1. Minnelistor för stödsökande

Publiceringsdatum: 30. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till följande 2. Förutsättningarna för att ansöka och stödsökandens rättigheter 2022

1.1 Minneslistor för stödsökande

 1. Om det har blivit ändringar i uppgifterna om delaktiga i din gård ska du på blankett 101D meddela uppgifterna om nya delaktiga och delaktiga som fallit bort. Om den primära odlaren på gården byts, ska du uppdatera åtkomsträttigheterna på blankett 457 och lämna in den till kommunen.
 2. Anmäl ändringar i skiftesuppgifterna (nya skiften, delningar och sammanslagningar av skiften, tagande ur jordbruksanvändning) i Viputjänstens avsnitt Ansök/Anmäl i punkten Basskiftesändringar. Gör de här ändringarna innan du övergår till att göra upp den samlade stödansökan. Vi rekommenderar att du gör skiftesändringarna före mitten av maj.
 3. Gör upp Huvudstödansökan i avsnittet Ansök/Anmäl under ansökningstiden
 4. Du kan göra en gränskorrigering av ett basskifte i avsnittet Huvudstödansökan på samma gång som huvudstödansökan. Skicka in ansökan i tid så att kommunen kan bekräfta att gränskorrigeringen godkänns före 15.6.2022.
 5. Börja fylla i huvudstödansökan från skiftesuppgifterna. Du kan ge uppgifterna om basskifte och jordbruksskifte på samma gång.
 6. Gör anmälan om besittningsöverföringar, dvs. köp, försäljning och arrendering av åkrar senast 15.6.2022 genom att lägga till eller ta bort basskiften i din besittning. Funktionerna är möjliga i avsnitten Huvudstödansökan och Basskiftesändringar.
 7. Efter att du har lämnat skiftesuppgifterna meddelar du ändringar som skett i uppgifterna om din gård.
 8. De ekoförbindelser, miljöförbindelser och avtal som ingicks år 2015 och/eller 2016 och/eller 2017 löper ut. Ansök om ett fortsättningsår till förbindelserna och avtalen i Huvudstödansökan på fliken Stöd som ansöks, om du vill att de ska förbli i kraft.
 9. Innan du skickar iväg den elektroniska ansökan ska du flytta över till avsnittet Vipurådgivaren, där tillämpningen meddelar om det finns tydliga fel eller motstridigheter i din ansökan.
 10. Gårdsbruksenhetens lägenhetssignum, kommun där gårdsbruksenheten är belägen, kommunnummer, kommundel och juridisk form kan du inte ändra elektroniskt. Anmäl sådana ändringar till kom, munen på pappersblankett 101A senast 15.6.2022.
 11. Skicka ansökningarna i god tid före sista ansökningsdagen. Störningar i samband med sändandet av data kan uppstå på grund av t.ex. elavbrott, datorfel eller serverstörningar. Om du vill ändra en ansökan som du redan har skickat ska du återta ansökan, göra de ändringar som behövs och skicka in ansökan på nytt. En ny ansökan ersätter alltid den tidigare.
 12. Du har själv ansvaret för att din ansökan kommer fram. När ansökan har skickats iväg får du ett kvitteringsmeddelande till den e-postadress som du har gett. Om ingen kvittering anländer per e-post kan du kontrollera hos kommunen att ansökan har nått fram. Kvitteringen kan utebli t.ex. till följd av felaktig e-postadress. Spara det mottagningsmeddelande du fått om att sändandet av den elektroniska ansökan lyckades åtminstone till slutet av det innevarande året eller skriv ut det för arkivering. Informera de andra ägarna av gårdsbruksenheten om mottagningsmeddelandet.
 13. När du har lämnat in ansökan kan du skriva ut eller spara ett sammandrag av uppgifterna i din ansökan på fliken Sammandrag och sändning. Det är viktigt att spara sammandraget om det inträffar ett fel när du skickar in ansökan. Ansökan har sänts om sändningstidpunkten har skrivits ut i det övre högra hörnet på ansökan.
 14. Du kan ändra eller återkalla ansökan under ansökningstiden. Efter ansökningstiden kan du ändra eller återkalla ansökan bara på pappersblankett.
 15. Skicka in den elektroniska ansökan senast 15.6.2022 kl. 23.59. Du kan inte lämna in en elektronisk ansökan för sent. Lämna in en försenad ansökan till kommunen på pappersblankett. Läs mer om tiderna för inlämnande av ansökan och om förseningar i kapitel 3.7.
 16. Gör höstanmälningarna om miljöförbindelsens skiftesspecifika åtgärder växttäcke vintertid, placering av flytgödsel i åker och återanvändning av näringsämnen och organiskt material hösten 2022 i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 27.10.

1.2 Minneslista för sökande på pappersblanketter

Om du så vill kan du också ansöka om stöd på pappersblanketter. Blanketter får du hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och på internetadressen livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter.

 1. Lämna in pappersblanketten Delaktiga i gårdsbruksenheten 101D till kommunen, om du gör ändringar i uppgifterna om delaktiga eller skapar nya delaktiga.
 2. I ansökan om stöd som gäller den samlade stödansökan ingår blanketterna 101B och 102B. Lämna in jordbruksskifteskartor över de basskiften vars jordbruksskiften har ändrats jämfört med i fjol. Lämna vid behov in blanketterna 101A, 101D, 102A och 102C. Kontrollera för vart och ett stöd vilka andra blanketter och bilagor som behövs samt tidpunkterna för inlämnande av dem.
 3. Anteckna de stöd du söker på blankett 101B. Ansök också om utbetalning för en miljöförbindelse, miljöavtal och om utbetalning av ersättning för ekologisk produktion om du har förbundit dig till dessa ersättningar år 2015, 2016 eller 2017.
 4. De ekoförbindelser, miljöförbindelser och avtal som ingicks år 2015 och/eller 2016 och/eller 2017 löper ut. Ansök om ett fortsättningsår till förbindelserna och avtalen på blankett 101B, om du vill att de ska förbli i kraft.
 5. Underteckna alla blanketter och förse dem med namnförtydligande. Om stödansökan består av separata sidor ska varje sida undertecknas. Anteckna dessutom datum och lägenhetssignum på varje sida. Underskriften kan ersättas med en fullmakt eller, då det gäller bolagsformer, med en sedvanlig namnteckningsrätt. I oklara fall kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet begära att få ett handelsregisterutdrag där namnteckningsrätten anges.
 6. Lämna in blanketterna och bilagorna i tid per post eller för dem till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 15.6.2022. En ansökan som lämnas in per post anses ha anlänt i tid, om den är poststämplad senast 15.6.2022 och adresserad till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen.

Gå till följande 2. Förutsättningarna för att ansöka och stödsökandens rättigheter 2022