6. Ersättning om icke-produktiva investeringar 2021

Publiceringsdatum: 24. mars 2021
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2021
Gå till föregående 5. Miljöersättning: miljöavtal 2021
Gå till följande 7. Kompensationsersättning 2021

Att beakta 2021

 • Du kan ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggande av våtmark 2021.
 • Läs mer om stödet på livsmedelsverket.fi → Odlare → Stöd och finansiering → Icke-produktiva investeringar. De tidigare årens stödvillkor finns på adressen livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider → Icke-produktiva investeringar.

6.1 Ansökan om icke-produktiv investering

Du kan ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggande av våtmark (aktiv jordbrukare, registrerad förening eller vattenrättslig sammanslutning som sökande.

Ansök om ersättning för icke-produktiva investeringar hos NTM-centralen. Ansökningstiden kommer att preciseras närmare på Livsmedelsverkets webbplats på adressen: livsmedelsverket.fi → Odlare → Stöd och finansiering → Icke-produktiva investeringar.

Du kan ansöka om ersättning på blankett 195 eller i e-tjänsten Hyrrä. Blanketten finns att få på adressen livsmedelsverket.fi/stodblanketter. Den elektroniska ansökan i Hyrrä öppnar i juni. Mer information om Hyrrä finns på adressen livsmedelsverket.fi/hyrra.

Bilagor som ska ingå i ansökan:

 • En plan varav de åtgärder som ska genomföras på objektet, en beskrivning av området och målen framgår. Planen ska innehålla ett kostnadsförslag på basis av vilket NTM-centralen räknar ut den ersättning som ska beviljas för objektet. (jordbrukare, rf, sammanslutning).
 • Arrendeavtal (jordbrukare, rf, sammanslutning). Området ska vara i ersättningssökandens besittning under hela den tid investeringen genomförs samt under tiden för det miljöavtal som ingås efter det.
 • Utredning av namnteckningsrätten (rf eller sammanslutning). Kontaktpersonen (som undertecknat) ska ha namnteckningsrätt.
 • Kopia av mötesprotokollet (rf eller sammanslutning) från det möte där man fattade beslut om att söka ersättning.

6.2 Våtmarksinvesteringar

Åtgärden genomförs genom anläggning av våtmarker som ska skötas, kedjor av små våtmarker samt våtmarksliknande översvämningsområden och översvämningsplatåer på platser där de är naturligt förekommande, på åkrar som lätt svämmar över och på invallade torrläggningsområden samt genom iståndsättning av fåror i enlighet med principen om naturenlig vattenbyggnad. Skyddsområden som är tillräckliga med avseende på skötseln hör till området.

Våtmarker och översvämningsområden kan du i första hand anlägga genom uppdämning på sådana ställen på åker, skogsmark eller impediment eller vid åkerkanter som är naturligt lämpade för ändamålet. Avlägsna åkerns ytskikt som innehåller rikligt med fosfor åtminstone från områden som varaktigt kommer att täckas av vatten. Lämpliga objekt är t.ex. naturliga sänkor och dälder, översvämningsängar eller översvämningsåkrar som lätt översvämmas samt invallade torrläggningsområden. I en våtmark som främjar vattenskyddet ska du kunna tömma slammet som ansamlats i det vattenområde där fasta partiklar sedimenteras. Du kan också fälla ut fosfor med olika kemiska ämnen. Våtmarkens stränder och fåra kan du skydda mot erosion och ras genom grässådd, stenbeläggning eller planteringar. Våtmarken kan, förutom att den främjar vattenvården och den biologiska mångfalden, fungera som reservoar för bevattningsvatten eller som fisk- eller kräftodlingsplats som grundar sig på naturfoder. Den kan också användas för rekreation.

I projekt för naturenlig vattenbyggnad som förbättrar fårornas naturtillstånd kan du återskapa översvämningsområdena, anlägga flera små våtmarker och översvämningsplatåer samt anlägga bottentrösklar eller rördammar som hejdar vattenströmningen. Dessutom kan du förse fåror med erosionsskydd, plantera ut växter, göra bäckar slingrigare och förbättra fårornas duglighet som livsmiljö för fåglar, fiskar och kräftor.

Din investering ska ha förutsättningar att främja minskad vattendragsbelastning från jordbruk och/eller öka den biologiska mångfalden hos livsmiljöerna i jordbruksområden med ensidig natur.

Finansiering kan inte beviljas för objektet om:

 • ditt huvudsakliga syfte är att hantera vattendragsbelastning som härrör från annat än åkerområden (bl.a. skog, torvjordar, impediment eller byggda områden)
 • ditt syfte är att bygga bevattningsbassänger
 • ditt syfte är att bilda en sjö eller tjärn
 • du har börjat anlägga objektet innan ett beslut om beviljande av ersättning för investeringen har fattats eller om kostnaderna för din investering stöds genom annan finansiering.

Genomför investeringen inom två år från det att beslutet om beviljande av ersättning har fattats.

Våtmarksprojektets areal

Arealen för en våtmark som anläggs, översvämningsområdena inräknade, ska vara åtminstone 0,5 procent av arealen för det ovanförliggande avrinningsområdet. Våtmarker som anläggs samtidigt i det ovanförliggande avrinningsområdet eller har anlagts där tidigare, eller naturliga våtmarker som finns där från förut, kan inräknas i den 0,5 procent stora minimiarealen. I våtmarkens totalareal inräknas förutom vatten- och översvämningsområden också vallar och ett kantområde som behövs för skötseln.

Arealen av ditt våtmarksprojekt kan vara mindre än minimiarealen, om det är fråga om:

 • lokal kraftig belastning som härrör från jordbruk
 • ett objekt som ingår i en översiktsplan för skyddszoner
 • ett objekt som ingår i en översiktsplan för biologisk mångfald eller för våtmarker
 • ett objekt som enligt närings-, trafik- och miljöcentralens bedömning effektivt främjar
 • jordbrukets vattenvård eller biologiska mångfald
 • förbättring av en fåras naturtillstånd.

Arealen för en våtmark som främjar den biologiska mångfalden (enligt punkt 4) kan vara mindre än den ovan nämnda arealen, om du genom att anlägga våtmarken i betydande grad bidrar till att jordbruksmiljöerna blir mångsidigare i ett område där fuktiga livsmiljöer inte finns.

Med hjälp av de åtgärder i miljöförbindelsen som gäller skyddszoner och fleråriga miljövallar gynnar du vattenskyddet i sådana kantområden och översvämningsområden som hör samman med en våtmark och avses förbli åker. Skyddszoner som gränsar till det område där projektet genomförs och arealer inom åtgärden fleråriga miljövallar kan beaktas när våtmarkens minimiareal granskas.

Ersättningsgilla kostnader och inkomstbortfall

Kostnader för genomförande av icke-produktiva investeringar kan ersättas, om du har gett motiveringar för genomförandet av åtgärden med tanke på att målen för projektet ska uppnås. Du kan inkludera skäliga planeringskostnader i projektets totala kostnader. Om användningen av området ger dig ekonomisk nytta i form av skörd eller annat utnyttjande, med undantag av nytta som uppkommer inom skogsbruket, ska du beakta nyttan som en faktor som minskar stödet.

Du kan få ersättning för projektets kostnader om du har betalt dem själv och de är slutliga, skäliga och verifierbara. En ersättningsgill kostnad är slutlig, om du inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på basis av den. Talkoarbete för vilket ingen ekonomisk kompensation har betalts är en godtagbar kostnad.

Om du avviker från de fastställda maximikostnaderna (SRf om ersättning för icke-produktiva investeringar, Bilaga 1), ska du för att ersättningen ska kunna betalas ut lägga fram en utredning om att kostnaden grundar sig på en prisnivå som är normal för åtgärden. Åtgärden ska också ha genomförts på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet med beaktande av arbetets kvalitet och ändamålsenlighet när det gäller målen för åtgärden. NTM-centralen godkänner en avvikelse från maximikostnaderna från fall till fall.

Godtagbara kostnader för våtmarksprojekt

Du kan beviljas ersättning för anläggning av våtmark, förutom för de ovan avsedda kostnaderna, också för behövliga och skäliga kostnader som föranleds av

 • avlägsnande av ytjord och växtlighet från våtmarksområdet
 • slutdeponering av avlägsnad jord
 • byggande av dammar, bottentrösklar, vallar och andra nödvändiga konstruktioner
 • utformning av våtmarkens botten, slänter och kantområden
 • besåning av våtmarkens kantområden och översvämningsplatåer samt plantering av växtlighet.

Ersättning beviljas inte för kostnader som föranleds av

 • arrende för det område som är föremål för projektet
 • mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden
 • kostnader som har uppstått innan projektet inletts, med undantag av kostnader i anslutning till planeringen av projektet
 • anskaffning av maskiner eller anordningar
 • transporter som sökanden utfört
 • beviljande av myndighetstillstånd som krävs för genomförande av investeringen.

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan inte beviljas för åtgärder för vilka det redan betalas annat stöd i enlighet med ett av Europeiska unionen finansierat eller nationellt stödsystem.

För skötseldagbok över insatserna. För investeringen gäller att den ska bevaras i fem år. Investeringen ska vara i bruk enligt stödbeslutet i fem år från investeringsbeslutet. Under den tiden får objektet inte permanent eller i betydande omfattning användas för annat ändamål förrän fem år har gått till ända. NTM-centralen är skyldig att på olika sätt följa upp att investeringar som fått stöd har bevarats. När du har genomfört investeringen är du skyldig att ingå ett femårigt miljöavtal om skötseln av objektet.

6.3 Innehållet i den plan som fogas till en icke-produktiv investering

Ersättning kan beviljas för sådana våtmarksprojekt och sådan inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten för vilka du har gjort upp en plan.

Planen ska innehålla:

 1. en allmän presentation av projektet, inbegripet en beskrivning av områdets naturvärden/miljöproblem och målen för investeringen vad dem beträffar,
 2. projektets areal,
 3. specificerade uppgifter om sättet och tidpunkten för genomförandet av projektet,
 4. uppgifter om dem som deltar i projektets genomförande, om dem som ansvarar för genomförandet och finansieringen och om eventuella avtalsarrangemang,
 5. ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspecificering och finansieringsplan,
 6. en lägeskarta över projektet,
 7. en karta över projektområdet,
 8. en utredning över områdets ägandeförhållanden och markägarnas tillstånd samt andra eventuella tillstånd som projektet förutsätter,
 9. de myndighetstillstånd som krävs för att genomföra projektet,
 10. en utredning som i stora drag beskriver skötselåtgärderna efter anläggandet.

En plan för anläggning av våtmark ska dessutom innehålla en utredning av

 1. åkerns andel av avrinningsområdet
 2. förhållandet mellan våtmarkens areal och det ovanförliggande avrinningsområdets areal
 3. åtgärderna för anläggning av våtmark
 4. ledning och uppdämning av vatten i våtmarken
 5. vallar, sänkor, uddar, holmar och vegetationszoner på våtmarksområdet
 6. slamtömningen i våtmarken
 7. det ämne och den metod som eventuellt ska användas för fosforutfällning
 8. dimensioneringen av våtmarken
 9. vilka verkningar projektet har på dräneringssituationen i fråga om åkrar som odlas utanför våtmarksområdet eller på annan markanvändning

Ersättning beviljas inte för kostnader som föranleds av:

 1. arrende för det område som är föremål för projektet
 2. mervärdesskatt som inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden
 3. kostnader som uppkommit innan projektet inletts, med undantag av kostnader i anslutning till planeringen av projektet
 4. anskaffning av maskiner eller anordningar
 5. transporter som du själv har utfört
 6. beviljande av myndighetstillstånd som krävs för genomförande av investeringen.

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan inte beviljas för åtgärder för vilka det redan betalas annat stöd i enlighet med ett av Europeiska unionen finansierat eller nationellt stödsystem.

6.4 Ersättningens maximibelopp

I ersättning för icke-produktiva investeringar betalas högst följande belopp per hektar, enligt de godkända faktiska kostnaderna:

 • Anläggning av våtmark och förbättring av fårors naturtillstånd: 11 669 €/ha
 • Om en våtmark som ska anläggas eller en fåra vars naturtillstånd ska förbättras är 0,3–0,5 hektar stor, betalas högst 3 225 euro i ersättning för objektet. 

Betalning av ersättning i form av engångsersättning

Om kostnadsförslaget för en icke-produktiv investering är högst 100 000 €, kan du ansöka om ersättning i form av engångsersättning. NTM-centralen kan på ansökan besluta att ersättning för ett projekt beviljas som engångsersättning. En förutsättning är att projektet till sin art är sådant att det lämpar sig för engångsersättning och att projektet inte genomförs genom offentlig upphandling. I samband med ansökan om engångsersättning ska du för fastställande av ersättningens storlek lämna ett detaljerat kostnadsförslag inklusive motivering samt en uppskattning av de anskaffningar som kommer att företas hos utomstående. Engångsersättningen betalas som en klumpsumma när projektet är klart. Projektet ska motsvara planen och beslutet vad gäller de genomförda åtgärderna och arealerna. Om projektet inte motsvarar beslutet kan ersättningen lämnas obetald.

Betalning av ersättning på basis av kvitton

Ersättningen betalas i poster utifrån de faktiska kostnaderna och på basis av en särskild ansökan om utbetalning. En förutsättning för betalning av ersättning är att den åtgärd som ligger till grund för den kostnad som ersätts har genomförts och att kostnaden för åtgärden har betalats. Alla betalningar som investeringen föranleder ska vara gjorda innan ansökan om den sista ersättningsposten görs.

Ett villkor för utbetalning av ersättning är att du har en specificerad faktura över de kostnader som ska ersättas och ett verifikat över att fakturan har betalats eller, om betalningen inte grundar sig på faktura, ett specificerat kvitto. Den anskaffning som gjorts ska framgå i detalj av dina betalningshandlingar. Ersättningen betalas inte förrän du har fört in utgiften i bokföringen eller i anteckningarna om du inte är bokföringsskyldig.

Gå till följande 7. Kompensationsersättning 2021