3. Stöd till unga jordbrukare (EU) 2022

Publiceringsdatum: 30. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till föregående 2. Förgröningsstöd 2022
Gå till följande 4. Miljöersättning: miljöförbindelse 2022

Stödet till unga jordbrukare är ett från produktionen frikopplat direktstöd som i sin helhet finansieras av EU. Dess syfte är att underlätta etableringen som jordbrukare och jordbrukets strukturutveckling. Stödet betalas i hela landet. Stödet betalas till aktiva jordbrukare som lämnar in stödansökan årligen. Stöd betalas i högst fem år.

3.1 Stödvillkor

Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som gårdens huvudsakliga företagare och som har bestämmanderätten.  

Du kan få stödet bara för den jordbruksverksamhet som etablerades till först.

Du kan få stöd om du är/var under 41 år det år då den första ansökan om grundstöd lämnades in. Åldersgränsen granskas bara det första ansökningsåret, så du kan vara äldre än 40 år efter det första året för granskningen. Om du i år lämnar in din första ansökan om grundstöd uppfyller du ålderskravet om du är född år 1982 eller senare.

Du kan få stöd om du har etablerat dig som jordbrukare 2014 eller åren efter det (se tabell 1.).

  • För att du ska få stödet måste du ansöka om det första gången under de fem år som följer på etableringen som jordbrukare.
  • Stöd betalas under fem kalenderår efter varandra räknat från den första ansökan om stöd till unga jordbrukare. Den som etablerat sig år 2014-2017 betalas alltså inte längre stöd, om du ansökte om stöd för första gången år 2015, 2016 eller 2017.

Exempel 1.

En jordbrukare etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare 1.3.2014 och ansökte om stöd till unga jordbrukare 2015. Jordbrukaren hade rätt till stöd till unga jordbrukare åren 2015–2019.  Stödet betalas inte, eftersom den femåriga stödberättigande perioden är förbrukad.

Exempel 2.

En jordbrukare etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare 1.1.2017 och ansökte för första gången om stöd till unga jordbrukare först år 2018. Jordbrukaren har rätt till stödet till unga jordbrukare åren 2017–2022. Ålderskravet granskades för år 2017, eftersom jordbrukaren lämnade in sin första ansökan om grundstöd år 2017.

Exempel 3.

En jordbrukare etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare 1.8.2021. Ansökan om grundstöd överfördes i hans namn i samband med besittningsöverföring av hela gården och grundstödet betalades till honom år 2021. Jordbrukaren ansöker första gången om stöd till unga jordbrukare först år 2022. Jordbrukaren har rätt till stöd till unga jordbrukare åren 2022–2026. Ålderskravet granskades för år 2021, eftersom jordbrukaren lämnade in sin första ansökan om grundstöd redan år 2021.

Tabell 3.1 Fastställande av antalet stödberättigande år enligt året för etablering av jordbruk 2014–2022.

Etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare

Totalt antal stödberätti-gande år

Stödet ska sökas första gången

Stödberättigandeperiod / Stöd utbetalas

1.1.2014 - 31.12.2014

5

Mellan 2015–2019

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2015 - 31.12.2015

5

Mellan 2015–2020*

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2016-31.12.2016

5

Mellan 2016–2021*

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2017-31.12.2017

5

Mellan 2017–2022*

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2018-31.12.2018

5

Mellan 2018–2023*

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2019-31.12.2019

5

Mellan 2019–2024*

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2021-31.12.2021

5

Mellan 2021–2026*

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

1.1.2022-31.12.2022

5

Mellan 2022–2027*

Det första ansökningsåret + de följande 4 åren

*Ansökan om stöd till unga jordbrukare kan inte överföras i samband med besittningsöverföring av en hel gård efter ansökningstidens utgång, om överlåtaren inte har rätt till stöd till unga jordbrukare. Stödet kan sökas första gången först följande år.

3.2 Ansökan om stöd

Sök stödet i samband med den samlade stödansökan i Viputjänsten eller med blankett 101B. Ansök om stöd till unga jordbrukare i stödansökan och lämna de tilläggsuppgifter som gäller stödet. I tilläggsuppgifterna meddelar du vilket år du etablerade jordbruksverksamheten som huvudsaklig företagare samt alla personerna som är delaktiga av stöden. Lämna de bilagor som behövs till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Stödet till unga jordbrukare betalas på basis av aktiverade stödrättigheter. Ansök därför också om grundstöd så att stöd till unga jordbrukare kan beviljas.

Om du ansökte om stöd år 2015 eller därefter behöver du inte ge in bilagor på nytt år 2022.  Om det har skett ändringar i gårdens ägande- eller besittningsförhållanden eller om gårdens verksamhetsform har ändrats, så att det har blivit ändringar i tilläggsuppgifterna i fjolårets ansökan, ska du göra de behövliga ändringarna i tilläggsuppgifterna och ge in de aktuella bilagorna.

Stödvillkoren måste uppfyllas varje stödansökningsår. Kom ihåg att ansöka om stöd varje år.

Nedan ges enligt typ av sökande en närmare beskrivning av hur året för etablering av jordbruk, huvudsaklig företagare och bestämmanderätt fastställs i fråga om stödet till unga jordbrukare på olika slags gårdar. Dessutom redogörs för förfarandena vid anmälan av personer som är delaktiga av stödet och fastställandet av nödvändiga bilagor. Villkoren måste uppfyllas 15.6-31.12 ansökningsåret för att stödet ska kunna beviljas.

En ensam fysisk person

En ensam fysisk person har ägande- och besittningsrätten till en gård eller besittningsrätten till en arrenderad gård.

Du äger din gård ensam och den är i din besittning eller du har arrenderat verksamheten på den gård du besitter. Då anses du fungera som gårdens huvudsakliga företagare i egenskap av ensam fysisk person.

I tilläggsuppgifterna till ansökan om stöd till unga jordbrukare ska du uppge året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare samt ditt namn i personerna som är delaktiga av stöden. Som bilaga till ansökan ska du ge in en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev) som visar tidpunkten för etablering som jordbrukare och gårdens ägandeförhållanden. Om din gård är arrenderad ska du som bilaga ge in ett skriftligt arrendeavtal. Om du har lämnat in dessa bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tidigare, t.ex. i samband med generationsväxling, behöver bilagorna inte lämnas in på nytt om inga ändringar har skett i ägande- eller besittningsförhållandena.

Äkta makar och personer som jämställs med makar

Bägge makarna ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare, om ni båda äger och besitter gården eller båda besitter en arrenderad gård.

Ni äger och besitter gården tillsammans eller har arrenderat verksamheten på den gård ni besitter. Då anses ni båda fungera som huvudsakliga företagare. Bägge ska uppfylla ålderskravet. Se punkten om makar som jämställs med äkta makar.

I tilläggsuppgifterna till ansökan om stöd till unga jordbrukare ska ni uppge året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare. Om ni har etablerat jordbruk som huvudsakliga företagare vid olika tidpunkter ska ni uppge året då den första av makarna etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare. Uppge bägges namn i personerna som är delaktiga av stöden. Som bilaga till ansökan ska ni ge in en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev) som visar tidpunkten för etablering som jordbrukare och gårdens ägandeförhållanden. Om verksamheten på din gård är arrenderad ska du som bilaga ge in ett skriftligt arrendeavtal. Om du har gett in dessa bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tidigare, t.ex. i samband med generationsväxling, behöver bilagorna inte lämnas in på nytt om inga ändringar har skett i ägande- eller besittningsförhållandena.

Lantbrukssammanslutningar

Alla delägare i sammanslutningen måste uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare

Gården besitts av sammanslutningens delägare. Sammanslutningens delägare anses fungera som huvudsakliga företagare när alla delaktiga i sammanslutningen uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare. Alla delägare måste uppfylla ålderskravet.

Uppge lantbrukssammanslutningen som sökande av stöd. Uppge året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan om stöd till unga jordbrukare. Om sammanslutningens delägare har etablerat jordbruk som huvudsakliga företagare vid olika tidpunkter ska du uppge året då den första delägaren etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare. Uppge sammanslutningens delägare i personerna som är delaktiga av stöden.

Som bilaga till ansökan ska du ge in en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev) som visar tidpunkten för etablering som jordbrukare och gårdens ägandeförhållanden. Om gården är arrenderad ska du som bilaga ge in ett skriftligt arrendeavtal. Bifoga också en uppdaterad utredning om sammanslutningen. Aktuell information om de delaktiga i sammanslutningen ska framgå av bilagorna. Om du har gett in dessa bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet tidigare, t.ex. i samband med generationsväxling, behöver bilagorna inte lämnas in på nytt om inga ändringar har skett i ägande- eller besittningsförhållandena.

Oskiftat dödsbo

Alla delägare i dödsboet ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare

Gården är i dödsboets besittning. Delägarna i dödsboet anses fungera som huvudsakliga företagare när alla delägare i dödsboet uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare. Alla delägare måste uppfylla ålderskravet.

Uppge dödsboet som sökande av stöd. Uppge året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan om stöd till unga jordbrukare. Om dödsboets delägare har etablerat jordbruk som huvudsakliga företagare vid olika tidpunkter ska ni uppge året då den första delägaren etablerade jordbruk som huvudsaklig företagare. Uppge dödsboets delägare i punkten för personer som är delaktiga av stöden.

Till ansökan ska ni foga en bouppteckning eller någon annan aktuell redogörelse för delägarna i dödsboet. Aktuell information om delägarna i dödsboet ska framgå av bilagorna.

Aktiebolag

De jordbrukare som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare ska inneha över 50 % av aktierna i aktiebolaget, och aktierna som de äger ska ge mer än 50 % av det röstetal som bolagets aktier medför.

Då det ovan nämnda villkoret uppfylls anses delägarna fungera som huvudsakliga företagare. Alla delägare som uppfyller villkoret ska uppfylla ålderskravet.

Uppge aktiebolaget som sökande av stöd. Uppge året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan om stöd till unga jordbrukare. Det här är året då den första delägaren som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge de delägare som uppfyller villkoret i personerna som är delaktiga av stöden.

Som bilaga till ansökan ska ni ge in en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev). Bifoga också ett handelsregisterutdrag, bolagsordningen och en aktieägarförteckning. Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om aktieägarnas namn och födelsedatum, antalet aktier som de innehar och den rösträtt som vars och ens aktieinnehav medför.

Ett bolag kan få stöd på högst 5 år, även om delägare av bolaget ändras.

Andelslag

Majoriteten (över hälften) av medlemmarna i andelslaget ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare

Då det ovan nämnda villkoret uppfylls anses andelslagets medlemmar fungera som huvudsakliga företagare. Alla medlemmar som uppfyller villkoret ska uppfylla ålderskravet.

Uppge andelslaget som sökande av stöd. Uppge året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan om stöd till unga jordbrukare. Det här är året då den första jordbrukaren som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge de medlemmar som uppfyller villkoret i punkten för personer som är delaktiga av stöden .

Som bilaga till ansökan ska ni ge in en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev). Bifoga också en medlemsförteckning och en ägarförteckning. Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om medlemmarnas namn och födelsedatum.

En andelslag kan få stöd på högst 5 år, även om delägare av andelslagen ändras.

Kommanditbolag

De jordbrukare som uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare är ansvariga bolagsmän och de utgör en majoritet (mer än hälften) av de ansvariga bolagsmännen i bolaget.

Då det ovan nämnda villkoret uppfylls anses bolagsmännen fungera som huvudsakliga företagare. Alla bolagsmän som uppfyller villkoret ska uppfylla ålderskravet.

Uppge kommanditbolaget som sökande av stöd. Uppge året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan om stöd till unga jordbrukare. Det här är året då den första bolagsmannen som uppfyller villkoren har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge de bolagsmän som uppfyller villkoret i personerna som är delaktiga av stöden.

Som bilaga till ansökan ska ni ge in en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev). Bifoga också ett handelsregisterutdrag och bolagsavtalet. Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om namn och födelsedatum för samtliga bolagsmän samt vilka som är bolagets ansvariga bolagsmän.

Öppet bolag

Alla bolagsmän ska uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare.

Bolagsmännen i det öppna bolaget fungerar som huvudsakliga företagare när alla delägare uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare. Alla måste uppfylla ålderskravet.

Uppge det öppna bolaget som sökande av stöd. Uppge året för etablering av jordbruk som huvudsaklig företagare i tilläggsuppgifterna till ansökan om stöd till unga jordbrukare. Det här är året då den första bolagsmannen har etablerat verksamhet som huvudsaklig företagare. Uppge alla bolagsmän i personerna som är delaktiga av stöden.

Som bilaga till ansökan ska ni ge in en överlåtelsehandling (köpe- eller gåvobrev). Bifoga också ett handelsregisterutdrag och bolagsavtalet. Av bilagorna ska framgå aktuella uppgifter om namn och födelsedatum för alla bolagsmän.

Ett bolag kan få stöd på högst 5 år, även om delägare av bolaget ändras.

Stegvisa generationsväxlingar och ändringar av verksamhetsformen

Lantbrukssammanslutningar:

Om det i lantbrukssammanslutningen ingår en jordbrukare som inte uppfyller stödvillkoren för unga jordbrukare, kan en jordbrukare som uppfyller villkoren vara berättigad till stödet när sammanslutningen har upplösts och han eller hon inleder jordbruksverksamhet för första gången som huvudsaklig företagare. På motsvarande sätt, om det i sammanslutningen ingår en jordbrukare som inte uppfyller villkoren, kan sammanslutningen vara berättigad till stödet till unga jordbrukare från och med det att alla medlemmar i sammanslutningen för första gången uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare. Åldersgränsen granskas för det år då du första gången etablerar dig som huvudsaklig företagare. Motsvarande år fastställs som etableringsår.

Dödsbon, äkta makar som odlare och öppna bolag granskas enligt samma princip.

Aktiebolag:

Om ett aktiebolag inte uppfyller villkoren för stöd till unga jordbrukare (t.ex. en ung jordbrukare har 49 % av aktiebolagets aktier och det röstetal som aktierna medför), kan aktiebolaget uppfylla villkoren för stöd till unga jordbrukare från och med det att den unga jordbrukaren har över 50 % av aktiebolagets aktier och mer än hälften av rösträtten i bolaget. Åldersgränsen granskas för det år då du för första gången etablerar dig som huvudsaklig företagare. Motsvarande år fastställs som etableringsår.

Andelslag och kommanditbolag granskas enligt samma princip.

3.3 Stödbelopp och betalning av stödet

Stödet betalas på basis av de stödrätter som aktiverats för grundstöd. Det är möjligt att få stöd för högst 90 stödrättighetshektar. Stödbeloppet är ca 82 euro/ha. Den slutliga stödnivån kan vara större eller mindre än så.

Stödet till unga jordbrukare omfattas av finansiell disciplin och linjär minskning (Basguide till stödansökan, punkt 5.6).

Gå till följande 4. Miljöersättning: miljöförbindelse 2022