Nordligt husdjursstöd - Guide 2020

Publiceringsdatum: 14. februari 2020

1. Definitioner

Med diko av­ses ett nöt­kre­a­tur av kött­ras el­ler ett nöt­kre­a­tur som är fram­av­lat ge­nom kors­ning med en så­dan ras och till minst 50 pro­cent är av kött­ras och har kal­vat minst en gång, som an­vänds en­bart till pro­duk­tion av kal­var och vars kal­var föds upp för kött­pro­duk­tion el­ler för att ut­öka di­ko­pro­duk­tio­nen.  En diko bör ha användnings­sät­tet diko i nöt­djurs­re­gist­ret.

Med di­ko­kvi­ga av­ses ett minst 8 må­na­der och högst 4 år gam­malt nöt­kre­a­tur av kött­ras el­ler ett nöt­kre­a­tur som är fram­av­lat ge­nom kors­ning med en så­dan ras och till minst 50 pro­cent är av kött­ras, som inte har kalvat och som är av­sett att upp­fö­das till diko. En di­ko­kvi­ga bör ha an­vänd­nings­sät­tet diko i nöt­djurs­re­gist­ret. Di­ko­kvi­gor­na upp­de­las i 2 ål­ders­grup­per: 8–24 mån. och över 24 mån.

Med kött­ras av­ses ra­ser­na Aber­deen An­gus, Bel­gi­an Blue, Blon­de d’Aqui­tai­ne, Cha­rolais, He­re­ford, Highland Catt­le, Li­mou­sin, Pi­e­mon­te­se, Sim­men­tal, Dex­ter, Gal­lo­way och Texas Long­horn.

Djur i stöd­sö­kan­dens be­sitt­ning av­ser djur som stöd­sö­kan­den äger el­ler som stöd­sö­kan­den för­fo­gar över på ba­sis av hy­res- el­ler le­a­sing­av­tal el­ler som in­ne­has av stöd­sö­kan­dens fa­mil­je­med­lem­mar. Ett djur i stödsökandens be­sitt­ning ska vara re­gi­stre­rat i djur­re­gist­ret på det lä­gen­hets­sig­num som stöd­sö­kan­den använ­der vid an­sö­kan om stöd för dju­ren.

Med slak­tad kvi­ga av­ses ett högst fyra år gam­malt nöt­kre­a­tur av hon­kön som inte har fått av­kom­ma.

Med tjur av­ses ett nöt­kre­a­tur av han­kön.

Med stut av­ses en ka­stre­rad tjur.

Med hong­et av­ses en över ett år gam­mal get av hon­kön, dock inte en dvärg­get.

Med tacka av­ses ett över ett år gam­malt får av hon­kön.

Med kalv­ning av­ses att ett nöt­kre­a­tur har kal­vat ef­ter nor­mal dräk­tig­hets­tid el­ler kas­tat kal­ven ef­ter minst sju må­na­der lång dräk­tig­het.

Med lam­ning av­ses att en tacka har lam­mat ef­ter nor­mal dräk­tig­hets­tid el­ler kas­tat lam­met un­der dräktighetsti­den.

Med stöd­sö­kan­de av­ses en fy­sisk el­ler ju­ri­disk per­son el­ler en sam­man­slut­ning av fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka perso­ner.

Med stöd­sö­kan­dens fa­mil­je­med­lem­mar av­ses stöd­sö­kan­dens make samt stöd­sö­kan­dens barn som 31.12.2019 än­nu inte hade fyllt 18 år. Med ma­kar av­ses äk­ta ma­kar och per­so­ner som le­ver un­der äktenskaps­lik­nan­de för­hål­lan­den i ge­men­samt hus­håll utan att in­gå äk­ten­skap och som ti­di­ga­re har va­rit gif­ta med var­and­ra el­ler som har el­ler har haft ett ge­men­samt barn.

Gårds­bruksen­het av­ser en så­dan pro­duk­tions­en­het som en jord­bru­ka­re le­der och som an­vänds för bedrivande av jord­bruk samt bil­das av en el­ler fle­ra fas­tig­he­ter el­ler de­lar av fas­tig­he­ter el­ler av en el­ler fle­ra pro­duk­tions­bygg­na­der jäm­te mark och som är funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig och för­val­tas som en hel­het på grund­val av ägan­de el­ler ar­ren­de.

Som åker som läm­par sig för od­ling och räk­nas in i mi­ni­mi­a­re­a­len be­trak­tas ut­över od­lings­are­a­len för jordbruks- och träd­gårds­grö­dor samt åke­r­e­ner­gi­grö­dor även icke od­lad åker som sköts, åker som en­ligt anmälan till­fäl­ligt inte od­las samt träd­gårds­land. Med träd­gårds­land av­ses od­lings­are­al som an­vänds för husbe­hovs­od­ling. Till den mi­ni­mi­a­re­al på fem hek­tar som är ett vill­kor för ut­be­tal­ning av hus­djurs­stöd kan ock­så räk­nas na­tur­äng­ar och na­tur­be­ten samt öpp­na hag­mar­ker där det väx­er ängs­hö och vil­ka un­der växtperi­o­den 2020 ut­nytt­jas som be­tes­mark el­ler an­vänds till pro­duk­tion av fo­der för sö­kan­dens hus­djur och på vil­ka inga and­ra år­li­ga od­lings­åt­gär­der vid­tas.

2. Nordliga husdjursstöd

Nord­ligt hus­djurs­stöd be­ta­las för nöt­kre­a­tur, tack­or och hon­get­ter. Stö­det kan be­ta­las, om går­dens driftscentrum är be­lä­get i stöd­re­gi­on C.

Stöd per dju­ren­het (euro/de) be­ta­las för

 • di­kor och di­ko­kvi­gor,
 • tju­rar och stu­tar,
 • tack­or,
 • hon­get­ter och
 • kvi­gor som slak­tats un­der 2020 (stöd be­ta­las för 0,6 dju­ren­he­ter/slak­tad kvi­ga)

Stöd per djur (euro/slak­tat djur) be­ta­las för tju­rar och stu­tar som har fötts upp i stöd­re­gi­o­ner­na C3 och C4 och slak­tats un­der 2020.

An­sök­ning av stöd

Du ska ha en gäl­lan­de an­mä­lan om del­ta­gan­de i de na­tio­nel­la stöd­sys­te­men för nöt­kre­a­tur, tack­or och/el­ler hon­get­ter för att kun­na få stöd. Om du åren 2015–2019 inte läm­na­de in en an­mä­lan om del­ta­gan­de till kommu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het, ska du se­nast 15.6.2020 fyl­la i och läm­na in an­mä­lan om deltagan­de el­ekt­ro­niskt i Vi­put­jäns­ten i punk­ten An­mäl­ning­ar om del­ta­gan­de el­ler på pap­pers­blan­kett 184 Anmä­lan om del­ta­gan­de/an­mä­lan om att del­ta­gan­det åter­tas i frå­ga om EU:s djur­bi­drag och na­tio­nel­la husdjurs­stöd.

Om du an­sö­ker om för­skott på stö­det, läm­na då in an­mä­lan om del­ta­gan­de se­nast 27.3.2020. Du kan kontrolle­ra att din an­mä­lan om del­ta­gan­de är i kraft i punk­ten Hus­djurs­pro­duk­tion och mjölk i Viputjänsten eller hos kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het.

En så­dan an­mä­lan om del­ta­gan­de i de na­tio­nel­la stöd­sys­te­men för nöt­kre­a­tur, tack­or el­ler hon­get­ter som du har gjort år 2015 el­ler se­na­re är i kraft tills du an­mä­ler att du upp­hör att be­dri­va pro­duk­tion och an­nul­le­rar ditt del­ta­gan­de el­ler tills du even­tu­ellt ute­sluts ur sys­te­met.

För att du ska få stöd ska dju­ren vara re­gi­stre­ra­de i djur­re­gist­ret un­der det lä­gen­hets­sig­num som du an­vän­der vid an­sö­kan om stöd.

An­sö­kan om för­skott

Nord­li­ga hus­djurs­stöd be­ta­las en gång el­ler två gång­er per år, be­ro­en­de på om du har an­sökt om år­lig betalning av för­skott på stö­det. För­skot­tet ut­gör 75 %.

Sök för­skott el­ekt­ro­niskt via Vi­put­jäns­ten se­nast 27.3.2020 i sam­band med an­sö­kan om na­tio­nel­la husdjursstöd. Den el­ekt­ro­nis­ka an­sö­kan är då öp­pen till kl. 23.59. Lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i ditt eget sam­ar­bets­om­rå­de ger dig råd om hur man använder Viputjänsten samt be­sva­rar frå­gor kring an­sö­kan om för­skott. In­for­ma­tion om ifyl­lan­det av an­sö­kan om för­skott hit­tar du ock­så i gui­den An­sö­kan om na­tio­nel­la hus­djurs­stöd år 2020. Det är frå­ga om en gui­de för dem som an­vän­der Vipu.

Om du an­sö­ker om för­skott på pap­pers­blan­kett, läm­na då in blan­kett 139 An­sö­kan om na­tio­nel­la husdjursstöd se­nast 27.3.2020 till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där gårds­bruksen­he­tens drift­scen­trum är be­lä­get. Om din gård inte har nå­got drift­scen­trum ska du läm­na in an­sö­kan till lands­bygds­närings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där mer­par­ten av din gårds åk­rar lig­ger.

För att du ska få för­skott ska din an­mä­lan om del­ta­gan­de vara i kraft. Om du åren 2015–2019 inte läm­na­de in an­mä­lan om del­ta­gan­de i de na­tio­nel­la stöd­sys­te­men för nöt­kre­a­tur, tack­or och/el­ler hon­get­ter, fyll då i och läm­na in den se­nast 27.3.2020, an­ting­en el­ekt­ro­niskt i Vi­put­jäns­ten el­ler på pap­pers­blan­kett 184 till kommunens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het. I punk­ten Hus­djurs­pro­duk­tion och mjölk i Vi­put­jäns­ten el­ler hos kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het kan du kon­trol­le­ra att din an­mä­lan om del­ta­gan­de är i kraft.

Ut­red­ning om att pro­duk­tio­nen har in­letts el­ler ut­vid­gats

Om du har bör­jat be­dri­va hus­djurs­pro­duk­tion el­ler ut­vid­gat den be­tyd­ligt ska du som bi­la­ga när du an­sö­ker om för­skott läm­na in till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het en ut­red­ning om att du be­dri­ver pro­duk­tio­nen i den om­fatt­ning som du an­ger i an­sö­kan. Pro­duk­tio­nen an­ses ha ut­vid­gats be­tyd­ligt om djuran­ta­let 2020 är minst en tred­je­del stör­re än det djuran­tal som god­känts lig­ga till grund för stö­det för 2019. Grun­den för faststäl­lan­de av för­skott på hus­djurs­stö­det är det djuran­tal på ba­sis av vil­ket 2019 års na­tio­nel­la hus­djurs­stöd be­ta­la­des. För­skott kan inte be­ta­las till dig om du har bör­jat be­dri­va hus­djurs­pro­duk­tion först år 2020 och du inte läm­nar in nå­gon ut­red­ning om in­le­dan­det.

Ut­red­ning­en om att du bör­jat be­dri­va pro­duk­tion el­ler ut­vid­gat den be­tyd­ligt kan in­ne­hål­la av t.ex. do­ku­ment över djur som ska an­skaf­fas och upp­gif­ter om pro­duk­tions­lo­ka­ler­na.

Läm­na ut­över ut­red­ning­en in som bi­la­ga till an­sö­kan ock­så en upp­skatt­ning av den mjölk­mängd un­der perioden 1.1–31.12.2020 som är god­tag­bar som grund för fast­stäl­lan­de av stö­det, om du an­sö­ker om förskott på stöd för hon­get­ter på ba­sis av en upp­skat­tad, be­tyd­ligt ut­vid­gad pro­duk­tion. För­skot­tet på stö­det för hon­get­ter fast­ställs på ba­sis av ditt upp­skat­ta­de an­tal hon­get­ter, om den upp­skat­ta­de mjölk­mäng­den per hong­et är minst 400 li­ter. Om din upp­skat­ta­de mjölk­mängd un­der­sti­ger 400 li­ter per hong­et, fast­ställs förskottet på ba­sis av det an­tal hon­get­ter som fås ge­nom att den upp­skat­ta­de mjölk­mäng­den di­vi­de­ras med 400.

Om du förs­ta gång­en bör­jar be­dri­va pro­duk­tion på en gård med tack­or be­ak­tas inte an­ta­let lamm per tacka när stö­det be­stäms. Un­dan­tag från lam­nings­vill­ko­ret kan be­vil­jas bara om du ock­så läm­nar in pappersblankett 468 An­mä­lan om an­vänd­ning av un­dan­tag från lam­nings­vill­ko­ret (se ne­dan). En­bart en utredning om att pro­duk­tio­nen har in­letts är inte en grund för be­vil­jan­de av un­dan­tag från lam­nings­vill­ko­ret.

Un­der­rät­ta kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het, om din hus­djurs­pro­duk­tion mins­kar be­tyd­ligt jäm­fört med stöd­året 2019. Stöd som be­ta­lats som för­skott kan åter­krä­vas om du har an­sökt om be­tal­ning av förskott på ba­sis av fjol­års­pro­duk­tio­nen men ditt djuran­tal har mins­kat.

Anmälan av åker

In­ne­ha­vet av åker­skif­ten som är en för­ut­sätt­ning för stö­det ska du an­mä­la i den sam­la­de stö­dan­sö­kan, antingen el­ekt­ro­niskt i Vi­put­jäns­ten el­ler på blan­kett 102B. Stö­dan­sö­kans jord­bruks­skif­tes­blan­kett 2020 ska läm­nas in till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het se­nast 15.6.2020.

Läm­na vid be­hov in föl­jan­de blan­ket­ter till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het:

 • blan­kett 468 An­mä­lan om an­vänd­ning av un­dan­tag från lam­nings­vill­ko­ret år 2020, in­läm­ning se­nast 15.6.2020
 • blan­kett 410 Ut­red­ning om an­vänd­ning­en av get­mjölk 2020, in­läm­ning se­nast 1.2.2021
 • re­gi­stre­ring som djur­hål­la­re i frå­ga om de djur­ar­ter för vil­ka stöd söks

Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter hit­tar du på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats:

 • Förs­ta si­dan > Om oss > Tjäns­ter > Gui­der och blan­ket­ter > Jord­bru­ka­re > Stöd­blan­ket­ter

Förs­ta si­dan > Om oss > Tjäns­ter > Gui­der och blan­ket­ter > Jord­bru­ka­re > Djur­håll­ning > Märk­ning och registre­ring av djur

Försenad anmälan om deltagande

Ef­ter an­sök­nings­ti­dens slut kan du läm­na in an­mä­lan om del­ta­gan­de för­se­nad på pap­pers­blan­kett 184.  En an­mä­lan om del­ta­gan­de som läm­nas in ef­ter det gäl­ler först år 2021. Stöd­be­lop­pet mins­kas med 1 % för var­je för­se­nad ar­bets­dag, om an­mä­lan om del­ta­gan­de för­se­nas med 1–25 ka­len­der­da­gar.  Med ar­bets­dag av­ses var­da­gar, med un­dan­tag för lör­da­gar. Som ka­len­der­da­gar be­trak­tas både var­da­gar och helg­da­gar. En för­se­nad an­mä­lan om del­ta­gan­de le­der till en minsk­ning av det slut­li­ga stö­det bara för det år då an­mä­lan läm­nas in.

För­se­ning­s­på­följ­der (stö­det mins­kas med 1 % per ar­bets­dag) tilläm­pas inte på en an­sö­kan el­ler nå­got an­nat do­ku­ment i an­slut­ning till an­sö­kan om stöd som har bli­vit för­se­nad på grund av for­ce ma­jeu­re.

En anmälan om deltagande som du lämnat in under perioden 17.6.2019 – 15.6.2020 samt under förseningsdagarna 2020 är i kraft från och med stödåret 2020.

Försenad ansökan om förskott

För­skott be­vil­jas inte om an­sö­kan om för­skott läm­nas in för sent. Om an­mä­lan om del­ta­gan­de är i kraft, betalas stö­det då i en enda post.

En för­se­nad in­läm­ning av bi­la­gor le­der inte till att an­sö­kan blir för­se­nad. Stöd be­vil­jas än­då inte förr­än du har läm­nat in de bi­la­gor som krävs. Så­da­na bi­la­gor kan till ex­em­pel vara

 • ut­red­ning om in­le­dan­de el­ler ut­vidg­ning av pro­duk­tio­nen
 • ut­red­ning om mins­kat djuran­tal
 • en upp­skatt­ning av hon­get­ter­nas mjölk­mängd ka­len­der­året 2020.

Bi­la­gor kan inte läm­nas in el­ekt­ro­niskt.

Kor­ri­ge­ring av fel i an­sö­kan

Om du ef­ter att ha skick­at iväg an­sö­kan mär­ker att du har gjort ex­em­pel­vis ett fel i sam­band med ifyl­lan­det, kan du und­gå på­följ­der­na av fe­let ge­nom att an­mä­la fe­let till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het på eget ini­ti­a­tiv och skrift­li­gen. Gå till vä­ga på sam­ma sätt om an­sö­kan har bli­vit orik­tig ef­ter att den läm­nats in. Så­da­na änd­ring­ar som har gjorts ef­ter att du har fått med­de­lan­de om över­vak­ning be­ak­tas inte när övervaknings­re­sul­ta­tet fast­ställs.

3. Sökandens och gårdsbruksenhetens rätt till stöd

Stöd kan be­vil­jas en­dast för pro­duk­tion som sker i Fin­land. Sö­kan­den be­hö­ver inte bo på går­den el­ler i Finland.

Sökandens ålder

Stöd­året 2020 kan nord­li­ga hus­djurs­stöd be­vil­jas om den sö­kan­de el­ler hans maka/hen­nes make var minst 18 år 31.12.2019.

En sö­kan­de som inte fyllt 18 år kan be­vil­jas nord­li­ga hus­djurs­stöd en­dast om

 • han el­ler hon har in­gått äk­ten­skap
 • han el­ler hon id­kar jord­bruk som sam­äga­re el­ler till­sam­mans med sina för­äld­rar el­ler med en av dem
 • det finns and­ra sär­skil­da skäl för att be­vil­ja stöd.

I sam­band med att stöd söks ska det ges in en ut­red­ning om på vil­ken grund en per­son som inte fyllt 18 år ansö­ker om stöd.

Flera personer gemensamt eller en sammanslutning som sökande

Om det är frå­ga om pro­duk­tion el­ler verk­sam­het som id­kas av fle­ra fy­sis­ka per­so­ner till­sam­mans el­ler i samman­slut­nings­form, ska minst en jord­bru­ka­re, bo­lags­man, med­lem el­ler del­äga­re vara en fy­sisk per­son som själv be­dri­ver jord­bruk el­ler träd­gårds­od­ling och som upp­fyl­ler ål­der­s­kra­vet. Ål­der­s­kra­vet be­rör inte offent­li­grätts­li­ga sam­fund, ut­bild­nings­lä­gen­he­ter el­ler fäng­el­se­lä­gen­he­ter.

Gårdsbruksenheten och innehav av åker

För att sö­kan­den ska kun­na få nord­li­ga hus­djurs­stöd ska han el­ler hon se­nast 15.6.2020 be­sit­ta minst 5 hektar åker som läm­par sig för od­ling och som sö­kan­den be­sit­ter un­der växt­pe­ri­o­den 2020.

Den åker som sö­kan­den be­sit­ter ska an­mä­las el­ekt­ro­niskt el­ler på stö­dan­sö­kans jord­bruks­skif­tes­blan­kett 2020 (102B) se­nast 15.6.2020, oav­sett om den som an­sö­ker om det­ta stöd sö­ker stöd för åker el­ler inte. Om du inte an­sö­ker om någ­ra åker­stöd på el­ekt­ro­nisk väg i den sam­la­de stö­dan­sö­kan kan du inte läm­na in jord­bruks­skif­tes­blan­ket­ten el­ekt­ro­niskt.

När fle­ra fy­sis­ka per­so­ner be­dri­ver hus­djurs­pro­duk­tion el­ler hus­djursverk­sam­het till­sam­mans (lantbrukssamman­slut­ning, döds­bo) el­ler i sam­man­slut­nings­form (öp­pet bo­lag, kom­man­dit­bo­lag, an­delslag, ak­tie­bo­lag), ska minst en jord­bru­ka­re, bo­lags­man, med­lem el­ler del­äga­re upp­fyl­la kra­vet på fem hek­tar åker se­nast 15.6.2020 och upp­ge åker­are­a­len på sam­man­slut­ning­ens, jord­bru­ka­rens, bo­lags­man­nens, medlemmens el­ler del­äga­rens stö­dan­sök­nings­blan­ket­ter för år 2020.

4. Betalning av nordliga husdjursstöd samt stödnivåer

Två betalningsposter: förskott och slutligt stöd

I frå­ga om stöd­be­rät­ti­gan­de hus­djur be­ta­las stö­det som stöd per dju­ren­het (euro/de) utom när det gäl­ler stödet för slak­ta­de tju­rar och stu­tar, vil­ket be­ta­las per djur (euro/slak­tat djur).

År 2020 be­vil­jas 75 % av det sam­man­lag­da stöd­be­lop­pet i för­skott för nöt­kre­a­tur, tack­or och hon­get­ter.

Om be­lop­pet av alla de för­skott på na­tio­nel­la hus­djurs­stöd som be­ta­las till dig un­der­sti­ger 500 euro, be­ta­las ing­et för­skott. Då be­ta­las hela stö­det i en enda post när det slut­li­ga stö­det be­ta­las.

Dju­ren­hets­ko­ef­fi­ci­en­ter an­vänds vid ut­räk­nan­det av stö­det för nöt­kre­a­tur, tack­or och hon­get­ter. An­ta­let djurenhe­ter som be­rät­ti­gar till stöd får man ge­nom att mul­ti­pli­ce­ra an­ta­let djur (st.) i djur­grup­pen med de deko­ef­fi­ci­en­ter som an­ges i ta­bell 1.

Ing­et nord­ligt hus­djurs­stöd be­ta­las om det sam­man­lag­da be­lop­pet av slut­ligt stöd per sö­kan­de och stöd­typ är mind­re än 100 euro.

Be­tal­ning­en av nord­li­ga stöd per dju­ren­het be­grän­sas i frå­ga om de-stöd för di­kor, di­ko­kvi­gor, tju­rar, stu­tar, slakt­kvi­gor, tack­or och hon­get­ter. År 2020 be­ta­las ing­et stöd för den del som per sö­kan­de över­sti­ger 700 de i re­gi­on C1-C2, 500 de i re­gi­on C2n, 350 de i re­gi­on C3 och 225 de i re­gi­on C4.

Djurenhetskoefficienter

Tabell 1. Nötkreatur, tackor och hongetter

Djurgrupp Djurenheter (de)

Nötkreatur: 

 • 1 diko
 • dikokviga (över 24 mån.)
1,0

Nötkreatur: 

 • 1 tjur/stut (6mån. –under 20 mån.)
 • 1 dikokviga (8–24 mån.)
 • 1 slaktad kviga
0,6
Tackor: 1 tacka 0,2
Hongetter: 1 honget 0,2

Stödnivåer

Tabell 2. Stödnivåer år, 2020 nötkreatur. 

Stödregion Dikor 
Dikokvigor (minst 8 mån. – högst 4 år)
€ / de
Tjurar och stutar (6 mån. – under 20 mån.) 
€ / de
Slaktade kvigor 
€ / de
Slaktade tjurar och stutar 
€ / djur*
C1 347 581 500 -
C2 347 581 500 -
C2 norr och skärgården 423 681 605 -
C3 P1 – P2 498 756 675 131
C3 P3 – P4 498 756 675 182
C4 P4 683 1 101 800 182
C4 P5 683 1 101 800 333

Ex­em­pel 1. En gård i stöd­re­gi­on C2 hade sam­man­lagt 10 slak­ta­de kvi­gor stöd­året 2020. Stöd­ni­vån är högst 500 €/de/slak­tad kvi­ga. En slak­tad kvi­ga mot­sva­rar 0,6 dju­ren­he­ter, så för 10 slak­ta­de kvi­gor be­ta­las högst 10 x 0,6 x 500 € = 3 000 €.

*tabellens fel har korrigerats 1.3.2021: €/de -> €/djur.

Tabell 3. Stödnivåer år 2020, tackor och hongetter

Stödregion Tackor
€ / de
Hongetter 
€ / de
C1 363 761
C2 369 780
C2 norr och skärgården 426 821
C3 P1 – P2 568 1 063
C3 P3 – P4 629 1 142
C4 P4 787 1 281
C4 P5 787 1 486

Ex­em­pel 2. Tack­or­na på en gård i stöd­re­gi­on C2 har till­sam­mans gett upp­hov till 14 650 stöd­be­rät­ti­gan­de dagar un­der stöd­året. Det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let tack­or är (14 650/366 = 40,02), 40,0 tack­or. Det föd­des 41 lamm på går­den un­der stöd­året, vil­ket be­ty­der att stöd för tack­or kan be­vil­jas för alla de 40 tack­or­na. Stö­det för tack­or räk­nas ut på föl­jan­de sätt: 40 st. x 0,2 de/st. = 8 de → 8 de x 369 €/de = 2 952 €.

Oberättigade utbetalningar av stöd

Stö­det sänks el­ler kan läm­nas obe­vil­jat, om du har vid­ta­git så­da­na ar­ran­ge­mang som uppen­bart syf­tar till att kring­gå stöd­vill­ko­ren el­ler stöd­sys­te­mets mål, el­ler om en om­stän­dig­het el­ler en åt­gärd i syf­te att få stöd har getts en så­dan form som inte mot­sva­rar sa­kens egent­li­ga na­tur el­ler av­sikt. Med det me­nas t.ex. att du på ett konst­lat sätt har fort­satt pro­duk­tio­nen i se­pa­ra­ta sö­kan­des namn.

Om det till dig har be­ta­lats stöd utan grund el­ler till ett hög­re be­lopp än vad som hade kun­nat be­vil­jas dig, kan den myn­dig­het som har be­vil­jat stö­det be­slu­ta, ef­ter att ha hört dig, om åter­krav av stö­det. På be­lopp som åter­krävs ska det be­ta­las en år­lig dröjs­måls­rän­ta en­ligt rän­te­la­gen. Rän­tan be­räk­nas en­ligt den tid som bör­jar 60 da­gar ef­ter be­slu­tet om åter­krav och slu­tar när åter­be­tal­ning­en sker el­ler, om det be­lopp som åter­krävs dras av från en post som ska be­ta­las se­na­re, när av­dra­get görs.

5. Förutsättninggar och begränsningar för beviljandet av husdjursstöd

Innehav av djur

Nord­ligt hus­djurs­stöd kan sö­kas bara för djur som stöd­sö­kan­den el­ler stöd­sö­kan­dens fa­mil­je­med­lem­mar besit­ter un­der pe­ri­o­den för fast­stäl­lan­de av stöd. Dju­ren ska vara re­gi­stre­ra­de på det lä­gen­hets­sig­num som stöd­sö­kan­den an­vän­der vid an­sö­kan om stöd, de ska inte vara re­gi­stre­ra­de på ett kund­sig­num el­ler på ett even­tu­ellt an­nat lä­gen­hets­sig­num som sö­kan­den har till­de­lats.

Överföring av besittningen av djur

Över­fö­ring av be­sitt­ning­en av djur från en stöd­sö­kan­de till en an­nan (t.ex. ge­nom hyr­ning/le­a­sing) ska kun­na be­vi­sas med ett skrift­ligt av­tal mel­lan par­ter­na samt med till­hö­ran­de kvit­ton. Den stöd­sö­kan­de som har dju­ren i sin be­sitt­ning är eko­no­miskt an­sva­rig för de djur som om­fat­tas av av­ta­let.

Djurens skötsel

Om en stöd­sö­kan­de åtar sig att mot er­sätt­ning skö­ta om (t.ex. i av­sikt att fö­da upp) djur som är i en an­nan djur­hål­la­res be­sitt­ning, ska ett skrift­ligt av­tal gö­ras upp om dju­rens sköt­sel. Av­ta­let ska visa att den stödsökan­de som mot­ta­git dju­ren en­dast skö­ter om dem, och inte bär det eko­no­mis­ka an­sva­ret för de djur som omfat­tas av av­ta­let.

Den per­son som bara skö­ter dju­ren kan inte an­sö­ka om stöd. Den som in­ne­har (äger/hyr) dju­ren kan an­sö­ka om och be­ta­las stöd.

Den stöd­sö­kan­de som äger dju­ren el­ler an­nars har dem i sin be­sitt­ning är an­sva­rig för jour­nal­fö­ring­en över de djur han el­ler hon skö­ter.

Registrering som djurhållare

En för­ut­sätt­ning för be­vil­jan­det av nord­li­ga hus­djurs­stöd är att du har re­gi­stre­rat dig som djur­hål­la­re i Livsmedels­ver­kets re­gis­ter över djur­hål­la­re i frå­ga om nöt­kre­a­tur, får och/el­ler get­ter. Re­gi­stre­ra dig som djur­hål­la­re in­nan du bör­jar hål­la djur. Gör re­gi­stre­ring­en med Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter för an­mä­lan till re­gist­ret över djur­hål­la­re och re­gist­ret över djur­håll­nings­plat­ser, som du läm­nar in till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där din gårds­bruksen­hets drift­scen­trum är be­lä­get el­ler där din bo­stad lig­ger.

Märkning och registrering av djur

Märk och re­gi­stre­ra dju­ren en­ligt Livs­me­dels­ver­kets an­vis­ning­ar.

Re­gi­stre­ra de djur som är fö­re­mål för stö­dan­sö­kan all­tid un­der det lä­gen­hets­sig­num som du an­vän­der när du an­sö­ker om stöd för dju­ren.

Djurregister

Gör an­mäl­ning­ar­na om djur till djur­re­gist­ren kor­rekt och inom ut­satt tid. Håll all­tid upp­gif­ter­na om dju­ren uppda­te­ra­de i re­gist­ren.

Nöt­djurs­re­gist­ret

Du kan gö­ra an­mäl­ning­ar om nöt­kre­a­tur samt be­ställ­ning­ar av öron­mär­ken via föl­jan­de an­mäl­nings­ka­na­ler:

 1. Via djur­re­gist­rets webb­tillämp­ning, t.ex. Min Gård el­ler Net­ti­far­mi,
 2. Med Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter per post till ad­res­sen Nöt­djurs­re­gist­ret, PB 63, 01301 Van­da,
 3. per e-post till ad­res­sen NR­lo­make­palau­tus@mtech.fi el­ler
 4. via nöt­djurs­re­gist­rets kund­tjänst per te­le­fon 09 85 666 000 när­mast för kor­ri­ge­ring av upp­gif­ter och i sär­skil­da si­tu­a­tio­ner.

Kor­ri­ge­ra fel­ak­ti­ga upp­gif­ter som du ob­ser­ve­rat i nöt­djurs­re­gist­rett.ex. fel i dju­rets fö­del­se­i­den­ti­fi­ka­tion el­ler da­tum för fö­del­se, köp el­ler av­lägs­nan­de

Om slak­ta­de djur sak­nas i slakt­djurs­rap­por­ten, el­ler om det finns fel i de upp­gif­ter som slak­te­ri­et har an­mält, ska du skicka till­ba­ka den kor­ri­ge­ra­de rap­por­ten di­rekt till nöt­djurs­re­gist­ret. Så­da­na fel är t.ex. fel i dju­rets EU- sig­num, slakt­vikt, slakt­da­tum el­ler slakt­num­mer. Kor­ri­ge­ra fe­len di­rekt i slakt­djurs­rap­por­ten och skicka till nötdjurs­re­gist­ret ock­så en ko­pia av slak­te­ri­ets kvit­to som gäl­ler dju­ren i frå­ga.

Två gång­er om året skick­ar Livs­me­dels­ver­ket ett ut­drag ur nöt­djurs­re­gist­ret till dem som hål­ler nöt­kre­a­tur, om djur­hål­la­ren inte har an­nul­le­rat sän­dan­det. Upp­gif­ter­na häm­tas från nöt­djurs­re­gist­ret på ba­sis av de upp­gif­ter som djur­hål­la­ren an­mält och de slakt­upp­gif­ter som slak­te­ri­er­na an­mält.

Ut­dra­gen skick­as i ja­nu­a­ri och sep­tem­ber, och det da­tum då kor­ri­ge­ring­ar se­nast mås­te gö­ras har an­teck­nats i dem.

Får- och get­re­gist­ret

Du kan gö­ra an­mäl­ning­ar om får och get­ter samt be­ställ­ning­ar av öron­mär­ken via föl­jan­de an­mäl­nings­ka­na­ler:

 1. Via djur­re­gist­rets kund­tillämp­ning,
 2. Via en kom­mer­si­ell tillämp­ning, t.ex. Weblam­mas,
 3. Med Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter per post till ad­res­sen Får- och get­re­gist­ret, PB 63, 01301 Van­da el­ler
 1. Via får- och get­re­gist­rets kund­tjänst per e-post (lam­mas­vuohi(at)mtech.fi) el­ler per te­le­fon 09 85 666 002.

Livs­me­dels­ver­ket skick­ar en gång om året ett re­gis­ter­ut­drag ur får- och get­re­gist­ret till dem som hål­ler får och get­ter. Upp­gif­ter­na häm­tas från får- och get­re­gist­ret på ba­sis av de upp­gif­ter som sö­kan­den läm­nat.

Bokföring/djurförteckningar

För en djur­för­teck­ning över nöt­kre­a­tur, får el­ler get­ter i din ägo el­ler be­sitt­ning en­ligt djur­art och djur­håll­nings­plats. För­teck­ning­en ska hål­las upp­da­te­rad an­ting­en på en pap­pers­blan­kett el­ler i el­ekt­ro­niskt for­mat så att den vid be­hov kan vi­sas upp för till­syns­myn­dig­he­ten. För in upp­gif­ter­na i djur­för­teck­ning­en inom 3 da­gar från hän­del­sen.

Du be­hö­ver inte upp­rätt­hål­la en skild djur­för­teck­ning, om du re­gi­stre­rar hän­del­ser­na el­ekt­ro­niskt di­rekt i registret över nöt­kre­a­tur, får el­ler get­ter inom 7 da­gar. Du kan upp­da­te­ra djur­för­teck­ning­en ge­nom att föra in de nya upp­gif­ter­na om dju­ren i den djur­för­teck­ning som djur­re­gist­ret skick­ar till lä­gen­he­ten.

Ob­ser­ve­ra i frå­ga om tack­or och hon­get­ter

Gör en lam­nings­an­mä­lan inom 6 må­na­der från dju­rets fö­del­se. Märk och re­gi­stre­ra dju­ret in­nan det flyt­tas från den plats där det föd­des. An­ta­let stöd­be­rät­ti­gan­de djur be­stäms på ba­sis av de lam­nings­an­mäl­ning­ar som se­nast 31.1.2021 förts in i får- och get­re­gist­ret.

Hon­get­ter­nas mjölk­pro­duk­tion och an­vänd­ning­en av mjöl­ken ska bok­fö­ras.

När­ma­re an­vis­ning­ar om djur­för­teck­ning­ar­na för oli­ka djur­slag finns i Livs­me­dels­ver­kets gui­der om märk­ning och re­gi­stre­ring av djur.

Gör upp ett skrift­ligt av­tal, kvit­to el­ler mot­sva­ran­de do­ku­ment om djur­köp mel­lan går­dar.

Här ska åt­min­sto­ne näm­nas:

 • dju­rets EU-sig­num
 • da­tum för för­flytt­ning­en mel­lan går­dar­na
 • da­tum för av­ta­let
 • av­tals­part­ner­nas lä­gen­hets­sig­num
 • hu­ru­vi­da det är frå­ga om köp el­ler hyr­ning
 • namn, ad­res­ser och un­der­skrif­ter.

De ovan nämn­da av­ta­len och kvit­to­na kon­trol­le­ras vid över­vak­ning­en. Med hjälp av des­sa av­tal och kvit­ton kan man sä­ker­stäl­la att an­teck­ning­ar­na i djur­för­teck­ning­ar­na och i djur­re­gist­ren stäm­mer.

Kra­vet på bok­fö­ring gäl­ler alla djur­slag som är stöd­be­rät­ti­gan­de i frå­ga om nord­ligt hus­djurs­stöd.

Att återta ansökan

Ge­nom att åter­ta din an­mä­lan om del­ta­gan­de kan du an­nul­le­ra stö­det i sin hel­het. Då be­ta­las stöd inte för ett enda djur. Du kan inte an­nul­le­ra stö­det för bara ett djur el­ler bara en djur­grupp, ef­ter­som an­nul­le­ring­en gäl­ler allt stöd som söks ge­nom an­mä­lan om del­ta­gan­de. An­nul­le­ring­en gäl­ler allt stöd som be­vil­jas/be­ta­las för stöd­året.

An­mä­lan om del­ta­gan­de kan du åter­ta när som helst i Vi­put­jäns­ten un­der An­mäl­ning­ar om del­ta­gan­de el­ler genom att läm­na in pap­pers­blan­kett 184 till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het.

En an­mä­lan om del­ta­gan­de som du har läm­nat in un­der pe­ri­o­den 17.6.2019–15.6.2020 och un­der för­se­nings­da­gar­na gäl­ler från och med stöd­året 2020.

 • Om du se­nast 15.6.2020 åter­tar en an­mä­lan om del­ta­gan­de som du läm­nat in år 2020, in­rät­tas an­sö­kan inte alls och åter­ta­gan­det hän­förs ge­nast till stöd­året 2020.
 • Om du ef­ter 15.6.2020 åter­tar en an­mä­lan om del­ta­gan­de som du har läm­nat in åren 2015–2019, betalas hela stö­det till dig än­nu år 2020.

Gil­tig­hets­ti­den för an­mä­lan om del­ta­gan­de syns i Vi­put­jäns­ten i punk­ten Hus­djurs­pro­duk­tion och mjölk på skär­men Gård. Där kan du se att i frå­ga om stöd för vars del du har åter­ta­git an­mä­lan om del­ta­gan­de har giltig­hets­årets sis­ta dag (t.ex. 31.12.2020) an­getts. För en gäl­lan­de an­mä­lan om del­ta­gan­de som du har annul­le­rat be­vil­jas du stöd än­nu för året i frå­ga. I frå­ga om stöd där an­mä­lan om del­ta­gan­de är i kraft ser du tex­ten ”tills vi­da­re” i punk­ten för gil­tig­het. Här ser du ock­så så­da­na an­mäl­ning­ar om del­ta­gan­de som du annulle­rat ti­di­ga­re.

An­sö­kan om för­skott på nord­ligt hus­djurs­stöd kan du åter­ta ock­så ef­ter den sis­ta da­gen för in­läm­ning av ansö­kan. Då an­nul­le­ras inte hela det nord­li­ga hus­djurs­stö­det utan bara för­skot­tet för året i frå­ga.

Om du re­dan har un­der­rät­tats om över­vak­ning och den ge­nom­för­da över­vak­ning­en för­an­le­der över­vak­ning­s­på­följ­der, kan du inte åter­ta stö­dan­sö­kan. I öv­ri­ga fall kan an­sö­kan åter­tas fram till den förs­ta ut­be­tal­ning som grundar sig på ansökan i fråga. 

Upphörande med husdjursproduktionen

När du upp­hör med nöt­kre­a­turs-, får- el­ler get­s­köt­sel ska du åter­ta del­ta­gan­det i nord­li­ga hus­djurs­stöd och EU:s djur­bi­drag el­ekt­ro­niskt via Vi­put­jäns­ten el­ler på blan­kett 184.

Bevarande av handlingar

Du ska un­der an­sök­nings­året och de fyra på­föl­jan­de ka­len­der­åren be­va­ra så­da­na hand­ling­ar i ori­gi­nal som hän­för sig till an­sö­kan om stöd och som inte ges in till den stöd­be­vil­jan­de myn­dig­he­ten i form av bi­la­gor till stö­dan­sö­kan. Så­da­na hand­ling­ar är djur­för­teck­ning­ar­na i an­slut­ning till bok­fö­ring­en, hy­res­av­ta­len om djur, fullmak­ter, kö­pe- och för­sälj­nings­kvit­ton m.fl. ve­ri­fi­kat.

Gängse produktionssätt

Du ska be­dri­va hus­djurs­sköt­sel i en­lig­het med det gäng­se pro­duk­tions­sät­tet. Det be­ty­der att t.ex. di­kor hålls för pro­duk­tion av kal­var som föds upp på går­den för kött­pro­duk­tion och tack­or hålls för pro­duk­tion av lamm som föds upp på går­den för kött­pro­duk­tion.

Du ska sör­ja för dju­rens väl­be­fin­nan­de i en­lig­het med djur­skydds­be­stäm­mel­ser­na

Övervakning

In­for­ma­tion om över­vak­ning­en av nord­li­ga hus­djurs­stöd finns i gui­den om över­vak­ning av djur­stöd.

6. Fastställande av husdjursstöd

De nord­li­ga hus­djurs­stö­den för oli­ka djur­grup­per fast­ställs an­ting­en på ba­sis det djuran­tal för ka­len­der­året (1.1–31.12.2020) som fås ur nöt­djurs­re­gist­ret el­ler får- och get­re­gist­ret el­ler på ba­sis av an­ta­let djur som slaktats år 2020.

Grunderna för fastställande av nordliga husdjursstöd

 1. Nöt­kre­a­tur (di­kor, di­ko­kvi­gor, tju­rar och stu­tar)
  • Nord­ligt stöd per dju­ren­het för nöt­kre­a­tur fast­ställs på ba­sis av det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let djur i nöt­djurs­re­gist­ret un­der pe­ri­o­den 1.1.2020–31.12.2020
 2. Slak­ta­de kvi­gor, tju­rar och stu­tar
  • Nord­ligt stöd för slak­ta­de nöt­kre­a­tur fast­ställs på ba­sis av an­ta­let djur som slak­tats år 2020
 3. Tack­or
  • Nord­ligt hus­djurs­stöd för tack­or fast­ställs på ba­sis av det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let djur i får- och getregistret un­der pe­ri­o­den 1.1.2020–31.12.2020.
  • An­ta­let stöd­be­rät­ti­gan­de tack­or be­grän­sas av an­ta­let lamm som föd­des år 2020*.

* felen har korrigerats 15.4.2021: 2019 -> 2020

 1. Hon­get­ter
  • Nord­ligt hus­djurs­stöd för hon­get­ter fast­ställs på ba­sis av det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let djur i får- och getregist­ret un­der pe­ri­o­den 1.1.2020–31.12.2020.
  • An­ta­let stöd­be­rät­ti­gan­de hon­get­ter be­grän­sas av den god­kän­da mjölk­mängd som hon­get­ter­na har produ­ce­rat un­der stöd­året 2020.

Uträkning av det genomsnittliga antalet nötkreatur, tackor och hongetter i samband med stöd per djurenhet

Det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let nöt­kre­a­tur, tack­or och hon­get­ter fås ge­nom att man räk­nar sam­man de stöd­be­rät­ti­gan­de da­gar­na för var­je djur i djur­grup­pen un­der pe­ri­o­den för fast­stäl­lan­de av stöd 1.1.2020–31.12.2020 och di­vi­de­rar sum­man med 365.

 • Med dju­rets förs­ta stöd­be­rät­ti­gan­de dag av­ses den dag då dju­ret blir stöd­be­rät­ti­gan­de. Det kan vara den förs­ta da­gen i pe­ri­o­den för fast­stäl­lan­de av stö­det (1.1.2020) el­ler den dag då dju­ret upp­når den ål­der som krävs för en viss ål­ders­grupp (6 mån., 8 mån. el­ler 24 mån.), den dag som föl­jer på den dag när djuret fick av­kom­ma el­ler den dag som föl­jer på den dag då dju­ret köp­tes.
 • Med dju­rets sis­ta stöd­be­rät­ti­gan­de dag av­ses den dag då dju­ret upp­hör att vara stöd­be­rät­ti­gan­de. Det kan vara den dag dju­ret av­lägs­nas, den dag som fö­re­går da­gen då dju­ret flyt­tas till en an­nan ål­ders­grupp (över 24 mån.), den sis­ta da­gen i pe­ri­o­den för fast­stäl­lan­de av stö­det (31.12.2020) el­ler den dag då djuret fick av­kom­ma.

Användning av det sedvanliga antalet djur

Om ditt djuran­tal är till­fäl­ligt ned­satt på grund av elds­vå­da, djur­sjuk­dom el­ler nå­gon an­nan or­sak som inte beror på dig, kan man an­vän­da sig av det sed­van­li­ga djuran­ta­let när hus­djurs­stöd be­vil­jas, för­ut­satt att du fortsät­ter pro­duk­tio­nen på din gård. Det an­ses att ditt djuran­tal är ned­satt, om ditt djuran­tal vid tid­punk­ten för fast­stäl­lan­de av stöd har va­rit minst en tred­je­del läg­re än ditt sed­van­li­ga djuran­tal.

Som sed­van­ligt djuran­tal kan man an­vän­da det fö­re­gå­en­de stöd­årets djuran­tal som le­gat till grund för nord­ligt hus­djurs­stöd. Om ditt djuran­tal har va­rit ex­cep­tio­nellt det fö­re­gå­en­de stöd­året, kan som sed­van­ligt djuran­tal an­vän­das ge­nom­snit­tet av dina djuran­tal som le­gat till grund för stö­det un­der de högst fyra på var­and­ra följande stöd­åren fö­re det fö­re­gå­en­de stöd­året.

Du ska som bi­la­ga till an­sök­nings­blan­ket­ten för nord­ligt hus­djurs­stöd läm­na en skrift­lig ut­red­ning till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het om att ditt djuran­tal är ned­satt. Kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het fast­stäl­ler ditt sed­van­li­ga djuran­tal. Om ditt djuran­tal har gått ned på grund av en djur­sjuk­dom ska det för­utom den ovan nämn­da ut­red­ning­en ock­så fin­nas ett in­tyg som ut­fär­dats av en ve­te­ri­när.

7. Nordliga stöd för nötkreatur

Stöd per djurenhet för nötkreatur

Stöd per dju­ren­het be­vil­jas i stöd­re­gi­on C för di­kor, di­ko­kvi­gor, tju­rar och stu­tar.

 • En diko el­ler di­ko­kvi­ga som är i din be­sitt­ning ska ha an­vänd­nings­sät­tet diko i nöt­djurs­re­gist­ret när de stöd­be­rät­ti­gan­de da­gar som lig­ger till grund för stö­det plock­as ur nöt­djurs­re­gist­ret. Om du av­lägs­nar dju­ret un­der pe­ri­o­den för fast­stäl­lan­de av stö­det (1.1–31.12.2020), ska dju­rets an­vänd­nings­sätt vara diko den sis­ta da­gen då dju­ret är i din be­sitt­ning.
 • En di­ko­kvi­ga är stöd­be­rät­ti­gan­de i frå­ga om stö­det per dju­ren­het när den är minst 8 må­na­der men högst 4 år gam­mal.
 • Kom ihåg att se­nast i slu­tet av ja­nu­a­ri 2021 kon­trol­le­ra att upp­gif­ter­na (t.ex. di­ko­kvi­gans användningssätt) i nöt­djurs­re­gist­ret är kor­rek­ta!

Ex­em­pel på den be­ty­del­se som an­vänd­nings­sät­tet för di­ko­kvi­gor har i oli­ka si­tu­a­tio­ner:

Ex­em­pel 3. Karls­son har en di­ko­kvi­ga som har an­vänd­nings­sät­tet diko i nöt­djurs­re­gist­ret. Kvi­gan har fyllt 8 må­na­der 2.1.2020, och då har ut­fod­rings­da­gar bör­jat sam­las för den. Karls­son säl­jer kvi­gan till Matt­son 1.4.2020, och Matt­son lå­ter kvi­gans an­vänd­nings­sätt fort­sät­ta att vara diko → kvi­gans an­vänd­nings­sätt är diko när de stöd­be­rät­ti­gan­de da­gar som lig­ger till grund för stö­det plock­as ur nöt­djurs­re­gist­ret. År 2020 får Karls­son för ti­den 2.1.2020–1.4.2020 det stöd per dju­ren­het för kvi­gan som upp­kom­mit un­der pe­ri­o­den för fast­stäl­lan­de av stö­det, och Matt­son får stö­det för ti­den 2.4.2020–31.12.2020.

Ex­em­pel 4. Karls­son har en di­ko­kvi­ga som har an­vänd­nings­sät­tet kött­pro­duk­tion i nöt­djurs­re­gist­ret. Kvi­gan har fyllt 8 må­na­der 10.7.2019. Karls­son änd­rar an­vänd­nings­sät­tet till diko 29.12.2020 → kvi­gans användnings­sätt är diko när de stöd­be­rät­ti­gan­de da­gar som lig­ger till grund för stö­det re­gi­stre­ras i nöt­djurs­regist­ret. Kvi­gan ger ret­ro­ak­tivt upp­hov till ut­fod­rings­da­gar från och med sin 8-må­na­ders­dag, allt­så un­der perio­den 10.7.2019–31.12.2020.

Stöd för slaktade nötkreatur

Stöd be­vil­jas på ba­sis av an­ta­let kvi­gor, tju­rar och stu­tar som un­der år 2020 har slak­tats i ett av Livsmedelsver­ket god­känt slak­te­ri el­ler ett av re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket god­känt renslak­te­ri. En slak­tad kvi­ga mot­sva­rar 0,6 de och stö­det för den be­ta­las som de-stöd (euro/de).

Ett vill­kor för stöd­be­rät­ti­gan­de är att du har re­gi­stre­rat och märkt de slak­ta­de kvi­gor­na, tju­rar­na och stu­tar­na i en­lig­het med be­stäm­mel­ser­na. Du ska ock­så se till att upp­gif­ter­na i nöt­djurs­re­gist­ret är kor­rek­ta. Ock­så slakte­ri­et ska ha skick­at slakt­upp­gif­ter­na om dju­ren till nöt­djurs­re­gist­ret, där­i­från upp­gif­ter­na om de nöt­djur som lig­ger till grund för stö­det fås. En slak­tad kvi­ga, tjur och stut ska dess­utom vara i din be­sitt­ning utan avbrott i minst 60 av de 90 dygn som fö­re­går slak­ten, och en slak­tad kvi­ga ska vara un­der 4 år.

Stöd be­ta­las för kvi­gor, tju­rar och stu­tar vars slakt­krop­par vid kött­be­sikt­ning­en kon­sta­te­rats vara tjän­li­ga som män­ni­sko­fö­da.  Slakt­vik­ten ska vara minst 170 kg för kvi­gor och minst 220 kg för tju­rar och stu­tar. Slaktkroppar som har kas­se­rats del­vis vid slakt om­fat­tas av stö­det om slakt­vik­ten (in­klu­si­ve den kas­se­ra­de de­len) upp­fyl­ler kra­vet på mi­ni­mi­vikt. Om slakt­krop­pen i sin hel­het har kas­se­rats i sam­band med slak­ten omfat­tas den inte av stödet.

Om slakt­krop­pen har kas­se­rats på grund av slakt­nings­fel som slak­te­ri­et har gjort och du så­lun­da har fått normal slakt­lik­vid, be­rät­ti­gar slakt­krop­pen till stöd. Om dju­ret dör un­der trans­port el­ler i slak­te­ri­ets la­du­gård är det inte stöd­be­rät­ti­gan­de.

 • Var upp­märk­sam på an­vänd­nings­sät­tet för dina kvi­gor av kött­ras som du fö­der upp till slakt­kvi­gor, eftersom slakt­stöd inte be­ta­las för så­da­na slak­ta­de kvi­gor för vil­ka de-stöd för di­ko­kvi­gor har be­ta­lats. Två se­pa­ra­ta na­tio­nel­la stöd för nöt­djur kan allt­så inte be­ta­las för din kvi­ga av kött­ras.
 • När du kö­per en kvi­ga som har fyllt 8 må­na­der och som till minst 50 % är av kött­ras för att fö­da upp den till slakt­kvi­ga bör du frå­ga säl­ja­ren vil­ket kvi­gans an­vänd­nings­sätt är. Om kvi­gans an­vänd­nings­sätt är diko kan för den ha be­ta­lats el­ler kan för den i fram­ti­den be­ta­las de-stöd, vil­ket in­ne­bär att slakt­stö­det av­slås. Om du vill ha slakt­stöd för kvi­gan ska du vid be­hov änd­ra dess an­vänd­nings­sätt från diko till köttpro­duk­tion och be säl­ja­ren ock­så gö­ra sam­ma änd­ring av an­vänd­nings­sät­tet. Dju­rets användningssätt är en ägar- och djur­håll­nings­plats­spe­ci­fik upp­gift.
 • An­vänd­nings­sät­tet för en kvi­ga som är av mjöl­k­ras el­ler som är av kött­ras till mind­re än 50 % spe­lar ingen roll. Slakt­stöd be­ta­las för kvi­gan ock­så när an­vänd­nings­sät­tet är ett an­nat än kött­pro­duk­tion.

Ex­em­pel 5. Matt­son kö­per av Karls­son en 10 må­na­der gam­mal kött­rask­vi­ga som han ska fö­da upp till slaktkvi­ga. Kvi­gans an­vänd­nings­sätt i nöt­djurs­re­gist­ret är diko.  Matt­son vill i fram­ti­den få slakt­stöd för kvigan. Där­för änd­rar han an­vänd­nings­sät­tet till kött­pro­duk­tion. Ock­så Karls­son ska änd­ra kvi­gans an­vänd­nings­sätt i nöt­djurs­re­gist­ret till kött­pro­duk­tion. För Karls­son har då inte sam­lats någ­ra ut­fod­rings­da­gar som ger de-stöd för kvi­gan och Matt­son går inte mis­te om det slakt­stöd som i fram­ti­den be­ta­las för kvi­gan. Om Karls­son inte änd­rar an­vänd­nings­sät­tet för kvi­gan och det de-stöd för kvi­gan som upp­kom­mit me­dan kvi­gan va­rit i hans be­sitt­ning be­ta­las till ho­nom, får Matt­son i fram­ti­den inte slakt­stöd för kvi­gan.

Ex­em­pel 6. Karls­son kö­per en 10 må­na­der gam­mal mjöl­krask­vi­ga av Holmström. Kvi­gans an­vänd­nings­sätt i nöt­djurs­re­gist­ret är mjölk­ko. Kvi­gan blir inte dräk­tig, så Karls­son be­stäm­mer sig för att fö­da upp kvi­gan till slakt och by­ter dess an­vänd­nings­sätt till kött­pro­duk­tion.  Ef­ter­som kvi­gan inte är till minst 50 % av kött­ras, spe­lar dess an­vänd­nings­sätt ing­en roll när djur­upp­gif­ter­na plock­as ur re­gist­ret med av­se­en­de på slakt­stö­det. Karls­son skul­le inte ha be­hövt byta kvi­gans an­vänd­nings­sätt till kött­pro­duk­tion ef­ter­som den skul­le ha beaktats i slakt­stö­det ock­så un­der an­vänd­nings­sät­tet mjölk­ko.

8. Nordligt stöd för tackor

Nord­ligt hus­djurs­stöd för tack­or fast­ställs på ba­sis av det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let tack­or i får- och get­re­gist­ret un­der pe­ri­o­den 1.1.2020–31.12.2020. An­ta­let lamm som är föd­da un­der stöd­året be­grän­sar an­ta­let stödberätti­gan­de tack­or. Sö­kan­de som har bör­jat hål­la tack­or stöd­året 2020 kan be­vil­jas stöd en­bart på ba­sis av an­ta­let tack­or. För att stö­det ska kun­na be­vil­jas ska du be­sit­ta stöd­be­rät­ti­gan­de tack­or som i ge­nom­snitt mot­sva­rar minst 4 de (20 st.).

Lamningsvillkor

Ett vill­kor för att stöd för tack­or ska kun­na be­vil­jas är att dina tack­or un­der stöd­året har pro­du­ce­rat i genomsnitt minst 1,0 lamm per tacka som hålls un­der stöd­året. Det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let lamm in­ne­bär att en en­skild tacka inte går mis­te om sitt stöd även om den inte har lam­mat, för­ut­satt att nå­gon an­nan av tackorna på din gård har fått ex­em­pel­vis tvil­ling­lamm. An­mäl ock­så an­ta­let död­föd­da lamm och tack­or­nas kast­ning­ar till får- och get­re­gist­ret, ef­ter­som även de be­ak­tas när det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let lamm räk­nas ut. I frå­ga om kast­ning­ar be­ak­tas 1,0 lamm/kast­ning.

En­ligt Livs­me­dels­ver­kets an­vis­ning­ar ska lam­ning­en an­mä­las till får- och get­re­gist­ret inom 6 må­na­der från lam­ning­en. I sam­band med be­vil­jan­det av stö­det kon­trol­le­ras ditt an­tal lamm med hjälp av upp­gif­ter­na i får- och get­re­gist­ret per 31.1.2021. De lam­ning­ar som du har an­mält till re­gist­ret ef­ter 31.1.2021 be­ak­tas inte när stö­det be­vil­jas.

Om det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let lamm som fötts på din gård un­der stöd­året är läg­re än 1,0 lamm per tacka som hålls un­der stöd­året, be­vil­jas stöd bara för så många tack­or som mot­sva­rar an­ta­let lamm un­der stöd­året.

Ex­em­pel 7. Stöd­sö­kan­dens ge­nom­snitt­li­ga an­tal tack­or är 27,4. An­ta­let har fåtts ur får- och get­re­gist­ret för peri­o­den för fast­stäl­lan­de av stö­det (1.1–31.12.2020). Un­der stöd­året har det på går­den fötts 27 lamm och där­för kan stöd för tack­or år 2020 be­ta­las för högst 27 tack­or. Om det hade fötts 28 lamm, skul­le stöd ha kunnat be­ta­las för 27,4 tack­or.

Om du har bör­jat hål­la tack­or stöd­året 2020, kan du an­vän­da un­dan­ta­get från lam­nings­vill­ko­ret för går­dar som in­le­der pro­duk­tio­nen. Då gäl­ler lam­nings­vill­ko­ret inte dig. Stö­det för tack­or be­vil­jas högst för det an­tal stöd­be­rät­ti­gan­de tack­or som be­stäms en­ligt upp­gif­ter­na i får- och get­re­gist­ret. Ditt hål­lan­de av tack­or an­ses ha star­tat vid den tid­punkt då du för få­rens del re­gi­stre­ra­de dig som djur­hål­la­re i Livs­me­dels­ver­kets re­gis­ter över djur­hål­la­re. An­mä­lan till re­gist­ret över djur­hål­la­re ska all­tid gö­ras in­nan djur­håll­ning­en bör­jar.

Ex­em­pel 8. En jord­bru­ka­re an­sö­ker år 2020 om nord­ligt stöd för tack­or för förs­ta gång­en. Han re­gi­stre­ra­de sig re­dan år 2015 som djur­hål­la­re och skaf­fa­de sig då två får som säll­skaps­djur. Det går inte att an­vän­da undanta­get för går­dar som in­le­der pro­duk­tio­nen.

Om du vill an­vän­da un­dan­ta­get från lam­nings­vill­ko­ret, ska du på blan­kett 468 An­mä­lan om an­vänd­ning av undan­tag från lam­nings­vill­ko­ret år 2020 an­mä­la sa­ken till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het se­nast 15.6.2020. Kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het be­slu­tar hu­ru­vi­da sö­kan­den ska be­trak­tas som en som bör­jar hål­la tack­or.

9. Nordligt stöd för hongetter

Nord­ligt hus­djurs­stöd för hon­get­ter fast­ställs på ba­sis av det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let hon­get­ter i får- och getregist­ret un­der pe­ri­o­den 1.1–31.12.2020. Den mjölk­mängd som god­känts som grund för fast­stäl­lan­de av stö­det och som dina hon­get­ter pro­du­ce­rat un­der stöd­året 2020 be­grän­sar an­ta­let stöd­be­rät­ti­gan­de hongetter.  För att stö­det ska kun­na be­vil­jas ska du be­sit­ta stöd­be­rät­ti­gan­de hon­get­ter som mot­sva­rar minst 4 de (20 st.).

Godkänd mjölkmängd

För att stöd för hon­get­ter ska kun­na be­vil­jas till fullt be­lopp ska mjölk­pro­duk­tio­nen upp­gå till minst 400 li­ter per hong­et un­der stöd­året 2020.

Föl­jan­de mjölk­par­ti­er räk­nas in i den god­tag­ba­ra mjölk­mäng­den:

 1. den mjölk­mängd som le­ve­re­rats till en god­känd mjölk­för­äd­lings­an­lägg­ning el­ler till en livs­me­dels­lo­kal som krä­ver an­mä­lan i en­lig­het med 13 § 3 mom. i livs­me­delsla­gen (23/2006) (en livs­me­dels­lo­kal som an­vänds för fram­ställ­ning av ost el­ler and­ra mjölk­pro­duk­ter och lig­ger på går­den),
 2. den mjölk­mängd som gått till di­rekt­för­sälj­ning,
 3. den mjölk­mängd som an­vänts till fram­ställ­ning av and­ra pro­duk­ter för för­sälj­ning, och
 4. den mjölk­mängd som an­vänts i sö­kan­dens eget hus­håll (högst en li­ter per per­son och dag). Till sökandens hus­håll räk­nas per­so­ner vars bo­stad en­ligt la­gen om be­folk­nings­da­ta­sys­te­met och Be­folk­nings­re­gis­ter­cen­tra­lens cer­ti­fi­kattjäns­ter (661/2009) är den­sam­ma som sö­kan­dens.

Bokföring över getternas mjölkproduktion

För bok över den mjölk som dina hon­get­ter pro­du­ce­rat un­der ti­den 1.1–31.12.2020 och som är god­tag­bar i frå­ga om stö­det för hon­get­ter. An­mäl på blan­kett 410 Ut­red­ning om an­vänd­ning­en av get­mjölk 2020 månadsvis de mjölk­mäng­der som är god­tag­ba­ra som grund för stö­det för hon­get­ter.  Läm­na in blan­ket­ten med bilagor till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het se­nast 31.1.2021.

An­teck­na på blan­kett 410 den mjölk (an­ta­let li­ter) som räk­nas in i de god­tag­ba­ra mjölk­mäng­der­na.

 • Du får reda på den mjölk­mängd som le­ve­re­rats till ett me­je­ri från me­je­ri­ets av­räk­nings­no­tor.
 • För en dag­lig för­teck­ning över kö­pa­re och sål­da mäng­der av di­rekt­för­sälj­nings­mjölk.
 • Upp­ge i ki­lo­gram mäng­den ost som till­ver­kats un­der må­na­den och upp­ge typ­en/typ­er­na av ost.
 • Om du på går­den an­vän­der get­mjölk för pro­duk­tion av and­ra pro­duk­ter än ost för för­sälj­ning, ska du ha se­pa­rat må­nat­lig bok­fö­ring över an­vän­da mjölk­mäng­der spe­ci­fi­ce­ra­de per pro­dukt. Bok­fö­ring­en ska dess­utom upp­ta mäng­den för för­sälj­ning fram­ställ­da pro­duk­ter un­der må­na­den.

Räk­na inte in i den god­tag­ba­ra mjölk­mäng­den så­dan mjölk som du har an­vänt för ut­fod­ring av djur el­ler så­dan mjölk som du har an­vänt för att tes­ta till­verk­nings­me­to­der för pro­duk­ter som till­ver­kas av get­mjölk.

Räk­na in i mjölk­par­ti 1. (se mjölk­par­ti­er­na ovan i av­snit­tet God­känd mjölk­mängd) den mängd obe­hand­lad mjölk som för­pack­ats på god­känt sätt i en god­känd mjölk­för­äd­lings­an­lägg­ning och som du har sålt till en butik. Om du från en an­mäld livs­me­dels­lo­kal säl­jer obe­hand­lad mjölk di­rekt till kon­su­men­ter och mäng­den är över 2 500 kg per år, räk­na då in den mjölk­mängd som över­skri­der 2 500 kg i mjölk­par­ti 1. Om du säl­jer högst 2 500 kg obe­hand­lad mjölk per år di­rekt till kon­su­men­ter, räk­na då in mjölk­mäng­den i den mjölk­mängd som gått till di­rekt­för­sälj­ning (mjölk­par­ti 2.).

Ex­em­pel 9. Sö­kan­den har un­der pe­ri­o­den för fast­stäl­lan­de av stö­det 1.1–31.12.2020 haft i ge­nom­snitt 25 hon­get­ter.

 • Om den mjölk­mängd som god­känts som grund för fast­stäl­lan­de av stöd för hon­get­ter un­der pe­ri­o­den 1.1–31.12.2020 har upp­gått till sam­man­lagt 9 800 li­ter, kan stöd be­vil­jas för högst (9 800/400) = 24,5 hon­get­ter.
 • Om den mjölk­mängd som god­känts som grund för fast­stäl­lan­de av stöd för hon­get­ter un­der pe­ri­o­den 1.1–31.12.2020 har upp­gått till sam­man­lagt 10 400 li­ter är det kal­ky­le­ra­de an­ta­let hon­get­ter (10 400/400) = 26 hon­get­ter. Stöd kan be­vil­jas för högst det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let hon­get­ter, dvs. för 25 hon­get­ter.

10. Överföring av besittningen av hela gården

Med över­fö­ring av be­sitt­ning­en av hela går­den av­ses en si­tu­a­tion där går­dens jord­bruks­mark över­går till en ny in­ne­ha­va­re.

Med sam­man­slag­ning av går­dar av­ses en si­tu­a­tion där en hel gård över­går i en an­nan gårds be­sitt­ning via köp el­ler ar­ren­de­ring. Den fort­sät­tan­de går­dens lä­gen­hets­sig­num för­blir van­li­gen oför­änd­rat och lä­genhetssignumet för den gård som upp­hör tas ur bruk. Sam­man­slag­ning av går­dar kan ock­så in­ne­bä­ra en situ­a­tion där två el­ler fler går­dar bil­dar en lant­bruks­sam­man­slut­ning etc. för att be­dri­va jord­bruk. I des­sa fall får den nya går­den i all­män­het den ena sam­man­slag­na går­dens lä­gen­hets­sig­num.

Det re­kom­men­de­ras att be­sitt­nings­över­fö­ring­en av en hel gård ge­nom­förs i bör­jan av året, dvs. in­nan de första ut­be­tal­ning­ar­na för stöd­året in­leds. En över­fö­ring av be­sitt­ning­en av en hel gård ska du an­mä­la på blankett 156 An­mä­lan om be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård inom 15 ar­bets­da­gar från be­sitt­nings­överföringen.

Den sis­ta da­gen då det är möj­ligt att över­fö­ra be­sitt­ning­en av en hel gård är 31.8.2020. Be­sitt­nings­överföringar av en hel gård som har gjorts ef­ter det och gäl­ler stöd­året 2020 god­känns inte.

Lägg än­då mär­ke till att stöd­sö­kan­den inte läng­re kan by­tas, om en be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård görs ef­ter att för­skott på stöd har be­ta­lats.  Om för­skott har be­ta­lats till sö­kan­den och det på går­den fö­re­tas en besitt­nings­över­fö­ring av hela går­den ef­ter att för­skott har be­ta­lats ut, be­ta­las det slut­li­ga stö­det till den sö­kan­de till vil­ken för­skot­tet har be­ta­lats, allt­så den ti­di­ga­re in­ne­ha­va­ren. I så fall är det bra om par­ter­na i kö­pe­av­tal och and­ra av­tal om över­fö­ring av går­dens be­sitt­ning kom­mer över­ens om hur de ska för­de­la de stöd för stödåret 2020 som har be­ta­lats/kom­mer att be­ta­las ut.

I sam­band med en be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård ska den ti­di­ga­re in­ne­ha­va­rens an­mäl­ning­ar om deltagan­de i na­tio­nel­la hus­djurs­stöd över­fö­ras till går­dens nya in­ne­ha­va­re. Det här kan gö­ras på blan­kett 462 An­mä­lan om del­ta­gan­de i EU:s djur­bi­drag och na­tio­nel­la hus­djurs­stöd vid be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård.

Obs! Vid en så­dan över­fö­ring av be­sitt­ning­en av en hel gård som har verk­ställts ef­ter 15.6.2020 kan man på blan­kett 462 över­fö­ra till den nya in­ne­ha­va­ren bara ett så­dant del­ta­gan­de som re­dan har trätt i kraft.

Djur som samlar stöd

Om den ti­di­ga­re och den nya in­ne­ha­va­ren kom­mer över­ens om det kan an­sö­kan om nord­li­ga hus­djurs­stöd om­fat­ta de djur (di­kor, di­ko­kvi­gor, tju­rar, stu­tar, tack­or och hon­get­ter) som den ti­di­ga­re in­ne­ha­va­ren haft i sin be­sitt­ning och som ge­ne­re­rat stöd för år 2020.

Om två el­ler fle­ra går­dar har sla­gits sam­man kan den vid sam­man­slag­ning­en upp­kom­na går­den, då de berörda par­ter­na kom­mer över­ens om det, an­sö­ka om de slut­li­ga stö­den för de djur (di­kor, di­ko­kvi­gor, tju­rar, stu­tar, tack­or och hon­get­ter) som fötts upp på den sam­man­slag­na går­den och som ge­ne­re­rat stöd 2020. Ett even­tu­ellt för­skott till en gård vars lä­gen­hets­sig­num tas ur bruk i och med sam­man­slag­ning­en åter­krävs.

Besittning av åker vid överföring av besittningen av en hel gård

I frå­ga om över­fö­ring av be­sitt­ning­en av hela går­den an­ses det krav på be­sitt­ning av åker som är en förutsättning för be­vil­jan­de av hus­djurs­stöd vara upp­fyllt, om går­den 15.6.2020 i sin be­sitt­ning un­der växt­perio­den 2020 har haft minst fem hek­tar åker som läm­par sig för od­ling. I frå­ga om köp el­ler and­ra av­tal om över­fö­ring av be­sitt­ning­en av en gård kan par­ter­na sins­e­mel­lan kom­ma över­ens om hur de sins­e­mel­lan de­lar upp de nord­li­ga hus­djurs­stöd som har be­ta­lats ut till går­den.

11. Rättsakter och författningar som gäller nationella husdjursstöd

Vill­ko­ren och an­vis­ning­ar­na ovan för an­sö­kan om nord­li­ga hus­djurs­stöd har med­de­lats med stöd av föl­jan­de rätts­ak­ter och för­fatt­ning­ar:

Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1308/2013 om upp­rät­tan­de av en sam­lad marknadsordning för jord­bruks­pro­duk­ter och om upp­hä­van­de av rå­dets för­ord­ning­ar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

Rå­dets för­ord­ning (EG) nr 21/2004 om upp­rät­tan­de av ett sys­tem för iden­ti­fi­e­ring och re­gi­stre­ring av får och get­ter och om änd­ring av för­ord­ning (EG) nr 1782/2003 samt di­rek­ti­ven 92/102/EEG och 64/432/EEG (jäm­te änd­ring­ar)

Kom­mis­sio­nens be­slut C(2016)8419 om sys­te­met för lång­sik­tigt stöd på na­tio­nell ni­vå till jord­bru­ket i de nord­li­ga om­rå­de­na i Fin­land (jäm­te änd­ring­ar)

Lag 1559/2001 om na­tio­nel­la stöd till jord­bru­ket och träd­gårds­od­ling­en (jäm­te änd­ring­ar)

Lag 238/2010 om ett sys­tem för iden­ti­fi­e­ring av djur (jäm­te änd­ring­ar)

Stats­rå­dets för­ord­ning 213/2007 om kän­ne­teck­nen för en funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig gårdsbruksen­het

Stats­rå­dets för­ord­ning 5/2015 om stöd­om­rå­den för jord­bruks­stöd och de del­om­rå­den av stöd­om­rå­de­na som räk­nas som skär­gård (jäm­te änd­ring­ar)

Stats­rå­dets för­ord­ning 9/2020 om nord­ligt stöd 2020 (jäm­te änd­ring­ar)

Stats­rå­dets för­ord­ning 45/2015 om dju­ren­he­ter i vis­sa stöd till jord­bru­ket (jäm­te änd­ring­ar)

Stats­rå­dets för­ord­ning 450/2019 om för­fa­ran­det för över­fö­ring av an­sök­ning­ar om jord­bruks­stöd 2019

Stats­rå­dets för­ord­ning 494/2019 om över­vak­ning av na­tio­nel­la stöd för växt­pro­duk­tion och hus­djurs­sköt­sel 2019

Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 469/2005 om märk­ning och re­gi­stre­ring av får och get­ter (jäm­te änd­ring­ar)

Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 326/2015 om iden­ti­fi­e­ring av nöt­kre­a­tur

Jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­ets för­ord­ning 501/2019 om ad­mi­ni­stra­tio­nen av na­tio­nel­la stöd till jord­bru­ket och träd­gårds­od­ling­en 2019

Livs­me­dels­ver­kets fö­re­skrift 5/2019 om an­sö­kan om na­tio­nel­la stöd 2019

En­dast gäl­lan­de rätts­ak­ter och för­fatt­ning­ar är of­fi­ci­el­la käl­lor.