Anvisningar för kontroll av lagringstöds för trädgårdsprodukter 2020

4888/03.00.00.01/2020
I kraft 16.11.2020 – tills vidare
Denna anvisning ersätter anvisningen Ärende 3623/03.00.00.01/2019 som meddelades 19.6.2019
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM)
Statens ämbetsverk på Åland

1.Allmänt om övervakningen

Livsmedelsverket meddelar här anvisningar om förfarandet vid kontroller på plats av lagringsstöd för trädgårdsprodukter. Kontrollerna på plats som hör till stödsystemet utförs av närings-, trafik- och miljöcentralerna (nedan NTM-centralen) och statens ämbetsverk på Åland. [1] Övervakningen utförs av NTM-centralen för den kommun där gården är belägen och på Åland av Statens ämbetsverk på Åland. [2]

När det gäller NTM-centralerna i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastehus och Södra Savolax behandlas ansökningarna om lagringsstöd för trädgårdsprodukter av NTM-centralen i Egentliga Finland. Den behandlande myndigheten för NTM-centralerna i Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland är NTM-centralen i Österbotten. Ålands ansökningar behandlas av Statens ämbetsverk på Åland.

Nytt 2020: Ansökan om, handläggning och övervakning av stödet har flyttats över till nya Stödtillämpningen.

1.1 Urval och övervakningsskyldighet

Bland dem som ansöker om lagringsstöd för trädgårdsprodukter utför Livsmedelsverket ett kontrollurval där cirka 3 procent av de stödsökande tas ut till kontroll.[3]  De stödsökande som kommit med i urvalet registreras på övervakningskörning 6914 i nya Stödtillämpningen. NTM-centralerna och Statens ämbetsverk på Åland kan också ta ut stödsökande till sitt eget urval genast när ansökningsuppgifterna är registrerade. Numret på det egna urvalets övervakningskörning är 6915.

1.2 Anmälan om kontroll

På grund av den rådande coronasituationen ges alltid en förhandsanmälan om kontroller på plats. Datumet för övervakningen kan justeras, om jordbrukaren är förhindrad av någon särskild orsak såsom sjukdom på grund av coronavirus (COVID-19), en anhörigs död eller bemärkelsedag. Anmälan ska ges med kortast möjliga varsel som får vara högst 14 dagar.[4]  Det rekommenderas att anmälan om övervakning ges högst 48 timmar före kontrollen på plats. Övervakningen kan vid behov utföras också utan att jordbrukaren/företagaren eller dennes representant är närvarande. Besök i lagerbyggnader får ändå inte företas utan stödsökanden eller dennes medgivande.

1.3 Förhindrande av kontroll

Om jordbrukaren i samband med inspektörens anmälan om kontroll meddelar att ingen inspektion får utföras, underrättas han eller hon om att NTM-centralen kommer att avslå jordbrukarens stödansökan.[5] Till jordbrukaren skickas ett skriftligt meddelande (hörande) om förhindrande av kontroll och om påföljderna av detta. Dessutom reserveras han eller hon en skälig frist att lämna in en utredning om saken.[6] Underlåtelse att iaktta tidsfristen hindrar inte myndigheten från att avgöra ärendet.[7]

I sin utredning kan jordbrukaren ge sitt medgivande till inspektion inom ramen för anmälningstiden. Förhindrande av gårdsbesök orsakar inga särskilda påföljder om övervakningen ändå kan utföras i ett senare skede. När påföljden fastställs måste man då ännu noggrannare än vanligt bedöma om ett fel är uppsåtligt och om brister möjligen har rättats till efter anmälan om kontroll. Om jordbrukaren har betalats förskott på stödet och kontrollen av de stödvillkor som ligger till grund för betalningen av förskott förhindras på grund av ett fel som beror på jordbrukaren, måste förskottet återkrävas.

Om stödsökanden eller dennes representant förhindrar utförandet av kontroll också efter hörandet, ska NTM-centralen avslå sökandens stödansökan[8]. I detta fall sparas Inget att övervaka på objektet på fliken Övervakningshändelsens uppgifter, och i motiveringarna en uppgift om förhindrad kontroll.

1.4 Säkerhetsföreskrifter

Personlig skyddsutrustning ska användas vid behov. Sådan skyddsutrustning är bl.a. skyddsskodon, halkskydd, öronproppar, hjälm och skärskyddshandskar. Det rekommenderas också att alltid använda ansiktsmask. Andra anvisningar som hör samman med coronavirus COVID-19 -specialsituationen finns i Livsmedelsverkets allmänna anvisningar som uppdateras vid behov. Anvisningarna kan läsas i Pikantti i punkten Tillägg -> Coronavirus COVID-19. [9]

På kontrollbesöken klär inspektören sig enligt väderleken och förbereder sig för särskilt kalla förhållanden i lagerlokalerna. Klädsel i lager på lager skyddar mot köldskador. I synnerhet huvud samt hals och nacke bör skyddas och vid behov ska inspektören gå ut ur lagret för att värma sig.

På kontrollplatserna säkerställs att personalen lägger märke till inspektören bland alla travar/lådor etc. Allt för höga travar/staplar bör plockas isär om de inte är staplade så pass bra att det inte finns risk för att de faller. Belysningen på kontrollplatsen ska vara tillräcklig. Brister i arbetssäkerheten påpekas för platsens arbetsgivare. Ta inga onödiga risker.

Livsmedelsverkets anvisningar om arbetssäkerhet för inspektörer finns i Pikantti (Växter -> Växthälsa -> Anvisningar -> Allmänna anvisningar om växthälsa -> Inspektörens arbetarskyddsanvisningar).[10] När inspektören förbereder sig inför ett inspektionsbesök ska han eller hon också ta del av respektive NTM-centrals egna arbetarskyddsanvisningar.

Om en kund uppträder hotfullt ska inspektören ta kontakt med sin chef/arbetarskyddsfullmäktig). En inspektör behöver inte besöka ett problemställe ensam, utan hjälp fås av kolleger/polisen. I anvisningen om åkerövervakning (kapitel 3) hittas närmare instruktioner om hur man ska gå till väga i problemsituationer.

2. Utförandet av kontrollen

Vid kontrollen av lagringsstöd för trädgårdsprodukter används den checklista som Livsmedelsverket har utarbetat. Den skrivs ut från nya Stödtillämpningen när basuppgifterna om övervakningen först har blivit registrerade på fliken Övervakningshändelsens uppgifter. Checklistan fungerar som inspektörens arbetsdokument som ligger till grund för registreringen av kontrollobservationerna i Stödtillämpningen. Om övervakningsobservationerna registreras direkt med en pekplatta/fältregistreringsapparat behöver en checklista på papper inte fyllas i. Checklistan och eventuella fotografier sparas i det elektroniska arkivet så att de kan användas i efterhand för att utreda det som konstaterats. När checklistan har sparats i det elektroniska arkivet behöver den inte arkiveras som pappersversion i NTM-centralens arkiv. Vid arkiveringen iakttas Livsmedelsverkets anvisning om elektronisk ärendehantering och arkivering som finns i Pikantti i punkten Jordbruksstöd -> gemensamma anvisningar -> Ärendehantering och arkivering.[11]

Före kontrollbesöket ska inspektören granska i avsnittet Ärendehantering i Stödtillämpningen om sökanden har anmält om fel i sin ansökan och/eller om force majeure eller ändrat sin ansökan. Om det blir förändringar i omständigheterna som inverkar på beviljandet eller betalningen av stöd måste sökanden meddela detta skriftligen till NTM-centralen. En anmälan om force majeure eller exceptionella omständigheter måste göras av sökanden inom 15 arbetsdagar från det att det var möjligt att göra anmälan. [12]

I början av kontrollbesöket ska inspektören berätta för jordbrukaren om syftet med kontrollen, vilka kontroll- och mätmetoder som används, kontrollresultatens eventuella inverkan på stödbeloppet och hur kontrollobjektet har valts ut, om denna information inte äventyrar utförandet av kontrollen. Under kontrollen ska stödsökanden vid behov ges råd. [13]

I samband med övervakningsbesöket ska inspektören visa upp sitt tjänstekort eller något annat dokument som påvisar inspektionsrätten, såsom en fullmakt, för stödtagaren.[14] Landsbygdsverkets jordbruksavdelning har tidigare beviljat övervakningspass åt en tjänsteman vid NTM-centralen med fast eller tidsbundet tjänsteförhållande (minst ett år) och dessa pass är alltjämt i kraft. Nya övervakningspass beviljas inte längre och man håller på att frångå användningen av övervakningspass. NTM-centralens eller på Åland statens ämbetsverks tjänstekort påvisar inspektionsrätten. Den som utför övervakningar förutsätts sätta sig väl in i verkställandet av stödförvaltningen och delta i kontrollerna som ansvarig person för övervakningsgruppen.

I en kontroll på plats ingår att

 • i sökandens bokföring kontrollera lagermängden på anmälningsdagen (1.11) och jämföra den med den mängd som uppgetts i ansökan
 • mäta upp mängderna produkter i lager
 • kontrollera om mängderna i lager motsvarar lagerbokföringen eller bokföringskvittona vid kontrolltidpunkten
 • kontrollera om de tekniska kraven för lagret uppfylls (maskinellt kylt och övrigt lager)
 • anteckna alla undantagsförhållanden och undantagsarrangemang på checklistan.[15]

Inspektören ska muntligen redogöra för stödsökanden om observerade omständigheter som eventuellt inverkar på betalningen av stöd och om påföljderna av observationerna. Dessutom ska inspektören berätta för stödsökanden om möjligheterna att begära omprövning samt besvara stödsökanden eller dennes representants frågor om kontrollen. [16]

Om det vid kontrollen framkommer att stödsökanden har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller inte har följt villkoren för beviljande av stöd, minskas stödet eller också kan stödet lämnas obeviljat. Stödet kan lämnas obeviljat också om sökandens uppenbara syfte är att kringgå stödvillkor eller stödsystem.[17]

Om inspektörens säkerhet är hotad kan kontrollen avbrytas när som helst. Vid behov utförs kontrollen med handräckning av polisen.[18]

2.1 Tidpunkt för kontrollen

Ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter (blankett 228) och anmälan om november månads lagermängder ska lämnas in senast 13.11.2020. Den stödsökande kan lämna in uppgifterna om december månads lagermängder fram till 29.1.2021. [19] Från och med 2020 kan stödet sökas och lagermängderna för december anmälas också elektroniskt i Viputjänsten. [20]

En kontroll på plats förläggs till den lagringsperiod som följer på inlämnandet av stödansökan, dvs. 1.11.–31.12.2020 .[21] Det rekommenderas att kontrollen utförs i god tid före årets slut så att det fortfarande finns produkter i lager. Kontrollresultaten ska sparas i Stödtillämpningen senast 31.1.2021.

2.2 Att fylla i checklistan

På fliken Övervakningshändelsens uppgifter i Stödtillämpningens övervakningsdel skrivs ut en förifylld checklista med utgångsinformation om stödsökanden (namn, adress, lägenhetssignum, telefonnummer, produktionsinriktning, handläggningskommun och gårdens adress). På den första sidan i uppgifterna om övervakningshändelsen syns dessutom övervakningsgrunden, övervakningskörningen, när besked om övervakning har getts, vem som tog emot beskedet, tidpunkten för övervakningsbesöket, inspektören och stödsökandens representant vid övervakningen samt andra personer som deltog vid kontrollen (om de har sparats i tillämpningen). På första sidan kan inspektören skriva ner anteckningar om övervakningsobservationerna.

Lagermängder

Om stödsökanden har flera lager för vilka han eller hon har ansökt om stöd, skrivs det automatiskt ut en sida till om vart och ett lager. Överst på sidan skrivs ut namnet på lagret och lagrets adress samt information om huruvida lagret har anmälts som maskinellt kylt eller övrigt lager. Varje lager som ansökts om att berättiga till stöd ska uppfylla kravet på teknisk nivå för antingen maskinellt kylda lager eller övriga lager.

En enskild medlem i en producentsammanslutning kan ansöka om stöd bara för produkter som han eller hon själv har producerat. [22] För att klarlägga stödsökandens lagermängder kan det i dessa fall vara lämpligt att använda de utredningar om producenter som använder samma lagerlokal och producenternas lagermängder som ingår i stödansökan.

Alla mängder antecknas i kubikmeter som hela tal med användning av normala avrundningsregler.[23] I denna anvisning avses med mängden på anmälningsdagen den mängd som enligt bokföringen fanns i lager den 1 november och med anmälningsdagen 1.11. Om lagret är tomt kontrollerar inspektören bara att de tekniska kraven för lagret uppfylls och stödsökandens bokföring.

OBS! En ändring jämfört med tidigare år: den vid granskningen godkända mängden är anmälningsdagens lagermängd som sökanden fört in i bokföringen och som används som grund för betalningen av stöd. Felet i lagermängd är skillnaden mellan mängden i bokföringen och den uppmätta mängden på kontrolldagen (negativa tal ändras till noll).

Följande uppgifter skrivs automatiskt ut på checklistan:

Produkt och odlingsområde (AB/C) => Produkterna för vilka ansökts om stöd och områdena där de odlats

Anmäld mängd 1.11 => Den mängd produkter i lager 1.11 som anmälts i ansökan

Under kontrollbesöket kontrolleras och mäts följande mängder:

Mängd som godkänts vid övervakningen => Den mängd på anmälningsdagen som förts in i bokföringen

Mängd som godkänts vid övervakningen är den mängd i lager 1.11 som är införd i bokföringen och som används när stödbetalningen räknas ut. Inspektören kontrollerar alltså i sökandens bokföring om den mängd för november månad som uppgetts i stödansökan stämmer.  Om det inte finns någon lagerbokföring eller annan dokumentation antecknar inspektören 0. November månads lagermängd vid stödberäkningen blir då 0. Om det enligt bokföringen inte har skett några ändringar i lagermängderna, är den vid övervakningen godkända mängden samma som den mängd som uppmätts vid kontrollen, även om den avviker från mängden 1.11 som förts in i bokföringen. Om den uppmätta mängden är större än den anmälda mängden, godkänner och antecknar inspektören den anmälda mängden. [24]

I bokföringen på kontrolldagen => Den mängd på kontrolldagen som förts in i bokföringen

Om det efter anmälningsdagen inte har skett några ändringar i lagermängderna och endast anmälningsdagens mängd är införd i bokföringen, antecknar inspektören anmälningsdagens mängd. Om det har skett ändringar i lagermängderna antecknar inspektören lagermängden på kontrolldagen enligt bokföringen.

Uppmätt mängd => Vid kontrollen uppmätta mängder stödberättigande produkter i stödberättigande lager

Om det vid kontrolltidpunkten inte längre finns stödberättigande produkter i lager antecknar inspektören 0. Den vid kontrollen uppmätta mängden bör vara samma som kontrolldagens mängd som förts in i bokföringen. Om det inte har skett några ändringar i lagermängderna efter anmälningsdagen bör den uppmätta mängden vara samma som den anmälda mängden. Om den uppmätta produktmängden är större än den anmälda mängden, beräknas stödet högst enligt det som uppgetts i ansökan och anmälan om lagermängder.

Om det har skett ändringar i lagermängden efter det att ansökan lämnades in, jämför inspektören den vid kontrollen uppmätta mängden med den mängd som bokföringen visar på kontrolldagen. Om mängderna inte stämmer överens sinsemellan, uppstår ett fel i lagermängden. Mer om detta i avsnitt 3.

När inspektören mäter volymen av produkter som lagrats i lådor, beaktas varken lådan eller ventilationsspringorna. Mätningen gäller enbart produktmängden. [25]

När produkten lagras i säckar eller på motsvarande sätt ska inspektören utreda hur sökanden har beräknat storleken av säckarna eller motsvarande. Vid lagring av produkter i lösvikt beaktas inte det naturliga svinnet under lagringstiden. [26]

Lådor och produkter i producenternas gemensamma lager behöver inte skiljas åt. Om produktmängderna är svåra att mäta eller räkna, kan inspektören be att producenten antecknar sitt namn på lådorna eller produkterna så att produktmängderna kan uppskattas tillförlitligt. [27]

Stödberättigande produkter inom lagringsstödet för trädgårdsprodukter är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål. Beviljandet av stödet förutsätter att produkterna lagras enligt sedvanlig lagringspraxis. Produkter som konstateras ha blivit skämda vid förberedelse för saluföring är inte stödberättigande. [28]

Granskningsuppgifter

Kontrollera att alla krav följs i varje lager. På checklistan antecknar inspektören J i punkten I ordning (J/N) om stödsökanden har iakttagit kravet och N om brister upptäcks. Inspektören kan dra ett streck om kravet inte gäller lagret. I Stödtillämpningen sparas iakttagandet av kraven i de lagerspecifika uppgifterna i punkten Granskningsuppgifter. Tilläggsuppgifter till stödsökanden kan skrivas in i varje villkor. I synnerhet i det fall att ett villkor inte har följts skriver inspektören i tilläggsuppgifterna till stödsökanden in motiveringarna till varför bristen/försummelsen konstaterades.

Skärmdump av Stödtillämpningens punkt GranskningsuppgifterBild 1: Skärmdump av Stödtillämpningens punkt Granskningsuppgifter

Nedan ges en kortfattad beskrivning av de krav som ska kontrolleras på plats, påföljderna och hur de registreras i Stödtillämpningen.

Lagret är i stödsökandens besittning

Lagerutrymmet ska vara i stödsökandens besittning 1.11–31.12.2020. Om stödsökanden inte äger lagret måste han eller hon påvisa besittningsrätten till lagerutrymmet till exempel med ett hyresavtal. [29] På villkoret registreras antingen I ordning eller Brister/försummelse.

Registrering:

Om det vid kontrollen konstateras att lagret inte är i sökandens besittning, betalas inget stöd för produkterna i lagret. På checklistan antecknar inspektören då N och i Stödtillämpningen registrerar inspektören Brister/försummelse.

Lagret har en tillräckligt effektiv fast kylningsanordning

I lagret måste det råda sådana förhållanden att de lagrade produkterna håller sig i handelsdugligt skick med en sedvanlig lagringsmetod. Ett maskinellt kylt lager måste ha en fast kylanordning som är dimensionerad enligt lagrets storlek och den mängd produkter som förvaras i lagret. [30]

Registrering:

Lagret har uppgetts som ett maskinellt kylt lager

 • en fast kylanordning uppfyller de tekniska kraven -> registrera I ordning.

Lagret har uppgetts som ett maskinellt kylt lager

 • en fast kylanordning saknas eller är inte tillräckligt dimensionerad-> registrera Brister/försummelse och kontrollera att de andra tekniska kraven för lagret uppfylls

Om lagret har uppgetts som ett övrigt lager -> registrera Gäller inte övervakningsobjektet.

Lagret har en ventilationsanläggning

Iakttagandet av kravet gäller ett lager av typen övrigt lager, och det behöver inte kontrolleras om lagret har uppgetts som ett maskinellt kylt lager. Om emellertid ett maskinellt kylt lager inte uppfyller kravet på kylanordning, ska inspektören kontrollera om lagret har en ventilationsanläggning. Om det finns en ventilationsanläggning i lagret betalas stöd för produkterna i lagret enligt stödnivån för övriga lager, förutsatt att lagret också är tillräckligt isolerat.

Registrering:

Lagret har uppgetts som ett maskinellt kylt lager

 • lagret uppfyller kraven för ett maskinellt kylt lager -> registrera Gäller inte övervakningselementet

Lagret har uppgetts som ett maskinellt kylt lager, men det saknar en fast kylanordning

 • lagret har en ventilationsanordning -> registrera I ordning -> Stöd betalas enligt den lägre stödnivån för lagertypen. Dessutom gör tillämpningen en automatisk minskning på 10 % av det totala stöd som ska betalas ut. [31]
 • lagret saknar ventilationsanordning -> registrera Brister/försummelse och skriv in tilläggsuppgifter i den punkt som är reserverad för ändamålet-> stöd betalas inte för produkter som är lagrade i det berörda lagret

Lagret har uppgetts som övrigt lager:

 • lagret har en ventilationsanordning -> registrera I ordning
 • lagret saknar ventilationsanordning -> registrera Brister/försummelse och skriv in tilläggsuppgifter i den punkt som är reserverad för ändamålet-> stöd betalas inte för produkter som är lagrade i det berörda lagret

Lagret är isolerat i tillräcklig grad

Iakttagandet av kravet gäller ett övrigt lager och det behöver inte kontrolleras om sökanden har uppgett lagret som ett maskinellt kylt lager. Om emellertid ett maskinellt kylt lager inte uppfyller kravet på kylanordning, ska inspektören kontrollera om lagret har tillräcklig isolering. Om lagret är isolerat i tillräcklig grad, betalas produkterna i lagret stöd enligt stödnivån för övriga lager, förutsatt att lagret är försett med en ventilationsanordning.

Om lagertypen för en lagerbyggnad har uppgetts som övrigt lager måste lagret vara vederbörligt isolerat så att det inte behövs någon uppvärmning, bortsett från undantagsfall.[32] Som övrigt lager betraktas inte en stuka eller ett växthus där odling har bedrivits, eller ett lager där det huvudsakligen förvaras annat, såsom lantbruksmaskiner. Lagring i fabrikens utrymmen är inte stödberättigande (sökanden måste besitta lagret).

Registrering:

Lagret har uppgetts som ett maskinellt kylt lager

 • lagret uppfyller kraven för ett maskinellt kylt lager -> registrera Gäller inte övervakningselementet

Lagret har uppgetts som ett maskinellt kylt lager, men det saknar en fast kylanordning

 • lagret har tillräcklig isolering -> registrera I ordning -> Stöd betalas enligt den lägre stödnivån för lagertypen. Dessutom gör tillämpningen en automatisk minskning på 10 % av det totala stöd som ska betalas ut
 • lagret har inte tillräcklig isolering -> registrera Brister/försummelse och skriv in tilläggsuppgifter i den punkt som är reserverad för ändamålet-> stöd betalas inte för produkter som är lagrade i det berörda lagret

Lagret har uppgetts som övrigt lager:

 • lagret har tillräcklig isolering -> registrera I ordning
 • lagret har inte tillräcklig isolering -> registrera Brister/försummelse och skriv in tilläggsuppgifter i den punkt som är reserverad för ändamålet-> stöd betalas inte för produkter som är lagrade i det berörda lagret

Stödtagaren har fört lagerbokföring

Kontrollera om sökanden har fört lagerbokföring och om ändringar har förts in i bokföringen. Stödsökanden är förpliktad att under hela lagringsperioden (1.11-31.12) föra uppdaterad lagerbokföring över produkterna i hans eller hennes lager med en kubikmeters noggrannhet. [33] Med hjälp av lagerbokföringen eller annan dokumentation ska det gå att konstatera riktigheten av den produktmängd som uppgetts i ansökan och eventuella förändringar samt lagermängden vid kontrolltidpunkten.

Om lagermängden inte ändras under lagringsperioden måste den lagermängd som uppgetts i ansökan motsvara mängden i lagerbokföringen samt mängden som mätts upp vid kontroll på plats. Om mängden produkter har ändrats efter anmälningsdagen ska ändringen framgå av lagerbokföringen. Då bör lagermängden enligt bokföringen motsvara den mängd som mätts upp vid kontrollen. 

Registrering:

Stödsökanden har fört in anmälningsdagens lagermängd och eventuella ändringar i bokföringen -> registrera I ordning

Stödsökanden har inte fört in anmälningsdagens lagermängd eller eventuella ändringar som skett i lagret i lagerbokföringen eller det finns ingen annan dokumentation -> registrera Brister/försummelse, vilket leder till att tillämpningen avslår produktmängderna i lagret i fråga och inget stöd beviljas för produkterna.

3. Registrering av övervakningsuppgifterna i stödlämpningen

Efter kontrollbesöket registreras de observationer som antecknats på checklistan i nya Stödtillämpningens övervakningsdel. Efter det att den ansvariga inspektören har namngetts kommer man vidare till fliken Övervakningshändelsens uppgifter där tidpunkten för när kontrollbesöket började och slutade, övervakningsobjektets representant vid övervakningen, andra personer som deltog, anteckningar och tilläggsuppgifter till stödsökanden registreras. Efter det går inspektören över till fliken Övervakningens observationer. Överst ser inspektören vilken övervakning det gäller och övervakningens situation. Dessutom sparas där den person som registrerar övervakningsuppgifterna och den person som fastställer dem samt de dokument som skickats in.

Skärmdump av Stödtillämpningens flik ÖvervakningsobservationerBild 2: Skärmdump av Stödtillämpningens flik Övervakningsobservationer

Övervakningsobservationerna sparas i de lagerspecifika uppgifterna där man ser sökandens alla lager för vilka ansökts om stöd samt deras adresser och lagertyper.  Dessutom finns där en uppgift om huruvida lagret är hyrt och situationen för registreringen av kontrolluppgifterna om respektive lager (Uppgifterna har sparats/Osparade uppgifter).

Skärmdump av Stödtillämpningens punkt Lagerspecifika uppgifterBild 3: Skärmdump av Stödtillämpningens punkt Lagerspecifika uppgifter

I punkten Lagermängder syns de produkter som sökanden anmält, deras odlingsområden och november månads lagermängder. Inspektören kan spara de mängder som kontrollerats och mätts upp vid övervakningen genom att välja Öppna raderna, då man får fram de punkter som ska sparas om alla produkter. Alternativt kan inspektören klicka på produkten och då öppnas punkterna som ska sparas bara om produkten i fråga. Om inspektören vill kan raderna gömmas genom att man väljer Stäng raderna eller klickar på en enskild produktrad. Uppgifterna som ska sparas är utmärkta med en asterisk och de är:

 • Vid övervakningen godkänd mängd
 • I bokföringen på granskningsdagen
 • Mätt lagermängd

När uppgifterna har förts in i de ovan nämnda punkterna räknar tillämpningen automatiskt ut skillnaden mellan mängden i bokföringen på granskningsdagen och den uppmätta mängden. Om den uppmätta mängden är större än mängden i bokföringen på granskningsdagen är skillnaden negativ. Vid beräkningen av felet i lagermängden ändrar Stödtillämpningen negativa tal till noll. Felet i lagermängden syns i kontrollrapporten.

Skärmdump av Stödtillämpningens punkt LagermängderBild 4 : Skärmdump av Stödtillämpningens punkt Lagermängder

När lagermängderna är sparade registrerar inspektören kontrolluppgifterna separat för vart och ett lager. För varje villkor kan inspektören välja Obehandlad, I ordning, Brister/försummelse eller Gäller inte övervakningsobjektet. När en övervakningsfråga ännu inte är besvarad syns Obehandlad (frågetecken) invid observationen. Ovan i avsnitt 2 ges instruktioner om hur kontrolluppgifterna ska sparas i tillämpningen. När alla uppgifter är registrerade trycker inspektören på knappen Spara.

Skärmdump av Stödtillämpningens punkt GranskningsuppgifterBild 5: Skärmdump av Stödtillämpningens punkt Granskningsuppgifter

När alla kontrollobservationer är sparade fastställs övervakningen genom att inspektören klickar på Överför till fastställning på fliken Övervakningens observationer. Fastställandet är ett krav för att stöd ska betalas ut. Den som fastställer övervakningen ska fästa särskild uppmärksamhet på att registreringen är korrekt genom att jämföra de sparade uppgifterna med checklistan på papper, om en sådan användes under kontrollen. Den som fastställer övervakningen måste vara en annan person är den som utförde registreringen.

4. Kontrollrapport och påföljer av övervakningen

Efter det att uppgifterna är sparade skickas en kontrollrapport till stödsökanden på elektronisk väg från Stödtillämpningen på fliken Övervakningshändelsens uppgifter. Kontrollrapporten undertecknas maskinellt. Om inspektören vill lägga till text som inte gäller någon enskild brist, skriver han eller hon in texten i punkten Tilläggsuppgifter till stödsökanden på fliken Övervakningshändelsens uppgifter. Av kontrollrapporten ska framgå alla kontrollobservationer som inverkar eller kan inverka på beviljandet eller betalningen av stöd. [34] En närmare anvisning om sändandet av kontrollrapporten hittas i Pikantti i punkten Jordbruksstöd -> Övervakning av stöd -> Övervakningens elektroniska arkiv och kontrollrapport [35].

Kontrollraporten skickas till jordbrukaren för kännedom och hörande. Jordbrukaren kan kommentera övervakningsobservationerna och skicka tillbaka det undertecknade sammandraget inom utsatt tid. Om jordbrukaren inte har något att kommentera är det inte nödvändigt att skicka tillbaka sammandraget. Avsaknad av underskrift är inget hinder för en fortsatt behandling av ärendet. Jordbrukarens underskrift på kontrollrapporten fråntar honom eller henne inte rätten att söka ändring i det slutliga stödbeslutet. Efter en eventuell underskrift får kontrollrapporten inte ändras utan ett förfarande för hörande.[36]

I kontrollrapporten för lagringsstödet för trädgårdsprodukter skrivs följande ut:

 • Inspekterade lager (namn och adress)
 • Lagerspecifika observationer (kontrollerade stödvillkor, resultat och om resultatet är Försummelse, information om vilket lager observationen gäller och eventuella tilläggsuppgifter)
 • Lagermängder per lager (Anmäld, vid övervakningen godkänd, i bokföringen på granskningsdagen och mätt lagermängd samt skillnad)
 • Eventuellt fel i lagermängden och påföljd för det sammanlagda stödet
 • Övervakningsresultat
 • Tilläggsuppgifter (från fliken Övervakningshändelsens uppgifter)

Det stödbelopp som ska betalas till sökanden beror på lagertypen och mängden produkter i lager 1.11 och 15.12. I ett maskinellt kylt lager är stödbeloppet högre än i ett lager av annan typ.

Vid övervakningen kan man konstatera ett fel i lagermängden, om den uppmätta lagermängden avviker från den mängd som förts in i bokföringen. Felet i lagermängden beräknas på nivån för hela ansökan, dvs. vid beräkningen beaktas sökandens alla lager och produkter för vilka ansökts om stöd. Från det medeltal som räknas ut på basis av november månads lagermängd som godkänts vid övervakningen och december månads anmälan och stödbeloppet på basis av detta medeltal, gör beräkningen ett avdrag som motsvarar sanktionsprocenten. Stödtillämpningen räknar automatiskt ut felet i lagermängden och sanktionsprocenten, så inspektören behöver inte själv räkna ut det eller anteckna det någonstans.

Felet i lagermängd som kubikmeter får man genom att från mängden i bokföringen på granskningsdagen dra av den vid granskningen uppmätta lagermängden. Felet i lagermängd i procent får man när den ovan nämnda skillnaden (felet i lagermängd) divideras med den lagermängd som mätts upp vid granskningen, varefter kvoten multipliceras med hundra. Sanktionsprocenten är samma som felet i lagermängd i procent (med två decimalers noggrannhet). Om skillnaden (dvs. felet i lagermängd i kubikmeter) är negativt, ändrar beräkningen den till noll. Den mängd som är införd i bokföringen beaktas i detta fall i den uppmätta mängden när felet i lagermängd i procent räknas ut.

Fel i lagermängd (m3) Fel i lagermängd i procent

Lagermängd i bokföringen på granskningsdagen (m3) – uppmätt mängd (m3)

Om skillnaden är negativ -> beräkningen ändrar den till noll

Stödsökandens alla produkter och lager räknas ihop

Fel i lagermängd / uppmätt mängd sammanl. * 100 %

Om felet i lagermängd för någon produkt är negativt, beaktas den produktmängd som är införd i bokföringen på granskningsdagen när den uppmätta mängden räknas ihop

 • Om sanktionsprocenten är ≤ 10 %, används den vid övervakningen godkända mängden som grund för beräkningen av stödet
 • Om sanktionsprocenten är större än 10 %, men mindre än 20 %, sänks stödet med användning av sanktionsprocenten
 • Om sanktionsprocenten är större än 20 %, betalas inget stöd alls. [37]

 Om stödsökanden har meddelat att lagret uppfyller de tekniska kraven för ett maskinellt kylt lager, men inspektören konstaterar att lagret är ett övrigt lager som berättigar till det lägre enhetsstödet, sänker tillämpningen automatiskt det totala stöd som betalas med 10 procent. [38] Om lagret inte uppfyller ens de tekniska kraven för ett övrigt lager, är produkterna i lagret inte stödberättigande. [39]

Exempel 1:

En stödsökande ansöker om lagringsstöd för trädgårdsprodukter för 745 kubikmeter vitkål. Produkterna har lagrats i ett maskinellt kylt lager där produkterna i lager betalas 10 e/m3 i stöd (AB-regionen). Inga ändringar har skett i lagermängden och i bokföringen finns bara mängden på anmälningsdagen som är samma mängd som har uppgetts i ansökan, dvs. 745 m3. Den vid kontrollen uppmätta lagermängden är emellertid 650 m3. Eftersom det inte har skett ändringar i lagermängden, borde den anmälda mängden ha varit 650 m3, och denna mängd betraktas som den vid övervakningen godkända mängden.

Felet i lagermängd är (745-650) m3/650 m3 × 100 % = 14,62 %.

Enligt december månads anmälan har sökanden i sitt lager 15.12 alltjämt 400 m3 produkter. 

Stödbelopp som betalas: (650 m3 + 400 m3) / 2 = 525 m3 => 525 m3 x 10 e/m3 = 5250 e.

Eftersom felet i lagermängden är större än 10 %, men mindre än 20 %, minskas det totala stödet med 14,62 %, så att det stöd som återstår att betala blir 4 482,45 e.

Skärmdump av Stödtillämpningens punkt Lagermängder.Bild 6: Skärmdump av Stödtillämpningens punkt Lagermängder.

Exempel 2:

En stödsökande ansöker om lagringsstöd för trädgårdsprodukter för 200 kubikmeter stödberättigande produkter. Produkterna har lagrats i ett maskinellt kylt lager där produkterna i lager betalas 10 e/m3 i stöd (AB-regionen). Enligt december månads anmälan har sökanden 15.12 fortfarande 100 m3 produkter i sitt lager.  Vid övervakningen konstateras att i bokföringen är lagermängden på anmälningsdagen (dvs. 1.11.) 200 m3, vilket alltså är den vid övervakningen godkända mängden. Det har skett ändringar i lagermängden och enligt bokföringen är granskningsdagens lagermängd 180 m3. Den vid kontrollen uppmätta lagermängden är dock 160 m3.

Felet i lagermängd är (180–160) m3/160 m3 × 100 % = 12,5 %.

Stödbelopp som betalas: (200 m3 + 100 m3) / 2 = 150 m3 => 150 m3 x 10 e/m3 = 1500 e.

Eftersom felet i lagermängden är större än 10 %, men mindre än 20 %, minskas det totala stödet med 12,5 %, så att det stöd som återstår att betala blir 1312,50 e.

5. Författningar och rättskter

 • Förvaltningslag 434/2003 (Lag 434/2003)
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (809/2014)
 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 (Lag 1559/2001)
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 (Lag 192/2013)
 • Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020 8/2019 (SRf 8/2020)
 • Statsrådets förordning om nationellt stöd till norra Finland 2020 9/2020 (SRf 9/2020)
 • Statsrådets förordning om grunderna för sänkning av stöd för växthusproduktion, stöd för lagring av trädgårdsprodukter och stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp 211/2002 (SRf 211/2002)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för trädgårdsprodukter, med ändringar (JSMf 777/2002
 • Livsmedelsverkets föreskrift om tiden för ansökan om nationella stöd år 2020 (Livsmedelsverkets föreskriftssamling 22/2019)

[1] Lag 192/2013 24 §
[2] Lag 192/2013 8, 10, 24 §
[3] Lag 192/2013 22 §, 24 §
[4] Förordning (EU) 809/2014 25 art., lag 192/2013 30 §
[5] Lag 192/2013 31 §
[6] Lag 434/2003 34 §, 36 §
[7] Lag 434/2003 33 §
[8] Lag 1559/2001 16 §
[9] NTM-centralernas inspektionsarbete inom sektorer som meddelats anvisningar av Livsmedelsverket under COVID-19 -epidemin
[10] Inspektörens arbetarskyddsanvisning
[11] Livsmedelsverkets anvisning om elektronisk ärendehantering, förvaring och arkivering i Stödtillämpningen
[12] Lag192/2013 16 §
[13] Lag 434/2003 8 §
[14] Lag 192/2013 28 §
[15] Lag 1559/2001 12 §; SRf 8/2020 6 §; SRf 9/2020 20 §
[16] Lag 434/2003 8 §
[17] Lag 1559/2001 16 §; SRf 211/2002 2 §
[18] Lag 192/2013 24 §
[19] Livsmedelsverkets föreskrift 22/19, bilaga 3
[20] Livsmedelsverkets föreskrift 22/19 2 §
[21] JSMf 777/2019 4 § (ändr. 982/2019)
[22] Lag 1559/2001 12 §
[23] SRf 8/2020 6 §; SRf 9/2020 20 §
[24] Lag 1559/2001 12 §
[25] JSMf 777/2002 5 §
[26] JSMf 777/2002 5 §
[27] JSMf 777/2002 7 §
[28] SRf 8/2020 6 §; SRf 9/2019 20 §
[29] Lag 1559/2001 12 §; JSMf 777/2002 2 §
[30] JSMf 777/2002 3 §
[31] SRf 211/2002 3 §
[32] JSMf 777/2002 3 §
[33] Lag 1559/2001 12 §; JSMf 982/2019 4 §
[34] Lag 192/2013 28 §
[35] Övervakningens elektroniska arkiv och sändande av kontrollrapport
[36] Lag 434/2003 32-34, 36 §
[37] SRf 211/2002 3 §
[38] SRf 211/2002 3 §
[39] Lag 1559/2001 12 §