10. Nationella åkerbaserade stöd 2022

Publiceringsdatum: 30. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till föregående 9. Bidrag för jordbruksgrödor 2022
Gå till följande Bilaga A Författningar och föreskrifter 2022

Nationella åkerstöd betalas inte i södra Finland. De nordliga åkerstöden består av tre stödformer som betalas för åkerodling i form av växt­specifikt stöd, allmänt hektarstöd och stöd till unga jordbrukare. Vidare betalas nationellt stöd i hela landet för produktion av sockerbeta. Enhetsstödens belopp finns samlade i tabellen 1 i slutet av kapitlet.

De allmänna kraven på sökanden, gården och odlingssättet framgår av Basguide till stödansökan i kapitel 2. Förutsättningarna för att ansöka och stödsökandens rättigheter. Kraven på en sökande av stöd till unga jordbrukare motsvarar villkoren för den som ansöker om EU:s stöd till unga jordbrukare.

10.1 Nordliga åkerstöd

Skiftets ersättningsberättigande

Nordliga stöd beviljas för jordbruksskiften som är ersättningsberättigade. Mer information om ansökan om ersättningsberättigande för ett skifte år 2022 ingår i kapitel 2 Ersättningsberättigande basskifte i Jordbruksmark.

Miljövillkor

I samband med de nordliga stöden ska du följa vissa tvärvillkorskrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Villkoren gäller skyddsremsor, åkerrenar, skötsel av odlad jordbruksmark, stubbränning, bevarande av landskapselement och bekämpning av flyghavre och jätteloka. Exaktare information om tvärvillkorens krav ingår i guiden om tvärvillkor (på webbplatsen livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider).

Nordligt hektarstöd

Nordligt hektarstöd är avsett för vissa jordbruksgrödor som odlas i stödregion C: råg, sockerbeta, stärkelsepotatis, frilandsgrönsaker, oljeväxter och proteingrödor, olje- och spånadslin, bovete, majs, vissa växtbestånd med proteingrödor och vissa växtbestånd med hampa.

Stödenhetskoefficient

Det nordliga hektarstödet är förknippat med en arealbegränsning. Av den orsaken har för stödet fastställts en stödenhetskoefficient. Stödenhetskoefficienten ändras om det antal stödenheter som ligger till grund för beviljandet av stödet överskrids. I år är stödenhetskoefficienten preliminärt 1,00.

Frilandsgrönsaker som används som människoföda

Stödberättigande frilandsgrönsaker är bara de grönsaker som används som människoföda. Av ärterna kan stöd betalas för trädgårdsärter (sprit-, spritmärg-, socker- och brytärt), som skördas som omogna. Stöd betalas inte för produktion av frilandsgrönsaker som används som foder (t.ex. foderrova eller foderkålrot), sättlök (produktion av förökningsmaterial), produktion av grönsaksplantor eller kryddväxter. Om grönsaker används till annat än som föda för människor måste det uppges i punkten för tilläggsuppgifter i den elektroniska stödansökan eller på jordbruksskiftesblanketten.

Stöd för frilandsgrönsaker kan betalas bara om skörden har bärgats. När skördekravet bedöms tar man ändå hänsyn till väderleksförhållanden samt andra exceptionella situationer (=force majeure) som förhindrar bärgningen. Gör en skriftlig anmälan om force majeure till kommunen inom 15 arbetsdagar. Om skörden på ett skifte blir obärgad av någon annan orsak ska du annullera det nordliga hektarstödet för skiftet.

Övriga jordbruksgrödor

Övriga jordbruksgrödor med rätt till stöd är oljeväxter och proteingrödor, olje- och spånadslin, bovete, majs, sockermajs och hampa.  Blandade växtbestånd med ärt/bondböna/sötlupin och spannmål har rätt till stöd om över 50 % av den sammanlagda mängden utsäde (kg) i blandningen utgörs av ärt, bondböna eller sötlupin (= proteinväxtbestånd).

Allmänt hektarstöd

Allmänt hektarstöd är avsett för areal i odling med åkergrödor i stödregion C2-C4 och skärgården. Stödet betalas dock inte med mera för skiften som inte odlas, trädesåker, skyddsremsa, alla skyddszoner, naturbeten eller naturängar, trädgårdsland eller växthusarealer. Stödberättigande grödor är jordbruks-, trädgårds- och energigrödor. Med energigrödor avses ettåriga grödor eller grödor med kort omloppstid som odlas för energiändamål. Inom stödregionerna C3 och C4 betalas allmänt hektarstöd för frilandsgrönsaker, men inte för andra växter som får nordligt hektarstöd.

Stöd till unga jordbrukare

Stödet till unga jordbrukare är avsett för en jordbrukare i stödregion C som för första gången har etablerat en gård i egenskap av dess huvudsakliga företagare och som det första året för ansökan om stöd till unga jordbrukare inte är äldre än 40 år. Stöd kan beviljas till fysiska personer eller grupper som dessa bildar. Om sökanden är en sammanslutning ska en eller flera unga jordbrukare ha bestämmanderätten i sammanslutningen. Till andra grupper kan stöd beviljas endast om alla jordbrukare, medlemmar eller aktieägare är unga jordbrukare.

Sökandena har definierats närmare i det kapitel som redogör för EU:s stöd till unga jordbrukare. Den första ansökan ska lämnas in under de fem år som följer på etableringen av jordbruket. Åren mellan etableringen av jordbruket och den första ansökan dras inte av.

 Besluten om stödbeloppet och stödets varaktighet fattas årligen inom ramen för anslaget. Stöd till unga jordbrukare betalas högst 5 år till samma stödsökande. Om du för första gången fick stöd till unga jordbrukare redan för stödåret 2018, är det här sista året du kan söka stödet. Meddela samtidigt om eventuella personförändringar i ditt jordbruksföretag.

Stödet betalas för åkerareal i odling med jordbruks-, trädgårds- och energigrödor; dock inte för skiften som inte odlas, trädesåker, skyddsremsor, skyddszoner, naturbeten eller naturängar, trädgårdsland eller växthusarealer.

10.2 Stöd för sockerbeta

Stödet för sockerbeta är avsett för sockerbetsodlare. Stöd beviljas endast för den sockerbetsareal som används för sockerproduktion. Sockerbetsareal som odlas för annat bruk beviljas inget stöd. Meddela annat bruk i tilläggsuppgifterna i den elektroniska stödansökan eller på jordbruksskiftesblanketten.

Transportstöd för sockerbeta

En särskild ansökan om transportstöd för sockerbeta ordnas våren 2022. Transportstöd betalas på basis av föregående års kontraktsmängd av sockerbeta.

Tabell 1 Enhetsstöden för nationella åkerstöd.

Stödtyp

Stödberättigande grödor

Enhetsstödets belopp (e/ha)

Nordligt hektarstöd (C)

 

Stödenhetskoefficient 1,00

  • stödregionerna C1, C2 och C2p och skärgården

råg

75

  • stödregionerna C1, C2 och C2p och skärgården

sockerbeta

100

  • stödregionerna C1, C2 och C2p och skärgården

stärkelsepotatis

100

  • stödregionerna C1-C4

frilandsgrönsaker

350

  • stödregionerna C1 och C2

andra åkergrödor

75

  • stödregionerna C1 och C2

proteinväxtbestånd

45

Allmänt hektarstöd (C2-C4)

 

 

  • stödregion C2

grödor som odlas

10

  • stödregion C2p och skärgården inom områdena C1, C2 och C2p

grödor som odlas

20

  • stödregion C3

grödor som odlas

30

  • stödregion C4

grödor som odlas

55

Stöd till unga jordbrukare (C1-C4)

grödor som odlas

50

Stöd för sockerbeta

sockerbeta

350

Närmare info om växter som berättigar till stöd finns i bilagan B Rätten till stöd och stödnivåerna för olika växter 2021.

Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 100 euro. Om det sammanlagda beloppet av ansökt stöd överskrids minskas enhetsstödets belopp.

Gå till följande Bilaga A Författningar och föreskrifter 2022