Nordligt husdjursstöd - Guide 2021

Publiceringsdatum: 12. februari 2021

1. Definitioner

Med diko av­ses ett nöt­kre­a­tur av kött­ras el­ler ett nöt­kre­a­tur som är fram­av­lat ge­nom kors­ning med en så­dan ras och till minst 50 pro­cent är av kött­ras och har kal­vat minst en gång, som an­vänds en­bart till pro­duk­tion av kal­var och vars kal­var föds upp för kött­pro­duk­tion el­ler för att ut­öka di­ko­pro­duk­tio­nen.  En diko bör ha användnings­sät­tet diko i nöt­djurs­re­gist­ret.

Med di­ko­kvi­ga av­ses ett minst 8 må­na­der och högst 4 år gam­malt nöt­kre­a­tur av kött­ras el­ler ett nöt­kre­a­tur som är fram­av­lat ge­nom kors­ning med en så­dan ras och till minst 50 pro­cent är av kött­ras, som inte har kalvat och som är av­sett att upp­fö­das till diko. En di­ko­kvi­ga bör ha an­vänd­nings­sät­tet diko i nöt­djurs­re­gist­ret. Di­ko­kvi­gor­na upp­de­las i 2 ål­ders­grup­per: 8–24 mån. och över 24 mån.

Med kött­ras av­ses ra­ser­na Aber­deen An­gus, Bel­gi­an Blue, Blon­de d’Aqui­tai­ne, Cha­rolais, He­re­ford, Highland Catt­le, Li­mou­sin, Pi­e­mon­te­se, Sim­men­tal, Dex­ter, Gal­lo­way och Texas Long­horn.

Djur i stöd­sö­kan­dens be­sitt­ning av­ser djur som stöd­sö­kan­den äger el­ler som stöd­sö­kan­den för­fo­gar över på ba­sis av hy­res- el­ler le­a­sing­av­tal el­ler som in­ne­has av stöd­sö­kan­dens fa­mil­je­med­lem­mar. Ett djur i stödsökandens be­sitt­ning ska vara re­gi­stre­rat i djur­re­gist­ret på det lä­gen­hets­sig­num som stöd­sö­kan­den använ­der vid an­sö­kan om stöd för dju­ren.

Med slak­tad kvi­ga av­ses ett högst fyra år gam­malt nöt­kre­a­tur av hon­kön som inte har fått av­kom­ma.

Med tjur av­ses ett nöt­kre­a­tur av han­kön.

Med stut av­ses en ka­stre­rad tjur.

Med hong­et av­ses en över ett år gam­mal get av hon­kön, dock inte en dvärg­get.

Med tacka av­ses ett över ett år gam­malt får av hon­kön.

Med kalv­ning av­ses att ett nöt­kre­a­tur har kal­vat ef­ter nor­mal dräk­tig­hets­tid el­ler kas­tat kal­ven ef­ter minst sju må­na­der lång dräk­tig­het.

Med lam­ning av­ses att en tacka har lam­mat ef­ter nor­mal dräk­tig­hets­tid el­ler kas­tat lam­met un­der dräktighetsti­den.

Med stöd­sö­kan­de av­ses en fy­sisk el­ler ju­ri­disk per­son el­ler en sam­man­slut­ning av fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka perso­ner.

Med stöd­sö­kan­dens fa­mil­je­med­lem­mar av­ses stöd­sö­kan­dens make samt stöd­sö­kan­dens barn som 31.12.2020 än­nu inte hade fyllt 18 år. Med ma­kar av­ses äk­ta ma­kar och per­so­ner som le­ver un­der äktenskaps­lik­nan­de för­hål­lan­den i ge­men­samt hus­håll utan att in­gå äk­ten­skap och som ti­di­ga­re har va­rit gif­ta med var­and­ra el­ler som har el­ler har haft ett ge­men­samt barn.

Gårds­bruksen­het av­ser en så­dan pro­duk­tions­en­het som en jord­bru­ka­re le­der och som an­vänds för bedrivande av jord­bruk samt bil­das av en el­ler fle­ra fas­tig­he­ter el­ler de­lar av fas­tig­he­ter el­ler av en el­ler fle­ra pro­duk­tions­bygg­na­der jäm­te mark och som är funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig och för­val­tas som en hel­het på grund­val av ägan­de el­ler ar­ren­de.

Som åker som läm­par sig för od­ling och räk­nas in i mi­ni­mi­a­re­a­len be­trak­tas ut­över od­lings­are­a­len för jordbruks- och träd­gårds­grö­dor samt åke­r­e­ner­gi­grö­dor även icke od­lad åker som sköts, åker som en­ligt anmälan till­fäl­ligt inte od­las samt träd­gårds­land. Med träd­gårds­land av­ses od­lings­are­al som an­vänds för husbe­hovs­od­ling. Till den mi­ni­mi­a­re­al på fem hek­tar som är ett vill­kor för ut­be­tal­ning av hus­djurs­stöd kan ock­så räk­nas na­tur­äng­ar och na­tur­be­ten samt öpp­na hag­mar­ker där det väx­er ängs­hö och vil­ka un­der växtperi­o­den 2020 ut­nytt­jas som be­tes­mark el­ler an­vänds till pro­duk­tion av fo­der för sö­kan­dens hus­djur och på vil­ka inga and­ra år­li­ga od­lings­åt­gär­der vid­tas.

2. Nordliga husdjursstöd

Nord­ligt hus­djurs­stöd be­ta­las för nöt­kre­a­tur, tack­or och hon­get­ter. Stö­det kan be­ta­las, om går­dens driftscentrum är be­lä­get i stöd­re­gi­on C.

Stöd per dju­ren­het (euro/de) be­ta­las för

 • di­kor och di­ko­kvi­gor,
 • tju­rar och stu­tar,
 • tack­or,
 • hon­get­ter och
 • kvi­gor som slak­tats un­der 2020 (stöd be­ta­las för 0,6 dju­ren­he­ter/slak­tad kvi­ga)

Stöd per djur (euro/slak­tat djur) be­ta­las för tju­rar och stu­tar som har fötts upp i stöd­re­gi­o­ner­na C3 och C4 och slak­tats un­der 2020.

An­sök­ning av stöd

Du ska ha en gällande anmälan om deltagande i de nationella stödsystemen för nötkreatur, tackor och/eller hongetter för att kunna få stöd. Om du åren 2015–2020 inte lämnade in en anmälan om deltagande till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, ska du senast 15.6.2021 fylla i och lämna in anmälan om deltagande

 • elektroniskt i Viputjänsten i punkten Anmälningar om deltagande, eller
 • på pappersblankett 184 Anmälan om deltagande/anmälan om att deltagandet återtas i fråga om EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd.

Du kan kontrollera att din anmälan om deltagande är i kraft i punkten Husdjursproduktion och mjölk i Viputjänsten eller hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

En sådan anmälan om deltagande i de nationella stödsystemen för nötkreatur, tackor eller hongetter som du har gjort år 2015 eller senare är i kraft tills du anmäler att du upphör att bedriva produktion och annullerar ditt deltagande eller tills du eventuellt utesluts ur systemet.

För att du ska få stöd ska djuren vara registrerade i djurregistret under det lägenhetssignum som du använder vid ansökan om stöd.

An­sö­kan om för­skott

Nord­li­ga hus­djurs­stöd be­ta­las en gång el­ler två gång­er per år, be­ro­en­de på om du har an­sökt om år­lig betalning av för­skott på stö­det. För­skot­tet ut­gör 75 %.

Sök förskott elektroniskt via Viputjänsten senast 10.3.2021 i samband med ansökan om nationella husdjursstöd. Den elektroniska ansökan är då öppen till kl. 23.59. Landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt eget samarbetsområde ger dig råd om hur man använder Viputjänsten samt besvarar frågor kring ansökan om förskott. Information om ifyllandet av ansökan om förskott hittar du också i Vipuanvändarens anvisning Ansökan om nationella husdjursstöd år 2021.

Om du ansöker om förskott på pappersblankett, lämna då in blankett 139 Ansökan om nationella husdjursstöd samt anmälan om deltagande, om den inte redan är i kraft, senast 10.3.2021 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där din gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget. Om din gård inte har något driftscentrum ska du lämna in ansökan och anmälan om deltagande till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av din gårds åkrar ligger.

Ut­red­ning om att pro­duk­tio­nen har in­letts el­ler ut­vid­gats

Om du har börjat bedriva husdjursproduktion eller utvidgat den betydligt ska du som bilaga när du ansöker om förskott lämna in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet en utredning om att du bedriver produktionen i den omfattning som du anger i ansökan. Produktionen anses ha utvidgats betydligt om djurantalet 2021 är minst en tredjedel större än det djurantal som godkänts ligga till grund för stödet för 2020. Grunden för fastställande av förskott på husdjursstödet är det djurantal på basis av vilket 2020 års nationella husdjursstöd betalades. Förskott kan inte betalas till dig om du har börjat bedriva husdjursproduktion först år 2021 och du inte lämnar in någon utredning om inledandet.

Utredningen om att du börjat bedriva produktion eller utvidgat den betydligt kan innehålla av t.ex. dokument över djur som ska anskaffas och uppgifter om produktionslokalerna.

Lämna utöver utredningen in som bilaga till ansökan också en uppskattning av den mjölkmängd under perioden 1.1–31.12.20212021 som är godtagbar som grund för fastställande av stödet, om du ansöker om förskott på stöd för hongetter på basis av en uppskattad, betydligt utvidgad produktion. Förskottet på stödet för hongetter fastställs på basis av ditt uppskattade antal hongetter, om den uppskattade mjölkmängden per honget är minst 400 liter. Om din uppskattade mjölkmängd understiger 400 liter per honget, fastställs förskottet på basis av det antal hongetter som fås genom att den uppskattade mjölkmängden divideras med 400.

Om du förs­ta gång­en bör­jar be­dri­va pro­duk­tion på en gård med tack­or be­ak­tas inte an­ta­let lamm per tacka när stö­det be­stäms. Un­dan­tag från lam­nings­vill­ko­ret kan be­vil­jas bara om du ock­så läm­nar in pappersblankett 468 An­mä­lan om an­vänd­ning av un­dan­tag från lam­nings­vill­ko­ret (se ne­dan). En­bart en utredning om att pro­duk­tio­nen har in­letts är inte en grund för be­vil­jan­de av un­dan­tag från lam­nings­vill­ko­ret.

Underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, om din husdjursproduktion minskar betydligt jämfört med stödåret 2020. Stöd som betalats som förskott kan återkrävas om du har ansökt om betalning av förskott på basis av fjolårsproduktionen men ditt djurantal har minskat.

Andra blanketter/uppgifter som krävs

Anmälan av åker

Innehavet av åkerskiften som är en förutsättning för stödet ska du anmäla i den samlade stödansökan, antingen elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 102B, stödansökans jordbruksskiftesblankett 2021. Det ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 15.6.2021.

Läm­na vid be­hov in föl­jan­de blan­ket­ter till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het:

 • blankett 468 Anmälan om användning av undantag från lamningsvillkoret år 2021, inlämning senast 15.6.2021. Om du ansöker förskott, inlämning senast 10.3.2021
 • blankett 410 Utredning om användningen av getmjölk 2021, inlämning senast 1.2.2021
 • registrering som djurhållare i fråga om de djurarter för vilka stöd söks

Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter hit­tar du på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats:

Försenad anmälan om deltagande

Efter ansökningstidens slut kan du lämna in anmälan om deltagande försenad på pappersblankett 184.

Stödbeloppet minskas med 1 % för varje försenad arbetsdag, om anmälan om deltagande försenas med 1–25 kalenderdagar.  Med arbetsdag avses vardagar, med undantag för lördagar. Som kalenderdagar betraktas både vardagar och helgdagar.

En försenad anmälan om deltagande leder till en minskning av det slutliga stödet bara för det år då anmälan lämnas in.

Förseningspåföljder (stödet minskas med 1 % per arbetsdag) tillämpas inte på en ansökan eller något annat dokument i anslutning till ansökan om stöd som har blivit försenad på grund av force majeure.

En anmälan om deltagande som du lämnat in under perioden 17.6.2020 - 15.6.2022 samt under förseningsdagarna 2021 är i kraft från och med stödåret 2021. En anmälan om deltagande som du lämnar in efter förseningsdagarna 2021 är i kraft för år 2022.

Försenad ansökan om förskott

Förskott beviljas inte om ansökan om förskott lämnas in för sent. Om anmälan om deltagande är i kraft, betalas stödet då i en enda post.

För sent inlämnade bilagor

En försenad inlämning av bilagor leder inte till att ansökan blir försenad. Stöd beviljas ändå inte förrän du har lämnat in de bilagor som krävs. Sådana bilagor kan till exempel vara

 • utredning om inledande eller utvidgning av produktionen
 • utredning om minskat djurantal
 • en uppskattning av hongetternas mjölkmängd kalenderåret 2021.

Bilagor kan inte lämnas in elektroniskt.

Korrigering av fel i ansökan

Om du efter att ha skickat iväg ansökan märker att du har gjort exempelvis ett fel i samband med ifyllandet, kan du undgå påföljderna av felet genom att anmäla felet till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på eget initiativ och skriftligen. Gå till väga på samma sätt om ansökan har blivit oriktig efter att den lämnats in. Sådana ändringar som har gjorts efter att du har fått meddelande om övervakning beaktas inte när övervakningsresultatet fastställs.

3. Sökandens och gårdsbruksenhetens rätt till stöd

Stöd kan be­vil­jas en­dast för pro­duk­tion som sker i Fin­land. Sö­kan­den be­hö­ver inte bo på går­den el­ler i Finland.

Sökandens ålder

Stödåret 2021 kan nordliga husdjursstöd beviljas om den sökande eller hans maka/hennes make var minst 18 år 31.12.2020.

En sö­kan­de som inte fyllt 18 år kan be­vil­jas nord­li­ga hus­djurs­stöd en­dast om

 • han el­ler hon har in­gått äk­ten­skap
 • han el­ler hon id­kar jord­bruk som sam­äga­re el­ler till­sam­mans med sina för­äld­rar el­ler med en av dem
 • det finns and­ra sär­skil­da skäl för att be­vil­ja stöd.

I sam­band med att stöd söks ska det ges in en ut­red­ning om på vil­ken grund en per­son som inte fyllt 18 år ansö­ker om stöd.

Flera personer gemensamt eller en sammanslutning som sökande

Om det är fråga om produktion eller verksamhet som idkas av flera fysiska personer tillsammans eller i sammanslutningsform, ska minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare vara en fysisk person som själv bedriver jordbruk eller trädgårdsodling och som uppfyller ålderskravet. Ålderskravet berör inte offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter eller fängelselägenheter.

Gårdsbruksenheten och innehav av åker

För att sökanden ska kunna få nordliga husdjursstöd ska han eller hon senast 15.6.2021 besitta minst 5 hektar åker som lämpar sig för odling och som sökanden besitter under växtperioden 2021.

Den åker som sökanden besitter ska anmälas elektroniskt eller på stödansökans jordbruksskiftesblankett 2021 (102B) senast 15.6.2021, oavsett om den som ansöker om detta stöd söker stöd för åker eller inte. Om du inte ansöker om några åkerstöd på elektronisk väg i den samlade stödansökan kan du inte lämna in jordbruksskiftesblanketten elektroniskt.

När flera fysiska personer bedriver husdjursproduktion eller husdjursverksamhet tillsammans (lantbrukssammanslutning, dödsbo) eller i sammanslutningsform (öppet bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag), ska minst en jordbrukare, bolagsman, medlem eller delägare uppfylla kravet på fem hektar åker senast 15.6.2021 och uppge åkerarealen på sammanslutningens, jordbrukarens, bolagsmannens, medlemmens eller delägarens stödansökningsblanketter för år 2021.

4. Betalning av nordliga husdjursstöd samt stödnivåer

Två betalningsposter: förskott och slutligt stöd

I fråga om stödberättigande husdjur betalas stödet som stöd per djurenhet (euro/de) utom när det gäller stödet för slaktade tjurar och stutar, vilket betalas per djur (euro/slaktat djur).

År 2021 beviljas 75 % av det sammanlagda stödbeloppet i förskott för nötkreatur, tackor och hongetter.

Om beloppet av alla de förskott på nationella husdjursstöd som betalas till dig understiger 500 euro, betalas inget förskott. Då betalas hela stödet i en enda post när det slutliga stödet betalas.

Djurenhetskoefficienter används vid uträknandet av stödet för nötkreatur, tackor och hongetter. Antalet djurenheter som berättigar till stöd får man genom att multiplicera antalet djur (st.) i djurgruppen med de de-koefficienter som anges i tabell 1.

Inget nordligt husdjursstöd betalas om det sammanlagda beloppet av slutligt stöd per sökande och stödtyp är mindre än 100 euro.

Betalningen av nordliga stöd per djurenhet begränsas i fråga om de-stöd för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, slaktkvigor, tackor och hongetter. År 20212021 betalas inget stöd för den del som per sökande överstiger 700 de i region C1-C2, 500 de i region C2n, 350 de i region C3 och 225 de i region C4.

Djurenhetskoefficienter

Tabell 1. Nötkreatur, tackor och hongetter

Djurgrupp Djurenheter (de)

Nötkreatur: 

 • 1 diko
 • dikokviga (över 24 mån.)
1,0

Nötkreatur: 

 • 1 tjur/stut (6mån. –under 20 mån.)
 • 1 dikokviga (8–24 mån.)
 • 1 slaktad kviga
0,6
Tackor: 1 tacka 0,2
Hongetter: 1 honget 0,2

Stödnivåer

Tabell 2. Stödnivåer år, 2020 nötkreatur. 

Stödregion Dikor 
Dikokvigor (minst 8 mån. – högst 4 år)
€ / de
Tjurar och stutar (6 mån. – under 20 mån.) 
€ / de
Slaktade kvigor 
€ / de
Slaktade tjurar och stutar 
€ / djur*
C1

397

651

530

-

C2

397

651

530

-

C2 norr och skärgården

473

751

635

-

C3 P1 – P2

548

826

705

131

C3 P3 – P4

548

826

705

182

C4 P4

733

1171

830

182

C4 P5

733

1171

830

333

Ex­em­pel 1. En gård i stödregion C2 hade sammanlagt 10 slaktade kvigor stödåret 2021. Stödnivån är högst 530 €/de/slaktad kviga. En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter, så för 10 slaktade kvigor betalas högst 10 x 0,6 x 530 € = 3 180 €.

*tabellens fel har korrigerats 1.3.2021: €/de -> €/djur.

Tabell 3. Maximala stödnivåer år 2021 (tackor, hongetter)

Stödregion Tackor
€ / de
Hongetter 
€ / de
C1

363

761

C2

369

780

C2 norr och skärgården

426

821

C3 P1 – P2

568

1 063

C3 P3 – P4

629

1 142

C4 P4

787

1 281

C4 P5

787

1 486

Ex­em­pel 2.Tackorna på en gård i stödregion C2 har tillsammans gett upphov till 14 650 stödberättigande dagar under stödåret. Det genomsnittliga antalet tackor är (14 650/366 = 40,02), 40,0 tackor. Det föddes 41 lamm på gården under stödåret, vilket betyder att stöd för tackor kan beviljas för alla de 40 tackorna. Stödet för tackor räknas ut på följande sätt: 40 st. x 0,2 de/st. = 8 de → 8 de x 369 €/de = 2 952 €.

Oberättigade utbetalningar av stöd

Stödet sänks eller kan lämnas obeviljat, om du har vidtagit sådana arrangemang som uppenbart syftar till att kringgå stödvillkoren eller stödsystemets mål, eller om en omständighet eller en åtgärd i syfte att få stöd har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt. Med det menas t.ex. att du på ett konstlat sätt har fortsatt produktionen i separata sökandes namn.

Om det till dig har betalats stöd utan grund eller till ett högre belopp än vad som hade kunnat beviljas dig, kan den myndighet som har beviljat stödet besluta, efter att ha hört dig, om återkrav av stödet. På belopp som återkrävs ska det betalas en årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen. Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när återbetalningen sker eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas senare, när avdraget görs.

5. Förutsättninggar och begränsningar för beviljandet av husdjursstöd

Innehav av djur

Nordligt husdjursstöd kan sökas bara för djur som stödsökanden eller stödsökandens familjemedlemmar besitter under perioden för fastställande av stöd. Djuren ska vara registrerade på det lägenhetssignum som stödsökanden använder vid ansökan om stöd, de ska inte vara registrerade på ett kundsignum eller på ett eventuellt annat lägenhetssignum som sökanden har tilldelats.

Överföring av besittningen av djur

Överföring av besittningen av djur från en stödsökande till en annan (t.ex. genom hyrning/leasing) ska kunna bevisas med ett skriftligt avtal mellan parterna samt med tillhörande kvitton. Den stödsökande som har djuren i sin besittning är ekonomiskt ansvarig för de djur som omfattas av avtalet.

Djurens skötsel

Om en stödsökande åtar sig att mot ersättning sköta om (t.ex. i avsikt att föda upp) djur som är i en annan djurhållares besittning, ska ett skriftligt avtal göras upp om djurens skötsel. Avtalet ska visa att den stödsökande som mottagit djuren endast sköter om dem, och inte bär det ekonomiska ansvaret för de djur som omfattas av avtalet.

Den person som bara sköter djuren kan inte ansöka om stöd. Den som innehar (äger/hyr) djuren kan ansöka om och betalas stöd.

Den stödsökande som äger djuren eller annars har dem i sin besittning är ansvarig för journalföringen över de djur han eller hon sköter.

Registrering som djurhållare

En för­ut­sätt­ning för be­vil­jan­det av nord­li­ga hus­djurs­stöd är att du har re­gi­stre­rat dig som djur­hål­la­re i Livsmedels­ver­kets re­gis­ter över djur­hål­la­re i frå­ga om nöt­kre­a­tur, får och/el­ler get­ter. Re­gi­stre­ra dig som djur­hål­la­re in­nan du bör­jar hål­la djur. Gör re­gi­stre­ring­en med Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter för an­mä­lan till re­gist­ret över djur­hål­la­re och re­gist­ret över djur­håll­nings­plat­ser, som du läm­nar in till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där din gårds­bruksen­hets drift­scen­trum är be­lä­get el­ler där din bo­stad lig­ger.

Märkning och registrering av djur

Märk och re­gi­stre­ra dju­ren en­ligt Livs­me­dels­ver­kets an­vis­ning­ar.

Re­gi­stre­ra de djur som är fö­re­mål för stö­dan­sö­kan all­tid un­der det lä­gen­hets­sig­num som du an­vän­der när du an­sö­ker om stöd för dju­ren.

Djurregister

Gör an­mäl­ning­ar­na om djur till djur­re­gist­ren kor­rekt och inom ut­satt tid. Håll all­tid upp­gif­ter­na om dju­ren uppda­te­ra­de i re­gist­ren.

Nöt­djurs­re­gist­ret

Du kan gö­ra an­mäl­ning­ar om nöt­kre­a­tur samt be­ställ­ning­ar av öron­mär­ken via föl­jan­de an­mäl­nings­ka­na­ler:

 1. Via djur­re­gist­rets webb­tillämp­ning, t.ex. Min Gård el­ler Net­ti­far­mi,
 2. Med Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter per post till ad­res­sen Nöt­djurs­re­gist­ret, PB 63, 01301 Van­da,
 3. per e-post till ad­res­sen NR­lo­make­palau­tus@mtech.fi el­ler
 4. via nöt­djurs­re­gist­rets kund­tjänst per te­le­fon 09 85 666 000 när­mast för kor­ri­ge­ring av upp­gif­ter och i sär­skil­da si­tu­a­tio­ner.

Kor­ri­ge­ra fel­ak­ti­ga upp­gif­ter som du ob­ser­ve­rat i nöt­djurs­re­gist­rett.ex. fel i dju­rets fö­del­se­i­den­ti­fi­ka­tion el­ler da­tum för fö­del­se, köp el­ler av­lägs­nan­de

Om slak­ta­de djur sak­nas i slakt­djurs­rap­por­ten, el­ler om det finns fel i de upp­gif­ter som slak­te­ri­et har an­mält, ska du skicka till­ba­ka den kor­ri­ge­ra­de rap­por­ten di­rekt till nöt­djurs­re­gist­ret. Så­da­na fel är t.ex. fel i dju­rets EU- sig­num, slakt­vikt, slakt­da­tum el­ler slakt­num­mer. Kor­ri­ge­ra fe­len di­rekt i slakt­djurs­rap­por­ten och skicka till nötdjurs­re­gist­ret ock­så en ko­pia av slak­te­ri­ets kvit­to som gäl­ler dju­ren i frå­ga.

Två gång­er om året skick­ar Livs­me­dels­ver­ket ett ut­drag ur nöt­djurs­re­gist­ret till dem som hål­ler nöt­kre­a­tur, om djur­hål­la­ren inte har an­nul­le­rat sän­dan­det. Upp­gif­ter­na häm­tas från nöt­djurs­re­gist­ret på ba­sis av de upp­gif­ter som djur­hål­la­ren an­mält och de slakt­upp­gif­ter som slak­te­ri­er­na an­mält.

Ut­dra­gen skick­as i ja­nu­a­ri och sep­tem­ber, och det da­tum då kor­ri­ge­ring­ar se­nast mås­te gö­ras har an­teck­nats i dem.

Får- och get­re­gist­ret

Du kan gö­ra an­mäl­ning­ar om får och get­ter samt be­ställ­ning­ar av öron­mär­ken via föl­jan­de an­mäl­nings­ka­na­ler:

 1. Via djur­re­gist­rets kund­tillämp­ning,
 2. Via en kom­mer­si­ell tillämp­ning, t.ex. Weblam­mas,
 3. Med Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter per post till ad­res­sen Får- och get­re­gist­ret, PB 63, 01301 Van­da el­ler
 4. Via får- och get­re­gist­rets kund­tjänst per e-post (lam­mas­vuohi(at)mtech.fi) el­ler per te­le­fon 09 85 666 002.

Livs­me­dels­ver­ket skick­ar en gång om året ett re­gis­ter­ut­drag ur får- och get­re­gist­ret till dem som hål­ler får och get­ter. Upp­gif­ter­na häm­tas från får- och get­re­gist­ret på ba­sis av de upp­gif­ter som sö­kan­den läm­nat.

Bokföring/djurförteckningar

För en djurförteckning över nötkreatur, får eller getter i din ägo eller besittning enligt djurart och djurhållningsplats. Förteckningen ska hållas uppdaterad antingen på en pappersblankett eller i elektroniskt format så att den vid behov kan visas upp för tillsynsmyndigheten. För in uppgifterna i djurförteckningen inom 3 dagar från händelsen.

Du behöver inte upprätthålla en skild djurförteckning, om du registrerar händelserna elektroniskt direkt i registret över nötkreatur, får eller getter inom 7 dagar. Du kan uppdatera djurförteckningen genom att föra in de nya uppgifterna om djuren i den djurförteckning som djurregistret skickar till lägenheten.

Ob­ser­ve­ra i frå­ga om tack­or och hon­get­ter

Gör en lamningsanmälan inom 6 månader från djurets födelse. Märk och registrera djuret innan det flyttas från den plats där det föddes. Antalet stödberättigande djur bestäms på basis av de lamningsanmälningar som senast 31.1.2022 förts in i får- och getregistret.

Hongetternas mjölkproduktion och användningen av mjölken ska bokföras.

Närmare anvisningar om djurförteckningarna för olika djurslag finns i Livsmedelsverkets guider om märkning och registrering av djur.

Gör upp ett skriftligt avtal, kvitto eller motsvarande dokument om djurköp mellan gårdar.

Här ska åt­min­sto­ne näm­nas:

 • dju­rets EU-sig­num
 • da­tum för för­flytt­ning­en mel­lan går­dar­na
 • da­tum för av­ta­let
 • av­tals­part­ner­nas lä­gen­hets­sig­num
 • hu­ru­vi­da det är frå­ga om köp el­ler hyr­ning
 • namn, ad­res­ser och un­der­skrif­ter.

De ovan nämn­da av­ta­len och kvit­to­na kon­trol­le­ras vid över­vak­ning­en. Med hjälp av des­sa av­tal och kvit­ton kan man sä­ker­stäl­la att an­teck­ning­ar­na i djur­för­teck­ning­ar­na och i djur­re­gist­ren stäm­mer.

Kra­vet på bok­fö­ring gäl­ler alla djur­slag som är stöd­be­rät­ti­gan­de i frå­ga om nord­ligt hus­djurs­stöd.

Att återta ansökan

Genom att återta din anmälan om deltagande kan du annullera stödet i sin helhet. Då betalas stöd inte för ett enda djur. Du kan inte annullera stödet för bara ett djur eller bara en djurgrupp, eftersom annulleringen gäller allt stöd som söks genom anmälan om deltagande. Annulleringen gäller allt stöd som beviljas/betalas för stödåret.

Anmälan om deltagande kan du återta när som helst i Viputjänsten under Anmälningar om deltagande eller genom att lämna in pappersblankett 184 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

En anmälan om deltagande som du har lämnat in under perioden 17.6.2020–15.6.2021 och under förseningsdagarna gäller från och med stödåret 2021.

 • Om du senast 15.6.2021 återtar en anmälan om deltagande som du lämnat in år 2021, inrättas ansökan inte alls och återtagandet hänförs genast till stödåret 2021.
 • Om du efter 15.6.2021 återtar en anmälan om deltagande som du har lämnat in åren 2015–2020, betalas hela stödet till dig ännu år 2021.

Giltighetstiden för anmälan om deltagande syns i Viputjänsten i punkten Husdjursproduktion och mjölk på skärmen Gård. Där kan du se att i fråga om stöd för vars del du har återtagit anmälan om deltagande har giltighetsårets sista dag (t.ex. 31.12.2021) angetts. För en gällande anmälan om deltagande som du har annullerat beviljas du stöd ännu för året i fråga. I fråga om stöd där anmälan om deltagande är i kraft ser du texten ”tills vidare” i punkten för giltighet. Här ser du också sådana anmälningar om deltagande som du annullerat tidigare.

Ansökan om förskott på nordligt husdjursstöd kan du återta också efter den sista dagen för inlämning av ansökan. Då annulleras inte hela det nordliga husdjursstödet utan bara förskottet för året i fråga.

Om du redan har underrättats om övervakning och den genomförda övervakningen föranleder övervakningspåföljder, kan du inte återta stödansökan. I övriga fall kan ansökan återtas fram till den första utbetalning som grundar sig på ansökan i fråga.

Upphörande med husdjursproduktionen

När du upp­hör med nöt­kre­a­turs-, får- el­ler get­s­köt­sel ska du åter­ta del­ta­gan­det i nord­li­ga hus­djurs­stöd och EU:s djur­bi­drag el­ekt­ro­niskt via Vi­put­jäns­ten el­ler på blan­kett 184.

Bevarande av handlingar

Du ska under ansökningsåret och de fyra påföljande kalenderåren bevara sådana handlingar i original som hänför sig till ansökan om stöd och som inte ges in till den stödbeviljande myndigheten i form av bilagor till stödansökan. Sådana handlingar är djurförteckningarna i anslutning till bokföringen, hyresavtalen om djur, fullmakter, köpe- och försäljningskvitton m.fl. verifikat.

Gängse produktionssätt

Du ska bedriva husdjursskötsel i enlighet med det gängse produktionssättet. Det betyder att t.ex. dikor hålls för produktion av kalvar som föds upp på gården för köttproduktion och tackor hålls för produktion av lamm som föds upp på gården för köttproduktion.

Djurskydd

Du ska sörja för djurens välbefinnande i enlighet med djurskyddsbestämmelserna.

Om det i samband med en gårdskontroll upptäcks att du har skött eller behandlat djuren i strid med djurskyddslagen eller bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, underrättas kommunalveterinären, hälsoinspektören och/eller polisen omedelbart om upptäckten.

I fall där djurskyddsförseelser eller djurskyddsbrott har begåtts beaktar stödförvaltningen inte djurantalen för det eller de djurslag som gärningen gäller enligt följande:

Sökanden eller en medlem i sökandens familjeföretag har dömts för djurskyddsbrott, grovt djurskyddsbrott, lindrigt djurskyddsbrott eller djurskyddsförseelse och meddelats djurhållningsförbud. Vid beräkningen av stödet beaktas inte antalet djur av djurarterna för det år då djurskyddsbrottet eller djurskyddsförseelsen begicks, för tiden mellan gärningsåret och den tidpunkt då den lagakraftvunna domen meddelades och den tid då djurhållningsförbudet är i kraft.

Om stöd har hunnit betalas för det år då brottet begicks och/eller för tiden mellan gärningsåret och meddelandet av den lagakraftvunna domen (och eventuellt för den tid som djurhållningsförbudet omfattar) och man vid beräkningen av djurtätheten har beaktat det djurantal som inte skulle ha fått beaktas, återkrävs de stöd som betalats ut för den nämnda tiden.

Förbjudna ämnen eller illegalt innehav av ämnen

Om den sökande använt eller olagligt haft i sin besittning sådana för djur avsedda läkemedel, vilkas innehav och olovliga användning är förbjuden, beviljas inte stöd för husdjursskötsel för stödåret i fråga.

Övervakning

In­for­ma­tion om över­vak­ning­en av nord­li­ga hus­djurs­stöd finns i gui­den om över­vak­ning av djur­stöd.

6. Fastställande av husdjursstöd

De nordliga husdjursstöden för olika djurgrupper fastställs antingen på basis det djurantal för kalenderåret (1.1–31.12.2021) som fås ur nötdjursregistret eller får- och getregistret eller på basis av antalet djur som slaktats år 2021.

Grunderna för fastställande av nordliga husdjursstöd

 1. Nöt­kre­a­tur (di­kor, di­ko­kvi­gor, tju­rar och stu­tar)
  • Nordligt stöd per djurenhet för nötkreatur fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur i nötdjursregistret under perioden 1.1.2021–31.12.2021.
 2. Slak­ta­de kvi­gor, tju­rar och stu­tar
  • Nord­ligt stöd för slak­ta­de nöt­kre­a­tur fast­ställs på ba­sis av an­ta­let djur som slak­tats år 2021.
 3. Tack­or
  • Nord­ligt hus­djurs­stöd för tack­or fast­ställs på ba­sis av det ge­nom­snitt­li­ga an­ta­let djur i får- och getregistret un­der pe­ri­o­den 1.1.2021–31.12.2021.
  • An­ta­let stöd­be­rät­ti­gan­de tack­or be­grän­sas av an­ta­let lamm som föd­des år 2021*.

* felen har korrigerats 15.4.2021: 2020 -> 2021

 1. Hon­get­ter
  • Nordligt husdjursstöd för hongetter fastställs på basis av det genomsnittliga antalet djur i får- och getregistret under perioden 1.1.2021–31.12.2021.
  • Antalet stödberättigande hongetter begränsas av den godkända mjölkmängd som hongetterna har producerat under stödåret 2021.

Uträkning av det genomsnittliga antalet nötkreatur, tackor och hongetter i samband med stöd per djurenhet

Det genomsnittliga antalet nötkreatur, tackor och hongetter fås genom att man räknar samman de stödberättigande dagarna för varje djur i djurgruppen under perioden för fastställande av stöd 1.1.2021–31.12.2021 och dividerar summan med 365.

 • Med djurets första stödberättigande dag avses den dag då djuret blir stödberättigande. Det kan vara den första dagen i perioden för fastställande av stödet (1.1.2021) eller den dag då djuret uppnår den ålder som krävs för en viss åldersgrupp (6 mån., 8 mån. eller 24 mån.), den dag som följer på den dag när djuret fick avkomma eller den dag som följer på den dag då djuret köptes.
 • Med djurets sista stödberättigande dag avses den dag då djuret upphör att vara stödberättigande. Det kan vara den dag djuret avlägsnas, den dag som föregår dagen då djuret flyttas till en annan åldersgrupp (över 24 mån.), den sista dagen i perioden för fastställande av stödet (31.12.2021) eller den dag då djuret fick avkomma.

Användning av det sedvanliga antalet djur

Om ditt djurantal är tillfälligt nedsatt på grund av eldsvåda, djursjukdom eller någon annan orsak som inte beror på dig, kan man använda sig av det sedvanliga djurantalet när husdjursstöd beviljas, förutsatt att du fortsätter produktionen på din gård. Det anses att ditt djurantal är nedsatt, om ditt djurantal vid tidpunkten för fastställande av stöd har varit minst en tredjedel lägre än ditt sedvanliga djurantal.

Som sedvanligt djurantal kan man använda det föregående stödårets djurantal som legat till grund för nordligt husdjursstöd. Om ditt djurantal har varit exceptionellt det föregående stödåret, kan som sedvanligt djurantal användas genomsnittet av dina djurantal som legat till grund för stödet under de högst fyra på varandra följande stödåren före det föregående stödåret.

Du ska som bilaga till ansökningsblanketten för nordligt husdjursstöd lämna en skriftlig utredning till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om att ditt djurantal är nedsatt. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fastställer ditt sedvanliga djurantal. Om ditt djurantal har gått ned på grund av en djursjukdom ska det förutom den ovan nämnda utredningen också finnas ett intyg som utfärdats av en veterinär.

7. Nordliga stöd för nötkreatur

Stöd per djurenhet för nötkreatur

Stöd per dju­ren­het be­vil­jas i stöd­re­gi­on C för di­kor, di­ko­kvi­gor, tju­rar och stu­tar.

 • En diko eller dikokviga som är i din besittning ska ha användningssättet diko i nötdjursregistret när de stödberättigande dagar som ligger till grund för stödet plockas ur nötdjursregistret. Om du avlägsnar djuret under perioden för fastställande av stödet (1.1–31.12.2021), ska djurets användningssätt vara diko den sista dagen då djuret är i din besittning.
 • En dikokviga är stödberättigande i fråga om stödet per djurenhet när den är minst 8 månader men högst 4 år gammal.
 • Kom ihåg att senast i slutet av januari 2021 kontrollera att uppgifterna (t.ex. dikokvigans användningssätt) i nötdjursregistret är korrekta!

Ex­em­pel på den be­ty­del­se som an­vänd­nings­sät­tet för di­ko­kvi­gor har i oli­ka si­tu­a­tio­ner:

Exempel 3. Karlsson har en dikokviga som har användningssättet diko i nötdjursregistret.  Kvigan har fyllt 8 månader 2.1.2021, och då har utfodringsdagar börjat samlas för den. Karlsson säljer kvigan till Mattson 1.4.2021, och Mattson låter kvigans användningssätt fortsätta att vara diko → kvigans användningssätt är diko när de stödberättigande dagar som ligger till grund för stödet plockas ur nötdjursregistret. År 2021 får Karlsson för tiden 2.1.2021–1.4.2021 det stöd per djurenhet för kvigan som uppkommit under perioden för fastställande av stödet, och Mattson får stödet för tiden 2.4.2021–31.12.2021.

Exempel 4. Karlsson har en dikokviga som har användningssättet köttproduktion i nötdjursregistret. Kvigan har fyllt 8 månader 10.7.2020. Karlsson ändrar användningssättet till diko 29.12.2021 → kvigans användningssätt är diko när de stödberättigande dagar som ligger till grund för stödet registreras i nötdjursregistret. Kvigan ger retroaktivt upphov till utfodringsdagar från och med sin 8-månadersdag, alltså under perioden 10.7.2020–31.12.2021.

Stöd för slaktade nötkreatur

Stöd beviljas på basis av antalet kvigor, tjurar och stutar som under år 2021 har slaktats i ett av Livsmedelsverket godkänt slakteri eller ett av regionförvaltningsverket godkänt renslakteri. En slaktad kviga motsvarar 0,6 de och stödet för den betalas som de-stöd (euro/de).

Ett villkor för stödberättigande är att du har registrerat och märkt de slaktade kvigorna, tjurarna och stutarna i enlighet med bestämmelserna. Du ska också se till att uppgifterna i nötdjursregistret är korrekta. Också slakteriet ska ha skickat slaktuppgifterna om djuren till nötdjursregistret, därifrån uppgifterna om de nötdjur som ligger till grund för stödet fås. En slaktad kviga, tjur och stut ska dessutom vara i din besittning utan avbrott i minst 60 av de 90 dygn som föregår slakten, och en slaktad kviga ska vara högst. 4 år.

Stöd betalas för kvigor, tjurar och stutar vars slaktkroppar vid köttbesiktningen konstaterats vara tjänliga som människoföda.  Slaktvikten ska vara minst 170 kg för kvigor och minst 220 kg för tjurar och stutar. Slaktkroppar som har kasserats delvis vid slakt omfattas av stödet om slaktvikten (inklusive den kasserade delen) uppfyller kravet på minimivikt. Om slaktkroppen i sin helhet har kasserats i samband med slakten omfattas den inte av stödet.

Om slaktkroppen har kasserats på grund av slaktningsfel som slakteriet har gjort och du sålunda har fått normal slaktlikvid, berättigar slaktkroppen till stöd. Om djuret dör under transport eller i slakte­riets ladugård är det inte stödberättigande.

 • Var uppmärksam på användningssättet för dina kvigor av köttras som du föder upp till slaktkvigor, eftersom slaktstöd inte betalas för sådana slaktade kvigor för vilka de-stöd för dikokvigor har betalats. Två separata nationella stöd för nötdjur kan alltså inte betalas för din kviga av köttras.
 • När du köper en kviga som har fyllt 8 månader och som till minst 50 % är av köttras för att föda upp den till slaktkviga bör du fråga säljaren vilket kvigans användningssätt är. Om kvigans användningssätt är diko kan för den ha betalats eller kan för den i framtiden betalas de-stöd, vilket innebär att slaktstödet avslås. Om du vill ha slaktstöd för kvigan ska du vid behov ändra dess användningssätt från diko till köttproduktion och be säljaren också göra samma ändring av användningssättet. Djurets användningssätt är en ägar- och djurhållningsplatsspecifik uppgift.
 • Användningssättet för en kviga som är av mjölkras eller som är av köttras till mindre än 50 % spelar ingen roll. Slaktstöd betalas för kvigan också när användningssättet är ett annat än köttproduktion.

Exempel 5. Mattson köper av Karlsson en 10 månader gammal köttraskviga som han ska föda upp till slaktkviga. Kvigans användningssätt i nötdjursregistret är diko.  Mattson vill i framtiden få slaktstöd för kvigan. Därför ändrar han användningssättet till köttproduktion. Också Karlsson ska ändra kvigans användningssätt i nötdjursregistret till köttproduktion. För Karlsson har då inte samlats några utfodringsdagar som ger de-stöd för kvigan och Mattson går inte miste om det slaktstöd som i framtiden betalas för kvigan. Om Karlsson inte ändrar användningssättet för kvigan och det de-stöd för kvigan som uppkommit medan kvigan varit i hans besittning betalas till honom, får Mattson i framtiden inte slaktstöd för kvigan.

Exempel 6. Karlsson köper en 10 månader gammal mjölkraskviga av Holmström. Kvigans användningssätt i nötdjursregistret är mjölkko. Kvigan blir inte dräktig, så Karlsson bestämmer sig för att föda upp kvigan till slakt och byter dess användningssätt till köttproduktion.  Eftersom kvigan inte är till minst 50 % av köttras, spelar dess användningssätt ingen roll när djuruppgifterna plockas ur registret med avseende på slaktstödet. Karlsson skulle inte ha behövt byta kvigans användningssätt till köttproduktion eftersom den skulle ha beaktats i slaktstödet också under användningssättet mjölkko.

8. Nordligt stöd för tackor

Nordligt husdjursstöd för tackor fastställs på basis av det genomsnittliga antalet tackor i får- och getregistret under perioden 1.1.2021–31.12.2021. Antalet lamm som är födda under stödåret begränsar antalet stödberättigande tackor. Sökande som har börjat hålla tackor stödåret 2021 kan beviljas stöd enbart på basis av antalet tackor. För att stödet ska kunna beviljas ska du besitta stödberättigande tackor som i genomsnitt motsvarar minst 4 de (20 st.).

Lamningsvillkor

Ett villkor för att stöd för tackor ska kunna beviljas är att dina tackor under stödåret har producerat i genomsnitt minst 1,0 lamm per tacka som hålls under stödåret. Det genomsnittliga antalet lamm innebär att en enskild tacka inte går miste om sitt stöd även om den inte har lammat, förutsatt att någon annan av tackorna på din gård har fått exempelvis tvillinglamm. Anmäl också antalet dödfödda lamm och tackornas kastningar till får- och getregistret, eftersom även de beaktas när det genomsnittliga antalet lamm räknas ut. I fråga om kastningar beaktas 1,0 lamm/kastning.

Enligt Livsmedelsverkets anvisningar ska lamningen anmälas till får- och getregistret inom 6 månader från lamningen.  I samband med beviljandet av stödet kontrolleras ditt antal lamm med hjälp av uppgifterna i får- och getregistret per 31.1.2022. De lamningar som du har anmält till registret efter 31.1.2022 beaktas inte när stödet beviljas.

Om det genomsnittliga antalet lamm som fötts på din gård under stödåret är lägre än 1,0 lamm per tacka som hålls under stödåret, beviljas stöd bara för så många tackor som motsvarar antalet lamm under stödåret.   

Exempel 7. Stödsökandens genomsnittliga antal tackor är 27,4. Antalet har fåtts ur får- och getregistret för perioden för fastställande av stödet (1.1–31.12.2021). Under stödåret har det på gården fötts 27 lamm och därför kan stöd för tackor år 2021 betalas för högst 27 tackor. Om det hade fötts 28 lamm, skulle stöd ha kunnat betalas för 27,4 tackor.

Om du har börjat hålla tackor stödåret 2021, kan du använda undantaget från lamningsvillkoret för gårdar som inleder produktionen. Då gäller lamningsvillkoret inte dig. Stödet för tackor beviljas högst för det antal stödberättigande tackor som bestäms enligt uppgifterna i får- och getregistret. Ditt hållande av tackor anses ha startat vid den tidpunkt då du för fårens del registrerade dig som djurhållare i Livsmedelsverkets register över djurhållare. Anmälan till registret över djurhållare ska alltid göras innan djurhållningen börjar.

Exempel 8. En jordbrukare ansöker år 2021 om nordligt stöd för tackor för första gången. Han registrerade sig redan år 2015 som djurhållare och skaffade sig då två får som sällskapsdjur. Det går inte att använda undantaget för gårdar som inleder produktionen.

Om du vill använda undantaget från lamningsvillkoret, ska du på blankett 468 Anmälan om användning av undantag från lamningsvillkoret år 2021 anmäla saken till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 15.6.2021. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar huruvida sökanden ska betraktas som en som börjar hålla tackor.

9. Nordligt stöd för hongetter

Nordligt husdjursstöd för hongetter fastställs på basis av det genomsnittliga antalet hongetter i får- och getregistret under perioden 1.1–31.12.2021. Den mjölkmängd som godkänts som grund för fastställande av stödet och som dina hongetter producerat under stödåret 2021 begränsar antalet stödberättigande hongetter.  För att stödet ska kunna beviljas ska du besitta stödberättigande hongetter som motsvarar minst 4 de (20 st.).

Godkänd mjölkmängd

För att stöd för hongetter ska kunna beviljas till fullt belopp ska mjölkproduktionen uppgå till minst 400 liter per honget under stödåret 2021.

Följande mjölkpartier räknas in i den godtagbara mjölkmängden:

 1. den mjölkmängd som levererats till en godkänd mjölkförädlingsanläggning eller till en livsmedelslokal som kräver anmälan i enlighet med 13 § 3 mom. i livsmedelslagen (23/2006) (en livsmedelslokal som används för framställning av ost eller andra mjölkprodukter och ligger på gården),
 2. den mjölkmängd som gått till direktförsäljning,
 3. den mjölkmängd som använts till framställning av andra produkter för försäljning, och

den mjölkmängd som använts i sökandens eget hushåll (högst en liter per person och dag). Till sökandens hushåll räknas personer vars bostad enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) är densamma som sökandens.

Bokföring över getternas mjölkproduktion

För bok över den mjölk som dina hongetter producerat under tiden 1.1–31.12.2021 och som är godtagbar i fråga om stödet för hongetter. Anmäl på blankett 410 Utredning om användningen av getmjölk 2021 månadsvis de mjölkmängder som är godtagbara som grund för stödet för hongetter.  Lämna in blanketten med bilagor till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 31.1.2021.

Anteckna på blankett 410 den mjölk (antalet liter) som räknas in i de godtagbara mjölkmängderna.

 • Du får reda på den mjölkmängd som levererats till ett mejeri från mejeriets avräkningsnotor.
 • För en daglig förteckning över köpare och sålda mängder av direktförsäljningsmjölk.
 • Uppge i kilogram mängden ost som tillverkats under månaden och uppge typen/typerna av ost.
 • Om du på gården använder getmjölk för produktion av andra produkter än ost för försäljning, ska du ha separat månatlig bokföring över använda mjölkmängder specificerade per produkt. Bokföringen ska dessutom uppta mängden för försäljning framställda produkter under månaden.

Räkna inte in i den godtagbara mjölkmängden sådan mjölk som du har använt för utfodring av djur eller sådan mjölk som du har använt för att testa tillverkningsmetoder för produkter som tillverkas av getmjölk.

Räkna in i mjölkparti 1. (se mjölkpartierna ovan i avsnittet Godkänd mjölkmängd) den mängd obehandlad mjölk som förpackats på godkänt sätt i en godkänd mjölkförädlingsanläggning och som du har sålt till en butik. Om du från en anmäld livsmedelslokal säljer obehandlad mjölk direkt till konsumenter och mängden är över 2 500 kg per år, räkna då in den mjölkmängd som överskrider 2 500 kg i mjölkparti 1. Om du säljer högst 2 500 kg obehandlad mjölk per år direkt till konsumenter, räkna då in mjölkmängden i den mjölkmängd som gått till direktförsäljning (mjölkparti 2.).

Exempel 9. Sökanden har under perioden för fastställande av stödet 1.1–31.12.2021 haft i genomsnitt 25 hongetter.

 • Om den mjölkmängd som godkänts som grund för fastställande av stöd för hongetter under perioden 1.1–31.12.2021 har uppgått till sammanlagt 9 800 liter, kan stöd beviljas för högst (9 800/400) = 24,5 hongetter.
 • Om den mjölkmängd som godkänts som grund för fastställande av stöd för hongetter under perioden 1.1–31.12.2021 har uppgått till sammanlagt 10 400 liter är det kalkylerade antalet hongetter (10 400/400) = 26 hongetter. Stöd kan beviljas för högst det genomsnittliga antalet hongetter, dvs. för 25 hongetter. 

10. Överföring av besittningen av hela gården

Med överföring av besittningen av en hel gård avses en situation där gårdens alla djur och odlingsmarker säljs eller arrenderas till en ny innehavare. En överföring av besittningen av en hel gård ska du anmäla på blankett 156 Besittningsöverföring av en hel gård inom 15 arbetsdagar från besittningsöverföringen.

I samband med besittningsöverföring av en hel gård kan man byta stödsökande i ansökan ännu efter det att tiden för stödansökan har gått ut. En förutsättning är dock att förskott på stödet ännu inte har betalats till sökanden. Stödets restbelopp betalas till den ursprungliga sökanden även om en besittningsöverföring av hela gården har utförts på gården, om förskott har betalats till gården innan anmälan om besittningsöverföringen gjordes.

I samband med besittningsöverföring av en hel gård betalas stödet till gårdens nya innehavare, om inget förskott har betalats. I detta fall är 31.8.2021 den sista möjliga tidpunkten att överföra besittningen av hela gården.

Stöden för stödåret 2021 betalas till den som ansökte om stödet, om besittningen av gården ändras efter 31.8.2021.

En ändring av besittningen av en gård bör göras i början av året innan stödansökningarna börjar. På så sätt säkerställer du att rätt sökande och rätta uppgifter finns på ansökan redan i ansökningsskedet.

I samband med en besittningsöverföring av en hel gård ska den tidigare innehavarens anmälningar om deltagande i nationella husdjursstöd överföras till gårdens nya innehavare. Det här kan du göra på blankett 462 Anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd vid besittningsöverföring av en hel gård. 

Obs! Vid en sådan överföring av besittningen av en hel gård som har verkställts efter 15.6.2021 kan man på blankett 462 överföra till den nya innehavaren bara ett sådant deltagande som redan har trätt i kraft.

Djur som samlar stöd

Om den tidigare och den nya innehavaren kommer överens om det kan ansökan om nordliga husdjursstöd omfatta de djur (dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, tackor och hongetter) som den tidigare innehavaren haft i sin besittning och som genererat stöd för år 2021.

Om två eller flera gårdar har slagits samman kan den vid sammanslagningen uppkomna gården, då de berörda parterna kommer överens om det, ansöka om de slutliga stöden för de djur (dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, tackor och hongetter) som fötts upp på den sammanslagna gården och som genererat stöd 2021. Ett eventuellt förskott till en gård vars lägenhetssignum tas ur bruk i och med sammanslagningen återkrävs.

Besittning av åker vid överföring av besittningen av en hel gård

I fråga om överföring av besittningen av hela gården anses det krav på besittning av åker som är en förutsättning för beviljande av husdjursstöd vara uppfyllt, om gården 15.6.2021 i sin besittning under växtperioden 2021 har haft minst fem hektar åker som lämpar sig för odling. I fråga om köp eller andra avtal om överföring av besittningen av en gård kan parterna sinsemellan komma överens om hur de sinsemellan delar upp de nordliga husdjursstöd som har betalats ut till gården.

11. Rättsakter och författningar som gäller nationella husdjursstöd

Villkoren och anvisningarna ovan för ansökan om nordliga husdjursstöd har meddelats med stöd av följande rättsakter och författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007
 • Rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (jämte ändringar)
 • Kommissionens beslut C (2016) 8419 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland (jämte ändringar)
 • Lag 1559/2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (jämte ändringar)
 • Lag 238/2010 om ett system för identifiering av djur (jämte ändringar)
 • Statsrådets förordning 213/2007 om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet
 • Statsrådets förordning 5/2015 om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (jämte ändringar)
 • Statsrådets förordning 100/2021 om nordligt stöd 2021
 • Statsrådets förordning 45/2015 om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (jämte ändringar)
 • Statsrådets förordning 148/2020 om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2020
 • Statsrådets förordning 106/2020 om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 469/2005 om märkning och registrering av får och getter (jämte ändringar)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 326/2015 om identifiering av nötkreatur
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 170/2020 om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020
 • Livsmedelsverkets föreskrift 22/2019 om ansökan om nationella stöd 2020

Endast gällande rättsakter och författningar är officiella källor.