Ansökningsguide: Stöd per djur för renhushållning 2021

Publiceringsdatum: 1. juli 2021

Till dem som bedriver renhushållning beviljas och betalas stöd per djur med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

Stöd betalas till hushåll som bedriver renskötsel (stödregionerna C3 och C4) på basis av antalet livrenar som är införda i renlängden under renskötselåret 2020/2021. Hushållet ska ha minst 50 livrenar vid renskötselårets utgång (31.5.2021). Ett villkor för att få stöd är att stödtagaren för  bok över intäkterna och utgifterna för sin rennäring.

Stöd betalas inte för livrenar till den del antalet överstiger det största tillåtna antalet livrenar för renbeteslagen eller deras delägare eller som en delägare borde ha slaktat enligt slaktplanen.

1 Ansökan om stöd

Du kan ansöka elektroniskt om stöd per djur för renhushållning i Viputjänsten https://vipu.ruokavirasto.fi i punkten Stöd per djur för renhushållning eller med blankett 227 Ansökan om stöd för renhushållning. Gör ansökan för ett dödsbos räkning med pappersansökan.

Sök stödet senast 1.9.2021. Den elektroniska ansökan är då öppen fram till kl. 23.59. Om du lämnar in din ansökan på papper ska du skicka in blankett 227 senast 1.9.2021 per post eller med e-post senast kl. 23.59 till Lapplands NTM-central. Klockslaget bestäms enligt Finlands tidszon som är UTC+2 och sommartid UTC+3.

En ansökan som inkommit per post anses vara inlämnad i tid, om postförsändelsen med ansökan är poststämplad senast på den sista ansökningsdagen 1.9.2021 och riktad till Lapplands NTM-central.  

Ansöknings- och ifyllnadsanvisningar

Du kan läsa ansökningsanvisningarna och skriva ut både anvisningen och ansökningsblanketten på papper från Livsmedelsverkets webbplats ruokavirasto.fi/stödet per djur för renhushållning, eller begära ansökningsblanketten av Lapplands NTM-central. Anvisningar om hur du fyller i ansökan finns på blanketten.

Anvisningarna för ifyllandet av en elektronisk ansökan hittas här:  Stöd för renhushållning - Anvisning till Vipuanvändare. Anvisningen finns också på länken Ifyllnadsanvisningar överst på Viputjänstens sida Elektroniska tjänster – Stödet per djur för renhushållning.  

Ett dödsbo som sökande

Ett dödsbo betraktas som ett hushåll och kan ansöka om stöd för renhushållning. Dödsboet ska göra upp ansökan på pappersblankett 227. Som bilaga till ansökan ska fogas dödsboets bouppteckningsinstrument samt fullmakter av dödsboets delägare. I uppgifterna om sökanden ska du uppge dödsboets namn och FO-nummer. I uppgifterna till ansökan uppger du dödsboet i uppgifterna om hushållet, antingen med personbeteckning eller FO-nummer beroende på vilket av dessa som använts för att anmäla antalet renar i renlängden.

För sent inlämnad ansökan

En för sent inlämnad ansökan avslås.

Om bilagor lämnas in för sent leder det inte till att ansökan avslås. Stödet kan ändå varken beviljas eller betalas förrän du lämnar in de bilagor som krävs. En obligatorisk bilaga i samband med stöd per djur för renhushållning är resultaträkning för renhushållning (POMU).

Korrigering av fel i ansökan

Under ansökningstiden får du ändra och korrigera din ansökan om det behövs.  När du korrigerar en elektroniskt inskickad ansökan ska du till först återta den tidigare inskickade ansökan och korrigera uppgifterna. Kom sedan ihåg att skicka in ansökan på nytt.

En ansökan som är inlämnad på papper kan du korrigera under ansökningstiden genom att lämna in en ny ansökan. Den nya ansökan ersätter den gamla.

Om du efter ansökningstidens utgång märker att ansökan är felaktig eller har blivit felaktig, ska du utan dröjsmål meddela Lapplands NTM-central om saken.

Återtagande av ansökan

Du kan återta en elektronisk ansökan i Viputjänsten medan ansökningstiden pågår. En ansökan som är inlämnad på papper kan du återta med ett fritt formulerad skriftligt meddelande om återtagandet.

Efter ansökningstidens utgång kan du återta både en elektronisk ansökan och en pappersansökan med en fritt formulerad anmälan till Lapplands NTM-central. Den bakre gränsen för att återta ansökan är en betalningshändelse som gäller ansökan.

Anmälan om ändringar

Du ska skriftligen meddela Lapplands NTM-central om ändringar som skett i verksamheten. Meddelandet ska ges inom 15 arbetsdagar från händelsen.

2 Förutsättningar för sökanden

Krav på sökandens ålder

Sökanden är en fysisk person

Stödsökanden eller dennes maka/make ska vara minst 18 år på den sista dagen i det kalenderår som föregår stödåret. En person som är yngre än 18 år kan beviljas stöd om

 • han eller hon bedriver renhushållning som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med en av dem eller
 • det finns andra särskilda skäl att bevilja stödet.

Uppge det särskilda skälet i tilläggsinformationen till ansökan.

Sökanden är ett dödsbo

När stödet söks av ett dödsbo som består av flera fysiska personer tillsammans ska åtminstone en person vara minst 18 år på den sista dagen i det kalenderår som föregår stödåret och själv bedriva renhushållning.

3 Beviljande av stöd

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att de som hör till hushållet enligt renlängderna äger sammanlagt minst 50 livrenar när renskötselåret går ut 31.5.2021.

Stöd beviljas inte för överskridningar av det högsta tillåtna antalet livrenar som fastställts för renbeteslag eller delägare. Stöd beviljas inte heller för de livrenar som en delägare borde ha slaktat enligt de slaktplaner som renbeteslaget godkänner årligen. Om antalet icke slaktade renar i hushållet är mer än tre procent av det totala antalet livrenar, beviljas inget stöd till hushållet.

Ansökan om stöd

Du kan ansöka om stöd för alla renar som ägs av hushållets medlemmar:

 • enligt uppgifterna i renlängden

Om du ansöker på basis av antalet renar i renlängden behöver du inte själv uppge antalet renar. Det räcker med ett kryss i punkten Jag ansöker utgående från antalet i renförteckningen. Lapplands NTM-central får renlängden av renbeteslaget.  

 • på basis av andra uppgifter om antalet renar än uppgifterna i renlängden

Du kan ansöka om stöd också på basis av ett annat antal än antalet i renlängden. Uppge antalet renar i ansökan och foga en behövlig utredning, till exempel ett köpebrev, till ansökan. Handel med renar under renskötselåret kan beaktas när stödet beviljas.

Resultaträkning för renhushållning

Som stödsökande ska du föra bok över intäkterna och utgifterna från din renhushållning. Resultaträkningen för renhushållning är en obligatorisk bilaga till ansökan.

4 Bilagor till ansökan

Tillsammans med ansökan ska du alltid lämna in en resultaträkning för renhushållning samt

 • fullmakter av hushållets myndiga medlemmar, om du ansöker om stöd för de fullvuxna medlemmarnas renar. Fullmakt av hushållets minderåriga medlemmar som äger renar behöver inte fogas som bilaga till ansökan.
 • dödsboets bouppteckningsinstrument och delägarnas fullmakter, om ett dödsbo är sökande
 • köpebreven över köp och försäljningar av renar, om du har köpt eller sålt renar efter det att renlängden fastställdes och du ansöker om stöd på basis av ett annat antal renar än antalet i renlängden

5 Betalning av stödet och stödnivå

I stöd per djur för renhushållning kan betalas högst 28,50 euro per livren.

Stöd som betalats utan grund

Stöd som betalats utan grund återkrävs. Lapplands NTM-central som beviljat stödet beslutar om återkrav av stödet efter ett förfarande med hörande.

Stödet du fått återkrävs, om förutsättningarna för att bevilja eller betala stödet inte har uppfyllts eller om du har lämnat oriktig eller bristfällig information.

På beloppet som ska återkrävas bestäms en årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsräntan beräknas för följande period: 60 dagar efter tidpunkten då beslutet om återkrav fattades fram till dess att du betalar tillbaka det återkrävda beloppet. Om beloppet som ska återkrävas dras av från ett stöd som betalas senare, löper dröjsmålsräntan fram till betalningen av stödet.

6 Kontaktuppgifter

Lapplands NTM-central

Besöksadress: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Postadress:    PB 8060, 96101 Rovaniemi

Telefonväxel: 0295 037 000

E-post: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

7 Bestämmelser om stöd per djur för renhushållning

 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001, med ändringar)
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013, med ändringar)
 • Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2021/2022 (585/2021)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar (414/2020, med ändringar)
 • Livsmedelsverkets föreskrift om ansökningstiden och ansökan år 2021 beträffande stöd per djur för renskötselåret 2021/2022 (11/2021)