1. Grundstöd 2021

Publiceringsdatum: 24. mars 2021
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2021
Gå till föregående Anmälan om växter 2021
Gå till följande 2. Förgröningsstöd 2021

Att beakta 2021

 • När du förnyar arrendeavtal och överföringar av stödrättigheter ska du beakta att stödvillkoren kan ändras i samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) under de närmaste åren. CAP-reformen kan leda till att systemet med stödrättigheter slopas och att ett nytt grundinkomststöd (som motsvarar det nuvarande grundstödet) framöver beviljas på basis av något annat än stödrättigheter. Den nya CAP-perioden börjar tidigast år 2022.

Grundstödet är ett från produktionen frikopplat stöd som i sin helhet finansieras av EU. Stödet betalas till aktiva jordbrukare som lämnar in stödansökan årligen. Med stödansökan söks grundstöd, dvs. aktivering av en aktiv jordbrukares innehav av stödrättigheter med motsvarande hektar som berättigar till stöd. All jordbruksmark är stödberättigande i fråga om grundstöd, men de arealer för vilka det betalas grundstöd definieras separat.

Det går inte att få grundstöd utan stödrättigheter. Stödrättigheterna administreras i stödrättighetsregistret. Åtgärder som hänför sig till stödrättigheter är överföringar av stödrättigheter, beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven, indragning av stödrättigheter till reserven på grund av att de inte har använts samt andra ändringar i stödrättigheter. För anmälningar och ansökningar om stödrättigheter finns det särskilda anvisningar på Livsmedelsverkets webbplats.

1.1 Ansökan om grundstöd, stödnivå och betalning av stöd

Ansök om grundstöd i samband med den samlade stödansökan. Grundstöd och förgröningsstöd söks med samma kryss. När du ansöker om grundstöd ska du årligen lämna information om din gård, ansöka om grundstöd och aktivering av stödrättigheter i stödansökan samt ge uppgifter om bas- och jordbruksskiften. Anmäl all jordbruksmark som du förfogar över, även om du inte ansöker om stöd för alla arealer.

I Finland finns två stödregioner: AB-regionen och C-regionen. En karta över stödregionerna hittar du på Livsmedelsverkets webbplats livsmedelsverket.fi  → Odlare → Stöd och finansiering → Ansökan om jordbrukarstöd → Karta över stöd- och styrningsområden.

Gränsen för direktstöd har i Finland fastställts till 200 euro. Det här innebär att om det sammanlagda beloppet av direktstöd som söks eller beviljas är mindre än 200 euro, beviljas inget stöd. Direktstöd är: grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och ett frivilligt produktionsbundet stöd. Om inget grundstöd beviljas, aktiveras inte stödrättigheterna. Om stödrättigheterna inte har aktiverats två år i rad dras de in till den nationella reserven.

Tabell 1. Uppskattat värde på stödrättigheterna i de olika stödregionerna

Stödregion

2021

AB

122,37

C

106,22

1.2 Stödberättigande areal

Stödberättigande areal för grundstöd är all jordbruksmark, dvs. åkrar, permanenta grödor samt permanenta gräsmarker. De arealer som berättigar till grundstöd och som betalas stöd fastställs via en växtkod. Grundstöd betalas för alla jordbruksskiften på jordbruksmark som är minst 0,05 ha stora och som har växtlighet som berättigar till stöd eller omfattas av någon annan stödberättigande användningsform. I Anmälan om växter till ansökningsguiden förtecknas alla växtkoder som är i bruk jordbruksmark eller utanför jordbruksmark. Grundstöd betalas för arealer på jordbruksmark, bortsett från areal som tillfälligt inte odlas, 20-årigt specialstödsavtal på åker och en sådan odlingsmetod där odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken. För areal som tillfälligt inte odlas betalas inte några som helst stöd. För arealer utanför jordbruksmark betalas inte grundstöd. Arealer utanför jordbruksmark är till exempel växthus där det odlas växter vars rötter inte har kontakt med marken eller permanenta grödor och julgransodlingar. 

För att få grundstöd måste du följa tvärvillkoren på all jordbruksmark. Kontrollera de här villkoren i den separata uppdaterade tvärvillkorsguiden som publiceras på

1.3 Användning av stödrättigheter

När det gäller stödrättigheter använder Finland sig av en modell med regionalt enhetligt stöd och inga tilläggsdelar är längre i bruk. Ordningsföljden för användningen av stödrättigheter påverkar aktiveringen av stödrättigheter och stödrättigheterna används alltid i samma ordningsföljd. En enskild stödrättighet kan vara högst 1,00 ha stor. Stödrättigheterna blir använda, dvs. aktiverade, när stöd beviljas för ens en del av stödrättigheten.

Användningen av stödrättigheter följs upp på så sätt att användningen av stödrättigheter åren 2020 och 2021 bildar två år i rad.

Användningsordning:

 1. Stödregion
  1. Innehav av stödrättigheten
   1. hyrda stödrättigheter
    1. minsta lägenhetssignum
    2. näst minsta lägenhetssignum
   2. ägda stödrättigheter
  2. Stödrättighetens storlek, ha
   1. 0,01 ha
   2. 0,02 ha
   3. osv.

Aktiveringen av stödrättigheter följs upp på gårdsnivå och med hänsyn till användningen av den totala mängden stödrättigheter i respektive stödregion. Om det två år i följd finns sådana stödrättigheter som inte blivit aktiverade på gården, dras till reserven in så mycket (ha) stödrättigheter att de motsvarar den mängd som inte har blivit aktiverade vartdera året.

1.4 Överföringar av stödrättigheter

Du kan överföra stödrättigheter antingen permanent eller tillfälligt. Överföringar av äganderätten till stödrättigheter är alltid permanenta och överföringar av besittningsrätten till stödrättigheter, dvs. uthyrningar, är alltid tillfälliga. I samband med att äganderätten till stödrättigheter överförs ska parterna på blanketten också ta ställning till vad som händer med besittningen av stödrättigheterna. Besittningen kan överföras till mottagaren av stödrättigheterna, den kan kvarstå hos överlåtaren eller kvarstå hos en tredje part, om man till exempel säljer uthyrda stödrättigheter.

Anmäl överföring av stödrättigheter på blankett 103B och bilaga 103A. Blankett 103B med ifyllningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter103B. Bilaga 103A får du antingen i Viputjänsten eller hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. För var och en överföring görs en separat anmälan. Lämna in anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun där den gård som överlåter stödrättigheter är belägen, senast 15.6.2021. Om gårdens alla stödrättigheter överförs i samband med överföring av hela gårdens besittning kan du anmäla det senast 21.9.2021. Se de exaktare kraven för besittningsöverföring av en hel gård i kapitel 8. Den egentliga överföringen ska ändå äga rum senast 31.8.2021.

Mottagaren av stödrättigheter ska vara aktiv jordbrukare. Vid ansökan om jordbrukarstöd betraktas du som aktiv jordbrukare om du bedriver jordbruksverksamhet år 2021. När äganderätten till stödrättigheter överförs kan äganderätten överföras till en fysisk person, en grupp av fysiska personer, en juridisk person eller en grupp av juridiska personer, förutsatt att mottagaren uppfyller definitionen av aktiv jordbrukare. En exaktare definition av begreppet aktiv jordbrukare ingår i kapitel  2. Förutsättningarna för att ansöka och stödsökandens rättigheter.

När stödrättigheter överförs på basis av arv, förskott på arv eller generationsväxlingar som definierats i lagen om direktstöd, behöver mottagaren av äganderätten till stödrättigheter inte uppfylla definitionen av aktiv jordbrukare.

1.5 Nationell reserv och grunder för tilldelning

Du kan i vissa fall ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven. Ansökan om tilldelning ur reserven ordnas varje år och den sista ansökningsdagen är 15.6.2021. Grunderna är: ung jordbrukare, ny jordbrukare, ägoregleringar, en förbindelse enligt AVTRPL eller AVSTÖL att inte odla upphör att gälla, ett 20-årigt avtal om miljöspecialstöd upphör att gälla och domstolsbeslut/administrativ bestämmelse.

Den nationella reserven administreras vid NTM-centralerna som också behandlar ansökningarna om tilldelning ur reserven och fattar beslut om ansökningarna. Den separata anvisningen Ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven år 2021 och blankett 289 publiceras på webbadressen livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter 289. Vid behov kan du begära ansökningsblanketten och anvisningen också av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller NTM-centralen.

Gå till följande 2. Förgröningsstöd 2021