2. Ersättningsberättingande basskifte

Publiceringsdatum: 30. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till föregående
 1. Jordbruksmark, bas- och jordbrukssiften 2022
Gå till följande 3. Årgärder som ska vidtas på jordbruksmark 2022

Ett krav för betalningen av följande stöds är att skiftet är ersättningsberättigande:

  • kompensationsersättning,
  • ersättning för miljöförbindelse,
  • miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar,
  • ekoersättning
  • nationella hektarstöd i stödregion C samt.

Ersättningsberättigandet är en bestående egenskap för ett basskifte. Skiftet kan alltså något år vara i en sådan persons besittning som inte ansöker om till exempel miljö- eller kompensationsersättningar. Skiftet behåller ändå sitt ersättningsberättigande och senare kan dessa stöd igen betalas för skiftet på ansökan, förutsatt att skiftet kan fogas till förbindelsen.

Möjligheten att foga skiften till en förbindelse i Fastlandfinland är beroende av de medel som står till förfogande varje år. Kompensationsersättning betalas enligt villkoren för alla ersättningsberättigande skiften. När det gäller miljöförbindelse och ekologisk produktion tas fogandet av skiften till förbindelsen upp i de kapitel som behandlar ersättningarna i fråga.

Ett ersättningsberättigande skifte ändras till icke ersättningsberättigande, om det vid övervakningen konstateras att skiftet inte är odlat eller om du på Vipu-tjänsten eller blankett 102C anmäler att du tar skiftet ur användning för jordbruksändamål.

I tabellen förklaras olika slag av ersättningsberättiganden för ett basskifte och syftet med dem.

Tabell 1: Basskiftets ersättningsberättigande

Basskiftets ersättningsberättigande

Förklaring

Ja

Skiftet kan fogas till förbindelser om miljöersättning och ekologisk produktion under vissa förutsättningar. Skiftet kan dessutom betalas kompensationsersättning samt i stödregion C nordliga hektarstöd.

Nej

Skiften med denna egenskap kan inte betalas programbaserade ersättningar eller nationella nordliga hektarstöd.

Bara LFA (kompensationsersättning)

Skiftet kan endast betalas kompensationsersättning. Det här berättigandet kan i Fastlandsfinland beviljas skiften som år 2014 har anmälts som permanent betesmark. På Åland kan också skiften som efter år 2014 har anmälts som permanent betesmark betalas kompensationsersättning.

2.1 Ersättningsberättigande skiften 2022

Skiften som var ersättningsberättigande eller LFA-ersättningsberättigande förra året är i regel också ersättningsberättigande detta år.

Utöver detta kan ett skifte i Fastlandsfinland beviljas ersättningsberättigande år 2022, om det ingår i någon av grupperna i tabellen nedan. Förutom att ingå i gruppen krävs det att skiftet har uppgetts år 2013 eller 2014 och att den gröda som anmälts på jordbruksskiftesblanketten har varit någon annan än ’Icke odlad’. Om skiftet har tappat sin berättigande t.ex. i samband med en övervakning, kan det inte beviljas igen. På Åland kan också sådana skiften som inte tidigare har varit i odling eller ingått i ett miljöåtagande eller åtagande om ekologisk produktion bli stödberättigande år 2022.

Tabell 2: Ersättningsberättigande skiften

Grupp (använd den bokstav som motsvarar gruppen på blankett 102A)

Förklaring

A. Skifte som var stödberättigat i fråga om kompensationsbidrag och miljöstöd år 2014

Skiften som ingick i förbindelser om både kompensationsbidrag och miljöstöd år 2014

B. Skifte som var stödberättigat i fråga om kompensationsbidrag, miljöstöd eller nordliga hektarstöd år 2013

Skiften som år 2013 ingick i förbindelser om miljöstöd eller kompensationsbidrag eller som var stödberättigade i fråga om nordliga hektarstöd

Om ett basskifte hade rätt till nordligt stöd år 2013, kan skiftet godkännas som ersättningsberättigande fastän det inte hade anmälts 2013 eller 2014.

C. Skifte som har betalats miljöstöd eller kompensationsbidrag något år 1995–2013

Skiften som någon gång ingått i en förbindelse om kompensationsbidrag eller miljöstöd men som inte har berättigat till stöd 2014.

 

D. Skiften som anmälts åren 1995–2004

Skiften som du har anmält dessa år, men som inte har varit stödberättigande.

E. Skifte på kölistan

Skifte som år 2004 har anmälts på blankett nummer 175 som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet

F. Permanenta betesmarker (berättigar bara till kompensationsersättning)

År 2014 var skiftets gårdsstödsegenskap permanent betesmark

G. Skifte som slutat omfattas av ett 20-årigt avtal om miljöspecialstöd

Du kan ansöka om ersättningsberättigande för ett skifte när ett 20-årigt avtal om specialstöd löper ut, om skiftet är odlingsbar åker.

Skiftesgrupper som nämns i statsrådets förordning om ansökan om ersättningar som utfärdas årligen

Skiften kan godkännas som ersättningsberättigande inom ramen för anslagen i statsbudgeten. Se nedan ’Grupper som fastställs i ansökningsförordningen’

Grupper som fastställs i ansökningsförordningen

Du kan utöver skiftena i tabell 2 ansöka om ersättningsberättigande år 2022 också för basskiften som kommit i din besittning via ägoreglering. Se närmare information nedan.

Ägoregleringsskiften som hör samman med nyskifte

Som ersättningsberättigande kan godkännas högst 5 hektar av åkerarealer som har kommit i jordbrukarens besittning genom ägoregleringar som bestämts i en nyskiftesplan enligt 88 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) förutsatt att nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna har tillträtts i enlighet med nyskiftesplanen. Detta gäller också arrenderade åkrar när arrendeområdet i enlighet med nyskiftesplanen med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats till en annan plats. Dessa icke stödberättigande åkerarealer som kommit i jordbrukarens besittning kan dock godkännas som er

Skiften inte godkänns inte ersättningsberättigade 2022 på grund av att en förbindelse att inte odla har tagit slut eller på grund av att skiften härrörs från en jordbrukare som inte har en förbindelse är över 65 år

2.2 Ansökan om ersättningsberättigande

Du kan söka ersättningsberättigande på en fritt formulerad ansökan hos kommunens landsbygdsnäringsmyndigheten där du uppger basskiftets namn och signum och ansökningsgrund och övriga motiveringar. Därtill kan ersättningsberättigande sökas i den elektroniska stödansökan genom att i tilläggsuppgifterna om basskiftet uppge ansökan om ersättningsberättigande och meddela en ansökningsgrund enligt tabellen. Du kan också ansöka om ersättningsberättigande med basskiftesblankett 102A.

På Ålands behöver man inte särskilt ansöka om att ett nytt skifte ska bli ersättningsberättigande. Nyregistrerade basskiften på områden som tidigare inte har varit i odling och vars markanvändningsslag är åker eller naturbete och äng godkänns alltid som ersättningsberättigande det år då skiftet är odlingsbart. Du kan inte själv via Viputjänsten ändra skiftets ersättningsberättigande. Kontakta Ålands landskapsregering om du upptäcker eventuella felaktigheter i uppgifterna.

Om du vill ta bort ersättningsberättigandet från ett skifte ska du anmäla det på blankett 102A eller i den elektroniska stödansökan.

Skiften som kommer från en annan jordbrukare fogas automatiskt till din förbindelse utan separat ansökan, om skiftena har ingått i motsvarande förbindelser tidigare år.

2.3 Byte av ersättningsberättigande mellan skiften  i Fastlandsfinland

Du kan byta ersättningsberättigande mellan arealer som du äger, om arealen som ska bytas är minst 0,2 hektar per gård. För ett byte räcker det att sammanlagt minst 0,2 ha ersättningsberättigande faller bort från skiftena i samband med bytet. Både det skifte som överlåter och det skifte som tar emot ersättningsberättigandet kan vid behov delas före överföringen. Den ersättningsberättigande arealen får inte öka till följd av bytet.

Ersättningsberättigandet får inte bytas mellan olika ersättningsområden, om det ersättningsbelopp per hektar som betalas ut skulle öka på grund av bytet. Du kan ansöka om byte av ersättningsberättigande också till ett skifte som inrättats år 2005 eller senare. Byte av ersättningsberättigande söks med blankett 471. Blanketten och de exakta kraven hittar du på Mavis websidan livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter.

Gå till följande 3. Årgärder som ska vidtas på jordbruksmark 2022