4. Miljöersättning: miljöförbindelse 2021

Publiceringsdatum: 24. mars 2021
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2021
Gå till föregående 3. Stöd till unga jordsbrukare (EU) 2021 
Gå till följande 5. Miljöersättning: miljöavtal 2021

De exaktare villkoren för miljöersättning har sammanställts i de uppdaterade förbindelsevillkoren som gäller alla som ingått förbindelse från och med 2015. Repetera alla villkor på adressen livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider → Förbindelsevillkor för miljöersättning.

Att beakta 2021

 • Alla miljöförbindelser löper ut.
 • Du kan förlänga din förbindelse som löper ut år 2021 med ett år.
 • Nya förbindelser ingås inte, men förbindelsen kan överföras eller delas med blankett 160. Lämna in blanketten i god tid före den samlade stödansökan, och kontrollera hos kommunen att överföringen har gjorts innan du lämnar in den samlade stödansökan.
 • När du förlänger förbindelsen kan du frånträda skiftesspecifika åtgärder om du så vill. Du kan ändå inte avstå från att genomföra bara exempelvis ett skyddszonsskifte, om du inte frånträder hela åtgärden miljövårdsvallar på blankett 479. Annars återkrävs ersättningen för skiftets areal ända från förbindelsens början (2015).
 • År 2021 fogas på administrationens försorg automatiskt till miljöförbindelsen också alla ersättningsberättigande arealer som fanns med i stödansökan för en sökande med miljöförbindelse 2020, men som inte ingick i miljöförbindelsen 2020. I basskiftesuppgifterna kan du meddela om du inte vill ha med skiftet i förbindelsen.
 • Ersättning för åtgärderna placering av flytgödsel i åker samt återanvändning av näringsämnen och organiskt material kan betalas för högst 80 procent av förbindelsearealen.
 • När det gäller åtgärden återanvändning av näringsämnen och organiskt material får en gård inte samtidigt både överlåta och ta emot organiskt material, bortsett från sådant organiskt material som har cirkulerat via en biogasanläggning.
 • Beakta i fråga om miljöförbindelsens minimikrav från och med 2021:
  • Från ingången av 2021 ska växtskyddssprutan testas med tre års mellanrum. Om sprutan har testats 1.1.2021 ska den testas nästa gång senast 1.1.2024. Fram till utgången av 2020 var villkoret att testa sprutan med 5 års mellanrum.
 • I Vipu finns en ny flik Undgå påföljder i delen Sök stöd. Det har framkommit allt mera brister i iakttagandet av villkor för miljöersättningen. Dra dig till minnes villkoren och kontrollera din egen situation.
 • Du kan studera frågor och svar om fortsättningsåret på Livsmedelsverkets webbsida:  Miljöförbindelse, miljöavtal och ekoförbindelse år 2021
 • När Ansökningsguiden publiceras har kommissionen ännu inte godkänt de föreslagna ändringarna av Programmet för utveckling av landsbygden till år 2021. Kommissionen har inte heller ännu godkänt de åtgärder som ska genomföras år 2021 med stimulansmedel ur landsbygdsfonden. Till de åtgärder i miljöförbindelsen som ska genomföras med stimulansmedel hör en ökning av arealen som betalas ersättning för åtgärderna ”placering av flytgödsel i åker” och ”återanvändning av näringsämnen och organiskt material”. Förhandlingar förs med kommissionen om att få beslutet så snart som möjligt. Villkoren för de ersättningar för miljöförbindelsernas fortsättningsår som söks år 2021 finns beskrivna i ansökningsanvisningarna så som de föreslogs för kommissionen. Information om eventuella ändringar ges separat.

Om du förlänger förbindelsen som löper ut

 • Ansök om utbetalning i Viputjänsten eller med blankett 101B senast 15.6.2021
 • Du kan inte ansöka om en helt ny miljöförbindelse år 2021

Om du inte har någon miljöförbindelse

 • En jordbrukare som ingått förbindelse kan överföra förbindelsen inklusive åtgärder till dig eller dela den med dig, om du blir mottagare till åker som ingår i miljöförbindelse i en omfattning som minst motsvarar minimiarealen. Kom då ihåg att följa förbindelsevillkoren på hela din åkerareal, också på den areal som inte ingår i förbindelsen!
 • Gör anmälan om överföring av förbindelse i god tid på blankett 160.
  • Anmäl överföringen innan du gör upp den samlade stödansökan
  • När överföringen har behandlats vid kommunen kan du ansöka om fortsättningsår i Vipu
 • Ansök om utbetalning år 2021 i Viputjänsten eller på blankett 101B senast 15.6.2021
 • Du kan inte ansöka om en helt ny miljöförbindelse år 2021

Din förbindelse förblir i kraft och du får betalning för miljöförbindelsen om du uppger minst minimiarealen (5 ha förbindelseskiften eller 1 ha trädgårdsväxter) i den samlade stödansökan och ansöker om utbetalning av ersättningen. Om du inte har minimiarealen i din besittning i den samlade stödansökan förfaller din förbindelse utan återkrav.

Miljöförbindelsen syns på förhand i Vipu

På administrationens försorg förlängs miljöförbindelsen tekniskt i Viputjänsten redan före den samlade stödansökan. I egenskap av stödsökande måste du ändå själv ansöka om utbetalning för miljöförbindelsen och om fortsättningsår för förbindelsen vid den samlade stödansökan, för att ersättning ska kunna betalas ut och förbindelsen förbli i kraft.

4.1 Områden som fogas till förbindelsen 2021

Redan före den samlade stödansökan fogar administrationen på teknisk väg i Viputjänsten till miljöförbindelsen de ersättningsberättigande arealer som år 2020 fanns med i stödansökan för en sökande med miljöförbindelse, men som inte ingick i miljöförbindelsen 2020. I basskiftesuppgifterna i Vipu eller på basskiftesblankett 102A, eller skriftligen med fri formulering, kan du meddela om du inte vill att sådan areal ska fogas till förbindelsen.

Ny flik ”Undgå påföljder” i Vipu

 • Vid gårdsövervakningar har det observerats att underlåtelserna att följa villkoren för miljöersättning ökar. Det här leder till att antalet övervakningar på gårdarna måste utökas. Underlåtelsen att följa villkor kan i slutändan också minska de stödpengar som EU betalar till Finland.
 • I delen Sök stöd i Vipu har det skapats en ny flik Undgå påföljder med en sammanställning av de brister i villkoren för miljöersättning som orsakat flest påföljder vid gårdsövervakningarna. Studera sidan noggrant och granska din egen situation.

4.2 Möjligheterna att ändra åtgärderna i miljöförbindelsen under fortsättningsåret 2021

 • Du kan frånträda en eller flera skiftesspecifika åtgärder på blankett 479.
  • Obs! Du kan inte avstå från att genomföra t.ex. bara ett område med skyddszon utan påföljder, om du inte också frånträder hela åtgärden Miljövårdsvallar
   • Om du anmäler någon annan växt på skyddszonsområdet och inte frånträder åtgärden Miljövårdsvallar -> området blir föremål för återkrav ända från förbindelsens början (2015)
 • Skiftesspecifika åtgärder som du kan frånträda är:
  1. placering av flytgödsel i åker
  2. återanvändning av näringsämnen och organiskt material
  3. hantering av avrinningsvatten
  4. miljövårdsvallar
  5. användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis
  6. växttäcke vintertid på åkrar
  7. åkernaturens mångfald
  8. alternativt växtskydd för trädgårdsväxter.

4.3 Andra möjligheter att ändra åtgärderna i miljöförbindelsen 2021

 • Anmäl ändringar av skiftesspecifika åtgärder på blankett 479 och lämna in blanketten till kommunen senast 15.6.2021.
 • Anmäl ändringarna senast 15.6.2021 så att de träder i kraft från och med 2021.

Byte av åtgärd

Du kan byta en skiftesspecifik åtgärd till en annan om

 1. Du slutar odla trädgårdsväxter eller börjar odla sådana årligen på minst en hektar.
 • Bytet gäller enbart en trädgårdsåtgärd, dvs. du ska ta in en trädgårdsåtgärd i förbindelsen eller frånträda åtgärden.
 1. Du överför eller delar förbindelsen (generationsväxling eller en annan besittningsöverföring av en hel eller en del av en gård).
 • Mottagaren av förbindelsen kan byta alla åtgärder i förbindelsen eller t.ex. bara en åtgärd, antalet åtgärder kan inte öka.
 • För den som har en förbindelse sedan tidigare förblir åtgärderna desamma om han eller hon fortsätter med förbindelsen.
 1. Du börjar eller slutar med ekologisk produktion
 • Du kan byta alla åtgärder eller bara t.ex. en åtgärd, antalet åtgärder kan inte öka.
 1. Du anpassar miljöförbindelsen på basis av en rekommendation du fått via Råd2020. Det ersättningsbelopp som betalas ut per hektar kan då inte öka. Ersättningen per hektar för den åtgärd som byts får inte vara större än den ersättning som betalats för den tidigare åtgärden.
 • Här granskas enbart hur mycket ersättning som betalas per hektar, dvs. det sammanlagda ersättningsbeloppet som gården får granskas inte.
 • Villkoret för höjd ersättning gäller bara ändringar som görs via rådgivningen, inte de andra möjligheterna till ändring.
 • När det gäller den här möjligheten till ändring beaktas huvudåtgärdsnivåns möjliga ersättningsnivåer, dvs. skyddszonens ersättningsnivå beaktas inte eftersom skyddszon inte längre går att anmäla.
  • Till exempel kan du byta placering av flytgödsel 40 €/ha till växttäcke vintertid i ett annat område, eftersom du kan få högst 11 €/ha för åtgärden, men inte i ett styrningsområde eftersom du kan få 54 €/ha för åtgärden.
 1. Du byter åtgärden växttäcke vintertid till en annan åtgärd. Du får byta åtgärden med växttäcke om du uppfyller växttäckeskravet med en gröda som dög till åtgärden år 2015, men inte längre från och med 2016.
 • Du ska ha anmält minst 20 % av följande grödor i styrningsområdet eller ett annat område år 2021, för att du ska kunna byta växttäckesåtgärden till en annan:
  • skyddszon
  • flerårig miljövall
  • vall på naturvårdsåker
  • gröngödslingsvall
  • mångfaldsåkrar (ängsväxter, viltväxter, landskapsväxter)
  • täckt areal med fleråriga trädgårdsväxter (skiftesspecifik åtgärd i miljöförbindelsen)
  • arealer som omfattas av föregående programperioders avtal om specialstöd: anläggning och skötsel av skyddszon eller långvarig vallodling på torvåkrar om avtalet har ingåtts för åker.

Genom byte till en annan åtgärd kan du inte frånträda skiftesspecifika åtgärder som ska genomföras hela förbindelseperioden.

 • Du kan inte byta åtgärden ”Miljövårdsvallar” till en annan åtgärd, om du har anmält skyddszoner eller fleråriga miljövallar för något skifte på din gård.
 • Du kan inte byta åtgärden ”Hantering av avrinningsvatten” till en annan åtgärd, om du har anmält skiften till åtgärden hantering av avrinningsvatten för något skifte på din gård.

Att frånträda en åtgärd

 • Du kan frånträda en skiftesspecifik åtgärd om förbindelsearealen som åtgärden hör samman med överförs till en annan jordbrukare under pågående förbindelseperiod.
  • Du kan inte frånträda åtgärden om du behåller besittningen av ett skifte där du genomför en åtgärd som ska genomföras under hela förbindelseperioden.

Du måste frånträda åtgärden Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter om du ingår förbindelse om ekologisk produktion.

Du kan frånträda de skiftesspecifika åtgärderna för trädgårdsväxter, om odlingsarealen för trädgårdsväxter minskar till under en hektar. I det här fallet är det inte obligatoriskt att frånträda. Kom ändå ihåg att skiftesspecifika åtgärder för trädgårdsväxter måste genomföras på minst ett 0,05 ha stort skifte varje år. Om du inte anmäler åtgärden för den minimiareal som krävs återkrävs ersättningen för åtgärden för de föregående förbindelseåren. Kom därför ihåg att meddela kommunen om frånträdandet så att du undgår återkrav.

Om du har valt åtgärden växttäcke vintertid kan du frånträda åtgärden om du uppfyller kravet på växttäcke med en växt som dög som växttäcke år 2015 men inte längre från och med år 2016.

 • Du ska ha anmält minst 80 % följande grödor i ett styrningsområde eller 60 % i ett annat område år 2021, för att du ska kunna frånträda åtgärden med växttäcke utan återkrav:
  • skyddszon
  • flerårig miljövall
  • vall på naturvårdsåker
  • gröngödslingsvall
  • mångfaldsåkrar (ängsväxter, växter lämpade för fältfåglar, viltväxter, landskapsväxter)
  • täckt areal med fleråriga trädgårdsväxter (skiftesspecifik åtgärd i miljöförbindelsen)
  • föregående programperioders avtal om specialstöd: anläggning och skötsel av skyddszon eller långvarig vallodling på torvåkrar, om avtalet har ingåtts för åkermark.

Att lägga till en åtgärd

 • Du kan välja åtgärden Miljövårdsvallar och uppge Skyddszon för ett skifte år 2021, om tidigare programperioders avtal om miljöspecialstöd för främjande av naturens och landskapets mångfald eller anläggande och skötsel av skyddszon har upphört att gälla för basskiftet hösten 2020 eller våren 2021.
 • Du kan välja åtgärden Miljövårdsvallar och uppge Flerårig miljövall för ett skifte år 2021, om ett avtal om specialstöd för Långvarig vallodling på torvåkrar har upphört att gälla för basskiftet hösten 2020 eller våren 2021.

De ovan nämnda tilläggen av åtgärder kräver att förbindelsevillkoren uppfylls. Kontrollera kraven i förbindelsevillkoren.

Du kan välja ”Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis” eller ”Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter”, om du börjar odla trädgårdsväxter eller utökar odlingsarealen med trädgårdsväxter.

 • Tilläggsarealen är inte fastställd. Minimiarealen är dock 0,05 ha/år.

Du kan till förbindelsen foga en åtgärd som ska genomföras hela förbindelseperioden, om du tar emot sådana skiften på vilka en som tidigare ingått förbindelse har genomfört en åtgärd hela förbindelseperioden och du själv fortsätter genomföra åtgärden på skiftet. Dvs. du kan foga åtgärden ”Miljövårdsvallar” till förbindelsen om den föregående som ingått förbindelse har genomfört

 • åtgärden ”Skyddszon” eller ”Flerårig miljövall” på skiftet eller
 • åtgärden ”Hantering av avrinningsvatten”, om den föregående som ingått förbindelse har genomfört åtgärden ”Reglerbar dränering” eller ”Reglerbar underbevattning eller återanvändning av torrläggningsvatten” på skiftet.

När det gäller alla besittningsändringar av skiften är nästa jordbrukare inte ansvarig för den föregående jordbrukarens anmälningar. Nästa jordbrukare får anmäla de åtgärder som den föregående jordbrukaren har anmält på de basskiften som överförs, men han eller hon är inte tvungen att göra så.

4.4 Repetera villkoren för miljöförbindelse

Tvärvillkor, bevarande av jordbruksmarken och miljöförbindelsens basnivå

Följ tvärvillkoren och bevara jordbruksmarken öppen. Följ också basnivåerna för förbindelsens åtgärder.

Med basnivåer avses de tvärvillkorskrav och krav i vissa andra förordningar som ligger till grund för miljöersättningens åtgärder. Miljöförbindelsens minimikrav utgör också en del av basnivån. Miljöersättning betalas för åtgärder som överskrider basnivån. Repetera kraven för basnivån enligt åtgärd i förbindelsevillkoren och/eller på Livsmedelsverkets webbplats.

Gårdsspecifik åtgärd, balanserad användning av näringsämnen (BAN)

I samband med att du ingick förbindelse har du automatiskt åtagit dig att genomföra den gårdsspecifika åtgärden Balanserad användning av näringsämnen.  Kom ihåg att göra följande:

 • En årlig odlingsplan varje år före växtperiodens början
 • Skiftesvisa anteckningar varje år
 • Markkartering vart femte år. Beakta att resultatet av den nya markkarteringen ska vara tillgängligt före följande gödslingsgång. När du gödslar ska du ha en gällande markkartering!

Förvara de ovan nämnda dokumenten på gården.

Annat som hör samman med den gårdsspecifika åtgärden

 • Lämna en minst 3 meter bred skyddsremsa mot vattendrag (vattendragen hittar du i Vipus kartmodul). Utöver miljöförbindelsens krav på en 3 meter bred skyddsremsa ska du också komma ihåg tvärvillkorens krav på en 1 meter bred ren längs utfallsdiken och vattendrag
 • Följ miljöförbindelsens gödslingsvillkor
 • Läs mer om villkoren för den gårdsspecifika åtgärden i förbindelsevillkoren .

Att beakta i fråga om anmälan av skiftesspecifika åtgärder

Placering av flytgödsel i åker

 • Åtgärden behöver inte genomföras varje år
 • Gör höstanmälan om den flytgödsel du spridit enligt villkoren senast 28.10.2021 i Viputjänsten eller på blankett 465.
 • Som bilaga till höstanmälan ska du vid behov också ge in blankett blankett 465L om mottagandet av stallgödsel eller gödselmedel
 • Ersättning för åtgärden betalas för högst 80 procent av förbindelsearealen
 • Läs mer om villkoren för åtgärden i förbindelsevillkoren och på Mavis webbsidor innan du gör höstanmälan

Återanvändning av näringsämnen och organiska material

 • Åtgärden behöver inte genomföras varje år.
 • Gör höstanmälan om den stallgödsel du spridit enligt villkoren senast 28.10.2021 i Viputjänsten eller på blankett 465.
 • Som bilaga till höstanmälan ska du ge in blankett 465L om mottagandet av stallgödsel eller gödselmedel.
 • Ersättning för åtgärden betalas för högst 80 procent av förbindelsearealen.
 • En gård får inte samtidigt både överlåta och ta emot organiskt material, bortsett från sådant organiskt material som har cirkulerat via en biogasanläggning.
 • Läs mer om villkoren för åtgärden i förbindelsevillkoren och på Livsmedelsverkets webbsidor innan du gör höstanmälan.

Hantering av avrinningsvatten

 • Du kan inte lägga till ny areal i den här åtgärden eller byta anmäld hanteringsmetod
 • Arealer som omfattades av åtgärden 2020 kan bli kvar i förbindelsen i samband med ändringar av besittningen
  • I den elektroniska samlade stödansökan eller på blankett 463 ska du anmäla sådana skiften till åtgärden som har ingått i åtgärden för avrinningsvatten på en annan gård

Miljövårdsvallar (skyddszon, flerårig miljövall, vall på naturvårdsåker)

Regler för anmälan av miljövårdsvallar

 • Du kan inte anmäla någon miljövårdsvall för en areal med permanent gräsmark.
 • Ersättning för vall på naturvårdsåker betalas högst
  • för 20 % av förbindelsearealen i ett styrningsområde
  • för 5 % av förbindelsearealen i ett annat område

Skyddszon

 • Du kan inte lägga till en helt ny skyddszonareal, arealen ändras till grönträda vid kommunen
 • Du kan lägga till gamla arealer som omfattats av avtal om specialstöd för skyddszon eller naturens och landskapets mångfald i förbindelsen, när avtalet har löpt ut hösten 2020 eller våren 2021
 • Anmäl en gällande skyddszonareal som skyddszon
  • Annars återkrävs miljöersättningen för skyddszonen för de föregående förbindelseåren
   • Detta gäller inte besittningsändringar av ett basskifte
  • Arealer som ingått i åtgärden 2020 kan bli kvar i förbindelsen vid besittningsändringar

Flerårig miljövall

 • Du kan inte lägga till areal, arealen ändras till flerårig vall vid kommunen
 • Anmäl en gällande areal med flerårig miljövall som flerårig miljövall
  • Annars återkrävs miljöersättningen för den fleråriga miljövallen för de föregående förbindelseåren
   • Detta gäller inte besittningsändringar av ett basskifte
  • Arealer som ingått i åtgärden 2020 kan stanna kvar i förbindelsen vid besittningsändringar

Vall på naturvårdsåker

 • Vall på naturvårdsåker ska finnas på samma areal i minst två år.
  • Vid besittningsändringar behöver tvåårsskyldigheten inte uppfyllas
  • Vid besittningsändringar uppfylls tvåårsskyldigheten av den föregående innehavarens anmälan
 • Miljöersättningen för naturvårdsåker återkrävs för det föregående förbindelseåret, om du inte uppger naturvårdsåker i två år.
 • De procentuella betalningsbegränsningarna för åtgärden inverkar på återkravet
 • Om den areal som överstiger betalningen inte uppfyller kraven på bevarande görs inget återkrav.

 Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis

 • Kom ihåg att till åtgärden anmäla minst 0,05 ha på minst ett jordbruksskifte
 • Ersättningen för åtgärden återkrävs för hela förbindelseperioden om den minsta arealen som måste anmälas inte uppfylls varje år.

Växttäcke vintertid

 • Växttäcket anmäls med höstanmälan senast 28.10.2021 i Viputjänsten eller på blankett 465
 • Anmäl minst 20 % av förbindelsearealen till växttäcket
 • Om du har skiften både i ett styrningsområde och i ett annat område ska minimiarealen om 20 % uppfyllas separat i styrningsområdet och i ett annat område
  • I annat fall underkänns åtgärden för hela förbindelseperioden och den utbetalda ersättningen återkrävs
 • Från och med 2016 kan du inte anmäla följande arealer som växttäcke.
  • skyddszoner
  • fleråriga miljövallar
  • vallar på naturvårdsåker
  • gröngödslingsvall
  • mångfaldsåkrar (äng, landskap, vilt)
  • areal inom åtgärden användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis
  • arealer med avtal om specialstöd: anläggning och skötsel av skyddszon eller långvarig vallodling på torvåkrar
 • För reducerat bearbetat växttäcke duger inte samma växter som för äkta växttäcke
  • Granska i förbindelsevillkoren vilka växter som duger som växttäcke
  • Anmärkning i Vipu

Åkernaturens mångfald

Fånggrödor
 • Du får betalt för högst 25 % av förbindelsearealen
 • Du kan inte anlägga följande års växtbestånd med fånggrödan, med undantag av
  • om följande års anmälda areal är träda
  • om besittningen av skiftet har ändrats till följande år
 • Kom ihåg att anteckna datum för sådd av fånggrödan i de skiftesvisa anteckningarna!
Gröngödslingsvallar
 • Du får anmäla gröngödslingsvall på samma areal högst tre år i rad
  • Miljöersättning betalas inte för gröngödslingsvall om du anmäler gröngödslingsvall för samma jordbruksskifte det fjärde året
  • Efter gröngödslingsvallen får också en gröda eller areal som inte producerar skörd anmälas för skiftet
Saneringsgrödor
 • Ett villkor för betalning av ersättning för saneringsgrödor är att potatis, sockerbeta eller trädgårdsväxter på friland har anmälts för samma basskiftesareal något av detre år som föregår stödansökan.
  • Till trädgårdsväxterna på friland räknas alla andra växter som berättigat till ersättning för trädgårdsväxter förutom kummin.
  • Vipu meddelar för vilken areal du kan få ersättning
 • Du får betalt för högst 25 % av förbindelsearealen
 • Du får ersättning för saneringsgrödan för samma areal högst två år i rad
Mångfaldsåkrar
 • Viltväxtåker, landskapsväxtåker, ängsväxtåker
  • Trafiktätheten i samband med viltåkrar anges på Vipus kartnivå
 • Anlägg viltväxtåkern och landskapsväxtåkern varje år
 • En ängsväxtåker ska finnas i två år
  • Miljöersättningen för en ängsväxtåker återkrävs för det föregående året, om ängsväxtåker inte anmäls för arealen två år i rad
  • I fall av besittningsöverföring görs inget återkrav
Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
 • Du kan inte anmäla åtgärden för en areal med kryddväxter
  • Har beaktats i Vipu
 • Kom ihåg att anmäla minst 0,05 ha till åtgärden på minst ett jordbruksskifte
 • Ersättningen för åtgärden återkrävs för hela förbindelseperioden om minimiarealen inte uppnås varje år.

Anmärkning för vissa växter som anmälts för ett basskifte som inte ingår i förbindelsen

Byt de anmälda växterna för ett basskifte som inte ingår i förbindelsen på följande sätt, om du inte har för avsikt att byta ersättningsberättigande och förbindelseareal till basskiftet. I annat fall byter landsbygdsnäringsmyndigheten växten. För en basskiftesareal som inte ingår i förbindelsen betalas inte miljöersättning på basis av någon som helst växt.

 • Gröngödslingsvall → Gröngödslingsvall (ej miljöförbindelse)
 • Naturvårdsåker (vallväxter, minst 2 år) → Grönträda (vall och äng)
 • Mångfaldsåker, vilt → Grönträda (vilt och landskap)
 • Mångfaldsåker, landskap → Grönträda (vilt och landskap)
 • Mångfaldsåker, äng 1. och 2. året → Grönträda (vall och äng)
 • Flerårig miljövall → Fleråriga vallar
 • Skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015) → Grönträda (vall och äng)

4.5 Hur förgröningsstödets krav inverkar på betalningen av miljöersättning

 • Hur förgröningsstödets krav inverkar granskas varje år, dvs. man kan få betalning följande år fastän den förhindras år 2021.
 • För jordbruksskiften i ekologisk produktion gäller inte följande begränsningar med anledning av förgröningsstödet, om gården har befriats från förgröningsstödets krav på basis av ekoproduktionen.

På webbplatsen livsmedelsverket.fi kan du repetera hur förgröningsstödets krav inverkar på betalningen av miljöersättning.

Miljöersättningsåtgärd

Permanent gräsmark, inverkan fr.o.m. 2016

Inverkan av diversifiering av grödor (d.g.)

Inverkan av ekologisk fokusareal (e.f.)

Gäller för gårdar i Nyland, Egentliga Finland och på Åland.
Balanserad användning av näringsämnen - - -
1) Placering av flytgödsel i åker - - -
2) Återanvändning av näringsämnen och organiskt material - - -
3) Hantering av avrinningsvatten - - -
a) reglerbar dränering - - -
b) reglerbar underbevattning eller återanvändning av torrläggningsvatten - - -
4) Miljövårdsvallar Se inverkan i underåtgärderna - -
a) skyddszoner Kan inte anmälas för areal med permanent gräsmark. - Betalas inte till en gård som befriats från e.f. **) 
b) fleråriga miljövallar Kan inte anmälas för areal med permanent gräsmark. - Betalas inte till en gård som befriats från e.f. **) 
c) vallar på naturvårdsåker Kan inte anmälas för areal med permanent gräsmark. - Betalas inte till en gård som befriats från e.f. **)
5) Användning av organisk marktäckning på trädgårdsväxter och sättpotatis - - -
6) Växttäcke vintertid - Betalas inte till en gård som befriats från d.g. Betalas inte till en gård som befriats från e.f. **). Betalas inte för ett skifte, om ekologisk fokusareal (kvävefixerande gröda) 
7) Åkernaturens mångfald Se inverkan i underåtgärderna - -
a) gröngödslingsvallar Kan inte anmälas för areal med permanent gräsmark. - Betalas inte till en gård som befriats från e.f. **)
b) fånggrödor - - Ersättning för fånggröda betalas inte för ett skifte om den anmälda huvudgrödan är ekologisk fokusareal (kvävefixerande gröda)
c) mångfaldsåkrar - - -
d) saneringsgrödor - - -
8) Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter - - -

*) gården har gräs- eller andra vallfoderväxter, träda och/eller baljväxter på över 75% av åkerarealen

*) gården har permanent gräsmark och/eller gräs- och andra vallfoderväxter på över 75% av jordbruksmarken

**) gården har gräs- eller andra vallfoderväxter, träda och/eller baljväxter på över 75% av åkerarealen

**) gården har permanent gräsmark och/eller gräs- och andra vallfoderväxter på över 75% av jordbruksmarken

4.6 Viktiga påpekanden om övervakningarna åren 2015–2020

Kontrollera att du gör som det sägs i villkoren. Nedan har vi sammanställt sådana villkor vars brister har orsakat mest sanktioner för miljöförbindelsen åren 2015–2020. Se till att allt är i skick på din egen gård!

Krav på dikesren

 • Kravet på att det längs utfallsdiken och vattendrag finns en 1 meter bred ren som varken gödslas eller behandlas med växtskyddsmedel är ett krav för basnivån för den gårdsspecifika åtgärden, BAN, och samtidigt ett tvärvillkorskrav.
 • Obs! Kravet på skyddsremsa i miljöförbindelsen är ändå 3 meter längs vattendrag.

Krav på skyddsremsa

 • Kravet på 3 meters skyddsremsa längs vattendrag är ett stödvillkor för BAN 3 meters ogödslad skyddsremsa som är täckt med växtlighet och inte behandlas med växtskyddsmedel
  • Mät skyddsremsan från åkerskiftets kant i riktning mot åkern.
 • Kravet på ett 5 meter brett ogödslat område invid vattendrag är ett krav för basnivån för den gårdsspecifika åtgärden, BAN, och samtidigt ett tvärvillkorskrav.
  • Mät det ogödslade området från strandlinjen enligt vattendragets medelvattenstånd.

Stallgödselanalys

 • Stallgödselanalys är ett krav för basnivån i samband med åtgärden återanvändning av näringsämnen och organiskt material och samtidigt ett tvärvillkorskrav.
 • Gården ska ha en gällande stallgödselanalys om det på gården uppkommer och/eller om gården använder mer stallgödsel än 25 m3/år som gödselmedel.

Markkarteringar

 • Markkartering är ett stödvillkor för BAN
 • Markkartering görs vart femte år. Beakta att resultatet från den nya markkarteringen ska vara tillgängligt före följande gödslingsgång.
 • Se alltså till att du alltid har en gällande markkartering när du gödslar!

Växtskydd

 • Villkoren för användning av växtskyddsmedel ingår i såväl minimikraven för miljöförbindelse (som ingår i förbindelsens basnivå) som i tvärvillkorskraven
 • Repetera kraven i både förbindelsevillkoren och tvärvillkorsguiden!

Skiftesbokföring

 • Skiftesbokföring är ett stödvillkor för BAN
 • Spara skiftesbokföringen under hela förbindelseperioden och fyra år efter periodens slut.
 • Observera att till exempel journalföringen över användning av växtskyddsmedel har ändrats jämfört med den tidigare programperioden

4.7 Miljöförbindelsens krav på skiftesspecifika anteckningar

 • Skiftets signum och areal
 • Jordart
 • Kalkning (produkt som använts, spridningsmängd och spridningstidpunkt)
 • Miljövårds- och motsvarande åtgärder som genomförts på skiftet (t.ex. åtgärder som vidtagits på dikesrenarna, bevattning, täckdikning och grävning av utfallsdiken)
 • Datum och metod för bearbetning av skiftet
 • Datum för sådd och plantering
 • Växtart och utsädes- eller plantmängd
 • Skördenivå inklusive behövliga motiveringar
 • Datum för skörd eller slåtter
 • Betesgång
 • Anläggning av skydds- och mångfaldsremsor och skötselåtgärder och annat som ska utföras på dem
  • Förstörande av växtbeståndet
  • Bekämpning av flyghavre eller andra ogräs
  • Anläggande av växtligheten på nytt
  • Mångfaldsremsans placering

Gödsling

 • Datum eller datumen för gödsling
 • Handelsgödsel och organiska gödselfabrikat, slag och mängder
 • Mängden kväve som spridits på skiftet
 • Mängden fosfor som spridits på skiftet
 • Påbörjande av fosforutjämning och utjämningsår

Växtskydd

 • Växtskyddsmedlets fullständiga namn
 • Användningstidpunkt
 • Bruksmängd
 • Användningsobjekt (dvs. odlingsväxt och areal på vilken medlet har använts)
 • Observerade sjukdomar och skadedjur
 • Orsaken till att växtskyddsmedlet använts, dvs. har du fattat beslut om bekämpning på grund av ogräs, växtsjukdomar, förhållanden som är gynnsamma för växtsjukdomar, observerat sjukdomsläge eller skadedjur eller har du använt tillväxtregulator på grund av observerat behov att bekämpa liggsäd. Du kan också räkna upp de observerade ogräs, skadedjur eller växtsjukdomar som bekämpningsbeslutet grundar sig på.
 • Andra genomförda växtskyddsåtgärder

Krav på journalföring som krävs i villkoren för miljöförbindelsens skiftesspecifika åtgärder

Placering av flytgödsel i åker

 • För in flytgödsel, urin, flytande fraktion som separerats från flytgödsel och/eller flytande organiska gödselfabrikat som du använt och spridningsmängden per skifte i de skiftesvisa anteckningarna.
 • För i de skiftesvisa anteckningarna in kväve- och fosformängderna i det ovan nämnda gödselmedlet som spridits.

Återanvändning av näringsämnen och organiskt material

 • För in gödselfabrikat, jordförbättringsmedel, växtunderlag och/eller fast gödsel eller flytande fraktion som separerats från flytgödsel som du skaffat från en annan gård och spridningsmängden i de skiftesvisa anteckningarna.
 • För i de skiftesvisa anteckningarna in kväve- och fosformängderna i de ovan nämnda organiska materialen som spridits.

Hantering av avrinningsvatten

 • För bok över utförda reglerings-, skötsel- och underhållsåtgärder. Du kan anteckna uppgifter om åtgärderna också i de skiftesvisa anteckningarna i stället för i en separat journal.
 • För också in basuppgifterna om skiftet och de årliga odlingsåtgärderna i de skiftesvisa anteckningarna.

Skyddszoner

 • Gör i de skiftesvisa anteckningarna noteringar om åtgärder för anläggning och skötsel av skyddszonen, förstörande av växtligheten, bekämpning av flyghavre eller andra ogräs och anläggande av växtligheten på nytt.

Fleråriga miljövallar

 • För i de skiftesvisa anteckningarna in grunden för anläggandet av flerårig miljövall.

Vallar på naturvårdsåker, gröngödslingsvallar, fånggrödor, saneringsgrödor och mångfaldsåkrar

 • Inga separata ytterligare krav utöver de skiftesvisa anteckningarna.
 • Kom ihåg att också anteckna datumet för sådd av fånggrödan!

Alternativt växtskydd för trädgårdsväxter

 • Gör i de skiftesvisa anteckningarna noteringar om:
  • vilken växtskyddsmetod som använts och hur bekämpningen lyckats
  • kontrollen av växtlighet eller växtskadegörare och om bekämpningen
  • motiveringarna för kemisk bekämpning.
 • Spara inköpskvittona över anskaffning av preparat eller entreprenadarbete.

Gå till följande 5. Miljöersättning: miljöavtal 2021