9. Bidrag för jordbruksgrödor 2021

Publiceringsdatum: 24. mars 2021

Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2021
Gå till föregående 8. Ersättning om ekologisk produktion 2021

Gå till följande 10. Nationella åkerbaserade stöd 2021

9.1 Ansökan om bidrag

Ansök om bidrag för jordbruksgrödor i den samlade stödansökan för 2021 antingen

Slut ett odlingskontrakt för stärkelsepotatis och sockerbeta senast 15.6.2020. Lämna in en kopia av odlingskontraktet som bilaga till den elektroniska stödansökan eller på papper till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 15.6.2021.

Det intyg över odlingskontrakt för sockerbeta som sockerbetsodlarna får godkänns som odlingskontrakt.

9.2 Ersättningsberättigande grödor

Ersättningsberättigande grödor är följande grödor som såtts hösten 2020 och som sås senast 30.6.2021.

 • Proteingrödor: höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros, oljelin, oljedådra (camelina), bondböna, oljehampa (se närmare stödvillkor för oljehampa i kapitlet 4. Anmälan om växter), åkerärt (dvs. mat- och foderärt) och sötlupin.
  • Lupinsorten ska alltid uppges, också om den används i en blandning. Om du uppger någon annan stödberättigande sort ska du meddela sortens namn i fältet för ytterligare uppgifter. Om sorten inte är stödberättigande avslås stödet.
  • En lupinsort berättigar till stöd om den är godkänd att ingå i någon EU-medlemsstats officiella sortförteckning och är söt. Stödberättigande sorter är till exempel Amiga, Boruta, Boregine, Haags Blaue, Energy och Sonet. Sortförteckningen ingår i EU:s officiella tidning nummer C 13 som utkom 11.1.2019 samt i Gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter, tilläggen till den 37:e fullständiga utgåvan. Tidningen kan läsas på webbadressen https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=fi
  • Lupinsorter som inte berättigar till stöd (bittra sorter) har koden 13 i sortförteckningen.
  • Spara garantibeviset och inköpskvittot för lupinfröna. Med deras hjälp kontrolleras utsädets ursprung vid eventuell kontroll. Om det inte finns något garantibevis eller inköpskvitto måste utsädets ursprung påvisas på något annat tillförlitligt sätt.
 • Råg, året då fröskörden bärgas
 • Sockerbeta, som har odlats för sockerproduktion och för vilken ett odlingskontrakt har ingåtts med sockerindustrin
 • Stärkelsepotatis, för vilken ett odlingskontrakt har ingåtts med stärkelseindustrin. Areal för egen utsädesförökning av stärkelsepotatis får inte inkluderas i odlingskontraktet för stärkelsepotatis. Uppge utsädesförökning av stärkelsepotatis som eget eller egna jordbruksskiften. Med produktion av stärkelsepotatis avses inte produktion av potatisflingor.
 • Frilandsgrönsaker som används som människoföda i AB-regionen: Trädgårdsärt (spritärter, spritmärgärter, sockerärter och brytärter, vilka hör till trädgårdsärterna och skördas omogna), buskböna, vit- dvs. huvudkål, kinakål, blomkål, morot, kålrot, rova, knölselleri, palsternacka, purjolök, frilandsgurka, pumpa, spenat, rabarber, rödbeta och gulbeta, matlök (inkl. rödlök och jättelök), rödkål, savojkål, brysselkål, broccoli, kålrabbi, stjälkselleri, zucchini, vitlök, melon, nyzeeländsk spenat, rädisa, pepparrot, jordärtskocka, grönkål, sallatsfänkål, Sallat (Lactuca-släktet), cikoriasallat (Cichorium), mangold, kronärtskocka  och sparris.

9.3 Villkoren för bidrag för jordbruksgrödor

 • Du är aktiv jordbrukare, åldern är ingen begränsande faktor.
 • Det skifte för vilket du ansöker om bidrag ska vara i din besittning 15.6.2021
 • Det minsta jordbruksskifte som berättigar till bidrag för jordbruksgrödor är 0,05 hektar.
 • Bidrag för jordbruksgrödor kan betalas också för hektar som saknar stödrättigheter.
 • Bidrag för jordbruksgrödor beviljas inte för en areal där odlingsväxtens rötter inte har kontakt med marken.
 • Du har lämnat in en kopia av odlingskontraktet för stärkelsepotatis och sockerbeta till kommunen senast 15.6.2021.
 • Du odlar bidragsberättigande grödor i enlighet med tvärvillkoren. Guiden om tvärvillkor hittar du på webbplatsen livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider → Tvärvillkor.

9.4 Blandade växtbestånd

 • Blandningar av proteingrödor och spannmål berättigar inte till stöd.
 • För åkerärt får du ändå använda en liten mängd spannmål som stödgröda. Som en liten mängd kan betraktas en andel som är mindre än 10 % av växtbeståndet.
 • Blandningar av proteingrödor med rätt till bidrag för jordbruksgrödor är bidragsberättigade. Anmäl en sådan blandning med växtkoden Blandade grödor, ärt/bondböna/sötlupin/ oljeväxter, fastän blandningen innehåller bara två av de ovan nämnda.

9.5 Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

I bidrag för jordbruksgrödor beviljas årligen 16,9 milj. euro på basis av bidragsberättigande hektar. Bidraget per hektar beräknas genom att det maximala anslag som fastställts för en växtgrupp divideras med växtens eller växtgruppens sammanlagda areal som konstaterats berättiga till bidrag.

De uppskattade bidragsnivåerna i tabell 1 preciseras i november-december när övervakningarna är slutförda och växternas eller växtgruppernas slutliga bidragsberättigande arealer är kända. Bidragsnivåerna kan preciseras ytterligare våren 2021 om det ser ut att bli anslag över. Målet är att betala anslagen så exakt som möjligt till jordbrukarna.

EU:s produktionsbundna stöd är bidrag för jordbruksgrödor, bidrag för mjölkkor, bidrag för nötkreatur samt får- och getbidrag. Finland har på nationell nivå delat upp EU:s produktionsbundna stöd på 22 olika åtgärder. En enskild åtgärd baserar sig på en djur- eller växtgrupp och/eller stödregion. För var och en åtgärd har det reserverats ett bestämt anslag. Avsikten är att bidragen ska beviljas enligt nuvarande villkor och anslag fram till år 2020. Det är ändå möjligt att flytta över anslag mellan åtgärderna. Jord- och skogsbruksministeriet kan fatta beslut om överföring av medel årligen innan utbetalningarna börjar. Information om eventuella beslut ges på adressen mmm.fi.

Tabell 10.1 Maximala belopp och uppskattade hektarnivåer inom bidraget för jordbruksgrödor (före ovannämnda eventuella överföringar av anslag).

 

milj. €

€/ha

Proteingrödor                       

9,00

115

Råg

1,50

75

Sockerbeta

1,50

125

Stärkelsepotatis

3,70

550

Frilandsgrönsaker, bara stödregion AB

1,20

130

Jordbruksgrödor sammanlagt

16,9

-

Gå till följande 10. Nationella åkerbaserade stöd 2021