Stöd för biodling - Guide 2020

Publiceringsdatum: 20. maj 2020

1. Definitioner

Med bi­od­la­re av­ses så­da­na fy­sis­ka per­so­ner, sam­mans­lut­nin­gar av fy­sis­ka per­so­ner och os­kif­ta­de döds­bon, så­da­na öpp­na bo­lag, kom­man­dit­bo­lag, an­dels­lag, ak­tie­bo­lag och fö­re­nin­gar vars bo­lags­män, de­lä­ga­re el­ler med­lem­mar är fy­sis­ka per­so­ner och så­da­na stif­tel­ser, of­fent­lig­rätts­li­ga sam­fund, ut­bild­nings­lä­gen­he­ter och fän­gel­se­lä­gen­he­ter som bed­ri­ver bi­od­ling,

Med bi­sam­häl­le av­ses i Fin­land be­fint­li­ga ko­lo­nier av ho­nungs­bin (Apis mel­li­fe­ra) som om­fat­tar drott­ning, arbets­bin och yn­gel samt för sköt­seln av dem be­höv­li­ga bi­ku­por och an­nan ut­rust­ning,

Med stöd­sö­kan­de av­ses en fy­sisk per­son, en ju­ri­disk per­son el­ler en sam­mans­lut­ning av fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka per­so­ner,

Med stöd­sö­kan­de av­ses en fy­sisk per­son, en ju­ri­disk per­son el­ler en sam­mans­lut­ning av fy­sis­ka el­ler ju­ri­dis­ka per­so­ner,

Med pro­duk­ti­ons­pe­ri­od av­ses ti­den från och med den 1 juni till och med den 30 sep­tem­ber 2020.

2. Ansökan om stöd

Du kan an­sö­ka om na­ti­o­nellt stöd för bi­od­ling en­ligt an­tal bi­sam­häl­len, dvs. stöd för bi­od­ling, elekt­ro­niskt i Viput­jäns­ten i punk­ten Stöd för bi­od­ling el­ler med blan­kett 204 An­sö­kan om stöd för bi­od­ling.

Sök stö­det se­nast 15.6.2020. Den elekt­ro­nis­ka an­sö­kan är då öp­pen fram till kloc­kan 23.59.

Om du läm­nar in din an­sö­kan på pap­per ska du läm­na in blan­kett 204 se­nast 15.6.2020 per post el­ler med e-post

 • till NTM-cent­ra­len i Nor­ra Sa­vo­lax, om ditt verk­sam­hetss­täl­le lig­ger i Fast­lands­fin­land, el­ler
 • till Sta­tens äm­bets­verk på Åland, om ditt verk­sam­hetss­täl­le lig­ger på Åland.

En an­sö­kan som skic­kats in per post an­ses vara in­läm­nad i tid om post­för­sän­del­sen med an­sö­kan är poststämp­lad se­nast på den sis­ta an­sök­nings­da­gen 15.6.2020 och ad­res­se­rad till den be­hö­ri­ga myn­dig­he­ten.

En an­sö­kan som har läm­nats in för sent, dvs. ef­ter 15.6.2020, avslås.

Ansöknings- och ifyllnadsanvisningar

Du kan skri­va ut el­ler läsa an­sök­ning­san­vis­nin­gar­na samt an­sök­ningsb­lan­ket­ten på pap­per på Livs­me­dels­verkets webb-plats www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/sv/od­la­re/stod-och-fi­nan­sie­ring/na­ti­o­nellt-stod-for-bi­od­ling, från kommu­nens lands­bygds­nä-rings­myn­dig­het, NTM-cent­ra­len el­ler Sta­tens äm­bets­verk på Åland.

Du får in­for­ma­ti­on om ifyl­lan­det av den elekt­ro­nis­ka an­sö­kan i an­vis­nin­gen Stöd för bi­od­ling – An­vis­ning för Vi­pu­an­vän-dare.

Att uträtta årenden på ett samfunds vägnar

En per­son som har be­vil­jats namn­teck­nings­rätt i det fö­re­nings­re­gis­ter (rf) el­ler han­dels­re­gis­ter (t.ex. ab, kb, öb) som förs av Pa­tent- och re­gis­ters­ty­rel­sen kan ut­rät­ta ären­den för ett sam­fund som har FO-num­mer.

När rät­ten är be­vil­jad går det att byta FO-num­ret i punk­ten Per­son­sö­kan­de och i rull­gar­dins­me­nyn väl­ja rätt sökan­de som har FO-num­mer. När va­let är gjort syns mar­ke­rin­gen ’Ut­rät­ta ären­den för nå­gon an­nan överst i Vipu och i na­vi­ge­rin­gen er­sätts Per­son­sö­kan­de med Sam­funds­sö­kan­de.

Dä­ref­ter övergår man till att an­sö­ka om stöd an­tin­gen med knap­pen ’An­sök om stöd el­ler läm­na in anmälningar el­ler ge­nom att väl­ja punk­ten ’Elekt­ro­nis­ka tjäns­ter’.

An­sö­kan på pap­persb­lan­kett: Om du an­sö­ker om stöd för ett sam­funds/en sam­mans­lut­nings, ett fö­re­tags, ett döds­bos el­ler nå­gon mots­va­ran­des parts räk­ning ska du också foga en full­makt som bi­la­ga till an­sö­kan.

Försenad ansökan

En för sent in­läm­nad an­sö­kan avslås.

För sent in­läm­na­de bi­la­gor or­sa­kar inte att an­sö­kan blir för­se­nad. Stöd be­ta­las ändå inte för­rän du läm­nar in de bi­la­gor som krävs.

Rättelse av fel i ansökan

Un­der an­sök­nings­ti­den kan du fritt änd­ra och kor­ri­ge­ra din an­sö­kan. När du kor­ri­ge­rar en elekt­ro­niskt inlämnad an­sö­kan ska du först åter­ta din ti­di­ga­re ins­kic­ka­de an­sö­kan, rät­ta upp­gif­ter­na och se­dan skic­ka in ansökan på nytt.

Om du har läm­nat in an­sö­kan på pap­per kan du kor­ri­ge­ra fe­len ge­nom att läm­na in en ny an­sö­kan inom ut­satt tid, och då er­sät­ter den nya an­sö­kan den ti­di­ga­re in­läm­na­de an­sö­kan.

Om du ef­ter an­sök­nings­ti­dens utgång upp­täc­ker till exem­pel ett ifyll­nads­fel i an­sö­kan, ska du utan dröjsmål med­de­la om det till NTM-cent­ra­len i Nor­ra Sa­vo­lax el­ler till Sta­tens äm­bets­verk på Åland.

När du med­de­lar om fel i an­sö­kan kan du undgå de ad­mi­nist­ra­ti­va på­följ­der som fe­let hade kun­nat or­sa­ka. Ett med-de­lan­de om fel kan be­ak­tas, om NTM-cent­ra­lens myn­dig­het har fått ett skrift­ligt med­de­lan­de om fe­let innan sö­kan­den har un­der­rät­tats om ins­pek­ti­on på plats el­ler re­sul­ta­ten av en an­nan kont­roll.

Återtagande av ansökan

Du kan åter­ta din an­sö­kan helt el­ler del­vis.

Du kan åter­ta en elekt­ro­nisk an­sö­kan elekt­ro­niskt inom ra­men för an­sök­nings­ti­den. En an­sö­kan som inlämnats på pap­per kan du åter­ta un­der an­sök­nings­ti­den ge­nom att med­de­la om åter­ta­gan­det med en fritt for­mu­le­rad skrift­lig an­mä­lan.

Ef­ter an­sök­nings­ti­dens utgång kan du återta både en elekt­ro­nisk an­sö­kan och en pap­per­san­sö­kan med en fritt for­mu­le­rad skrift­lig an­mä­lan. Om du re­dan har fått bes­ked om ins­pek­ti­on och den ut­för­da över­vak­nin­gen or­sa­kar över­vak­ningspå-följ­der, kan stö­dan­sö­kan inte åter­tas till de de­lar som or­sa­ka­de över­vak­ningspå­följder. I an­nat fall är det den förs­ta be­tal-nings­hän­del­sen som hän­för sig till an­sö­kan som är bak­re gräns för åter­ta­gan­det.

3. Villkor för sökanden

Krav på stödssökandens ålder

Sökanden är en fysisk person

Stöd­sö­kan­den el­ler den­nes maka/make ska vara minst 18 år på den sis­ta da­gen av ka­len­derå­ret före stödå­ret.

En per­son som inte fyllt 18 år kan be­vil­jas stöd om

 • han el­ler hon id­kar jordb­ruk el­ler trädgård­sod­ling som sa­mä­ga­re el­ler till­sam­mans med sina fö­räld­rar eller med en av dem el­ler
 • om det finns and­ra särs­kil­da skäl för att stöd ska be­vil­jas.

Upp­ge det särs­kil­da skä­let i til­lägg­supp­gif­ter­na i an­sö­kan.

Sökanden är en sammanslutning

När stöd­sö­kan­den är en sam­mans­lut­ning av fle­ra fy­sis­ka per­so­ner till­sam­mans el­ler nå­gon an­nan sammanslut­ning ska åt­mins­to­ne en per­son vara minst 18 år på den sis­ta da­gen av ka­len­derå­ret före stödå­ret och själv idka jordb­ruk el­ler trädgård­sod­ling. Kra­vet gäl­ler till exem­pel ak­tie­bo­lag och sam­mans­lut­nin­gar, men inte offent­lig­rätts­li­ga sam­fund, fän­gel-se­lä­gen­he­ter el­ler skol­lä­gen­he­ter.

Välj nå­got av föl­jan­de al­ter­na­tiv

 • Sam­mans­lut­nin­gen om­fat­tas inte av ål­dersk­ra­vet, ef­ter­som sö­kan­den är ett of­fent­lig­rätts­ligt sam­fund.
 • I sam­mans­lut­nin­gen ingår åt­mins­to­ne en de­lak­tig som var minst 18 år. Den de­lak­ti­ga ska själv idka jordb­ruk el­ler träd-gård­sod­ling. Upp­ge nam­net på och per­son­be­teck­nin­gen för den de­lak­ti­ga som uppfyller ål­dersk­ra­vet i den punkt som är re­ser­ve­rad för än­damå­let.

Om du är en sö­kan­de med FO-num­mer och du inte ti­di­ga­re har an­sökt om stöd för bi­od­ling som be­ta­las per bi­sam­häl­le, ska du göra an­sö­kan på blan­kett 204.

Registrering som djurhållare

Du ska vara re­gist­re­rad som djurhål­la­re i Livs­me­dels­ver­kets djurhål­lar­re­gis­ter. In­nan du bör­jar med djurhållningen ska du re­gist­re­ra dig som djurhål­la­re via lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där ditt verk­sam­hetss­täl­le el­ler din bo­ning­sort finns. Gör re­gist­re­rin­gen med Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter.

För sam­mans­lut­nin­gar och döds­bon räc­ker det att en av de de­lak­ti­ga har re­gist­re­rat sig i djurhål­lar­re­gist­ret och upp­gett djurhåll­ningsp­lat­ser­na.

Förande av förteckning och bokföring

För en upp­da­te­rad för­teck­ning på pap­per el­ler i elekt­ro­nisk form över de bi­sam­häl­len som du har i din besittning per djurhåll­ningsp­lats.

Spa­ra för­teck­nin­gen i tre ka­len­derår från utgån­gen av det år då du se­nast gjor­de en no­te­ring i för­teck­nin­gen. Visa upp för­teck­nin­gen för till­syns­myn­dig­he­ten i en över­vak­nings­si­tu­a­ti­on.

Nedläggning av biodlingsverksamheten

Om du un­der stödå­ret upp­hör med att bed­ri­va bi­od­ling ska du med­de­la NTM-cent­ra­len i Nor­ra Sa­vo­lax el­ler Sta­tens äm­bets­verk på Åland om sa­ken med en fritt for­mu­le­rad an­mä­lan. Des­su­tom ska du med Livs­me­dels­ver­kets blan­ket­ter också göra en an­mä­lan om upp­hö­ran­det till djurhål­lar­re­gist­ret inom 30 da­gar.

4. Beviljande av stöd

Ett vill­kor för att stöd ska be­vil­jas är att du un­der pro­duk­ti­ons­pe­ri­o­den in­ne­har minst 15 över­vint­ra­de bisamhäl­len

 • i egens­kap av äga­re
 • i egens­kap av ar­ren­da­tor el­ler
 • med stöd av nytt­jan­de­rätt en­ligt tes­ta­men­te el­ler an­nat arvs­rätts­ligt för­värv el­ler an­nan åt­komst­hand­ling

Stöd be­vil­jas inte för av­läg­ga­re som bil­dats un­der an­sök­ningså­rets vår el­ler för nya bi­sam­häl­len som uppstått till följd av svärm­ning den vå­ren.

Sköt de bi­sam­häl­len som ut­gör grund för be­vil­jan­de av stöd un­der pro­duk­ti­ons­pe­ri­o­den på ett så­dant sätt att du kan ta en nor­mal skörd från dem det år stö­det be­vil­jas.

Grund för ansökan om stöd: 

Du kan an­sö­ka om stöd an­tin­gen:

a) på ba­sis av an­ta­let bi­sam­häl­len som är i din be­sitt­ning 1.6.2020 samt i pro­duk­ti­on un­der produktionsperio­den 1.6-30.9.2020.

Upp­ge det an­tal bi­sam­häl­len för vil­ka du an­sö­ker om stöd. Om sam­häl­len har förs­törts un­der produktionsperio­den ska du upp­ge an­ta­let förs­tör­da sam­häl­len i punk­ten ’Av des­sa har un­der pro­duk­ti­ons­perio­den förs­törts.

Du kan få stöd också för bi­sam­häl­len som förs­törts un­der pro­duk­ti­ons­pe­ri­o­den 2020, om förs­tö­rel­sen be­ror på

 • djurs­juk­dom
 • ska­da or­sa­kad av rovd­jur
 • nå­gon an­nan ex­cep­ti­o­nell or­sak som inte be­ror på bi­od­la­ren.

Ge in en ut­red­ning om minsk­nin­gen av an­ta­let bi­sam­häl­len. Om an­ta­let bi­sam­häl­len har mins­kat på grund av djurs­juk­dom ska du också foga ett in­tyg av en ve­te­ri­när till ut­red­nin­gen.

Om an­ta­let bi­sam­häl­len mins­kar ef­ter det att an­sö­kan läm­nats in, ska du inom 15 ar­bets­da­gar an­mä­la om saken till den myn­dig­het som tog emot an­sö­kan.

b) En­ligt det an­tal bi­sam­häl­len du an­mäl­de i fjol el­ler det an­tal bi­sam­häl­len som kons­ta­te­rats vid övervakningen.

Stö­det kan be­vil­jas på grund­val av det fö­regåen­de årets an­tal bi­sam­häl­len, om an­ta­let bi­sam­häl­len har minskat på grund av ska­dor fö­ror­sa­ka­de av rovd­jur el­ler om an­ta­let över­vint­ra­de bi­sam­häl­len har va­rit minst en tred­je­del mind­re än det nor­ma­la an­ta­let på grund av djurs­juk­dom el­ler över­vint­ringss­ka­dor el­ler nå­gon annan or­sak som inte be­ror på bi­od­la­ren.

Som an­sök­ningsg­rund ska du an­vän­da an­tin­gen det an­tal du upp­gav i stö­dan­sö­kan 2019 el­ler det an­tal som kons­ta­te­ra­des vid över­vak­ning 2019, om det­ta an­tal är mind­re än an­ta­let bi­sam­häl­len i din an­sö­kan 2019.

Du kan högst två stödår i rad an­vän­da det nor­ma­la an­ta­let bi­sam­häl­len som grund för an­sö­kan om stöd.

Ge in en ut­red­ning om minsk­nin­gen av an­ta­let bi­sam­häl­len som bi­la­ga till stö­dan­sö­kan. Om an­ta­let bisamhällen har mins­kat på grund av en djurs­juk­dom, ska du också ge in ett in­tyg av en ve­te­ri­när som bi­la­ga till ansö­kan.

Utredning av inkomsterna

För att du ska kun­na an­sö­ka om stöd mås­te du ha haft in­koms­ter från för­sälj­ning av bi­od­lingsp­ro­duk­ter un­der skat­teå­ren 2017, 2018 el­ler 2019. Ge som bi­la­ga in en ut­red­ning av in­koms­ter­na. Du kan ge ut­red­nin­gen till exem­pel i form av en ko­pia av bes­katt­nings­bes­lu­tet el­ler skat­te­dek­la­ra­ti­o­nen. Om in­koms­ter­na inte framgår se­pa­rat av bes­katt­nings­bes­lu­tet el­ler skat­te­dek­la­ra­ti­o­nen ska du till din an­sö­kan foga en ko­pia av bok­fö­rin­gen över din bi­od­lings­verk­sam­het.

Om du har bör­jat bed­ri­va bi­od­ling år 2019 el­ler se­na­re, men ännu inte har fått in­koms­ter från för­sälj­ning av biod­lings-pro­duk­ter, ska du visa att in­le­dan­det av verk­sam­he­ten har or­sa­kat dig ans­kaff­ning­sut­gif­ter. Som bila­ga kan du an­vän­da till exem­pel en ko­pia av skat­te­dek­la­ra­ti­o­nen el­ler bok­fö­rin­gen.

5. Bilagor till ansökan

Till­sam­mans med an­sö­kan ska du ge in minst nå­gon av föl­jan­de bi­la­gor samt vid be­hov en ko­pia av dina anteck­ning­ar om de be­rör­da in­koms­ter­na och ut­gif­ter­na:

 • En ko­pia av be­skatt­nings­be­slu­tet för be­skatt­ning­en 2018 el­ler 2017, var­av dina bi­od­lings­in­koms­ter framgår
 • En ko­pia av skat­te­de­kla­ra­tio­nen för se­nas­te be­skatt­nings­år
 • Ett in­tyg över dina an­skaff­nings­ut­gif­ter för bi­od­ling­en

Om ditt an­tal bi­sam­häl­len har mins­kat jäm­fört med det an­tal du upp­gav i fjol, el­ler om bi­sam­häl­len har förstörts un­der den här pro­duk­tions­pe­ri­o­den, ska du ge in

 • en ut­red­ning om minsk­ning­en av an­ta­let bi­sam­häl­len samt
 • vid be­hov ett in­tyg av en ve­te­ri­när och/el­ler en ut­red­ning av rov­djurs­ska­dor.

Om du an­sö­ker om stöd för ett sam­funds/en sam­man­slut­nings, ett fö­re­tags, ett döds­bos el­ler nå­gon an­nan jäm­för­bar parts räk­ning ska du vid be­hov som bi­la­ga till an­sö­kan ock­så ge in en full­makt och/el­ler en utredning av del­ägan­det i döds­bo­et.

Om du har eko­pro­duk­tion ska du ge in en kart­bi­la­ga över bi­sam­häl­le­nas pla­ce­ring.

6. Betalning av stöd och stödniva

I stöd för bi­od­ling be­ta­las du 19,00 euro per bi­sam­häl­le.

In­get stöd be­ta­las om stöd­be­lop­pet är mind­re än 100 euro.

Stöd som betalats utan grund

Om du har be­ta­lats stöd orik­tigt el­ler utan grund återk­rävs det ut­be­tal­da stö­det. Den myn­dig­het som be­vil­jat stö­det fat­tar ef­ter ett för­fa­ran­de med hö­ran­de bes­lut om att återk­rä­va stö­det.

Det stöd som be­ta­lats dig återk­rävs, om

 • du inte har följt stöd­vill­ko­ren
 • du har läm­nat orik­ti­ga el­ler brist­fäl­li­ga upp­gif­ter
 • du har för­hind­rat ut­fö­ran­det av en ins­pek­ti­on

Du mås­te be­ta­la år­lig dröjsmåls­rän­ta en­ligt rän­te­la­gen på det be­lopp som återk­rävs. Dröjsmåls­rän­tan bör­jar löpa 60 da­gar från det att bes­lu­tet om återk­rav fat­ta­des fram till dess att du be­ta­lar till­ba­ka det återk­räv­da belop­pet. Om det återk­räv­da be­lop­pet dras av från ett stöd som be­ta­las se­na­re, lö­per dröjsmåls­rän­tan fram till ut­be­tal­nin­gen av stö­det.

7. Tillsyn

Du kan läsa om över­vak­nin­gen av Stöd för bi­od­ling en­ligt an­ta­let bi­sam­häl­len i An­vis­ning för kont­roll av speci­als­töd.

8. Kontaktinformation

NTM-cent­ra­len i Nor­ra Sa­vo­lax

Be­sök­sad­ress: Kal­lan­ran­ta 11, Kuo­pio
Pos­tad­ress: PB 2000, 70101 Kuo­pio
Vä­xel: 0295 026 500
E-post: kir­jaa­mo.poh­jois-savo@ely-kes­kus.fi

Sta­tens äm­bets­verk på Åland

Be­sök­sad­ress: Torg­ga­tan 16 B, Ma­rie­hamn
Pos­tad­ress: PB 58, 22101 Ma­rie­hamn
Te­le­fon: 018 635 270
E-post: re­gist­ra­tur@am­bets­ver­ket.fi

Bilaga 1

Författningar och rättsakter om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen

 • Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1308/2013 om upp­rät­tan­de av en sam­lad marknadsord­ning för jord­bruks­pro­duk­ter och om upp­hä­van­de av rå­dets för­ord­ning­ar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007
 • Kom­mis­sio­nens be­slut K(2016)8419 om sys­te­met för lång­sik­tigt stöd på na­tio­nell ni­vå till jord­bru­ket i de nord­li­ga om­rå­de­na i Fin­land (med änd­ring­ar)
 • Kom­mis­sio­nens be­slut C(2014)510 om god­kän­nan­de av sys­te­met för na­tio­nel­la stöd till Söd­ra Fin­land 2014-2020
 • Lag 1559/2001 om na­tio­nel­la stöd till jord­bru­ket och träd­gårds­od­ling­en (med änd­ring­ar)
 • Lag 238/2010 om ett sys­tem för iden­ti­fi­e­ring av djur (med änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 213/2007 om kän­ne­teck­nen för en funk­tio­nellt och eko­no­miskt själv­stän­dig gårds­bruksen­het
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 5/2015  om stöd­om­rå­den för jord­bruks­stöd och de del­om­rå­den av stöd­om­rå­de­na som räk­nas som skär­gård (med änd­ring­ar)
 • Stats­rå­dets för­ord­ning 106/2020 om över­vak­ning av na­tio­nel­la stöd för växt­pro­duk­tion och husdjurssköt­sel 2020
 • Stats­rå­dets för­ord­ning (105/2020) om na­tio­nellt stöd för 2020 för bi­od­ling en­ligt an­ta­let bi­sam­häl­len
 • Livs­me­dels­ver­kets fö­re­skrift om an­sö­kan om stöd för bi­od­ling en­ligt an­ta­let bi­sam­häl­len 2020 11/2020