3. Ansökan om stöd 2021

Publiceringsdatum: 24. mars 2021

Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2021
Gå till föregående 2. Förutsättningarna för att ansöka och stödsökandens rättigheter 2021 

Gå till följande 4. Övervakning 2021 

Att beakta 2021

 • Den sista dagen för ansökan om samlade stöd är 15.6.2021.
 • Försäkra dig om att det överst på sammandraget över din elektroniska ansökan står att uppgifterna har skickats för behandling till kommunen. Efter att den elektroniska ansökan har skickats in ska du dessutom kontrollera att du får en kvittering till din e-post på att ansökan inkommit till myndigheten
 • Om du vill korrigera en ansökan som du har lämnat in på elektronisk väg, återta då sändningen av ansökan och korrigera den ändrade uppgiften. Skicka sedan iväg ansökan på nytt.
 • Kom alltid ihåg att göra anmälan till den behöriga myndigheten om force majeure eller en exceptionell omständighet också utanför ansökningstiden. Anmälan ska göras inom 15 arbetsdagar från det att det är möjligt att göra anmälan.

3.1 Ansökningsmaterial 2021

I början av april får duper post ett meddelande om att den samlade stödansökan inleds. De aktuella uppgifterna som behövs för stödansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats på adressen livsmedelsverket.fi/odlare.

De flesta stöden kan du söka i Viputjänsten på adressen https://vipu.ruokavirasto.fi. Du kan fylla i din stödansökan i Viputjänsten med fjolårets förifyllda uppgifter eller vid behov be din kommun om en utskrift av fjolårets ansökningsuppgifter.

Du kan begära blanketterna från kommunen eller skriva ut dem på adressen livsmedelverket.fi/stodblanketter, om du ansöker om stöd på pappersblanketter.

3.2 Stöd som söks vid den samlade stödansökan

Du kan ansöka om följande stöd i Viputjänsten eller med blankett 101B i samband med den samlade stödansökan:

 • Allmänt hektarstöd (C2-C4)
 • Bidrag för jordbruksgrödor
 • Grundstöd och förgröningsstöd
 • Fortsättningsår till miljö- och ekoförbindelser och miljöavtal
 • Kompensationsersättningens husdjursförhöjning
 • Kompensationsersättning
 • Nationellt stöd för sockerbeta
 • Nordligt hektarstöd (C1-C4)
 • Stöd till unga jordbrukare (EU)
 • Stöd till unga jordbrukare (C1-C4)
 • Utbetalning av ersättning för ekologisk produktion
 • Utbetalning för miljöförbindelse och miljöavtal (också ursprungsväxter)

3.3 Ansökningstider och andra datum för arealstöd

Detta kapitel informerar om datum som hör samman med ansökan om arealstöd. Vissa stödformer anknyter dessutom till särskilda datum som anges i villkoren för respektive stöd.

15.6

Den samlade stödansökan avslutas

Sista möjliga datum att anmäla basskiftesändringar

En dags besittningstid för basskiften

30.6 Sista såningsdatum *)
12.7 Sista möjliga datum att lämna in stödansökan försenad (19 % avdrag från stödet till följd av förseningsdagar)
13.7 Försenade ansökningar avslås
31.8 Sista möjliga datum att föra över besittningen av en hel gård
21.9 Sista möjliga datum att anmäla besittningsöverföring av en hel gård
28.10 Sista datum att lämna in höstens anmälan om arealerna för miljöersättningsåtgärder
24.11 Sista möjliga datum att lämna in höstens anmälan om arealerna för miljöersättningsåtgärder (17 % minskning av stödet)

*) Se information om möjligheten att avvika från den sista såningsdagen i kapitel 3 Åtgärder som ska vidtas på jordbruksmark och guiden om tvärvillkor.

3.4 Ansökan i Viputjänsten

Viputjänsten är tillämpning för elektroniska tjänster. I den kan du fylla i och sända in stödansökan elektroniskt.  I Viputjänsten kan du också bläddra i uppgifterna om din gård eller delegera behörighet till någon annan att fylla i och sända in stödansökan elektroniskt för din räkning. Närmare information om Vipu finns på adressen livsmedelsverket.fi/vipuBäst fungerar Vipu med de nyaste versionerna av webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome. Det går inte att använda Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder Viputjänsten på en stationär dator eller en bärbar dator. Du kan bläddra i uppgifterna också på andra apparater.

År 2021 börjar i den samlade stödansökan i Viputjänsten på adressen https://vipu.ruokavirasto.fi i slutet av april och slutar 15.6.2021 kl. 23.59.

Vem kan göra upp en elektronisk ansökan?

 En elektronisk ansökan kan göras upp av alla personer som av gården har beviljats åtkomsträttigheter till Viputjänstens e-tjänster. Det finns två olika slag av åtkomsträttigheter till Viputjänsten.

 • Med bläddringsrättigheter kan du titta på uppgifter och ansökningar som rör gården. Alla delaktiga som har uppgetts som ägare till gården har automatiskt bläddringsrättigheter till Vipu. Gårdens primära odlare kan tilldela också andra personer bläddringsrättigheter antingen i Viputjänsten eller med blankett 457.
 • Med åtkomsträttigheter till e-tjänster kan du fylla i och skicka in stödansökningar samt ändra uppgifterna om gården och delaktiga i gården. Dessutom kan den primära odlaren med sin behörighet lägga till och ta bort åtkomsträttigheter till Vipu och uppdatera kontaktuppgifterna om delaktiga. Gårdens åtkomsträttigheter kan förutom i Viputjänsten också ändras med blankett 457.

Hur delegerar jag behörighet till en rådgivare?

Om du inte själv vill göra upp en elektronisk stödansökan kan du be ett blankettombud eller en rådgivare att göra upp ansökan. Det finns två olika sätt att bemyndiga en rådgivare att göra upp din stödansökan

 • Du har gällande åtkomsträttigheter till Viputjänstens e-tjänster
  • Logga in i Vipu och bemyndiga rådgivaren/blankettombudet att göra upp ansökan i punkten Gård → Behörigheter.
 • Du har inte gällande åtkomsträttigheter till Viputjänstens e-tjänster
  • Ansök om åtkomsträttigheter till gårdens primära odlare (detta är ett krav för att göra ett bemyndigande) hos kommunen med blankett 457 och bemyndiga rådgivaren eller blankettombudet med samma blankett.

Hur loggar jag in på Vipu?

Om du har gällande åtkomsträttigheter kan du logga in på Vipu på tre olika sätt:

Åtkomsträttigheterna till Viputjänsten är individuella (personliga), inte lägenhetsspecifika.

Behöver du hjälp eller ytterligare information om användningen av Vipu?

Anvisningar om hur man använder Viputjänsten finns på livsmedelsverket.fi/vipu.

I frågor som rör den elektroniska stödansökan och användning av Vipu-tjänsten kan du kontakta din kommuns expert på elektronisk stödansökan. Expertens kontaktuppgifter får du från Viputjänsten -> Användarstöd. Han eller hon ger hjälp vid problem som rör åtkomsträttigheter, ifyllning och sändning av ansökningar samt användning av tillämpningen.

3.5.  Ansökan på papper

Vi rekommenderar att du uträttar dina ärenden i Viputjänsten, men om du vill kan du ansöka om stöd också med pappersblanketter.

Pappersblanketterna ska du lämna in till landsbygdsnäringsmyndigheten för den kommun inom vars verksamhetsområde din gårdsbruksenhet har sitt driftscentrum. Om din gård saknar driftscentrum lämnar du ansökan till den kommun där huvuddelen av din gårds åkrar är belägna.

Du kan föra pappersblanketterna direkt till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller sända dem per post eller e-post adresserade till landsbygdsnäringsmyndigheten för kommunen i fråga. Ansökningsblanketterna måste inlämnas senast 15.6.2021. En ansökan som skickas per post ska vara adresserad till den behöriga myndigheten och försändelsen stämplad senast 15.6.2021. En ansökan som skickas med e-post måste vara den behöriga myndigheten tillhanda senast 15.6.2021 klockan 23.59.

Varifrån får jag stödansökningsblanketter på papper?

Till den samlade stödansökan hör följande blanketter

Om det har blivit ändringar i de uppgifter du anmälde 2020 ska du också lämna in

3.6. Den stödsökandes ansvar

Om du inte lämnar in stödansökan är du, med undantag av force majeure, inte berättigad till stöd

Fyll i din stödansökan omsorgsfullt. Ansvaret för att stödansökan och bilagorna till den lämnas in i tid och att uppgifterna är korrekta ligger uteslutande hos sökanden.

Stöd betalas inte till stödmottagare för vilka det har bevisats att förutsättningarna för att få stödet har skapats på konstlad väg.

Bevis på att ansökan kommit fram

När en elektronisk ansökan har skickats in får du efter insändandet ett meddelande om det till den e-postadress du angett. Om det inte kommer något meddelande i e-posten kan du höra dig för hos kommunen om ansökan har kommit fram. Det kan hända att meddelandet uteblir till exempel på grund av oriktig e-postadress. Kvittot över att sändningen av en elektronisk ansökan har lyckats bör sparas i e-posten fram till årets slut eller skrivas ut för arkivering. Kvittot bör delges de övriga ägarna till gårdsbruksenheten.

Spara också det sammandrag som du får i samband med att ansökan skickas. Kontrollera att det överst på sammandraget står att uppgifterna har skickats för behandling. Du kan skriva ut sammandraget eller lagra det. I sammandraget ser du när ansökan lämnades in till kommunen.

Vid ansökan på papper kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet efter att ha gjort anteckningar om mottagandet på begäran ge sökanden antingen en kopia av stödansökans (101B) första sida eller någon annan utredning om de blanketter som lämnats in till myndigheten.

Myndighetens rådgivning

På grund av jäv kan den landsbygdsnäringsmyndighet som handlägger stödansökan inte hjälpa sökanden att fylla i stödansökan.

Myndigheterna kan ge allmän information och utbildning som angår alla jordbrukare. Myndigheten kan ge sökanden råd om förfarandet, med vilket avses allmänna råd kring ansökan om stöd, t.ex. var och när stöd söks, stödvillkor som gäller sökanden och nödvändiga dokument. Myndighetens uppgift är att på förfrågan redogöra för vad som ingår i de olika alternativen utan att för den skull ge rekommendationer om ansökan. Du kan få råd om ifyllandet av ansökningar av rådgivningsorganisationer och producentorganisationernas blankettombud.

I frågor som rör elektronisk ansökan och användning av Viputjänsten kan du kontakta experten på elektronisk stödansökan i ditt samarbetsområde. Av honom eller henne får du hjälp vid problem med åtkomsträttigheter, att fylla i ansökningar, använda tillämpningen och att skicka in ansökningar. Experten på elektronisk stödansökan ger inte anvisningar om hur du optimerar stödansökan.

3.7 Bilagor till ansökan

Du är skyldig att se till att du i samband med ansökan lämnar in alla nödvändiga handlingar elektroniskt eller på papper till landsbygdsnäringsmyndigheten innan ansökningstiden eller någon annan fastställd tidsfrist går ut.

Storleken på en elektronisk bilaga som skickas i Viputjänsten får vara högst 5 Mb och den ska vara i PDF-format. Du får ett meddelande i Viputjänsten om det inte går att lägga till bilagan. Om du återtar en elektronisk ansökan för att ändra uppgifterna och sedan skickar in ansökan på nytt måste du komma ihåg att också skicka in alla dina elektroniska bilagor på nytt.

Arrendeavtalen behöver i regel inte lämnas in som bilaga till stödansökan.

3.8 Försenade ansökningar och bilagor

Försenad ansökan

Du kan mista stöden helt eller delvis om du inte lämnar in ansökan inom utsatt tid, eller om uppgifterna i eller bilagorna till ansökan är bristfälliga.

Om ansökan försenas med högst 25 kalenderdagar minskas det stöd som beviljas med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Inget stöd beviljas om ansökanförsenas med mer än 25 kalenderdagar.

Du kan inte lämna in ansökan för sent på elektronisk väg. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ge in ansökan i pappersform till kommunen eller skicka den med e-post eller per post adresserad till vederbörande kommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Försenad bilaga

Handlingar som oftast ska lämnas in som bilaga till stödansökan är kartor och fullmakter.

För sent inlämnade bilagor leder vanligtvis inte till att ansökan försenas. Inlämnandet av bilagor kan dock vara ett villkor för utbetalning av stöd, och stödet betalas då inte förrän du har lämnat in bilagorna. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ber dig komplettera ansökan om en nödvändig bilaga saknas. Beslutet om beviljande av stödet fattas utan bilagor om du inte svarar på begäran om komplettering inom utsatt tid.

Försenad ansökan på grund av force majeure eller en exceptionell omständighet

En försenad ansökan anses ha inkommit i tid, om förseningen beror på force majeure eller en exceptionell omständighet.

Force majeure kan tillämpas på en elektronisk ansökan som blir försenad bara om det handlar om en onormal eller oförutsägbar händelse som inte beror på dig och vars följder du inte hade kunnat undvika trots iakttagande av tillräcklig försiktighet. Till exempel elavbrott eller överbelastat telekommunikationsnät betraktas inte som force majeure. Du kan undvika problem som orsakas av ovan nämnda situationer genom att skicka in den elektroniska ansökan i tillräckligt god tid. 

Mer information om force majeure och exceptionella omständigheter ingår i avsnitt 3.11.

3.9 Korrigering i ansökan

Om du efter att ha skickat in ansökan märker att du har gjort exempelvis ett fel i samband med ifyllandet, kan du undgå påföljderna av felet genom att genast efter upptäckten anmäla felet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på eget initiativ och skriftligen. Gå till väga på samma sätt om ansökan har blivit oriktig efter att den lämnades in. Efter avslutad stödansökan går det inte längre att optimera eller utvidga ansökan.

Möjligheterna att korrigera uppenbara fel är större än möjligheterna att korrigera andra fel. Som uppenbart fel är det möjligt att godkänna t.ex. att en uppgift i stödansökan står i tydlig konflikt med andra uppgifter i ansökan. Man kan korrigera t.ex. omkastade siffror (exempel: 169 ->196), fel anmält lägenhetssignum eller bankkontonummer och räknefel. För att en myndighet ska kunna korrigera ett uppenbart fel måste han eller hon vara övertygad om att sökanden handlat uppriktigt och i god tro. Dessutom förutsätts det att du har fyllt i ansökan omsorgsfullt i övrigt.

Din anmälan om ett fel kan beaktas, om du har gjort anmälan skriftligt till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun innan du har underrättats om kontroll på plats eller resultaten av någon annan kontroll.

Möjligheterna att korrigera fel som gäller stöd som i sin helhet finansieras med nationella medel är mer omfattande än i fråga om stöd som helt eller delvis finansieras av EU. Du kan ändå inte göra sådana ändringar i de nationella stöden som inverkar på stöd som helt eller delvis finansieras av EU. Exempelvis kan ett skifte ha endast en areal för alla stödformer. I bilaga C kan du kontrollera om det är frågan om ett nationellt stöd eller ett stöd som helt eller delvis finansieras av EU.

Om det växer en annan gröda på skiftet än den jag anmälde?

Anmäl till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun, om du efter avslutad stödansökan märker att du

 • i ansökan har anmält en gröda som enligt stödvillkoren inte får anmälas,
 • har anmält fel gröda i ansökan,
 • inte har kunnat så den gröda som du anmälde i stödansökan.

När du anmäler om fel i ansökan korrigerar landsbygdsnäringsmyndigheten för din kommun uppgifterna i din ansökan så att de blir korrekta. Om emellertid stöd- eller ersättningsnivån för jordbruksskiftet ökar på grund av ändrad växtart, avslås det högre stödet/den högre ersättningen.

Undantagsvis kan stöd-/ersättningsnivån för ett jordbruksskifte öka i och med att grödan ändras, om du vid den samlade stödansökan har anmält fel gröda och felet kan tolkas som ett uppenbart fel.

När du anmäler ett fel ska du beakta förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor och ekologisk fokusareal. Beroende på gårdens storlek, läge och produktionsinriktning ska det under tiden 30.6–31.8 odlas ett visst antal odlingsväxter i bestämda procentandelar på din gård. Om din gård berörs av kravet på att ha ekologisk fokusareal måste den utgöra minst 5 % av åkerarealen och växtligheten ska bevaras så som det sägs i villkoren. De procentandelar som du uppgav vid huvudstödansökan stämmer nödvändigtvis inte längre när felet i din ansökan korrigeras.

3.10 Att återta ansökan eller en del av den

Om du vill kan du återta hela ansökan eller en del av den efter 15.6. Du kan minska arealerna för de skiften du anmält i den ursprungliga ansökan (t.ex. på grund av ett oväntat vägbygge som inletts utan vägförrättning och som du inte har kunnat beakta i ansökan) genom att återta ansökan till denna del.

Du kan inte återta ansökan i Viputjänsten efter ansökningstiden. Återtagandet kan du göra på blankett 145 eller med en fritt formulerad skriftlig anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten för din kommun. Gör anmälan utan dröjsmål.

Efter att hela ansökan har återtagits är situationen densamma som innan ansökan lämnades in. Stöd betalas inte för skiften som återtagits från ansökan. Du är dock skyldig att för de ur ansökan återtagna skiftenas del följa de villkor som ska följas på hela din gård, exempelvis tvärvillkoren.

Du kan återta en del av eller hela ansökan ända fram till det att

 • myndigheten har meddelat om övervakning av gården i fråga eller
 • innan resultatet av den administrativa övervakningen har delgivits och det konstateras eller har konstaterats regelvidrigheter gällande skiftet.

Den administrativa övervakningen kan t.ex. bestå av individuell granskning av skiftena i samband med korsgranskningar eller av skiftesvisa kontroller av uppfyllandet av stödvillkoren.

När måste jag annullera jordbruksstöd?

Nedan beskrivs situationer där stöden ska annulleras. Du kan annullera stödet för ett helt basskifte, ett helt jordbruksskifte eller bara någon del av ett jordbruksskifte.

EU:s direktstöd och programersättningar

Jordbruksmarken ska uppfylla alla villkor för stödberättigande under hela det kalenderår (1.1–31.12) för vilket du ansöker om stöd.

Jordbruksmark är åkrar, permanenta gräsmarker och betesmarker, permanenta grödor och areal som tillfälligt inte odlas. Villkor för stödberättigande jordbruksmark är att den är odlingsbar, att området bevaras öppet och att tvärvillkoren följs. Annullera stöden för den areal där du inte kan följa de här villkoren.

EU:s direktstöd är grundstöd, förgröningsstöd, bidrag för jordbruksgrödor och EU:s stöd till unga jordbrukare. Programersättningar är miljöersättning, kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion.

Nationella stöd

Villkor för stödberättigande i fråga om nationella arealstöd, dvs. nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och allmänt hektarstöd är bara vissa tvärvillkorskrav, bl.a. att lämna skyddsremsor och åkerrenar, förbud mot att bränna stubb och bekämpning av flyghavre. För enskilda stöd finns det dessutom separata villkor för stödberättigande som du måste följa för att stödet ska kunna beviljas. Till exempel måste skörden av frilandsgrönsaker bärgas om du har ansökt om nordligt hektarstöd. Annullera stöden för den areal där du inte kan följa de här villkoren. Fastän skörden inte har bärgats går det ändå att betala nordligt hektarstöd för ett skifte, om den uteblivna bärgningen beror på väderförhållandena.

Du kan säkerställa de detaljerade stödvillkoren för respektive stöd i Ansökningsguiden. Mer information om tvärvillkoren ingår i tvärvillkorsguiden.

3.11. Force majeure och exceptionella omständigheter

Du kan behålla din rätt till stöd helt eller delvis om du inte har kunnat lämna in din ansökan eller annars fullgöra dina skyldigheter på grund av oöverstigligt hinder (force majeure) eller exceptionella omständigheter och du meddelar detta skriftligen till den behöriga myndigheten. Vid tolkningen av force majeure eller exceptionella omständigheter följer man EU:s rättsakter, nationell lagstiftning och rättspraxis.

Enligt EU-rättsakterna kan bl.a. följande oförutsägbara händelser från fall till fall godkännas som force majeure och exceptionella omständigheter:

 • stödmottagaren avlider
 • stödmottagarenblir arbetsoförmögen under en längre tid
 • en allvarlig naturkatastrof påverkar gårdsbruksenhetens odlade areal i väsentlig grad
 • byggnader för uppfödning av djur på gården förstörs genom olyckshändelse
 • en epizooti eller växtsjukdom drabbar jordbrukarens hela djurbesättning eller en del av den eller på motsvarande sätt jordbrukarens grödor
 • hela eller en avsevärd del av gårdsbruksenheten exproprieras, om expropriationen inte kunde förutses när ansökan lämnades in.

Meddela den behöriga myndigheten om force majeure eller exceptionella omständigheter.  Gör  en skriftlig fritt formulerad anmälan och lämna in bevisen  inom 15 arbetsdagar från det att det är möjligt att lämna dem.

Om det oöverstigliga hindrets (force majeure) eller de exceptionella omständigheternas existens har bevisats genom att lämna in till exempel ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande till den behöriga myndigheten, är de ovan nämnda dokumenten som innehåller information om en persons hälsotillstånd eller hälso- och sjukvårdstjänster och rehabiliteringstjänster sekretessbelagda. Den berörda informationen behandlas omsorgsfullt och används enbart för berättigade ändamål.  

Kommunens landsbygdsnäringsmyndigjet (eller i vissa fall NTM-centralen) avgör från fall till fall om det har varit frågan om force majeure eller en exceptionell omständighet. När du åberopar force majeure eller en exceptionell omständighet får du som interimistisk åtgärd en synpunkt på om det handlar om force majeure eller inte. Informationen som getts som interimistisk åtgärd är ännu inte ett överklagbart beslut, utan om du vill kan du begära omprövning av ärendet i samband med stödbeslutet.

När det gäller grund- och förgröningsstöd, EU:s stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor, EU:s djurbidrag, kompensationsersättning och nationella stöd behåller du rätten till stöd i fråga om den areal eller de djur som var stödberättigande vid den tidpunkt då force majeure eller de exceptionella omständigheterna inträffade.

I fråga om miljöförbindelse / miljöavtal, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för djurens välbefinnande betalas stödet inte i sin helhet.

 • När det gäller en miljöförbindelse/ett miljöavtal ska du göra en anmälan om force majeure till den behöriga myndigheten. Dessutom ska du på blankett 477 anmäla de villkor för miljöförbindelsen/miljöavtalet som du inte kunnat uppfylla. Annullera hela utbetalningen för åtgärden med blankett 145, om du inte alls har kunnat följa villkoren för åtgärden. Vid force majeure betalas miljöersättning bara för de villkor som blivit uppfyllda.
 • En minskad ersättning för ekologisk växtproduktion betalas för de skiften som blir osådda på grund av force majeure. Anmäl dessa skiften med blankett 477. Om force majeure inte godkänns måste ersättningen för skiftena annulleras.
 • Ersättningen för ekologisk husdjursproduktion sänks om gården har ett avbrott i produktionen på grund av force majeure (t.ex. eldsvåda eller djursjukdom). Om till exempel en tredjedel av räkningsperioden för djur utgörs av avbrott sänks ersättningen med en tredjedel.

Ersättning för djurens välbefinnande betalas inte för den tid då villkoren för åtgärden inte har följts, även om underlåtelsen att följa villkoren beror på force majeure eller en exceptionell omständighet. Om du inte har kunnat iaktta tvärvillkor på grund av force majeure eller en exceptionell omständighet, tillämpas inte administrativa påföljder. Meddela om saken med en fritt formulerad skriftlig anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Vid fall av force majeure eller en exceptionell omständighet behöver den anmälda grödan inte sås alls.

Obs! I fall av force majeure och exceptionella omständigheter är det av viktigt att du anmäler det skedda till den behöriga myndigheten inom utsatt tid. I bilaga C till Ansökningsguiden för jordbrukarstöd kan du kontrollera vem som är behörig myndighet.

3.12. Förvaring av dokument

Ansökningsåret + 4 år

Dokument i original som hör samman med ansökan om stöd och bidrag som helt eller delvis finansieras av EU samt med ansökan om nationella stöd, och som du inte skickar som bilaga till stödansökan, ska du i regel spara under ansökningsåret och de följande fyra kalenderåren.

Förbindelseperioden + 4 år

Spara dokument, anteckningar och intyg som hör samman med ersättning för ekologisk produktion, miljöersättning och ersättning för djurens välbefinnande i minst fyra år efter förbindelse- eller avtalsperiodens utgång.

Läkemedels- och foderbokföring 5 år

Spara bokföring över läkemedel och foderläkemedel som getts till produktionsdjur i fem år, även om du har sålt eller slaktat djuret före det. Också foderbokföringen måste sparas i fem års tid.

Elektronisk ansökan

Spara det e-postmeddelande du fått om att insändandet av den elektroniska ansökan lyckades och det sammandrag av ansökan som du skrivit ut eller lagrat fram till utgången av följande år. Kvittot och sammandraget bör delges de övriga ägarna till gårdsbruksenheten.

Mer information om de olika kraven på journalföring av jordbruksproduktion och om förvaringstiderna hittar du i guiden Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2021. Guiden kan läsas på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter → Guide om krav på journalföring av jordbruksproduktion.

Lämnande av uppgifter

För att göra det möjligt att följa upp och utvärdera programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (2014–2020), åtar sig en ersättningstagare som genomför åtgärder som ingår i programmet att på begäran lämna uppgifter om verkningarna av den åtgärd som ersätts.

Gå till följande 4. Övervakning 2021