Från produktionen frikopplat stöd svin- och fjäderfähushållning - Guide 2022

Publiceringsdatum: 12. februari 2022

1. Definitioner

Sö­kan­de av­ser en fy­sisk el­ler ju­ri­disk per­son el­ler en sam­man­slut­ning av fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka per­so­ner.

Hus­djur i sö­kan­dens be­sitt­ning av­ser djur som sö­kan­den äger el­ler som över­gått i sö­kan­dens be­sitt­ning genom ett hy­res- el­ler le­a­sing­av­tal samt djur som sö­kan­den äger till­sam­mans med en fa­mil­je­med­lem. Ett djur i sö­kan­dens be­sitt­ning ska vara registrerat i djur­re­gist­ret un­der det lä­gen­hets­sig­num som sö­kan­den an­vän­der vid an­sö­kan om stöd.

Med sö­kan­dens fa­mil­je­med­lem­mar av­ses sö­kan­dens make samt sö­kan­dens barn som 31.12.2021 än­nu inte hade fyllt 18 år. Med ma­kar av­ses äk­ta ma­kar och per­so­ner som le­ver un­der äk­ten­skaps­lik­nan­de för­hål­lan­den i ge­men­samt hus­håll utan att in­gå äk­ten­skap och som ti­di­ga­re har va­rit gif­ta med var­and­ra el­ler som har el­ler har haft ett ge­men­samt barn.

Gårds­bruksen­het av­ser en så­dan pro­duk­tions­en­het som en jord­bru­ka­re le­der och som an­vänds för bedrivande av jord­bruk samt bil­das av en el­ler fle­ra fas­tig­he­ter el­ler de­lar av fas­tig­he­ter el­ler av en el­ler fle­ra pro­duk­tions­bygg­na­der jäm­te mark och som är funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig och för­val­tas som en hel­het på grund­val av ägan­de el­ler ar­ren­de.

Be­stäm­man­de in­fly­tan­de (be­stäm­man­de­rätt) i ett ak­tie­bo­lag av­ser en så­dan an­del av ak­tie­in­ne­ha­vet som tillsam­mans med jord­bru­ka­rens el­ler hans el­ler hen­nes fa­mil­je­fö­re­tags­med­lem­mars an­de­lar di­rekt med­för mer än hälf­ten av de sam­man­lag­da röster­na för samt­li­ga ak­ti­er i bo­la­get.

Stöd­be­rät­ti­gan­de hek­tar åker av­ser en hek­tar åker som är er­sätt­nings­be­rät­ti­gan­de i frå­ga om kompensationser­sätt­ning­en.

Re­fe­renskvan­ti­tet av­ser den en­hets­kvan­ti­tet på grund­val av vil­ken från pro­duk­tio­nen fri­kopp­lat stöd för svin-och fjäderfähushållning högst kan be­vil­jas per gårds­bruksen­het.

Som åker som läm­par sig för od­ling och räk­nas in i mi­ni­mi­a­re­a­len be­trak­tas ut­över od­lings­are­a­len för jordbruks- och trädgårdsgrö­dor samt åke­r­e­ner­gi­grö­dor även icke od­lad åker som sköts, åker som en­ligt anmälan till­fäl­ligt inte od­las samt trädgårds­land. Med träd­gårds­land av­ses are­al som an­vänds för husbehovsod­ling. Till den mi­ni­mi­a­re­al på fem hek­tar som är ett vill­kor för ut­be­tal­ning av hus­djurs­stöd kan ock­så räk­nas na­tur­äng­ar och na­tur­be­ten samt öpp­na hag­mar­ker där det väx­er ängs­hö och vil­ka un­der växtperi­o­den 2022 ut­nytt­jas som be­tes­mark el­ler an­vänds till pro­duk­tion av fo­der för sö­kan­dens hus­djur och på vil­ka inga and­ra år­li­ga od­lings­åt­gär­der vid­tas.

2. Ansökan om stöd

Det finns en­dast en an­sök­nings­om­gång för stö­det. Du kan an­sö­ka om för­skott och slut­ligt stöd el­ler bara slutligt stöd se­nast 10.3.2022.

Du kan an­sö­ka om fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning el­ekt­ro­niskt via Vi­put­jäns­ten i punk­ten "Ansö­kan om nationella hus­djurs­stöd 2021". Sök stö­det i Vi­put­jäns­ten se­nast 10.3.2022. Den el­ekt­ro­nis­ka ansö­kan är då öp­pen till kl. 23.59. Lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i ditt eget sam­ar­bets­om­rå­de ger dig råd om hur man an­vän­der Vi­put­jäns­ten samt be­sva­rar frågor kring an­sö­kan om stöd. In­for­ma­tion om ifyl­lan­det av an­sö­kan om fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning hit­tar du ock­så i Vi­pu­an­vän­da­rens gui­de ”Ansökan om na­tio­nel­la hus­djurs­stöd år 2022”.

Om du inte kan skicka in din an­sö­kan el­ekt­ro­niskt i Vi­put­jäns­ten ska du läm­na in an­sök­nings­blan­kett 139 ”Ansö­kan om nationella hus­djurs­stöd 2022” se­nast 10.3.2022 till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kommun där gårds­bruksen­he­tens driftscen­trum är be­lä­get. Om din gård inte har nå­got drift­scen­trum ska du läm­na in an­sö­kan till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där mer­par­ten av din gårds åk­rar lig­ger.

Läm­na in an­sö­kan di­rekt till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten el­ler skicka den per post. En an­sö­kan som skickats per post an­ses vara in­läm­nad i rätt tid om post­för­sän­del­sen med an­sö­kan har post­stämp­lats se­nast den sis­ta an­sök­nings­da­gen 10.3.2022 och ad­res­se­rats till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där gårds­bruksen­he­ten är be­lä­gen.

Anvisningar om ansökan och blankett 139

Du får an­sök­nings­blan­kett 139 An­sö­kan om na­tio­nel­la hus­djurs­stöd och an­sök­nings­an­vis­ning­ar­na i webbtjäns­ten Livs­me­dels­ver­ket.fi el­ler av kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het.

Andra uppgifter eller blanketter som behövs

För­utom att du an­sö­ker om fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning ska du ock­så upp­ge går­dens an­tal stöd­be­rät­ti­gan­de åker­hek­tar el­ler are­al som läm­par sig för od­ling i sam­band med den sam­la­de stö­dan­sö­kan se­nast 15.6.2022, an­ting­en elektroniskt el­ler på blan­kett 102B.

Om du an­vän­der dig av fjä­der­fä, häs­tar el­ler pon­ny­er för att upp­fyl­la djur­tät­he­ten ska du upp­ge går­dens djuran­tal, an­ting­en elektro­niskt el­ler på blan­kett 461 An­mä­lan om djuran­tal, se­nast 2.2.2023. Med an­mä­lan om djuran­tal kan du upp­ge en samman­slut­nings djur el­ler djur som in­ne­has av en del­ak­tig med bestämmande­rätt i sam­man­slut­ning­en. Dess­utom kan du uppge om en sam­man­slut­nings djur el­ler djur som in­ne­has av en del­ak­tig med be­stäm­man­de­rätt i sam­man­slut­ning­en ska hämtas från nå­got djur­re­gis­ter.

På formuläret för anmälan om djurantal kan man även anmäla om man vill från djurregistren för beräkningen av djurtäthet använda ett samfunds eller en delaktig av ett samfunds djurantal. På blanketten för anmälan om djurantal i punkterna 4. Djur som en sammanslutning har haft i sin besittning och punkt 5. Djur som en delaktig i en sammanslutning har haft i sin besittning (endast frikopplat stöd från produktionen för svin- och fjäderfähushållning) finns det en punkt som skall kryssas för. Djurantal som hämtas från djurregistren: nötkreatur, får, getter, svin.

Läm­na in när­ma­re upp­gif­ter om häs­tar och pon­ny­er som bi­la­ga till an­mä­lan om djuran­tal. Med en fritt formule­rad bi­la­ga till anmä­lan om djuran­tal ska du ock­så upp­ge häs­tens/pon­nyns namn, UELN- el­ler registernum­mer samt en upp­gift om i vems besitt­ning dju­ret har va­rit.

Livsmedelsverkets blanketter hittar du på Livsmedelsverkets webbplats:

Försenad ansökan

Fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning kan inte sö­kas för sent på el­ekt­ro­nisk väg. Du kan an­sö­ka om stö­det för­se­nat med pap­pers­blan­kett un­der 25 ka­len­der­da­gar från an­sök­nings­ti­dens ut­gång. Stö­det sänks med en pro­cent för var­je ar­bets­dag som an­sö­kan är för­se­nad. Stöd be­vil­jas inte om an­sö­kan är mer än 25 kalen­der­da­gar för­se­nad. I ka­len­der­da­gar­na räk­nas in såväl var­da­gar som helg­da­gar, och med ar­bets­dag avses var­da­gar.

Om din an­sö­kan blir för­se­nad be­ta­las ing­et för­skott.

När det gäl­ler fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning or­sa­kar en för­se­nad in­läm­ning av bi­la­gor inte att an­sö­kan blir förse­nad. Stö­det be­vil­jas än­då inte förr­än du har läm­nat in bi­la­gor­na.

Korrigering av fel i ansökan

Un­der an­sök­nings­ti­den och för­se­nings­da­gar­na får du änd­ra och kor­ri­ge­ra din an­sö­kan obe­grän­sat. När du kor­ri­ge­rar en an­sö­kan som du skick­at el­ekt­ro­niskt mås­te du åter­ta din ti­di­ga­re in­skick­a­de an­sö­kan, kor­ri­ge­ra upp­gif­ter­na och skicka in an­sö­kan på nytt.

Om du ef­ter an­sök­nings­ti­dens slut mär­ker att du har gjort ex­em­pel­vis ett fel när du fyll­de i an­sö­kan, kan du bara på skrift­lig väg med­de­la om fe­let till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten för din kom­mun.

Ge­nom att an­mä­la om ett fel i an­sö­kan kan du und­vi­ka de på­följ­der som fe­let kun­de ha orsakat. En an­mä­lan om fel kan be­ak­tas om kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het har fått en skrift­lig anmä­lan om fe­let in­nan sö­kan­den bli­vit underrät­tad om kon­troll på plats el­ler re­sul­ta­ten av en an­nan kon­troll.

Att återta ansökan

Om du vill kan du åter­ta an­sö­kan helt el­ler del­vis. Om du har an­sökt el­ekt­ro­niskt kan du un­der ansökningstiden åter­ta an­sö­kan elekt­ro­niskt. Om du har an­sökt på pap­per kan du åter­ta an­sö­kan skriftligt med en fritt for­mu­le­rad an­mä­lan. Ef­ter ansökningstiden kan du åter­ta an­sö­kan bara med en fritt for­mu­le­rad skrift­lig an­mä­lan till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myndig­het. Om du re­dan har un­der­rät­tats om kon­troll och den ge­nom­för­da kon­trol­len för­an­le­der till­syn­spå­följ­der, kan stödansökan inte åter­tas. I öv­ri­ga fall kan an­sö­kan åter­tas fram till den förs­ta ut­be­tal­ning­en som grun­dar sig på an­sö­kan i frå­ga.

3. Förutsättninggarna för att stöd ska beviljas

Du kan an­sö­ka om och be­vil­jas från pro­duk­tio­nen fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning när

 1. du har en fast­ställd re­fe­renskvan­ti­tet,
 2. du be­sit­ter minst fem hek­tar stöd­be­rät­ti­gan­de åker el­ler are­al som läm­par sig för od­ling 15.6.2022, och du an­mä­ler are­a­len el­ekt­ro­niskt vid den sam­la­de stö­dan­sö­kan se­nast 15.6.2022 el­ler med blan­kett 102B,
 3. djur­tät­he­ten på din gård är minst 0,35 dju­ren­he­ter/ stöd­be­rät­ti­gan­de hek­tar åker,
 4. du upp­fyl­ler de all­män­na för­ut­sätt­ning­ar­na för na­tio­nel­la hus­djurs­stöd (a-e):
  1. du har läm­nat in an­sö­kan och alla nöd­vän­di­ga upp­gif­ter el­ekt­ro­niskt el­ler på pap­per,
  2. du upp­fyl­ler ål­der­s­kra­vet,
  3. du be­dri­ver hus­djurs­sköt­sel en­ligt gäng­se pro­duk­tions­sätt och du om­be­sör­jer dju­rens väl­be­fin­nan­de i överensstämmel­se med djur­skydds­be­stäm­mel­ser­na,
  4. du ser till att jour­nal­fö­ring­en över dju­ren och upp­gif­ter­na i djur­re­gist­ren hela ti­den är upp­da­te­ra­de för de djur som du an­vän­der för att upp­fyl­la kra­vet på djur­tät­het för stö­det och
  5.  du har registrerat dig som aktör som håller djur.

En sö­kan­de kan be­vil­jas stöd en­dast för pro­duk­tion som be­drivs i Fin­land. Sö­kan­den be­hö­ver inte bo på gården el­ler i Fin­land.

Sökandens ålder

Stöd­året 2022 kan fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning be­vil­jas, om den sö­kan­de el­ler hans maka/hen­nes make 31.12.2021 var minst 18 år.

En sö­kan­de som inte fyllt 18 år kan be­vil­jas stöd en­dast om

 • han el­ler hon har in­gått äk­ten­skap el­ler
 • id­kar jordbruk som sam­äga­re el­ler
 • till­sam­mans med sina för­äld­rar el­ler med en av dem, el­ler om det finns and­ra sär­skil­da skäl för att be­vil­ja stöd.
 • Åldersvillkoren be­rör inte of­fent­li­grätts­li­ga sam­fund, skollä­gen­he­ter, fängelse­lä­gen­he­ter el­ler sö­kan­de vars stöd­be­rät­ti­gan­de verksamhet är an­nan än jord­bruk.

Flera personer gemensamt eller en sammanslutning som sökande

Om det är frå­ga om pro­duk­tion el­ler verk­sam­het som id­kas av fle­ra fy­sis­ka per­so­ner till­sam­mans el­ler i samman­slut­nings­form ska minst en jord­bru­ka­re, bo­lags­man, med­lem el­ler del­äga­re vara en fy­sisk per­son som själv be­dri­ver jord­bruk el­ler trädgårdsodling och som upp­fyl­ler ål­der­s­kra­vet.

Åldersvillkoren be­rör inte of­fent­li­grätts­li­ga sam­fund, skollä­gen­he­ter, fängelse­lä­gen­he­ter el­ler sö­kan­de vars stöd­be­rät­ti­gan­de verksamhet är an­nan än jord­bruk.

Gårdsbruksenheten och innehav av åker

För att sökanden ska kunna få stöd ska han eller hon senast 15.6.2022 besitta minst 5 hektar åker som är ersättningsberättigade i fråga om kompensationsersättningen eller åker som lämpar sig för odling som sökanden besitter under växtperioden 2022.

Den åker som sö­kan­den be­sit­ter ska an­mä­las el­ekt­ro­niskt el­ler på stö­dan­sö­kans jord­bruks­skif­tes­blan­kett för år 2022 (blan­kett 102B) i sam­band med den sam­la­de stö­dan­sö­kan se­nast 15.6.2022, oav­sett om stöd söks för åker­are­a­len el­ler inte.

När för­ut­sätt­ning­ar­na för be­vil­jan­de av stöd be­döms kan fem hek­tar an­vän­das som kal­ky­le­rad åker­are­al, om:

 1. den sö­kan­de år 2007 har be­vil­jats un­dan­tag från kra­vet på åker­are­al el­ler
 2. det gäl­ler en si­tu­a­tion där fle­ra fy­sis­ka per­so­ner år 2007 har be­dri­vit pro­duk­tion el­ler verk­sam­het tillsammans el­ler i samman­slut­nings­form och minst en jord­bru­ka­re, bo­lags­man, med­lem el­ler del­äga­re har upp­fyllt kra­vet på tre hek­tar åkerare­al och åkern har upp­getts i stö­dan­sö­kan för året i frå­ga.

När djur­tät­he­ten be­räk­nas är det möj­ligt att be­ak­ta den stöd­be­rät­ti­gan­de åker­are­al som en sö­kan­de med bestäm­man­de­rätt i ett fö­re­tag i sam­man­slut­nings­form har i sin be­sitt­ning. I an­sö­kan ska du upp­ge nam­net på och lä­gen­hets­sig­nu­met för den del­ak­ti­ga med be­stäm­man­de­rätt.

Besittning av djur

Vid beräkningen av den djurtäthet som krävs för att stödet ska kunna beviljas kan man bara räkna in djur som sökanden besitter själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar samt djur som övergått i sökandens besittning genom ett hyres- eller leasingavtal. Djuren ska vara registrerade i det lägenhetssignums besittning vars djur sökanden använder för att räkna ut djurtätheten för stödet.

Vid beräkning av djurtätheten är det möjligt att beakta de stödberättigande djur som en sökande med bestämmande inflytande i ett företag i sammanslutningsform har i sin besittning. På motsvarande sätt kan en person med bestämmande inflytande i ett företag i sammanslutningsform i sin ansökan använda djur som sammanslutningen har i sin besittning, om sammanslutningen inte ansöker om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

En jordbrukare som sköter djuren kan inte vara stödsökande, utan stöden kan sökas av och betalas till den jordbrukare som har djuren i sin besittning (ägande/hyrning).

Överföring av besittningen av djur

Om be­sitt­ning­en av djur över­förs från en jord­bru­ka­re till en an­nan (t.ex. hyr­ning/le­a­sing) ska det­ta kun­na bevisas med ett skriftligt av­tal mel­lan par­ter­na samt med till­hö­ran­de kvit­ton.

Den jord­bru­ka­re som över­ta­git be­sitt­ning­en av dju­ren är eko­no­miskt an­sva­rig för de djur som om­fat­tas av avta­let.

Skötsel av djur

Om en jord­bru­ka­re åtar sig att mot er­sätt­ning skö­ta om djur som är i en an­nan jord­bru­ka­res be­sitt­ning (t.ex. för att fö­da upp djuren), ska ett skrift­ligt av­tal gö­ras upp om dju­rens sköt­sel. Av­ta­let ska visa att den jordbruka­re som mot­ta­git dju­ren en­dast sköter om dem, och inte bär det eko­no­mis­ka an­sva­ret för de djur som om­fat­tas av av­ta­let.

Den jord­bru­ka­re som äger dju­ren el­ler an­nars har dem i sin be­sitt­ning är an­sva­rig för jour­nal­fö­ring­en över de djur som en an­nan jord­bru­ka­re skö­ter.

Dju­ren re­gi­stre­ras i djur­re­gist­ren på den gård som har dju­ren i sin be­sitt­ning.

Registrering som aktör som håller djur

Sökanden ska ha registrerat sig som aktör som håller djur i Livsmedelsverkets djurhållar- och djurhållningsplatsregister i fråga om de djur som används för att räkna ut djurtätheten. Registrera dig som aktör som håller djur innan du börjar hålla djur. Registreringen görs med Livsmedelsverkets blanketter via landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget eller där din bostad ligger. Du kan också uträtta ditt ärende via e-tjänsten för Livsmedelsverkets Djurhållar- och djurhållningsplatsregister. Tillämpningen finns på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/.

Mer information om hur du registrerar dig som djurhållare finns på Livsmedelsverkets websidor i Djurhållning och djurhållningsplatser.

Märkning och registrering av djur

Mer information om märkning och registrering av djur finns på Livsmedelsverkets websidor i Djurhållning.

De gällande bestämmelserna och anvisningarna finns på Livsmedelsverkets webbplats (www.ruokavirasto.fi).

För alla djurarter som du använder för att beräkna att djurtätheten uppfylls måste djurförteckningen ska hållas à jour, antingen på en pappersblankett eller i elektronisk form. I fråga om fjäderfä krävs djurbokföring.

Guiden för märkning och registrering av nötkreatur, Guiden för märkning och registrering av får och getter samt Guiden för märkning och registrering av svin kan skrivas ut från Livsmedelsverkets webbplats.

Nötkreaturen, fåren och getterna ska finnas antingen på den djurhållningsplats som har anmälts till djurregistret eller på en djurhållningsplats som ersättningssökanden har i sin besittning.

Nötkreatur

 • Gårdens alla djur ska registreras på lägenhetssignumet i nötdjursregistret, och uppgifterna ska hållas à jour.
 • De händelser som gäller djuren, bl.a. födelser, inköp, utmönstringar och förflyttningar, ska anmälas till nötdjursregistret senast inom 7 dagar från händelsen. Före registreringen får djuret inte flyttas från den djurhållningsplats där det föddes.
 • Gården ska föra en uppdaterad journal för varje djurhållningsplats. Uppgifterna ska föras in i journalen senast inom 3 dagar från respektive händelse. Ingen separat journal behöver föras om händelseanmälningarna görs elektroniskt direkt till nötdjursregistret inom 7 dagar.
 • Nötkreaturen ska öronmärkas senast vid 20 dagars ålder. Djuret ska emellertid öronmärkas tidigare, om det flyttas från den djurhållningsplats där det föddes.

Får och getter

 • De händelser som gäller djuren, bl.a. utmönstringar, inköp och förflyttningar, ska anmälas till får- och getregistret senast inom 7 dagar från händelsen.
 • Djur som fötts ska registreras senast vid 90 dagars ålder (utkast till JSM-förordning om identifiering och registrering av djur).
 • Innan ett djur har registrerats och märkts får det inte förflyttas från den djurhållningsplats där djuret föddes.
 • En lamnings-/killningsanmälan ska göras för modern senast inom 90 dagar efter djurets födelse (utkast till JSM-förordning om identifiering och registrering av djur). Anmälningarna ska dock göras före utgången av januari 2023 för att lammen och killingarna ska kunna beaktas när djurantalen i samband med ersättningen för välbefinnande för 2022 beräknas.

Svin

 • En uppdaterad journal över svinen ska föras för varje djurhållningsplats.
 • Antalet svin den första dagen i månaden ska anmälas till svinregistret åtminstone tre gånger per år: i maj (januari-april), i september (maj-augusti) och i januari det följande året (september-december).

Fjäderfä

 • Uppdaterad djurbokföring över fjäderfäna ska föras varje djurhållningsplats.

Djurregister

Gör anmälningarna om djur till djurregistren korrekt och inom utsatt tid. Håll alltid uppgifterna om djuren uppdaterade i registren.

Nötdjursregistret

Du kan göra anmälningar om nötkreatur samt beställningar av öronmärken via följande anmälningskanaler:

 1. Via djurregistrets webbtillämpning, t.ex. Min Gård eller Nettifarmi,
 2. Med Livsmedelsverkets blanketter per post till adressen Nötdjursregistret, PB 63, 01301 Vanda,
 3. per e-post till adressen NRlomakepalautus@mtech.fi eller
 4. via nötdjursregistrets kundtjänst per telefon 09 85 666 000 närmast för korrigering av uppgifter och i särskilda situationer.

Får- och getregistret

Du kan göra anmälningar om får och getter samt beställningar av öronmärken via följande anmälningskanaler:

 1. Via djurregistrets kundtillämpning,
 2. Via en kommersiell tillämpning, t.ex. Weblammas,
 3. Med Livsmedelsverkets blanketter per post till adressen Får- och getregister, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS eller 
 4. Via får- och getregistrets kundtjänst per e-post (lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi) eller per telefon 0295 205 302.

Svinregistret

Du kan göra anmälningar om får och getter samt beställningar av öronmärken via följande anmälningskanaler:

 1. Via djurregistrets kundtillämpning,
 2. Med Livsmedelsverkets blanketter per post tila addressen Svinregister, Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
 3. Via svinregistrets kundtjänst per e-post (sikarekisteri@ruokavirasto.fi) eller per telefon 0295 205 303

Djurförteckningar och bokföring

Aktören på djurhållningsplatsen är skyldig att föra journal över uppgifterna och spara dem.

Kravet på journalföring gäller de djurslag som beaktas vid beräkningen av djurtätheten för stödet. I djurtätheten för stödet räknas in bara de djur som du har fört journal över eller också ska det på basis av din journal gå att utreda dina djurantal som ska beaktas vid djurtäthetsberäkningen vid tidpunkten för fastställande av stödet på ett tillförlitligt sätt.

För journal över nötkreatur, får eller getter i din ägo eller besittning enligt djurart och djurhållningsplats. Journalen ska hållas uppdaterad antingen på en pappersblankett eller i elektroniskt format så att den vid behov kan visas upp för tillsynsmyndigheten. För in uppgifterna i journalen för djurhållningsplatsen senast inom 3 dagar från händelsen. Du behöver inte föra en separat journal för djurhållningsplatsen, om du anmäler händelserna elektroniskt direkt till nötdjursregistret och/eller får- och getregistret inom 7 dagar.

Närmare anvisningar om förandet av journal för djurhållningsplatsen gällande olika djurslag hittar du i Livsmedelsverkets handböcker om märkning och registrering i fråga om olika djurslag. 

Närmare anvisningar om förandet av djurförteckningar gällande olika djurslag (frånsett hästar) hittar du i Livsmedelsverkets handböcker om märkning och registrering.  En officiell djurförteckning är t.ex. en uppdaterad förteckning som skrivits ut från något djurregister eller beställts från registrets kundtjänst eller en elektronisk djurförteckning.

Bevarande av handlingar

Du ska un­der an­sök­nings­året och de fyra på­föl­jan­de ka­len­der­åren be­va­ra så­da­na hand­ling­ar i ori­gi­nal som hän­för sig till ansökan om stöd och som du inte ger in till den stöd­be­vil­jan­de myn­dig­he­ten i form av bi­la­gor till stö­dan­sö­kan. Så­da­na handlingar är djur­för­teck­ning­ar­na i an­slut­ning till bok­fö­ring­en, hy­res­av­ta­len om djur, fullmak­ter, kö­pe- och för­sälj­nings­kvit­ton m.fl. ve­ri­fi­kat.

Gängse produktionssätt

En för­ut­sätt­ning för ut­be­tal­ning av hus­djurs­stöd är att du på din gård be­dri­ver hus­djurs­sköt­sel i en­lig­het med det gäng­se produktions­sät­tet för var­je djur­slag som lig­ger till grund för stö­det. Om det i sam­band med tillsynen kon­sta­te­ras att du inte har be­dri­vit hus­djurs­sköt­seln en­ligt gäng­se pro­duk­tions­sätt, be­ak­tas djurslaget inte när djur­tät­he­ten för stö­det räk­nas ut.

Att upphöra med husdjursproduktionen

Om du upp­hör med att be­dri­va hus­djurs­pro­duk­tion un­der stöd­året ska du ome­del­bart med­de­la det­ta till kommu­nens landsbygdsnä­rings­myn­dig­het. Med Livs­me­dels­ver­kets blanketter ska du ock­så gö­ra an­mä­lan till djur­hål­lar­re­gist­ret samt till nötdjurs- och/el­ler får- och get­re­gist­ret.

Djurskydd

Sörj för dju­rens väl­be­fin­nan­de i en­lig­het med djur­skydds­be­stäm­mel­ser­na.

Om det i sam­band med en gårds­kon­troll upp­täcks att du har skött el­ler be­hand­lat dju­ren i strid med djurskydds­la­gen el­ler bestäm­mel­ser el­ler fö­re­skrif­ter som med­de­lats med stöd av den, un­der­rät­tas kommunal­ve­te­ri­nä­ren, häl­so­in­spek­tö­ren och/el­ler po­li­sen ome­del­bart om upp­täck­ten.

I frå­ga om det fri­kopp­la­de stö­det för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning räk­nar stöd­för­valt­ning­en ut djur­tät­he­ten på sö­kan­dens gård ut­gå­en­de från de djuran­tal som fås ur re­gist­ren och an­mälts till för­valt­ning­en.

I fall där djur­skydds­för­se­el­ser el­ler djur­skydds­brott har be­gåtts be­ak­tar stöd­för­valt­ning­en inte djuran­ta­len för det el­ler de djurslag som gär­ning­en gäl­ler en­ligt föl­jan­de:

 • Vid be­räk­ning­en av djur­tät­he­ten be­ak­tas inte djuran­ta­len för djur­sla­get el­ler djur­sla­gen, när åtalsprövning har in­letts.
 • Om sö­kan­den el­ler en med­lem i sö­kan­dens fa­mil­je­fö­re­tag har dömts för djur­skydds­brott, grovt djurskydds­brott, lind­rigt djur­skydds­brott el­ler djur­skydds­för­se­el­se och sam­ti­digt har med­de­lats djurhållnings­för­bud, be­ak­tas vid be­räk­ning av djurtät­he­ten inte djuran­ta­let för djur­sla­get el­ler djur­sla­gen för gär­nings­året.

Om stöd har hun­nit be­ta­las för det år då brot­tet be­gicks och/el­ler för ti­den mel­lan gär­nings­året och meddelandet av den lagakraft­vun­na do­men (och even­tu­ellt för den tid som djur­håll­nings­för­bu­det om­fat­tar) och man vid be­räk­ning­en av djur­tät­he­ten har be­ak­tat det djuran­tal som inte skul­le ha fått be­ak­tas, åter­krävs de stöd som be­ta­lats ut för den nämn­da ti­den.

Stöd kan be­vil­jas el­ler be­hö­ver inte åter­krä­vas, om går­dens djur­tät­het är till­räck­lig utan att man vid be­räk­ning av djur­tät­he­ten beak­tar djuran­ta­len för så­da­na djur­slag som inte får be­ak­tas vid be­räk­ning­en.

Förbjudna ämnen eller illegalt innehav av ämnen

Du får inte an­vän­da till­växt­främ­jan­de äm­nen som av­ses i EG:s ve­te­ri­när­lag­stift­ning för att fö­da upp el­ler gö­da dina djur. Du får inte hel­ler in­ne­ha så­da­na äm­nen, om inte en ve­te­ri­när har för­skri­vit dem för be­hand­ling av djur. En lis­ta över för­bjud­na äm­nen finns i stats­rå­dets för­ord­ning om för­bud mot an­vänd­ning­en av vis­sa läkeme­dels­sub­stan­ser för djur (1054/2014).

4. Referenskvantitet

Stö­det fast­ställs på ba­sis av en in­di­vi­du­ell re­fe­renskvan­ti­tet. När för­skott söks ska re­fe­renskvan­ti­te­ten vara i sö­kan­dens besittning 1.3.2022. För att det slut­li­ga stö­det ska be­ta­las ut ska re­fe­renskvan­ti­te­ten vara i sökandens be­sitt­ning 1.9.2022.

En re­fe­renskvan­ti­tet kan ge­ne­rellt sett inte över­fö­ras el­ler by­tas och det går inte att idka han­del med den. I vissa si­tu­a­tio­ner kan re­fe­renskvan­ti­te­ten över­fö­ras, slås sam­man, de­las, mins­kas, åter­tas el­ler dras in. I des­sa fall är det bra om par­ter­na i kö­pe­bre­vet el­ler ar­ren­de­av­ta­let kom­mer över­ens om hur den fö­re­gå­en­de sökandens djuran­tal even­tu­ellt på­ver­kar ut­räk­nan­det av den nya sökan­dens djur­tät-het och på så vis be­lop­pet av fri­kopp­lat stöd. En in­dra­gen re­fe­renskvan­ti­tet går inte att ak­ti­ve­ra på nytt.

Re­fe­renskvan­ti­te­ten kan över­fö­ras, slås sam­man och de­las en­dast inom en och sam­ma stöd­re­gi­on. Referenskvan­ti­te­ten för en gård i stöd­re­gi­on AB kan över­fö­ras, slås sam­man el­ler de­las bara till in­ne­ha­va­ren av en gård i stöd­re­gi­on AB, li­ka­så kan referenskvan­ti­te­ten för en gård i stöd­re­gi­on C1-C4 över­fö­ras, slås samman el­ler de­las bara i stöd­re­gi­on C1-C4.

De fall där re­fe­renskvan­ti­te­ten för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning kan över­fö­ras, slås sam­man, de­las el­ler dras in:

a) Över­fö­ras till en ny sö­kan­de i sam­band med ge­ne­ra­tions­väx­ling el­ler över­fö­ring av hela går­dens besittning.

Går­dens nya in­ne­ha­va­re ska i frå­ga om över­fö­ring av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård läm­na in blan­kett 156 (där det finns en sär­skild punkt för an­sö­kan om över­fö­ring av re­fe­renskvan­ti­te­ten) samt ko­pi­or på köpe­bre­vet, ar­ren­de­av­ta­let och and­ra motsva­ran­de ut­red­ning­ar till kom­mu­nens landsbygdsnäringsmyndig­het. I kö­pe­bre­vet el­ler ar­ren­de­av­ta­let är det skäl att nämna att referenskvantiteten över­förs till den nya sö­kan­den. Vid be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård ska an­mä­lan om överfö­ring­en gö­ras till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten inom 15 ar­bets­da­gar från hän­del­sen.

I sam­band med över­fö­ring av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård har går­dens äga­re än­då rätt att ut­an­för besitt­nings­överföringen läm­na drift­scen­trum­om­rå­det med bo­stads­bygg­na­der­na samt ett åker­om­rå­de för att odla träd­gårds­pro­duk­ter till hus­be­hov el­ler byg­ga en bo­stad. Åker­om­rå­det får ut­gö­ra högst 10 % av den åker­are­al som över­fö­ring­en gäl­ler, dock inte mer än en hek­tar.

Om över­fö­ring­en av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård byg­ger på ett ar­ren­de­av­tal, kan re­fe­renskvan­ti­teten över­fö­ras en­dast om ar­ren­de­gi­va­ren inte har be­hål­lit mer än de ovan nämn­da bygg­na­der­na och åkerområdet i sin be­sitt­ning ge­nom ar­ren­de­avtalet. Ar­ren­de­av­ta­let ska dess­utom om­spän­na minst 5 kalenderår räk­nat från av­ta­lets bör­jan.

En för­ut­sätt­ning för över­fö­ring av re­fe­renskvan­ti­te­ten är att alla åk­rar som ägs av den gård som köps/arren­de­ras över­går till den nya sö­kan­den. Den fö­re­gå­en­de in­ne­ha­va­rens ar­ren­de­åk­rar, sko­gar och djur be­hö­ver inte säl­jas/ar­ren­de­ras till referenskvan­ti­te­tens nya in­ne­ha­va­re för att re­fe­renskvan­ti­te­ten ska gå att över­fö­ra.

b) Slås sam­man i sam­band med ge­ne­ra­tions­väx­ling el­ler över­fö­ring av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård.

Om två går­dar slås sam­man till en ny gård kan går­dens nya in­ne­ha­va­re an­sö­ka om att en ge­men­sam referenskvan­ti­tet för den nya går­den ska fast­stäl­las. Re­fe­renskvan­ti­te­ten dras in för den gård på vil­ken verk­sam­he­ten upp­hör i sam­band med sam­man­slag­ning­en.

Går­dens nya in­ne­ha­va­re ska i frå­ga om över­fö­ring av be­sitt­nings­rät­ten till en hel gård läm­na in blan­kett 156 (där det finns en sär­skild punkt för an­sö­kan om över­fö­ring av re­fe­renskvan­ti­te­ten) samt kopior på köpe­bre­vet, ar­ren­de­av­ta­let och and­ra motsva­ran­de ut­red­ning­ar till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myndig­het. I kö­pe­bre­vet el­ler ar­ren­de­av­ta­let är det skäl att nämna att re­fe­renskvan­ti­te­ten över­förs till den nya sö­kan­den. Vid be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård ska an­mä­lan om överfö­ring­en gö­ras till landsbygds­nä­rings­myn­dig­he­ten inom 15 ar­bets­da­gar från hän­del­sen.

Lägg mär­ke till att den sam­man­slag­na re­fe­renskvan­ti­te­ten kan de­las bara i sam­band med generationsväx­ling.

c) De­las i sam­band med ge­ne­ra­tions­väx­ling, om var och en mot­ta­ga­re upp­fyl­ler för­ut­sätt­ning­ar­na för att få stöd.

Om går­den i sam­band med ge­ne­ra­tions­väx­ling har de­lats upp i två el­ler fle­ra går­dar, kan de nya går­dar­nas in­ne­ha­va­re ansöka om att en re­fe­renskvan­ti­tet för de de­la­de går­dar­na ska fast­stäl­las en­ligt de an­de­lar som sö­kan­de­na kom­mit över­ens om el­ler, om av­tal sak­nas, i lika sto­ra de­lar en­ligt an­ta­let över­ta­ga­re. När det gäl­ler den nya går­dens in­ne­ha­va­re tas det djuran­tal som den nya går­den be­sit­ter och som lig­ger till grund för fast­stäl­lan­det av re­fe­renskvan­ti­te­ten i be­ak­tan­de från och med da­tu­met för besittningsöverföring­en när stö­det fast­ställs för den be­rör­da sö­kan­den.

d) Dras in, när för­ut­sätt­ning­ar­na för att be­vil­ja fri­kopp­lat stöd inte har upp­fyllts två år i rad, om det inte är frå­ga om for­ce ma­jeu­re. Kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het hör sö­kan­den och fat­tar se­dan be­slut om in­drag­ning av den referenskvan­ti­tet som lig­ger till grund för be­vil­jan­de av stöd.

5. Djurtäthet

Be­vil­jan­det av stöd för­ut­sät­ter att djur­tät­he­ten på din hus­djurs­gård är minst 0,35 de/stöd­be­rät­ti­ga­de hek­tar åker el­ler are­al som läm­par sig för od­ling.

För fast­stäl­lan­de av djur­tät­he­ten på din hus­djurs­gård an­vänds ditt an­tal dju­ren­he­ter och din stöd­be­rät­ti­gan­de åker­are­al un­der stöd­året 2022. Den stöd­be­rät­ti­gan­de åker­are­a­len ska vara i din be­sitt­ning se­nast 15.6.2022, och den ska an­mä­las el­ekt­ro­niskt vid den sam­la­de stö­dan­sö­kan i Vi­put­jäns­ten el­ler på jordbruksskiftesblankett 102B för stöd­året 2022. Du ska ha minst fem stödbe­rät­ti­gan­de hek­tar åker i din besitt­ning.

Om du inte alls har stöd­be­rät­ti­gan­de åker i din be­sitt­ning är det möj­ligt att vid fast­stäl­lan­de av djur­tät­he­ten på din hus­djurs­gård be­ak­ta den för od­ling läm­pa­de åker­are­al som du har i din be­sitt­ning 15.6.2022 och som har an­mälts på jord­bruks­skif­tes­blan­kett 102B stöd­året 2022. Åker­are­al som läm­par sig för od­ling be­ak­tas dock inte om du har stöd­be­rät­ti­gan­de åker i din be­sitt­ning.

När det gäl­ler fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning tilläm­pas inte sed­van­ligt djuran­tal el­ler for­ce ma­jeu­re när man beräk­nar djuran­tal och djur­tät­het (de/ha). Djur­tät­he­ten för stö­det be­räk­nas en­ligt det faktiska djuran­ta­let och stö­det be­vil­jas när djur­tät­he­ten är minst 0,35 de/ha.

Vid be­räk­ning av djur­tät­he­ten är det möj­ligt att be­ak­ta den stöd­be­rät­ti­gan­de åker­are­al som en sö­kan­de med be­stäm­man­de inflytan­de i ett fö­re­tag i sam­man­slut­nings­form har i sin be­sitt­ning.

Vid be­räk­ning av djur­tät­he­ten i sam­band med stö­det för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning kan föl­jan­de djurgrupper som är i din besitt­ning un­der stöd­året 2022 be­ak­tas:

Djurgrupp Djurenheter (de)

Nötkreatur: Över 2 å

 • Dikorkvingor och dikor
 • Tjurar och stutar
 • Mjölkkor
 • Övriga nötkreatur
1,00

Nötkreatur: 6 mån - 2 å

 • Dikorkvingor och dikor
 • Tjurar och stutar
 • Mjölkkor
 • Övriga nötkreatur
0,60

Nötkreatur: Under 6 mån

 • Dikorkvingor och dikor
 • Tjurar och stutar
 • Mjölkkor
 • Övriga nötkreatur
0,40
Suggor 0,50
Galtar 0,30
 • Övriga svin
 • Avvanda grisar, 2/3 av djuren i ålderklassen 0-3 mån beaktas
0,30
 • Tackor och baggar
 • Hogetter och bockor
0,20
Lamm och killingar över 2 mån 0,06
Moderfåglar (kalkon) 0,05 
Övriga fjäderfän (kalkoner, gäss, ankor, änder, fasaner) och moderfåglar 0,03
Moderfåglar (broiler) 0,02
Värphöns 0,014
Broilar 0,007
Hästar och ponnyer, över 6 mån 1,0

6. Betalning av stöd samt stödnivåer

Stöd­ni­vån fast­ställs i en­lig­het med den stöd­re­gi­on där din gårds drift­scen­trum är be­lä­get.

Om be­lop­pet av de för­skott på na­tio­nel­la hus­djurs­stöd som be­ta­las till dig un­der­sti­ger 500 euro, be­ta­las ing­et för­skott alls. Då be­ta­las hela stö­det i en enda post när det slut­li­ga stö­det be­ta­las. För­skot­tet på stö­det be­ta­las i april 2022 och den slut­li­ga posten el­ler hela stö­det i april 2023.

Ing­et stöd be­ta­las om stöd­be­lop­pet är mind­re än 100 euro.

I stöd för år 2022 kan på ba­sis av den re­ferenskvan­ti­tet som är i sö­kan­dens be­sitt­ning 1.9.2022 be­ta­las högst de be­lopp per djuren­het i re­fe­renskvan­ti­te­ten som an­ges ta­bel­len ne­dan. 

Stödregion Djurenhetsgräns €/de
AB - 39
C1 146 de 164
C1 Över 146 de 55
C2 170 de 143
C2 Över 170 de 48
C2 norra och skärgården i stödregion C 200 de 199
C2 norra och skärgården i stödregion C Över 200 de 41
C3 och C4 200 de 206
C3 och C4 Över 200 de 41

Oberättigade utbetalningar av stöd

Stöd som har be­ta­lats fel­ak­tigt el­ler utan grund ska åter­krä­vas. Den myn­dig­het som be­vil­jat stö­det be­slu­tar om åter­kra­vet ef­ter hö­ran­de. Stö­det åter­krävs, om för­ut­sätt­ning­ar­na för be­vil­jan­de el­ler ut­be­tal­ning av stö­det inte har upp­fyllts, om stöd­vill­ko­ren inte har följts, om stöd­ta­ga­ren har läm­nat fel­ak­tig el­ler brist­fäl­lig information som i vä­sent­lig grad har på­ver­kat be­vil­jan­det el­ler utbetal­ning­en av stö­det el­ler om stöd­ta­ga­ren hind­rar ge­nom­fö­ran­det av en in­spek­tion.

På be­lopp som åter­krävs ska det be­ta­las en år­lig dröjs­måls­rän­ta en­ligt rän­te­la­gen. Dröjs­måls­rän­tan be­räk­nas en­ligt den tid som bör­jar 60 da­gar ef­ter be­slu­tet om åter­krav och slu­tar när åter­be­tal­ning­en sker el­ler, om det be­lopp som åter­krävs dras av från en post som ska be­ta­las se­na­re, när av­dra­get görs.

7. Överföring av besittningen av hela gården

Med över­fö­ring av be­sitt­ning­en av hela går­den av­ses en si­tu­a­tion där går­dens jord­bruks­mark över­går till en ny in­ne­ha­va­re. Den tidi­ga­re in­ne­ha­va­ren kan läm­na kvar högst 10 % av åker­are­a­len som träd­gårds­land, men inte mer än en hek­tar. Det rekommenderas att över­fö­ring av be­sitt­ning­en av hela går­den ut­förs in­nan för­skot­tet på stö­det be­ta­las ut.

Över­fö­ring av be­sitt­ning­en av hela går­den kan gö­ras se­nast 31.8.2022. An­mäl be­sitt­nings­över­fö­ring­en av en hel gård till kommunens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het inom 15 ar­bets­da­gar från be­sitt­nings­över­fö­ring­en på blan­kett 156 (pdf) (An­mä­lan om över­fö­ring av hela går­dens be­sitt­ning) och vid be­hov på blan­kett 462 (pdf) (An­mä­lan om del­ta­gan­de i na­tio­nel­la hus­djurs­stöd vid be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård). På blan­kett 156 finns en sär­skild punkt där över­ta­ga­ren an­sö­ker om att den över­för­da går­dens referenskvan­ti­tet för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning ska över­fö­ras på ho­nom el­ler hen­ne.

Med sam­man­slag­ning av går­dar av­ses en si­tu­a­tion där hela går­den över­går i en annan gårds be­sitt­ning via köp el­ler ar­ren­de­ring. Den över­ta­gan­de går­dens lä­gen­hets­sig­num för­blir van­li­gen oför­änd­rat och lägenhetssig­nu­met för den gård som upp­hör tas ur bruk. Sam­man­slag­ning av går­dar kan ock­så in­ne­bä­ra en si­tu­a­tion där två el­ler fler går­dar bil­dar en lant­bruks­sam­man­slut­ning etc. för att be­dri­va jord­bruk. I des­sa fall får den nya går­den i all­män­het den ena sam­man­slag­na går­dens lä­gen­hets­sig­num.

Det går inte läng­re att byta stöd­sö­kan­de om be­sitt­ning­en av hela går­den över­förs ef­ter det att för­skot­tet beta­lats ut. Om sökanden har be­talts för­skott och be­sitt­ning­en av hela går­den över­förs ef­ter ut­be­tal­ning­en av för­skot­tet, be­ta­las det slut­li­ga stödet till den sö­kan­de som för­skot­tet be­ta­la­des till, dvs. den ti­di­ga­re innehavaren. Då bör par­ter­na i av­ta­len om köp el­ler an­nan be­sitt­nings­över­fö­ring av går­den kom­ma över­ens om hur de de­lar upp det stöd som be­talts/ska be­ta­las till går­den.

Om sö­kan­den inte har be­talts för­skott kan går­dens ti­di­ga­re och nya in­ne­ha­va­re kom­ma över­ens sins­e­mel­lan om till vem det frikopp­la­de stö­det för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning ska be­ta­las. Om par­ter­na kom­mer över­ens om att de slut­li­ga stö­den be­ta­las till den nya in­ne­ha­va­ren ska den­ne in­nan stö­den be­ta­las ut ge in en ko­pia på av­ta­let till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myndighet. Dess­utom ska han el­ler hon på­vi­sa att be­sitt­ning­en av hela går­den över­förts ge­nom att läm­na in blan­kett 156 och köpe­bre­vet el­ler ar­ren­de­av­ta­let till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het inom 15 ar­bets­da­gar från hän­del­sen.

Rättsakter och författningar som gäller frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Vill­ko­ren och an­vis­ning­ar­na ovan för an­sö­kan om stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning har med­de­lats med stöd av föl­jan­de rätts­ak­ter och för­fatt­ning­ar:

 • Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1308/2013 om upp­rät­tan­de av en sam­lad marknadsord­ning för jordbruksproduk­ter och om upp­hä­van­de av rå­dets för­ord­ning­ar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007
 • Rå­dets för­ord­ning (EG) nr 21/2004 om upp­rät­tan­de av ett sys­tem för iden­ti­fi­e­ring och re­gi­stre­ring av får och get­ter och om ändring av för­ord­ning (EG) nr 1782/2003 samt di­rek­ti­ven 92/102/EEG och 64/432/EEG (jäm­te änd­ring­ar)
 • Kom­mis­sio­nens ge­nom­fö­ran­de­för­ord­ning (EU) nr 2015/262 om fast­stäl­lan­de av be­stäm­mel­ser i en­lig­het med rå­dets di­rek­tiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäl­ler me­to­der för iden­ti­fi­e­ring av häst­djur (för­ord­ning om pass för häst­djur)
 • Kom­mis­sio­nens för­ord­ning (EG) nr 504/2008 om tillämp­ning av rå­dets di­rek­tiv 90/426/EEG och 90/427/EEG av­se­en­de me­to­der för iden­ti­fi­e­ring av häst­djur (jäm­te änd­ring­ar)
 • Kom­mis­sio­nens be­slut C(2016)8419 om sys­te­met för lång­sik­tigt stöd på na­tio­nell ni­vå till jord­bru­ket i de nord­li­ga om­rå­de­na i Fin­land (jäm­te änd­ring­ar)
 • Kom­mis­sio­nens be­slut C(2014)510 om god­kän­nan­de av den na­tio­nel­la ord­ning­en för in­komst­stöd för söd­ra Fin­land 2014–2020
 • Lag 1559/2001 om na­tio­nel­la stöd till jord­bru­ket och träd­gårds­od­ling­en (jäm­te änd­ring­ar)
 • Lag 238/2010 om ett sys­tem för iden­ti­fi­e­ring av djur (jäm­te änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 213/2007 om kän­ne­teck­nen för en funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig gårdsbruksen­het
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 759/2008 om från pro­duk­tio­nen fri­kopp­lat stöd för svin- och fjä­der­fä­hus­håll­ning (jämte änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 5/2015 om stöd­om­rå­den för jord­bruks­stöd och de del­om­rå­den av stöd­om­rå­de­na som räk­nas som skärgård (jäm­te änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 80/2022 om na­tio­nellt stöd till söd­ra Fin­land 2022
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 81/2022 om nord­ligt stöd 2022
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 45/2015 om dju­ren­he­ter i vis­sa stöd till jord­bru­ket (jäm­te änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning x/2022 om för­fa­ran­det för över­fö­ring av an­sök­ning­ar om jord­bruks­stöd 2022
 • Stats­rå­dets för­ord­ning x/2022 om över­vak­ning av na­tio­nel­la stöd för växt­pro­duk­tion och husdjursskötsel 2022
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 469/2005 om märk­ning och re­gi­stre­ring av får och get­ter (jäm­te änd­ring­ar)
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 326/2015 om iden­ti­fi­e­ring av nöt­kre­a­tur
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 880/2009 om iden­ti­fi­e­ring och märk­ning av häst­djur (jäm­te ändring­ar)
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 720/2012 om iden­ti­fi­e­ring av svin
 • Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning x/2022 om ad­mi­ni­stra­tio­nen av na­tio­nel­la stöd till jordbruket och träd­gårds­od­ling­en 2022
 •  Livsmedelsverkets fö­re­skrift xx/2022 om an­sö­kan om na­tio­nel­la stöd 2022