du till först kontakta producenten. Om ingen lösning på problemet hittas ska du kontakta Livsmedelsverket.

Skärmdump av Mjölkregistret i punkten Granska producent. Tillämpningen meddelar att producenten inte är delaktig på gårdenBild 5: Tillämpningen meddelar att producenten inte är delaktig på gården.

Sändning av produktionsuppgifter

Välj de produktionsuppgifter som ska skickas genom att trycka på knappen ”Bläddra” i punkten Skickande.

Skärmdump av Mjölkregistret, val av produktionsuppgifter i punktenBild 6: Välj den produktionsuppgift som ska skickas med knappen Bläddra i punkten Skickande.

I tillämpningen öppnas ett popup -fönster där du kan bläddra i dina filer. Välj den fil som du vill skicka och tryck på knappen ”Öppna”. Popup -fönstret stängs och en översikt av den valda filen öppnas i punkten Skickande. Tryck på ”Skicka” om uppgifterna i översikten stämmer.

Skärmdump av Mjölkregistrets översikt av produktionsuppgifter i punkten Skickande.Bild 7: Översikt av den valda filen i punkten Skickande.

I samband med sändning kan det uppstå anmärkningar och felmeddelanden som tillämpningen visar i ett popup -fönster. I popup -fönstret syns produktionsfilernas anmärkningar på gul botten och felen på röd botten.

Det går att skicka filen trots anmärkningarna. En anmärkning kan till exempel vara: ”För gården finns inga produktionsuppgifter från föregående period”.

Skärmdump av Mjölkregistret, Produktionsfilens anmärkningar.Bild 8: Produktionsfilens anmärkningar i ett popup-fönster.

Anmärkningen ”Kunden är inte längre delaktig på gården.” kan uppstå till exempel i samband med generationsväxling. Då är kunden redan passiverad från gårdens delaktiga i jordbruksförvaltningens system. I sådana fall ska du kontrollera att också uppgifterna om den nya övertagaren finns med i mejeriets uppgifter.

Skärmdump av Mjölkregistret, Anmärkning: Kunden är inte längre delaktig på gården.Bild 9: Anmärkning: Kunden är inte längre delaktig på gården

Om du inte vill skicka gårdens uppgifter på grund av anmärkningen kan du också ta bort den berörda gårdens uppgifter från den produktionsfil som ska skickas. Det gör du genom att bocka för den rad som ger upphov till anmärkningen.

En anmärkning kan vara till exempel ”Det antal liter som kunden producerat överskrider den fastställda övre gränsen”. Det här betyder att mängden mjölk är mer än 50 % större i förhållande till den senaste produktionsuppgiften.

Om tillämpningen upptäcker en felaktig uppgift i meddelandet och det orsakar ett felmeddelande på röd botten i popup -fönstret, kan du inte skicka in uppgifterna om den berörda gården. En enskild felaktig uppgift hindrar dig ändå inte att skicka in de andra produktionsuppgifterna i filen. Ett felmeddelande kan till exempel vara: ”Kunden är inte delaktig på gården. Ta kontakt med Livsmedelsverket.”

Om det inte finns fel eller anmärkningar i filen går produktionsfilen direkt in i mjölkregistret utan något separat popup -fönster.

Tabell 1: Felanmälningar

 

Anmälning i tillämpningen

När ges anmälningen?

Fel

Produktionsmeddelandet har redan tidigare laddats ner i mjölkregistret.

Det är inte möjligt att ta emot två material med samma signum.

Fel

Kunden hittas inte. Kontrollera registreringen! Ta kontakt med kunden och vid behov med Livsmedelsverket.

Kunden hittas inte i administrationens register.

Fel

Kunden är inte delaktig på gården. Kontakta Livsmedelsverket.

Kunden har inte anslutits som delaktig till gården.

Fel

Lägenhetssignumet hittas inte. Kontrollera registreringen! Ta vid behov kontakt med Livsmedelsverket.

Lägenhetssignumet är felaktigt eller lägenhetssignumet är inte aktivt.

Fel

Materialet innehåller flera produktionsuppgifter för kunden för samma lägenhetssignum och för samma personbeteckning eller FO-nummer.

I materialet får det inte finnas två produktionsuppgifter för samma lägenhetssignum och för samma personbeteckning eller FO-nummer.

 

Tabell 2: Anmärknigar

 

Anmälning i tillämpningen

När ges anmälningen?

Anmärkning

Fettprocenten i den mjölk kunden producerat överskrider den fastställda övre gränsen

Mjölkens fettprocent är större än 10.

Anmärkning

Fettprocenten i den mjölk kunden producerat underskrider den fastställda undre gränsen

Mjölkens fettprocent är mindre än 1.

Anmärkning

Kundens producerade antal liter underskrider den fastställda undre gränsen

Litermängden, som kunden har producerat, är mer än 50 % mindre än föregående månads litermängd.

Anmärkning

Kundens producerade antal liter överskrider den fastställda övre gränsen

Litermängden, som kunden har producerat, är mer än 50 % större än föregående månads litermängd.

Anmärkning

För gården finns inga produktionsuppgifter från föregående period.

Gården har inte produktionsuppgifter för den föregående perioden.

Anmärkning

Kunden är inte längre delaktig på gården.

Kunden har varit delaktig på gården, men kunden har passiverats i administrationens system. T.ex. gårdens tidigare ägare. Det är möjligt att anmäla litrar.

Anmärkning

Materialet innehåller fler än en kunds produktionsuppgifter för lägenhetssignumet.

I materialet finns det för samma lägenhetssignum fler än en produktionsuppgift från olika kunder.

Anmärkning

På lägenhetssignumet finns redan en produktionsuppgift för produktionsperioden. Om du skickar ett meddelande ersätts den gamla uppgiften med produktionsuppgifterna i detta meddelande.

För samma produktionsperiod finns det redan produktionsuppgift för samma lägenhetssignum, kund och mejeri.

Anmärkning

På lägenhetssignumet finns det redan en produktionsuppgift för en annan kund för produktionsperioden. Om du skickar meddelandet läggs en ny produktionsuppgift till för gården.

För samma produktionsperiod finns det redan produktionsuppgift för en annan kund för samma lägenhetssignum och mejeri.

Skickade produktionsuppgifter enligt produktionsperiod

I tabellen Produktionsuppgifter ser du alla produktionsfiler som du skickat och vilka uppgifter som har skickats och inte skickats. Du ser de skickade filerna invid produktionsperioden.

Skärmdump av Mjölkregistret, tabellen Produktionsuppgifter, punkten Begränsa tabellen  Bild 10: Tabellen Produktionsuppgifter, punkten Begränsa tabellen

När du trycker på Visa ser du felen och anmärkningarna i sändningen. Du kan begränsa tabellen enligt mejeri eller produktionsperiod genom att till vänster ovanpå tabellen välja ”Begränsa tabellen”.

I tabellen finns uppgifter om produktionsperiod, mejeri, antal producenter och antal liter i de meddelanden som skickats. Överst på tabellen syns en mörkgrå balk där du kan ordna tabellen enligt dessa uppgifter. Till exempel i kolumnen Produktionsperiod kan du ordna produktionsfilerna i kronologisk ordningsföljd. I kolumnen för producenter och liter kan du ändra tabellen i storleksordning.

Du får fram det exaktare innehållet i filen genom att klicka på raden i fråga. Via knappen ”Visa” ser du de inskickade uppgifterna. Om du vill kan du begränsa uppgifterna med avseende på om uppgifterna är inskickade, enligt producent, lägenhetssignum, anmärkning eller meddelande.

Med pilarna nederst på tabellen kan du bläddra bland tabellens flikar över inskickade produktionsfiler. Nederst på tabellen finns en meny där du kan ändra antalet produktionsuppgifter som syns i tabellen.