Från produktionen frikopplat stöd svin- och fjäderfähushållning - Guide 2020

Publiceringsdatum: 14. februari 2020

1. Definitioner

Sö­kan­de av­ser en fy­sisk el­ler ju­ri­disk per­son el­ler en sam­man­slut­ning av fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka per­so­ner.

Hus­djur i sö­kan­dens be­sitt­ning av­ser djur som sö­kan­den äger el­ler som över­gått i sö­kan­dens be­sitt­ning genom ett hy­res- el­ler le­a­sing­av­tal samt djur som sö­kan­den äger till­sam­mans med en fa­mil­je­med­lem. Ett djur i sö­kan­dens be­sitt­ning ska vara registrerat i djur­re­gist­ret un­der det lä­gen­hets­sig­num som sö­kan­den an­vän­der vid an­sö­kan om stöd.

Med sö­kan­dens fa­mil­je­med­lem­mar av­ses sö­kan­dens make samt sö­kan­dens barn som 31.12.2018 än­nu inte hade fyllt 18 år. Med ma­kar av­ses äk­ta ma­kar och per­so­ner som le­ver un­der äk­ten­skaps­lik­nan­de för­hål­lan­den i ge­men­samt hus­håll utan att in­gå äk­ten­skap och som ti­di­ga­re har va­rit gif­ta med var­and­ra el­ler som har el­ler har haft ett ge­men­samt barn.

Gårds­bruksen­het av­ser en så­dan pro­duk­tions­en­het som en jord­bru­ka­re le­der och som an­vänds för bedrivande av jord­bruk samt bil­das av en el­ler fle­ra fas­tig­he­ter el­ler de­lar av fas­tig­he­ter el­ler av en el­ler fle­ra pro­duk­tions­bygg­na­der jäm­te mark och som är funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig och för­val­tas som en hel­het på grund­val av ägan­de el­ler ar­ren­de.

Be­stäm­man­de in­fly­tan­de (be­stäm­man­de­rätt) i ett ak­tie­bo­lag av­ser en så­dan an­del av ak­tie­in­ne­ha­vet som tillsam­mans med jord­bru­ka­rens el­ler hans el­ler hen­nes fa­mil­je­fö­re­tags­med­lem­mars an­de­lar di­rekt med­för mer än hälf­ten av de sam­man­lag­da röster­na för samt­li­ga ak­ti­er i bo­la­get.

Stöd­be­rät­ti­gan­de hek­tar åker av­ser en hek­tar åker som är er­sätt­nings­be­rät­ti­gan­de i frå­ga om kompensationser­sätt­ning­en.

Re­fe­renskvan­ti­tet av­ser den en­hets­kvan­ti­tet på grund­val av vil­ken från pro­duk­tio­nen fri­kopp­lat stöd för svin-och fjäderfähushållning högst kan be­vil­jas per gårds­bruksen­het.

Som åker som läm­par sig för od­ling och räk­nas in i mi­ni­mi­a­re­a­len be­trak­tas ut­över od­lings­are­a­len för jordbruks- och trädgårdsgrö­dor samt åke­r­e­ner­gi­grö­dor även icke od­lad åker som sköts, åker som en­ligt anmälan till­fäl­ligt inte od­las samt trädgårds­land. Med träd­gårds­land av­ses are­al som an­vänds för husbehovsod­ling. Till den mi­ni­mi­a­re­al på fem hek­tar som är ett vill­kor för ut­be­tal­ning av hus­djurs­stöd kan ock­så räk­nas na­tur­äng­ar och na­tur­be­ten samt öpp­na hag­mar­ker där det väx­er ängs­hö och vil­ka un­der växtperi­o­den 2020 ut­nytt­jas som be­tes­mark el­ler an­vänds till pro­duk­tion av fo­der för sö­kan­dens hus­djur och på vil­ka inga and­ra år­li­ga od­lings­åt­gär­der vid­tas.

2. Ansökan om stöd

Det finns en­dast en an­sök­nings­om­gång för stö­det. Du kan an­sö­ka om för­skott och slut­ligt stöd el­ler bara slutligt stöd se­nast 27.3.2020.

Du kan an­sö­ka om fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning el­ekt­ro­niskt via Vi­put­jäns­ten i punk­ten Ansö­kan om nationella hus­djurs­stöd 2020. Sök stö­det i Vi­put­jäns­ten se­nast 27.3.2020. Den el­ekt­ro­nis­ka ansö­kan är då öp­pen till kl. 23.59. Lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i ditt eget sam­ar­bets­om­rå­de ger dig råd om hur man an­vän­der Vi­put­jäns­ten samt be­sva­rar frågor kring an­sö­kan om stöd. In­for­ma­tion om ifyl­lan­det av an­sö­kan om fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning hit­tar du ock­så i Vi­pu­an­vän­da­rens gui­de ”Ansökan om na­tio­nel­la hus­djurs­stöd år 2020”.

Om du inte kan skicka in din an­sö­kan el­ekt­ro­niskt i Vi­put­jäns­ten ska du läm­na in an­sök­nings­blan­kett 139 ”Ansö­kan om nationella hus­djurs­stöd 2020” se­nast 27.3.2020 till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kommun där gårds­bruksen­he­tens driftscen­trum är be­lä­get. Om din gård inte har nå­got drift­scen­trum ska du läm­na in an­sö­kan till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där mer­par­ten av din gårds åk­rar lig­ger.

Läm­na in an­sö­kan di­rekt till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten el­ler skicka den per post. En an­sö­kan som skickats per post an­ses vara in­läm­nad i rätt tid om post­för­sän­del­sen med an­sö­kan har post­stämp­lats se­nast den sis­ta an­sök­nings­da­gen 27.3.2020 och ad­res­se­rats till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där gårds­bruksen­he­ten är be­lä­gen.

Anvisningar om ansökan och blankett 139

Du får an­sök­nings­blan­kett 139 An­sö­kan om na­tio­nel­la hus­djurs­stöd och an­sök­nings­an­vis­ning­ar­na i webbtjäns­ten Livs­me­dels­ver­ket.fi el­ler av kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het.

Andra uppgifter eller blanketter som behövs

För­utom att du an­sö­ker om fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning ska du ock­så upp­ge går­dens an­tal stöd­be­rät­ti­gan­de åker­hek­tar el­ler are­al som läm­par sig för od­ling i sam­band med den sam­la­de stö­dan­sö­kan se­nast 15.6.2020, an­ting­en elektroniskt el­ler på blan­kett 102B.

Om du an­vän­der dig av fjä­der­fä, häs­tar el­ler pon­ny­er för att upp­fyl­la djur­tät­he­ten ska du upp­ge går­dens djuran­tal, an­ting­en elektro­niskt el­ler på blan­kett 461 An­mä­lan om djuran­tal, se­nast 17.2.2021. Med an­mä­lan om djuran­tal kan du upp­ge en samman­slut­nings djur el­ler djur som in­ne­has av en del­ak­tig med bestämmande­rätt i sam­man­slut­ning­en. Dess­utom kan du uppge om en sam­man­slut­nings djur el­ler djur som in­ne­has av en del­ak­tig med be­stäm­man­de­rätt i sam­man­slut­ning­en ska hämtas från nå­got djur­re­gis­ter.

Läm­na in när­ma­re upp­gif­ter om häs­tar och pon­ny­er som bi­la­ga till an­mä­lan om djuran­tal. Med en fritt formule­rad bi­la­ga till anmä­lan om djuran­tal ska du ock­så upp­ge häs­tens/pon­nyns namn, UELN- el­ler registernum­mer samt en upp­gift om i vems besitt­ning dju­ret har va­rit.

Försenad ansökan

Fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning kan inte sö­kas för sent på el­ekt­ro­nisk väg. Du kan an­sö­ka om stö­det för­se­nat med pap­pers­blan­kett un­der 25 ka­len­der­da­gar från an­sök­nings­ti­dens ut­gång. Stö­det sänks med en pro­cent för var­je ar­bets­dag som an­sö­kan är för­se­nad. Stöd be­vil­jas inte om an­sö­kan är mer än 25 kalen­der­da­gar för­se­nad. I ka­len­der­da­gar­na räk­nas in såväl var­da­gar som helg­da­gar, och med ar­bets­dag avses var­da­gar.

Om din an­sö­kan blir för­se­nad be­ta­las ing­et för­skott.

När det gäl­ler fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning or­sa­kar en för­se­nad in­läm­ning av bi­la­gor inte att an­sö­kan blir förse­nad. Stö­det be­vil­jas än­då inte förr­än du har läm­nat in bi­la­gor­na.

Korrigering av fel i ansökan

Un­der an­sök­nings­ti­den och för­se­nings­da­gar­na får du änd­ra och kor­ri­ge­ra din an­sö­kan obe­grän­sat. När du kor­ri­ge­rar en an­sö­kan som du skick­at el­ekt­ro­niskt mås­te du åter­ta din ti­di­ga­re in­skick­a­de an­sö­kan, kor­ri­ge­ra upp­gif­ter­na och skicka in an­sö­kan på nytt.

Om du ef­ter an­sök­nings­ti­dens slut mär­ker att du har gjort ex­em­pel­vis ett fel när du fyll­de i an­sö­kan, kan du bara på skrift­lig väg med­de­la om fe­let till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten för din kom­mun.

Ge­nom att an­mä­la om ett fel i an­sö­kan kan du und­vi­ka de ad­mi­ni­stra­ti­va på­följ­der som fe­let kun­de ha orsakat. En an­mä­lan om fel kan be­ak­tas om kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het har fått en skrift­lig anmä­lan om fe­let in­nan sö­kan­den bli­vit underrät­tad om kon­troll på plats el­ler re­sul­ta­ten av en an­nan kon­troll.

Att återta ansökan

Om du vill kan du åter­ta an­sö­kan helt el­ler del­vis. Om du har an­sökt el­ekt­ro­niskt kan du un­der ansökningstiden åter­ta an­sö­kan elekt­ro­niskt. Om du har an­sökt på pap­per kan du åter­ta an­sö­kan skriftligt med en fritt for­mu­le­rad an­mä­lan. Ef­ter ansökningstiden kan du åter­ta an­sö­kan bara med en fritt for­mu­le­rad skrift­lig an­mä­lan till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myndig­het. Om du re­dan har un­der­rät­tats om kon­troll och den ge­nom­för­da kon­trol­len för­an­le­der till­syn­spå­följ­der, kan stödansökan inte åter­tas. I öv­ri­ga fall kan an­sö­kan åter­tas fram till den förs­ta ut­be­tal­ning­en som grun­dar sig på an­sö­kan i frå­ga.

3. Förutsättninggarna för att stöd ska beviljas

Du kan an­sö­ka om och be­vil­jas från pro­duk­tio­nen fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning när

 1. du har en fast­ställd re­fe­renskvan­ti­tet,
 2. du be­sit­ter minst fem hek­tar stöd­be­rät­ti­gan­de åker el­ler are­al som läm­par sig för od­ling 15.6.2020, och du an­mä­ler are­a­len el­ekt­ro­niskt vid den sam­la­de stö­dan­sö­kan se­nast 15.6.2020 el­ler med blan­kett 102B,
 3. djur­tät­he­ten på din gård är minst 0,35 dju­ren­he­ter/ stöd­be­rät­ti­gan­de hek­tar åker,
 4. du upp­fyl­ler de all­män­na för­ut­sätt­ning­ar­na för na­tio­nel­la hus­djurs­stöd (a-e):
  1. du har läm­nat in an­sö­kan och alla nöd­vän­di­ga upp­gif­ter el­ekt­ro­niskt el­ler på pap­per,
  2. du upp­fyl­ler ål­der­s­kra­vet,
  3. du be­dri­ver hus­djurs­sköt­sel en­ligt gäng­se pro­duk­tions­sätt och du om­be­sör­jer dju­rens väl­be­fin­nan­de i överensstämmel­se med djur­skydds­be­stäm­mel­ser­na,
  4. du ser till att jour­nal­fö­ring­en över dju­ren och upp­gif­ter­na i djur­re­gist­ren hela ti­den är upp­da­te­ra­de för de djur som du an­vän­der för att upp­fyl­la kra­vet på djur­tät­het för stö­det och
  5. du har re­gi­stre­rat dig som djur­hål­la­re.

En sö­kan­de kan be­vil­jas stöd en­dast för pro­duk­tion som be­drivs i Fin­land. Sö­kan­den be­hö­ver inte bo på gården el­ler i Fin­land.

Sökandens ålder

Stöd­året 2020 kan fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning be­vil­jas, om den sö­kan­de el­ler hans maka/hen­nes make 31.12.2019 var minst 18 år.

En sö­kan­de som inte fyllt 18 år kan be­vil­jas stöd en­dast om han el­ler hon har in­gått äk­ten­skap el­ler id­kar jordbruk som sam­äga­re el­ler till­sam­mans med sina för­äld­rar el­ler med en av dem, el­ler om det finns and­ra sär­skil­da skäl för att be­vil­ja stöd. Åldersvillkoren be­rör inte of­fent­li­grätts­li­ga sam­fund, skollä­gen­he­ter, fängelse­lä­gen­he­ter el­ler sö­kan­de vars stöd­be­rät­ti­gan­de verksamhet är an­nan än jord­bruk.

Flera personer gemensamt eller en sammanslutning som sökande

Om det är frå­ga om pro­duk­tion el­ler verk­sam­het som id­kas av fle­ra fy­sis­ka per­so­ner till­sam­mans el­ler i samman­slut­nings­form ska minst en jord­bru­ka­re, bo­lags­man, med­lem el­ler del­äga­re vara en fy­sisk per­son som själv be­dri­ver jord­bruk el­ler trädgårdsodling och som upp­fyl­ler ål­der­s­kra­vet.

Gårdsbruksenheten och innehav av åker

Sö­kan­den ska för­fo­ga över minst fem stöd­be­rät­ti­gan­de (= er­sätt­nings­be­rät­ti­gan­de i frå­ga om kompensationser­sätt­ning­en) hektar åker 15.6.2020. Om sö­kan­den inte alls har nå­gon stöd­be­rät­ti­gan­de åker, an­vänds som gårds­bruksen­he­tens are­al den åker­are­al som läm­par sig för od­ling. 

Den åker som sö­kan­den be­sit­ter ska an­mä­las el­ekt­ro­niskt el­ler på stö­dan­sö­kans jord­bruks­skif­tes­blan­kett för år 2020 (blan­kett 102B) i sam­band med den sam­la­de stö­dan­sö­kan se­nast 15.6.2020, oav­sett om stöd söks för åker­are­a­len el­ler inte.

När för­ut­sätt­ning­ar­na för be­vil­jan­de av stöd be­döms kan fem hek­tar an­vän­das som kal­ky­le­rad åker­are­al, om:

 1. den sö­kan­de år 2007 har be­vil­jats un­dan­tag från kra­vet på åker­are­al el­ler
 2. det gäl­ler en si­tu­a­tion där fle­ra fy­sis­ka per­so­ner år 2007 har be­dri­vit pro­duk­tion el­ler verk­sam­het tillsammans el­ler i samman­slut­nings­form och minst en jord­bru­ka­re, bo­lags­man, med­lem el­ler del­äga­re har upp­fyllt kra­vet på tre hek­tar åkerare­al och åkern har upp­getts i stö­dan­sö­kan för året i frå­ga.

När djur­tät­he­ten be­räk­nas är det möj­ligt att be­ak­ta den stöd­be­rät­ti­gan­de åker­are­al som en sö­kan­de med bestäm­man­de­rätt i ett fö­re­tag i sam­man­slut­nings­form har i sin be­sitt­ning. I an­sö­kan ska du upp­ge nam­net på och lä­gen­hets­sig­nu­met för den del­ak­ti­ga med be­stäm­man­de­rätt.

Besittning av djur

Vid be­räk­ning­en av den djur­tät­het som krävs för att stö­det ska kun­na be­vil­jas kan man bara räk­na in djur som sö­kan­den be­sit­ter själv el­ler till­sam­mans med sina fa­mil­je­med­lem­mar samt djur som över­gått i sö­kan­dens be­sitt­ning ge­nom ett hy­res- el­ler leasing­av­tal. Dju­ren ska vara re­gi­stre­ra­de på det lä­gen-hets­sig­num vars djur jord­bru­ka­ren an­vän­der för att räk­na ut djur­tät­he­ten för stö­det.

Vid be­räk­ning av djur­tät­he­ten är det möj­ligt att be­ak­ta de stöd­be­rät­ti­gan­de djur som en sö­kan­de med bestämman­de in­fly­tan­de i ett fö­re­tag i sam­man­slut­nings­form har i sin be­sitt­ning. På mot­sva­ran­de sätt kan en per­son med be­stäm­man­de in­fly­tan­de i ett före­tag i sam­man­slut­nings­form i sin an­sö­kan an-vän­da djur som sam­man­slut­ning­en har i sin be­sitt­ning, om sam­man­slut­ning­en inte an­sö­ker om från pro­duk­tio­nen fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning.

En jord­bru­ka­re som skö­ter dju­ren kan inte vara stöd­sö­kan­de, utan stö­den kan sö­kas av och be­ta­las till den jord­bru­ka­re som har dju­ren i sin be­sitt­ning (ägan­de/hyr­ning). r an­sök­nings­ti­den åter­ta an­sö­kan el­ekt­ro­niskt. Om du har an­sökt på pap­per kan du återta ans.

Överföring av besittningen av djur

Om be­sitt­ning­en av djur över­förs från en jord­bru­ka­re till en an­nan (t.ex. hyr­ning/le­a­sing) ska det­ta kun­na bevisas med ett skriftligt av­tal mel­lan par­ter­na samt med till­hö­ran­de kvit­ton.

Den jord­bru­ka­re som över­ta­git be­sitt­ning­en av dju­ren är eko­no­miskt an­sva­rig för de djur som om­fat­tas av avta­let.

Skötsel av djur

Om en jord­bru­ka­re åtar sig att mot er­sätt­ning skö­ta om djur som är i en an­nan jord­bru­ka­res be­sitt­ning (t.ex. för att fö­da upp djuren), ska ett skrift­ligt av­tal gö­ras upp om dju­rens sköt­sel. Av­ta­let ska visa att den jordbruka­re som mot­ta­git dju­ren en­dast sköter om dem, och inte bär det eko­no­mis­ka an­sva­ret för de djur som om­fat­tas av av­ta­let.

Den jord­bru­ka­re som äger dju­ren el­ler an­nars har dem i sin be­sitt­ning är an­sva­rig för jour­nal­fö­ring­en över de djur som en an­nan jord­bru­ka­re skö­ter.

Dju­ren re­gi­stre­ras i djur­re­gist­ren på den gård som har dju­ren i sin be­sitt­ning.

Registrering som djurhållare

Sö­kan­den ska ha re­gi­stre­rat dig som djur­hål­la­re i Livs­me­dels­ver­kets re­gis­ter över djur­hål­la­re i frå­ga om de djur som an­vänds för att räk­na ut djur­tät­he­ten.. Re­gi­stre­ra dig som djur­hål­la­re in­nan du bör­jar hål­la djur. Registre­ring­en görs med Livsmedelsverkets blan­ket­ter via lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där din gårds­bruksen­hets drift­scen­trum är be­lä­get el­ler där din bo­stad lig­ger.

Märkning och registrering av djur

En för­ut­sätt­ning för be­räk­ning av dju­ren är att föl­jan­de krav upp­fylls i frå­ga om de djur som är i sö­kan­dens besitt­ning:

 1. du har re­gi­stre­rat dig som djur­hål­la­re av nöt­kre­a­tur, får, get­ter, svin, fjä­der­fä samt häs­tar och pon­ny­er
  • om du har bör­jat hål­la häs­tar ef­ter 20.4.2017 ska du vara re­gi­stre­rad i djur­hål­lar­re­gist­ret
  • om du har bör­jat hål­la häs­tar fö­re 20.4.2017 har du tid på dig fram till 31.12.2020 att re­gi­stre­ra dig som häst­hål­la­re i djurhål­lar­re­gist­ret
 2. nöt­kre­a­tu­ren, få­ren och get­ter­na samt svi­nen är re­gi­stre­ra­de och märk­ta i en­lig­het med la­gar och för­ord­ning­ar,
 3. häs­tar­na och pon­ny­er­na är iden­ti­fi­e­ra­de i en­lig­het med för­ord­ning­ar och be­stäm­mel­ser

Dju­ren ska vara re­gi­stre­ra­de på det lä­gen­hets­sig­num vars djur jord­bru­ka­ren an­vän­der för att be­räk­na djur­tät­he­ten för stö­det.

Djurregister

Gör an­mäl­ning­ar som gäl­ler djur till djur­re­gist­ren kor­rekt och inom ut­satt tid. Håll all­tid upp­gif­ter­na om dju­ren upp­da­te­ra­de i regist­ren.

Djurförteckningar och bokföring

För upp­da­te­rad jour­nal (djur­för­teck­ning) över an­ta­let djur på går­den samt ök­ning­ar (föds­lar, köp) och minskning­ar (för­sälj­ning till livs, för­sälj­ning till slakt, döds­fall) av djuran­ta­let på går­den. När det gäl­ler fjä­der­fä ska du föra upp­da­te­rad jour­nal ock­så när det gäl­ler över­gång­ar från en ål­ders­grupp till en an­nan.

Kra­vet på jour­nal­fö­ring gäl­ler bara de djur­slag som be­ak­tas vid be­räk­ning­en av djuran­ta­let. I djur­tät­he­ten för stö­det räk­nas in bara de djur som du har fört jour­nal över el­ler ock­så ska det på ba­sis av din jour­nal gå att utre­da dina djuran­tal vid tid­punk­ten för fast­stäl­lan­de av stö­det på ett till­för­lit­ligt sätt.

För upp­da­te­rad jour­nal över nöt­kre­a­tu­ren på det sätt som be­stäms i jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets förordning om iden­ti­fi­e­ring av nöt­kre­a­tur (326/2015). Du kan er­sät­ta fö­ran­det av för­teck­ning ge­nom att registre­ra hän­del­ser­na di­rekt i djur­re­gist­ret se­nast den sjun­de da­gen räk­nat från hän­del­se­da­gen.

För upp­da­te­rad jour­nal över svi­nen på det sätt som be­stäms i jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning om iden­ti­fi­e­ring av svin (720/2012).

När det gäl­ler fjä­der­fä ska du föra upp­da­te­rad jour­nal som på ni­vån för oli­ka djur­grup­per vi­sar ök­ning­ar och minsk­ning­ar av antalet djur samt över­gång­ar från en ål­ders­grupp till en an­nan. Som ök­ning­ar för du in djur som fötts och köpts och som minskning­ar djur som sålts till livs, till slakt samt djur som dött.

För upp­da­te­rad jour­nal över tack­or och get­ter på det sätt som be­stäms i 10 § i jord- och skogs­bruksministeriets för­ord­ning om märk­ning och re­gi­stre­ring av får och get­ter (469/2005).

Över häs­tar ska du föra upp­da­te­rad jour­nal av vil­ken det i en­lig­het med kom­mis­sio­nens ge­nom­förandeförordning (EU) 2015/262 om fast­stäl­lan­de av be­stäm­mel­ser i en­lig­het med rå­dets di­rek­tiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäl­ler me­to­der för identifiering av häst­djur för var och en in­di­vid fram­går häs­tens namn, UELN-num­mer el­ler re­gis­ternum­mer, kön, ras, besittningstid, dju­rens fö­del­se- el­ler inköpsdatum, för­sälj­ning­ar till livs, för­sälj­ning­ar till slakt och döds­fall.

När­ma­re an­vis­ning­ar om fö­ran­det av djur­för­teck­ning­ar gäl­lan­de oli­ka djur­slag (från­sett häs­tar) hit­tar du i Livsmedelsverkets hand­böck­er för märk­ning och re­gi­stre­ring. En of­fi­ci­ell djur­för­teck­ning är t.ex. en uppdaterad för­teck­ning som skri­vits ut från nå­got djur­re­gis­ter el­ler be­ställts från re­gist­rets kund­tjänst el­ler en el­ekt­ro­nisk djur­för­teck­ning.

Bevarande av handlingar

Du ska un­der an­sök­nings­året och de fyra på­föl­jan­de ka­len­der­åren be­va­ra så­da­na hand­ling­ar i ori­gi­nal som hän­för sig till ansökan om stöd och som du inte ger in till den stöd­be­vil­jan­de myn­dig­he­ten i form av bi­la­gor till stö­dan­sö­kan. Så­da­na handlingar är djur­för­teck­ning­ar­na i an­slut­ning till bok­fö­ring­en, hy­res­av­ta­len om djur, fullmak­ter, kö­pe- och för­sälj­nings­kvit­ton m.fl. ve­ri­fi­kat.

Gängse produktionssätt

En för­ut­sätt­ning för ut­be­tal­ning av hus­djurs­stöd är att du på din gård be­dri­ver hus­djurs­sköt­sel i en­lig­het med det gäng­se produktions­sät­tet för var­je djur­slag som lig­ger till grund för stö­det. Om det i sam­band med tillsynen kon­sta­te­ras att du inte har be­dri­vit hus­djurs­sköt­seln en­ligt gäng­se pro­duk­tions­sätt, be­ak­tas djurslaget inte när djur­tät­he­ten för stö­det räk­nas ut.

Att upphöra med husdjursproduktionen

Om du upp­hör med att be­dri­va hus­djurs­pro­duk­tion un­der stöd­året ska du ome­del­bart med­de­la det­ta till kommu­nens landsbygdsnä­rings­myn­dig­het. Med Livs­me­dels­ver­kets blanketter ska du ock­så gö­ra an­mä­lan till djur­hål­lar­re­gist­ret samt till nötdjurs- och/el­ler får- och get­re­gist­ret.

Djurskydd

Sörj för dju­rens väl­be­fin­nan­de i en­lig­het med djur­skydds­be­stäm­mel­ser­na.

Om det i sam­band med en gårds­kon­troll upp­täcks att du har skött el­ler be­hand­lat dju­ren i strid med djurskydds­la­gen el­ler bestäm­mel­ser el­ler fö­re­skrif­ter som med­de­lats med stöd av den, un­der­rät­tas kommunal­ve­te­ri­nä­ren, häl­so­in­spek­tö­ren och/el­ler po­li­sen ome­del­bart om upp­täck­ten.

I frå­ga om det fri­kopp­la­de stö­det för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning räk­nar stöd­för­valt­ning­en ut djur­tät­he­ten på sö­kan­dens gård ut­gå­en­de från de djuran­tal som fås ur re­gist­ren och an­mälts till för­valt­ning­en.

I fall där djur­skydds­för­se­el­ser el­ler djur­skydds­brott har be­gåtts be­ak­tar stöd­för­valt­ning­en inte djuran­ta­len för det el­ler de djurslag som gär­ning­en gäl­ler en­ligt föl­jan­de:

 • Vid be­räk­ning­en av djur­tät­he­ten be­ak­tas inte djuran­ta­len för djur­sla­get el­ler djur­sla­gen, när åtalsprövning har in­letts.
 • Om sö­kan­den el­ler en med­lem i sö­kan­dens fa­mil­je­fö­re­tag har dömts för djur­skydds­brott, grovt djurskydds­brott, lind­rigt djur­skydds­brott el­ler djur­skydds­för­se­el­se och sam­ti­digt har med­de­lats djurhållnings­för­bud, be­ak­tas vid be­räk­ning av djurtät­he­ten inte djuran­ta­let för djur­sla­get el­ler djur­sla­gen för gär­nings­året.

Om stöd har hun­nit be­ta­las för det år då brot­tet be­gicks och/el­ler för ti­den mel­lan gär­nings­året och meddelandet av den lagakraft­vun­na do­men (och even­tu­ellt för den tid som djur­håll­nings­för­bu­det om­fat­tar) och man vid be­räk­ning­en av djur­tät­he­ten har be­ak­tat det djuran­tal som inte skul­le ha fått be­ak­tas, åter­krävs de stöd som be­ta­lats ut för den nämn­da ti­den.

Stöd kan be­vil­jas el­ler be­hö­ver inte åter­krä­vas, om går­dens djur­tät­het är till­räck­lig utan att man vid be­räk­ning av djur­tät­he­ten beak­tar djuran­ta­len för så­da­na djur­slag som inte får be­ak­tas vid be­räk­ning­en.

Förbjudna ämnen eller illegalt innehav av ämnen

Du får inte an­vän­da till­växt­främ­jan­de äm­nen som av­ses i EG:s ve­te­ri­när­lag­stift­ning för att fö­da upp el­ler gö­da dina djur. Du får inte hel­ler in­ne­ha så­da­na äm­nen, om inte en ve­te­ri­när har för­skri­vit dem för be­hand­ling av djur. En lis­ta över för­bjud­na äm­nen finns i stats­rå­dets för­ord­ning om för­bud mot an­vänd­ning­en av vis­sa läkeme­dels­sub­stan­ser för djur (1054/2014).

4. Referenskvantitet

Stö­det fast­ställs på ba­sis av en in­di­vi­du­ell re­fe­renskvan­ti­tet. När för­skott söks ska re­fe­renskvan­ti­te­ten vara i sö­kan­dens besittning 1.3.2020. För att det slut­li­ga stö­det ska be­ta­las ut ska re­fe­renskvan­ti­te­ten vara i sökandens be­sitt­ning 1.9.2020.

En re­fe­renskvan­ti­tet kan ge­ne­rellt sett inte över­fö­ras el­ler by­tas och det går inte att idka han­del med den. I vissa si­tu­a­tio­ner kan re­fe­renskvan­ti­te­ten över­fö­ras, slås sam­man, de­las, mins­kas, åter­tas el­ler dras in. I des­sa fall är det bra om par­ter­na i kö­pe­bre­vet el­ler ar­ren­de­av­ta­let kom­mer över­ens om hur den fö­re­gå­en­de sökandens djuran­tal even­tu­ellt på­ver­kar ut­räk­nan­det av den nya sökan­dens djur­tät-het och på så vis be­lop­pet av fri­kopp­lat stöd. En in­dra­gen re­fe­renskvan­ti­tet går inte att ak­ti­ve­ra på nytt.

Re­fe­renskvan­ti­te­ten kan över­fö­ras, slås sam­man och de­las en­dast inom en och sam­ma stöd­re­gi­on. Referenskvan­ti­te­ten för en gård i stöd­re­gi­on AB kan över­fö­ras, slås sam­man el­ler de­las bara till in­ne­ha­va­ren av en gård i stöd­re­gi­on AB, li­ka­så kan referenskvan­ti­te­ten för en gård i stöd­re­gi­on C1-C4 över­fö­ras, slås samman el­ler de­las bara i stöd­re­gi­on C1-C4.

De fall där re­fe­renskvan­ti­te­ten för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning kan över­fö­ras, slås sam­man, de­las el­ler dras in:

a) Över­fö­ras till en ny sö­kan­de i sam­band med ge­ne­ra­tions­väx­ling el­ler över­fö­ring av hela går­dens besittning.

Går­dens nya in­ne­ha­va­re ska i frå­ga om över­fö­ring av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård läm­na in blan­kett 156 (där det finns en sär­skild punkt för an­sö­kan om över­fö­ring av re­fe­renskvan­ti­te­ten) samt ko­pi­or på köpe­bre­vet, ar­ren­de­av­ta­let och and­ra motsva­ran­de ut­red­ning­ar till kom­mu­nens landsbygdsnäringsmyndig­het. I kö­pe­bre­vet el­ler ar­ren­de­av­ta­let är det skäl att nämna att referenskvantiteten över­förs till den nya sö­kan­den. Vid be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård ska an­mä­lan om överfö­ring­en gö­ras till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten inom 15 ar­bets­da­gar från hän­del­sen.

I sam­band med över­fö­ring av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård har går­dens äga­re än­då rätt att ut­an­för besitt­nings­överföringen läm­na drift­scen­trum­om­rå­det med bo­stads­bygg­na­der­na samt ett åker­om­rå­de för att odla träd­gårds­pro­duk­ter till hus­be­hov el­ler byg­ga en bo­stad. Åker­om­rå­det får ut­gö­ra högst 10 % av den åker­are­al som över­fö­ring­en gäl­ler, dock inte mer än en hek­tar.

Om över­fö­ring­en av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård byg­ger på ett ar­ren­de­av­tal, kan re­fe­renskvan­ti­teten över­fö­ras en­dast om ar­ren­de­gi­va­ren inte har be­hål­lit mer än de ovan nämn­da bygg­na­der­na och åkerområdet i sin be­sitt­ning ge­nom ar­ren­de­avtalet. Ar­ren­de­av­ta­let ska dess­utom om­spän­na minst 5 kalenderår räk­nat från av­ta­lets bör­jan.

En för­ut­sätt­ning för över­fö­ring av re­fe­renskvan­ti­te­ten är att alla åk­rar som ägs av den gård som köps/arren­de­ras över­går till den nya sö­kan­den. Den fö­re­gå­en­de in­ne­ha­va­rens ar­ren­de­åk­rar, sko­gar och djur be­hö­ver inte säl­jas/ar­ren­de­ras till referenskvan­ti­te­tens nya in­ne­ha­va­re för att re­fe­renskvan­ti­te­ten ska gå att över­fö­ra.

b) Slås sam­man i sam­band med ge­ne­ra­tions­väx­ling el­ler över­fö­ring av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård.

Om två går­dar slås sam­man till en ny gård kan går­dens nya in­ne­ha­va­re an­sö­ka om att en ge­men­sam referenskvan­ti­tet för den nya går­den ska fast­stäl­las. Re­fe­renskvan­ti­te­ten dras in för den gård på vil­ken verk­sam­he­ten upp­hör i sam­band med sam­man­slag­ning­en.

Går­dens nya in­ne­ha­va­re ska i frå­ga om över­fö­ring av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård läm­na in blan­kett 156 (där det finns en sär­skild punkt för an­sö­kan om över­fö­ring av re­fe­renskvan­ti­te­ten) samt kopior på köpe­bre­vet, ar­ren­de­av­ta­let och and­ra motsva­ran­de ut­red­ning­ar till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myndig­het. I kö­pe­bre­vet el­ler ar­ren­de­av­ta­let är det skäl att nämna att re­fe­renskvan­ti­te­ten över­förs till den nya sö­kan­den. Vid be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård ska an­mä­lan om överfö­ring­en gö­ras till landsbygds­nä­rings­myn­dig­he­ten inom 15 ar­bets­da­gar från hän­del­sen.

Lägg mär­ke till att den sam­man­slag­na re­fe­renskvan­ti­te­ten kan de­las bara i sam­band med generationsväx­ling.

c) De­las i sam­band med ge­ne­ra­tions­väx­ling, om var och en mot­ta­ga­re upp­fyl­ler för­ut­sätt­ning­ar­na för att få stöd.

Om går­den i sam­band med ge­ne­ra­tions­väx­ling har de­lats upp i två el­ler fle­ra går­dar, kan de nya går­dar­nas in­ne­ha­va­re ansöka om att en re­fe­renskvan­ti­tet för de de­la­de går­dar­na ska fast­stäl­las en­ligt de an­de­lar som sö­kan­de­na kom­mit över­ens om el­ler, om av­tal sak­nas, i lika sto­ra de­lar en­ligt an­ta­let över­ta­ga­re. När det gäl­ler den nya går­dens in­ne­ha­va­re tas det djuran­tal som den nya går­den be­sit­ter och som lig­ger till grund för fast­stäl­lan­det av re­fe­renskvan­ti­te­ten i be­ak­tan­de från och med da­tu­met för besittningsöverföring­en när stö­det fast­ställs för den be­rör­da sö­kan­den.

d) Dras in, när för­ut­sätt­ning­ar­na för att be­vil­ja fri­kopp­lat stöd inte har upp­fyllts två år i rad, om det inte är frå­ga om for­ce ma­jeu­re. Kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het hör sö­kan­den och fat­tar se­dan be­slut om in­drag­ning av den referenskvan­ti­tet som lig­ger till grund för be­vil­jan­de av stöd.

5. Djurtäthet

Be­vil­jan­det av stöd för­ut­sät­ter att djur­tät­he­ten på din hus­djurs­gård är minst 0,35 de/stöd­be­rät­ti­ga­de hek­tar åker el­ler are­al som läm­par sig för od­ling.

För fast­stäl­lan­de av djur­tät­he­ten på din hus­djurs­gård an­vänds ditt an­tal dju­ren­he­ter och din stöd­be­rät­ti­gan­de åker­are­al un­der stöd­året 2020. Den stöd­be­rät­ti­gan­de åker­are­a­len ska vara i din be­sitt­ning se­nast 15.6.2020, och den ska an­mä­las el­ekt­ro­niskt vid den sam­la­de stö­dan­sö­kan i Vi­put­jäns­ten el­ler på jordbruksskiftesblankett 102B för stöd­året 2020. Du ska ha minst fem stödbe­rät­ti­gan­de hek­tar åker i din besitt­ning.

Om du inte alls har stöd­be­rät­ti­gan­de åker i din be­sitt­ning är det möj­ligt att vid fast­stäl­lan­de av djur­tät­he­ten på din hus­djurs­gård be­ak­ta den för od­ling läm­pa­de åker­are­al som du har i din be­sitt­ning 15.6.2020 och som har an­mälts på jord­bruks­skif­tes­blan­kett 102B stöd­året 2020. Åker­are­al som läm­par sig för od­ling be­ak­tas dock inte om du har stöd­be­rät­ti­gan­de åker i din be­sitt­ning.

När det gäl­ler fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning tilläm­pas inte sed­van­ligt djuran­tal el­ler for­ce ma­jeu­re när man beräk­nar djuran­tal och djur­tät­het (de/ha). Djur­tät­he­ten för stö­det be­räk­nas en­ligt det faktiska djuran­ta­let och stö­det be­vil­jas när djur­tät­he­ten är minst 0,35 de/ha.

Vid be­räk­ning av djur­tät­he­ten är det möj­ligt att be­ak­ta den stöd­be­rät­ti­gan­de åker­are­al som en sö­kan­de med be­stäm­man­de inflytan­de i ett fö­re­tag i sam­man­slut­nings­form har i sin be­sitt­ning.

Vid be­räk­ning av djur­tät­he­ten i sam­band med stö­det för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning kan föl­jan­de djurgrupper som är i din besitt­ning un­der stöd­året 2020 be­ak­tas:

Djurgrupp Djurenheter (de)

Nötkreatur: Över 2 å

 • Dikorkvingor och dikor
 • Tjurar och stutar
 • Mjölkkor
 • Övriga nötkreatur
1,00

Nötkreatur: 6 mån - 2 å

 • Dikorkvingor och dikor
 • Tjurar och stutar
 • Mjölkkor
 • Övriga nötkreatur
0,60

Nötkreatur: Under 6 mån

 • Dikorkvingor och dikor
 • Tjurar och stutar
 • Mjölkkor
 • Övriga nötkreatur
0,40
Suggor 0,50
Galtar 0,30
 • Övriga svin
 • Avvanda grisar, 2/3 av djuren i ålderklassen 0-3 mån beaktas
0,30
 • Tackor och baggar
 • Hogetter och bockor
0,20
Lamm och killingar över 2 mån 0,06
Moderfåglar (kalkon) 0,05 
Övriga fjäderfän (kalkoner, gäss, ankor, änder, fasaner) och moderfåglar 0,03
Moderfåglar (broiler) 0,02
Värphöns 0,014
Broilar 0,007
Hästar och ponnyer, över 6 mån 1,0

6. Betalning av stöd samt stödnivåer

Stöd­ni­vån fast­ställs i en­lig­het med den stöd­re­gi­on där din gårds drift­scen­trum är be­lä­get.

Om be­lop­pet av de för­skott på na­tio­nel­la hus­djurs­stöd som be­ta­las till dig un­der­sti­ger 500 euro, be­ta­las ing­et för­skott alls. Då be­ta­las hela stö­det i en enda post när det slut­li­ga stö­det be­ta­las. För­skot­tet på stö­det be­ta­las i april 2020 och den slut­li­ga posten el­ler hela stö­det i april 2021.

Ing­et stöd be­ta­las om stöd­be­lop­pet är mind­re än 100 euro.

I stöd för år 2020 kan på ba­sis av den re­ferenskvan­ti­tet som är i sö­kan­dens be­sitt­ning 1.9.2020 be­ta­las högst de be­lopp per djuren­het i re­fe­renskvan­ti­te­ten som an­ges ta­bel­len ne­dan. 

Stödregion Djurenhetsgräns €/de
AB - 37
C1 146 de 163
C1 Över 146 de 53
C2 170 de 142
C2 Över 170 de 45
C2 norra och skärgården i stödregion C 200 de 198
C2 norra och skärgården i stödregion C Över 200 de 39
C3 och C4 200 de 205
C3 och C4 Över 200 de 39

Oberättigade utbetalningar av stöd

Stöd som har be­ta­lats fel­ak­tigt el­ler utan grund ska åter­krä­vas. Den myn­dig­het som be­vil­jat stö­det be­slu­tar om åter­kra­vet ef­ter hö­ran­de. Stö­det åter­krävs, om för­ut­sätt­ning­ar­na för be­vil­jan­de el­ler ut­be­tal­ning av stö­det inte har upp­fyllts, om stöd­vill­ko­ren inte har följts, om stöd­ta­ga­ren har läm­nat fel­ak­tig el­ler brist­fäl­lig information som i vä­sent­lig grad har på­ver­kat be­vil­jan­det el­ler utbetal­ning­en av stö­det el­ler om stöd­ta­ga­ren hind­rar ge­nom­fö­ran­det av en in­spek­tion.

På be­lopp som åter­krävs ska det be­ta­las en år­lig dröjs­måls­rän­ta en­ligt rän­te­la­gen. Dröjs­måls­rän­tan be­räk­nas en­ligt den tid som bör­jar 60 da­gar ef­ter be­slu­tet om åter­krav och slu­tar när åter­be­tal­ning­en sker el­ler, om det be­lopp som åter­krävs dras av från en post som ska be­ta­las se­na­re, när av­dra­get görs.

7. Överföring av besittningen av hela gården

Med över­fö­ring av be­sitt­ning­en av hela går­den av­ses en si­tu­a­tion där går­dens jord­bruks­mark över­går till en ny in­ne­ha­va­re. Den tidi­ga­re in­ne­ha­va­ren kan läm­na kvar högst 10 % av åker­are­a­len som träd­gårds­land, men inte mer än en hek­tar. Det rekommenderas att över­fö­ring av be­sitt­ning­en av hela går­den ut­förs in­nan för­skot­tet på stö­det be­ta­las ut.

Över­fö­ring av be­sitt­ning­en av hela går­den kan gö­ras se­nast 31.8.2020. An­mäl be­sitt­nings­över­fö­ring­en av en hel gård till kommunens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het inom 15 ar­bets­da­gar från be­sitt­nings­över­fö­ring­en på blan­kett 156 (pdf) (An­mä­lan om över­fö­ring av hela går­dens be­sitt­ning) och vid be­hov på blan­kett 462 (pdf) (An­mä­lan om del­ta­gan­de i EU:s djur­bi­drag och na­tio­nel­la hus­djurs­stöd vid be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård). På blan­kett 156 finns en sär­skild punkt där över­ta­ga­ren an­sö­ker om att den över­för­da går­dens referenskvan­ti­tet för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning ska över­fö­ras på ho­nom el­ler hen­ne.

Med sam­man­slag­ning av går­dar av­ses en si­tu­a­tion där hela går­den över­går i en annan gårds be­sitt­ning via köp el­ler ar­ren­de­ring. Den över­ta­gan­de går­dens lä­gen­hets­sig­num för­blir van­li­gen oför­änd­rat och lägenhetssig­nu­met för den gård som upp­hör tas ur bruk. Sam­man­slag­ning av går­dar kan ock­så in­ne­bä­ra en si­tu­a­tion där två el­ler fler går­dar bil­dar en lant­bruks­sam­man­slut­ning etc. för att be­dri­va jord­bruk. I des­sa fall får den nya går­den i all­män­het den ena sam­man­slag­na går­dens lä­gen­hets­sig­num.

Det går inte läng­re att byta stöd­sö­kan­de om be­sitt­ning­en av hela går­den över­förs ef­ter det att för­skot­tet beta­lats ut. Om sökanden har be­talts för­skott och be­sitt­ning­en av hela går­den över­förs ef­ter ut­be­tal­ning­en av för­skot­tet, be­ta­las det slut­li­ga stödet till den sö­kan­de som för­skot­tet be­ta­la­des till, dvs. den ti­di­ga­re innehavaren. Då bör par­ter­na i av­ta­len om köp el­ler an­nan be­sitt­nings­över­fö­ring av går­den kom­ma över­ens om hur de de­lar upp det stöd som be­talts/ska be­ta­las till går­den.

Om sö­kan­den inte har be­talts för­skott kan går­dens ti­di­ga­re och nya in­ne­ha­va­re kom­ma över­ens sins­e­mel­lan om till vem det frikopp­la­de stö­det för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning ska be­ta­las. Om par­ter­na kom­mer över­ens om att de slut­li­ga stö­den be­ta­las till den nya in­ne­ha­va­ren ska den­ne in­nan stö­den be­ta­las ut ge in en ko­pia på av­ta­let till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myndighet. Dess­utom ska han el­ler hon på­vi­sa att be­sitt­ning­en av hela går­den över­förts ge­nom att läm­na in blan­kett 156 och köpe­bre­vet el­ler ar­ren­de­av­ta­let till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het inom 15 ar­bets­da­gar från hän­del­sen.

Rättsakter och författningar som gäller frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Vill­ko­ren och an­vis­ning­ar­na ovan för an­sö­kan om stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning har med­de­lats med stöd av föl­jan­de rätts­ak­ter och för­fatt­ning­ar:

 • Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1308/2013 om upp­rät­tan­de av en sam­lad marknadsord­ning för jordbruksproduk­ter och om upp­hä­van­de av rå­dets för­ord­ning­ar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007
 • Rå­dets för­ord­ning (EG) nr 21/2004 om upp­rät­tan­de av ett sys­tem för iden­ti­fi­e­ring och re­gi­stre­ring av får och get­ter och om ändring av för­ord­ning (EG) nr 1782/2003 samt di­rek­ti­ven 92/102/EEG och 64/432/EEG (jäm­te änd­ring­ar)
 • Kom­mis­sio­nens ge­nom­fö­ran­de­för­ord­ning (EU) nr 2015/262 om fast­stäl­lan­de av be­stäm­mel­ser i en­lig­het med rå­dets di­rek­tiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäl­ler me­to­der för iden­ti­fi­e­ring av häst­djur (för­ord­ning om pass för häst­djur)
 • Kom­mis­sio­nens för­ord­ning (EG) nr 504/2008 om tillämp­ning av rå­dets di­rek­tiv 90/426/EEG och 90/427/EEG av­se­en­de me­to­der för iden­ti­fi­e­ring av häst­djur (jäm­te änd­ring­ar)
 • Kom­mis­sio­nens be­slut C(2016)8419 om sys­te­met för lång­sik­tigt stöd på na­tio­nell ni­vå till jord­bru­ket i de nord­li­ga om­rå­de­na i Fin­land (jäm­te änd­ring­ar)
 • Kom­mis­sio­nens be­slut C(2014)510 om god­kän­nan­de av den na­tio­nel­la ord­ning­en för in­komst­stöd för söd­ra Fin­land 2014–2020
 • Lag 1559/2001 om na­tio­nel­la stöd till jord­bru­ket och träd­gårds­od­ling­en (jäm­te änd­ring­ar)
 • Lag 238/2010 om ett sys­tem för iden­ti­fi­e­ring av djur (jäm­te änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 213/2007 om kän­ne­teck­nen för en funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig gårdsbruksen­het
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 759/2008 om från pro­duk­tio­nen fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning (jämte änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 5/2015 om stöd­om­rå­den för jord­bruks­stöd och de del­om­rå­den av stöd­om­rå­de­na som räk­nas som skärgård (jäm­te änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 78/2018 om na­tio­nellt stöd till söd­ra Fin­land 2018
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 79/2018 om nord­ligt stöd 2018
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 45/2015 om dju­ren­he­ter i vis­sa stöd till jord­bru­ket (jäm­te änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning x/2018 om för­fa­ran­det för över­fö­ring av an­sök­ning­ar om jord­bruks­stöd 2018
 • Stats­rå­dets för­ord­ning x/2018 om över­vak­ning av na­tio­nel­la stöd för växt­pro­duk­tion och husdjursskötsel 2018
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 469/2005 om märk­ning och re­gi­stre­ring av får och get­ter (jäm­te änd­ring­ar)
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 326/2015 om iden­ti­fi­e­ring av nöt­kre­a­tur
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 880/2009 om iden­ti­fi­e­ring och märk­ning av häst­djur (jäm­te ändring­ar)
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 720/2012 om iden­ti­fi­e­ring av svin
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning x/2018 om ad­mi­ni­stra­tio­nen av na­tio­nel­la stöd till jordbruket och träd­gårds­od­ling­en 2018
 • Lands­bygds­ver­kets fö­re­skrift 24/17 om an­sö­kan om na­tio­nel­la stöd 2018