Bilaga A. Författningar och föreskrifter 2022

Publiceringsdatum: 30. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till föregående 10. Nationella åkerbaserade stöd 2022
Gå till följande Bilaga B Rätten till stöd och stödnivåerna för olika växter 2022

Grundstöd och förgröningsstödet

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 193/2013 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare 234/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd 59/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 712/2015 ändringar.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015.
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2022 5/2022.

Stöd till unga jordbrukare (EU)

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 193/2013 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare 234/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 712/2015 ändringar.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015.
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2022 5/2022.

Bidrag för jordbruksgrödör

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 193/2013 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022 79/2022.
 • Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 712/2015 ändringar.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015.
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2022 5/2022.

Nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare

 • Kommissionens beslut (EU) 2021/2312 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland (delgivet med nr C(2021) 8773).
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet 213/2007.
 • Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om nordligt stöd 2022 81/2022.
 • Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om tillsyn av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2022 186/2022.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2022 282/2022.
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om nationella stöd 2022 20/2021.

Nationellt stöd för sockerbeta

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet 213/2007.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2022 88/2022.
 • Statsrådets förordning om tillsyn av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2022 186/2022.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2022 282/2022.
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om nationella stöd 2022 20/2021.

Miljöförbindelse och miljöavtal

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet 213/2007.
 • Statsrådets förordning om miljöersättning 235/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022 105/2022.
 • Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 712/2015 ändringar.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning 327/2015 ändringar.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2022 5/2022.

Kompensationsersättning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket 45/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om kompensationsersättning 236/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022 105/2022.
 • Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 712/2015 ändringar.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015.
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2022 5/2022.

Icke-produktiva investeringar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet 213/2007.
 • Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar 238/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022 105/2022.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015.
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2022 5/2022.

Ekologisk produktion

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet 213/2007.
 • Statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket 45/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion 237/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022 105/2022.
 • Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 712/2015 ändringar.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften 344/2015.
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2022 5/2022.

Uppfödning av lantraser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor.
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 ändringar.
 • Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014 ändringar.
 • Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård 5/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket 45/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om miljöersättning 235/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren 4/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2022 281/2022.
 • Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022 105/2022.
 • Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs 7/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen 502/2015 ändringar.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning 327/2015 ändringar
 • Livsmedelverkets föreskrift om ansökan om vissa direktstöd och programbaserade ersättningar till jordbrukare samt om anmälan av arealer, kontraktsarealer och mängder eller antal som ligger till grund för stöden eller ersättningarna 2022 5/2022.

Aktiv jordbrukare

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009.
 • Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014 ändringar.
 • Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 193/2013 ändringar.
 • Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd 59/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om miljöersättning 235/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om kompensationsersättning 236/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion 237/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022 79/2022.
 • Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen 502/2015 ändringar.
 • Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen 712/2015 ändringar.

Annat författningarna

Bara gällande författningar och rättsakter är officiella källor.

Ändringar av författningarna är att vänta längre fram, men de har inte kunnat beaktas i det här skedet.

Gå till följande Bilaga B Rätten till stöd och stödnivåerna för olika växter 2022