Anvisningar för kontroll av stöd för växthusproduktion 2021

Publiceringsdatum: 26. april 2021

I kraft fr.o.m. 14.5.2021
1727/03.00.00.01/2021

1 Allmänt om öm övervakningen av stöd för växthusproduktion

Livsmedelsverket meddelar här instruktioner om utförandet av kontroller på plats av stödet för växthusproduktion.[1] Kontrollerna på plats som hör till stödsystemet utförs av närings-, trafik- och miljöcentralerna och statens ämbetsverk på Åland (nedan NTM-centralen).[2] Övervakningen utförs av NTM-centralen för den kommun där lägenheten är belägen.

Egentliga Finlands NTM-central sköter Nylands, Egentliga Finlands, Satakundas, Sydöstra Finlands, Birkalands, Tavastlands och Södra Savolax NTM-centralers uppgifter i samband med beviljandet av stöd för växthusproduktion. Österbottens NTM-central sköter utöver sitt eget område också Södra Österbottens, Norra Österbottens, Mellersta Finlands, Norra Savolax, Norra Karelens, Kajanalands och Lapplands NTM-centralers uppgifter i samband med beviljandet av stödet. På Åland sköts uppgifterna av Statens ämbetsverk på Åland.

1.1 Urval och övervakningsskyldighet

Livsmedelsverket utför kontrollurvalet för stöd för växthusproduktion där cirka 3 % av de stödsökande tas ut till kontrollen på grund av coronapandemin. Numret på den centraliserade övervakningskörningen 2021 är 7033. Livsmedelsverket kan också bestämma att extra kontroller ska utföras. NTM-centralerna och Statens ämbetsverk på Åland kan också själva ta ut gårdar för kontroll genast efter registreringen av ansökningsuppgifterna. Det egna urvalet kan riktas till exempel till gårdar som verkar suspekta eller som är föremål för angivelse.[3] Det egna urvalets körningsnummer är 7034.

1.2 Rapportering av övervakningsuppgifter och beralning av stöd

De brister som konstaterats vid övervakningen måste dokumenteras noggrant. Efter kontrollen skrivs motiveringarna för observationerna i punkten Tilläggsinformation till stödsökanden invid observationen i fråga i Stödtillämpningen. Tilläggsinformationen skrivs ut på den inspektionsberättelse som skickas till jordbrukaren. Om motiveringstexten är lång kan den också skrivas på ett separat dokument och fogas till gårdens elektroniska arkiv. De anmärkningar om och motiveringar för konstaterade brister som skrivs ut på beslutsutskriften antecknas i de växthusspecifika uppgifterna i punkten Anmärkningar till beslutsutskriften

Kontrollistan skickas inte till sökanden, utan den fungerar som kontrollantens arbetsdokument från vilket övervakningsobservationerna registreras i Stödtillämpningen. Om övervakningsobservationerna registreras direkt med en fältdator, behöver ingen kontrollista på papper fyllas i.  Kontrollistan och eventuella fotografier sparas i det elektroniska arkivet så att det vid behov i efterhand går att utreda vad som konstaterats i samband med kontrollen. Vid arkiveringen följs Livsmedelsverkets anvisning om elektronisk ärendehantering och arkivering.[4] Övervakningsuppgifterna ska sparas i Stödtillämpningen senast 30.9.2021.

När uppgifterna är registrerade skickas en inspektionsberättelse till odlaren på elektronisk väg från Stödtillämpningen. Inspektionsberättelsen innehåller de kontrollerade växthus- och ansökningsspecifika stödvillkoren, resultatet (i ordning/brister) samt brister i iakttagandet av normal god jordbrukarsed. I inspektionsberättelsen skrivs dessutom ut uppgifterna om uppmätta arealer och anmälda och godkända längder på odlingssäsongerna enligt växthus samt arealfel och den påföljd felet orsakar för det totala stödet. Om man i inspektionsberättelsen vill få in en text som inte hör samman med någon enskild brist, skrivs texten i punkten Tilläggsinformation till stödsökanden på fliken Övervakningshändelsens uppgifter. Närmare information om inspektionsberättelsen ges i stycke 4.

Inspektionsberättelsen skickas till odlaren för kännedom och hörande. Odlaren får kommentera övervakningsobservationerna och skicka tillbaka det undertecknade sammandraget inom utsatt tid. Om odlaren inte har något att kommentera behöver sammandraget inte återsändas. Avsaknad av underskrift är inget hinder för en fortsatt behandling av ärendet. Odlarens underskrift på inspektionsberättelsen fråntar inte odlaren hans eller hennes rätt att söka ändring i det slutliga stödbeslutet. Efter en eventuell underskrift får inspektionsberättelsen inte ändras utan ett förfarande med hörande.[5]

Det är också möjligt att skriva ut en stödberäkning från Stödtillämpningen och vid behov skicka den till odlaren tillsammans med inspektionsberättelsen. Om så görs måste man påpeka för odlaren att det nödvändigtvis inte är det slutliga övervakningsresultatet som föreligger, utan det blir klart först i samband med stödbeslutet.

Förskottet på växthusstöd (60 %) betalas i april och restbetalningen undantagsvis redan i början av juni (3.6.2021) med anledning av coronapandemin. Gårdarna som är föremål för övervakning är inte belagda med betalningsförbud, utan om det vid övervakningen konstateras arealfel eller brister i iakttagandet av stödvillkor, återkrävs ett eventuellt överbetalt stöd.

1.3 Uunderrättelse om kontroll

Meddelande om en kommande kontroll på plats ges alltid på förhand på grund av den rådande coronasituationen.[6]  Det går att jämka datumet för övervakningen om odlaren har förhinder på grund av någon särskild orsak, såsom en nära anhörigs död eller en bemärkelsedag. Förhandsbesked ska ges med så kort varsel som möjligt, högst 14 dagar. Det rekommenderas att besked om övervakning ges högst 48 timmar före kontrollen på plats.

1.4 Förhindrande av kontroll

Om odlaren i samband med anmälan om kontroll meddelar att ingen kontroll får utföras, underrättas han/hon om att NTM-centralen avslår odlarens stödansökan.[7] Till odlaren skickas ett skriftligt meddelande (hörande) om förhindrande av kontroll och om de påföljder som detta orsakar. Dessutom reserveras odlaren en skälig frist att lämna in en utredning om saken.[8] Underlåtelse att iaktta tidsfristen hindrar inte myndigheten från att avgöra ärendet.[9]

I utredningen kan odlaren ge sitt samtycke till kontroll inom ramen för anmälningstiden (cirka två veckor). Förhindrande av gårdsbesöket orsakar inga särskilda påföljder om övervakningen ändå går att utföra i ett senare skede. Vid fastställandet av påföljder ska man då noggrannare än vanligt bedöma om ett eventuellt fel är uppsåtligt och om brister eventuellt har rättats till efter meddelandet om kontroll. Om odlaren har betalts förskott på stöd och kontrollen av de stödvillkor som ligger till grund för betalningen av förskott förhindras av en orsak som beror på odlaren, återkrävs det utbetalda förskottet.

Om den sökande eller dennes representant hindrar utförandet av kontrollen också efter hörandet, avslås stödansökan[10]. I detta fall skrivs i punkten Tilläggsuppgifter till stödsökanden på fliken Övervakningshändelsens uppgifter att odlaren har förhindrat kontrollen och att han eller hon har underrättats om att beslut om att avslå stödansökan kommer att fattas till följd av att kontrollen förhindrats. Efter det skickas inspektionsberättelsen till stödsökanden, varvid den arkiveras i det elektroniska arkivet. Till sist registreras Inget att övervaka på objektet på fliken Övervakningsobjektets övervakningshändelser och i motiveringarna görs en anteckning om förhindrad övervakning.

2 Kontroll på plats

2.1 Tidpunkt föt övervakningen

I regel förläggs kontrollbesöket till odlingssäsongen som börjar senast den 15 maj. De tekniska kraven på växthuset samt växthusets beklädnad kan kontrolleras också utanför odlingssäsongen. Odlingssäsongens längd, de växter som odlas (namn och växtkod), anmäld areal samt odlingsperiodens början och slut framgår av odlingsuppgifterna i stödansökan och skrivs också ut på den förifyllda kontrollistan för vart och ett växthus i punkt 4 Anmälda odlingsuppgifter.

Alla föreskrivna villkor för beviljande av stöd ska uppfyllas under hela den odlingssäsong som odlaren uppgett. Därför kan kontrollbesöket utföras när som helst under odlingssäsongen. För att säkerställa att kravet på artificiell belysning[11] iakttas är det motiverat att utföra kontrollbesöket efter 31.10, om det finns skäl att misstänka att odlaren inte iakttar stödvillkoret.

Om odlaren har ansökt om stöd för lång odlingssäsong, rekommenderas det att kontrollen utförs först senare under odlingssäsongen (i augusti-september). Det lönar sig dock inte att utföra kontrollbesök när det är uppehåll i odlingen eftersom det då är omöjligt att verifiera stödvillkoren. På övervakningslistan finns en uppgift om huruvida sökanden har ansökt om stöd för lång odlingssäsong.

2.2 Säkerhetsanvisningar för övervakningen

2.2.1 Användning av skyddkläder

Vid alla växthuskontroller används skyddskläder för att hindra skadeinsekter från att sprida sig och för att skydda sig mot exponering för växtskyddsmedel. Den skyddsutrustning som ska användas är: skoskydd, skyddsoverall för engångsbruk, engångshandskar och engångsmössa. Också användning av ansiktsmask rekommenderas. På odlingar som producerar både blommor och grönsaker inleds kontrollen i regel från grönsakerna så att risken för spridning av skadegörare minskar. På ställen med plantproduktion kontrolleras plantproduktionen till först och därefter den andra produktionen. Använda skyddskläder tas inte med på grund av risken för spridning av växtskadegörare, utan de lämnas alltid i aktörens egen skräpkorg.

2.2.2 Arbetarskydd

Personlig skyddsutrustning ska användas vid behov. Sådan skyddsutrustning är bl.a. skyddsskodon, halkskydd, öronproppar, hjälm, skärskyddshandskar och nitrilhandskar (växtskyddsmedel). När du rör dig i växthusen måste du beakta växthuskonstruktionerna såsom rör, trösklar och ojämnheter samt våta golv som lätt gör att man snubblar eller halkar.

För ett kontrollbesök klär du dig efter väderleken. Vid arbete i höga temperaturer ska du se till att vätskebalansen är i skick. För att undvika värmeslag är det bra att ha löst sittande kläder, huvudbonad och solglasögon. Vid värmebölja måste du komma ihåg att hålla pauser för att svalka dig (över +28°C → 10 min/h).

På kontrollplatserna säkerställs att personalen lägger märke till kontrollanten. Belysningen på kontrollplatsen ska vara tillräcklig. Brister i arbetssäkerheten påpekas för platsens arbetsgivare. Ta inga onödiga risker.

Under växthuskontroller måste du beakta den säkerhetsrisk som orsakas av kemiska och biologiska växtskyddsmedel. Om växtbeståndet har behandlats med växtskyddsmedel måste du försäkra dig om att karenstiden gått till ända. Vid kontroller av växthus som behandlats med växtskyddsmedel är risken för exponering störst och i dem används därför bomullsoverall, huvudbonad, gummiskodon samt nitrilhandskar som tål kemikalier. Vid behov används andningsskydd. Om det gäller ett växtskyddsmedel eller ett växtbestånd eller utrymme som behandlats med ett sådant är det alltid skäl att läsa varningstexten på växtskyddsmedlets etikett. Det är bra att ha hydrokortison (kyypakkaus) och fästingpincett i bilen.

Om en kund uppträder hotfullt ska du ta kontakt med din förman/arbetarskyddsfullmäktig). Du behöver inte besöka ett problemställe ensam, utan hjälp fås av kolleger och/eller polisen. Skicka en rapport till förmannen om alla risksituationer.

2.3 Utförandet av kontrollen

I början av kontrollbesöket ska odlaren underrättas om syftet med granskningen, vilka metoder som används, hur kontrollresultaten påverkar stödbetalningen samt om hur kontrollobjektet har valts ut, om detta inte äventyrar utförandet av kontrollen. Under kontrollens gång ska den sökande vid behov ges råd. Om det till exempel slås fast att sökanden har ansökt om stöd för en areal som är mindre än den areal som konstateras vid kontrollen, rekommenderas sökanden att använda sig av den vid kontrollen uppmätta arealen följande år om arealen i övrigt förblir densamma.

I samband med kontrollbesöket ska kontrollanten visa upp ett tjänstekort eller något annat dokument som påvisar rätten att utföra inspektion, såsom en fullmakt.[12] Landsbygdsverkets jordbruksavdelning har beviljat övervakningspass åt tjänstemän i stadigvarande eller minst ettårigt tidsbestämt tjänsteförhållande vid NTM-centralen och de gäller fortfarande. Nya övervakningspass beviljas inte längre och man håller på att frångå användningen av övervakningspass. NTM-centralens eller på Åland statens ämbetsverks tjänstekort påvisar rätten att utföra inspektion.   

Det förutsätts att den person som utför övervakningar är väl insatt i verkställigheten av stödadministrationen och deltar i kontrollerna som ansvarig person för övervakningsgruppen.

Före kontrollen på plats ska man i ansökningsuppgifterna eller i det elektroniska arkivet försäkra sig om huruvida sökanden har gjort anmälan om ändringar som gäller växthusodlingen.[13] Ändringar som gjorts innan kontrollen inletts tas i beaktande vid kontrollen.[14] Andra förändringar beaktas inte vid kontrollen, om det inte gäller force majeure eller exceptionella förhållanden. Dem måste sökanden anmäla inom 15 arbetsdagar från det att han eller hon kunnat göra anmälan.[15]

Under kontrollbesöket kontrolleras att villkoren som gäller stödet uppfylls och iakttas:

 • mätning av arealen av växthusen i stödansökan (de yttre måtten)
 • mätning av de växthusarealer som inte är stödberättigande
 • bedömning av om normal jordbrukarsed på orten har iakttagits i växthuset
 • konstaterande av vilka växter som odlas i växthuset och jämförelse av dem med uppgifterna om odlingen i stödansökan
 • kontroll av tekniska krav i fråga om växthusets konstruktion och odlingssäsongen
 • utredning av om odlingsuppgifterna i ansökan är aktuella
 • införande av alla undantagsförhållanden och undantagsarrangemang på kontrollistan[16]

Kontrollanten berättar muntligt för sökanden om sådana observerade omständigheter som eventuellt påverkar betalningen av stödet och om vad observationerna leder till. Dessutom berättar kontrollanten för sökanden om möjligheten att söka ändring. Kontrollanten ska under kontrollen besvara de frågor om kontrollen som sökanden ställer till honom eller henne.[17]

Om det vid kontrollen visar sig att stödsökanden har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller inte har följt villkoren för beviljande av stöd, sänks stödet eller kan lämnas obeviljat. Stödet kan lämnas obeviljat också om sökandens uppenbara syfte är att kringgå stödvillkor eller stödsystem.[18]

Om kontrollantens säkerhet är hotad får kontrollen avbrytas när som helst. Vid behov utförs kontrollen med handräckning av polisen.[19]

2.4 Odlingsanvändning av växthuset

Växthuset är i odlingsanvändning när den växt som berättigar till stöd har placerats i växthuset på sin slutgiltiga växtplats 15.5.2021 och när växthuset har en normal odlingstemperatur med hänsyn både till tidpunkten och till den odlade växten. Om odlingen börjar först efter den 15 maj är den inte stödberättigande, om sökanden inte har gjort anmälan om force majeure till följd av problem med tillgången på utländska arbetstagare.[20]

Om det råder ett uppehåll i odlingen, eller om sökanden odlar frilandsgurka, kinakål eller isbergssallat i växthuset 15.5.2021, ska stödsökanden ha inlett den stödberättigande odlingen senast 15.3.2021 för att få stöd för lång odlingssäsong. I odlingsuppgifterna i ansökan kan man kontrollera vilket datum odlingsperioden börjat. Odlingen och växthuset måste också till övriga delar uppfylla stödvillkoren för lång odlingssäsong.[21]

Om det vid en kontroll som utförs efter 15.5 konstateras att växthuset inte är i odlingsanvändning, och odlaren inte har gjort anmälan om force majeure eller exceptionella omständigheter till NTM-centralen, om det har varit möjligt att göra anmälan, antecknas växthusets areal på kontrollistan i punkt 1 på raden Icke odlad areal och ej stödduglig växt (m2).

2.5 Stödberättigande växter

Stödberättigande odlingsväxter är tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat av arterna Lactuca sativa och Cichorium, bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, gruppväxter (dvs. sommarblommor) och prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk.[22] Om det odlas flera växter efter varandra under odlingssäsongen, beviljas stödet enligt den växt för vilken odlingssäsongen är längst.[23]

Stöd beviljas för plantproduktion av sallat samt av bladdill och persilja i kruka endast för egen växthusodling. Som odlingsanvändning av dessa växter betraktas också plantproduktionsfasen, även om odlingen sker i separata plantuppdragningshus. De stödberättigande sallatssorterna inom plantproduktionen är de samma som i fråga om annan stödberättigande produktion. Plantorna måste förbli i odlarens egen växthusproduktion, eftersom annan plantproduktion inte är stödberättigande.[24]

Odling av groddar, skott osv. berättigar inte till stöd.

Endast rena sorter av isbergssallat räknas som isbergssallat, inte korsningar. Produktion av moderplantor berättigar till stöd om växten är stödberättigande (av blommorna är t.ex. saintpaulia moderplantor). Perenner berättigar till stöd bara om de odlas för användning som snittblommor eller snittgrönt. Ampeljordgubbe berättigar till stöd bara när den odlas som prydnadsväxt i kruka. 

Framläggande, förvaring eller lagring av växter i växthus är inte stödberättigande. I fråga om växthus som används inom försäljningen är de arealer som används för odling stödberättigande.[25]

Om en växt inte berättigar till stöd enligt villkoren för växthusstöd, registreras växtens areal i punkten ej stödduglig växt. Den underkända arealen räknas in i arealfelet.

Odlingsmetoder för odling av dill och persilja i markodling[26]:

Odlingsmetoder som ska användas vid markodling av bladdill och persilja är direktsådd eller plantering av plantor.  Som direktsådd i marken berättigar odling av bladdill och persilja i regel endast till stödet för kort säsong (2-7 mån.). Som direktsådd betraktas bladdill och persilja som såtts i växthusets markbädd eller på växtunderlag som bretts ut på golvet. 

Till stödet för lång odlingssäsong (över 7 mån.) som en del av en odlingskombination, godkänns direktsådd bladdill och persilja.  Då ska som huvudodlingsväxt finnas någon annan stödduglig växt än bladdill eller persilja.  Huvudväxten ska också odlas en längre tid än den direktsådda växten. Frilandsgurka, kinakål och isbergssallat som odlingskombination tillsammans med direktsådd dill eller persilja uppfyller inte villkoren för stöd för lång odlingssäsong.

Utan huvudodlingsväxt berättigar direktsådd bladdill och persilja bara till stöd för kort odlingssäsong.

3 Att fylla kontrollistan

Vid kontrollbesöket för övervakning av växthusstödet används den kontrollista som Livsmedelsverket uppgjort, om kontrollobservationerna inte sparas direkt med en mobilapparat i Stödtillämpningen. Kontrollistan skrivs ut från Stödtillämpningen när basuppgifterna om övervakningen har blivit registrerade på fliken Övervakningshändelsens uppgifter. På kontrollistan antecknas alla omständigheter som inverkar på beviljandet och betalningen av stödet och som efter kontrollbesöket sparas i Stödtillämpningen.

Punkt 1. Växthusets areal

Mät upp växthusets totalareal, arealen som inte berättigar till stöd, den icke odlade arealen och arealen med en växt som inte är stödberättigande samt den areal som berättigar till stöd och för in dem i protokollet i kolumnen I övervakningen uppmätt areal (m²). Mätresultaten avrundas till hela tal enligt normala avrundningsregler.

Total areal mäts enligt de yttre måtten. [27]  För att en sökande ska beviljas stöd förutsätts det att han eller hon besitter ett eller flera växthus med en areal om minst 300 m².[28] Vid kontrollen mäts arealerna av sökandens alla växthus för vilka stöd söks. Arealerna registreras i Stödtillämpningen som räknar ut stödet i överensstämmelse med vad som godkänts vid övervakningen. Kompensation mellan olika växthus är inte möjlig: om den uppmätta arealen av ett växthus är större än den areal som sökanden uppgett, kan skillnaden inte räknas till godo ifall den uppmätta arealen av ett annat växthus är mindre än den areal som sökanden uppgett.

Till Stödoduglig areal (m²) räknas butiksutrymmen, förbindelsegångar mellan växthusen, packerier, lager, maskinutrymmen och trädgårdscentra. Av arealerna för ett växthus som används för försäljning är endast odlingsarealerna stödberättigande. Det utrymme som värmepannan upptar dras av från den stödberättigande arealen, om arealen som krävs för värmepannan kan avskiljas som icke odlad areal.[29]

Icke odlad och stödoduglig areal (m²). Om hela växthuset har uppgetts som icke odlat, antecknas växthusets anmälda areal i den här punkten. Om bara en del av växthuset är icke odlad eller om det odlas en icke stödberättigande växt i växthuset, antecknas arealen i fråga här. Också överbreda gångar räknas in i den icke odlade arealen. Skötselgångarnas bredd bedöms alltid från fall till fall. Om gången är tydligt för bred, och det inte finns någon grund för det, antecknas den del av skötselgången som överskrider den behövliga gångens bredd som icke odlad.  

Den stödberättigande arealen fås fram genom att man från den totala areal som mätts upp vid övervakningen drar av den areal som inte berättigar till stöd samt den areal som inte odlas och/eller arealen för en växt som inte berättigar till stöd. Stödtillämpningen räknar automatiskt ut den stödberättigande arealen.

Om det i växthuset odlas växter i fler än en våning, är endast den ena våningen stödberättigande.[30] I första hand bestäms den stödberättigande odlingsarealen i enlighet med vilka växter som odlas på borden och hur de odlas. Om odlingen på bord inte är stödberättigande, kan växthusets icke stödberättigande bordsareal kompenseras med arealen i våningar. Odling i våningar är vanligt när man odlar ampelväxter för att användas som balkongblommor. Ett växthus med enbart amplar är inte stödberättigande, om det inte odlas någonting på bord eller på marken eller om hela växthusarealen är i odling med en växt som inte berättigar till stöd. Med amplarna kan man ersätta icke stödberättigande bordsyta eller markodlingsareal i växthuset. I växthuset ska det på bord eller på marken odlas en stödberättigande odlingsväxt på någon areal och antalet amplar ska vara tillräckligt för att hela husets areal ska berättiga till stöd.

En areal med blommor som håller på att tömmas är stödberättigande även om det inte finns växter på hela odlingsarealen, om växterna endast tillfälligt har glesats ut (se normal jordbrukarsed på orten, punkt 3.2.). Om huset är tomt vid kontrollögonblicket, ska kontrollanten med hjälp av odlingsuppgifterna i ansökan utreda om det är fråga om ett uppehåll som är kortare än två veckor (t.ex. byte av växtbestånd). Om uppehållet har ett godtagbart skäl och är kortare än två veckor, betraktas växterna enligt odlingsplanen och deras arealer före uppehållet som stödberättigande areal.[31] Ett kortare uppehåll än två veckor räknas in i odlingssäsongens längd.

Punkt 2. Stödberättigande ytor

I punkterna Stödberättigande arealer antecknas de uppmätta stödberättigande arealerna enligt odlingssäsong. Den areal som godkänts vid övervakningen kommer automatiskt i Stödtillämpningen, så det är inte nödvändigt att föra in den på kontrollistan. Om den vid övervakningen uppmätta stödberättigande arealen är större än den areal som stödsökanden uppgett i ansökan, blir den vid övervakningen godkända arealen den areal som anmälts av stödsökanden. Den sammanräknade arealen av växter med lång och kort odlingssäsong bör vara lika stor som i punkt 1 Växthusets areal (på raden Stödduglig areal).

Om sökanden har anmält lång odlingssäsong, men det vid övervakningen konstateras att odlingen i växthuset inte överstiger sju månader, antecknas arealen på raden Korta odlingssäsongens växter (2-7 mån.). Ändringen kan inte göras i motsatt riktning, dvs. om sökanden har anmält växter med kort odlingssäsong, men det vid kontrollen konstateras att odlingen uppfyller kraven för lång säsong, betalas stödet enligt kort säsong. Den stödberättigande areal som uppmätts vid övervakningen antecknas i detta fall till kort odlingssäsong.

Odlingssäsongens längd består av de odlingsperioder med stödberättigande växter som stödsökanden har uppgett i sin ansökan. I odlingssäsongens längd räknas inte in sådana odlingsuppehåll som är längre än två veckor. Om uppehållet varar högst två veckor och beror på byte av växtbestånd eller arrangemang i växthuset, räknas uppehållet in i odlingssäsongens längd. [32]  Om det finns skäl att misstänka att uppehållet varar längre än två veckor ska ett nytt besök avläggas två veckor efter den första kontrollen. Om man i samband med det nya besöket konstaterar att växthuset alltjämt står tomt och odlingen inte fortsätter, underkänns växthusets areal och den räknas in i arealfelet.

Om uppehållet varar längre än två veckor till exempel på grund av plastbyte, och uppehållet har anmälts till NTM-centralen antingen i odlingsuppgifterna i ansökan eller som ändring av odlingen, dras uppehållets längd av från odlingssäsongens längd, men arealen underkänns inte. Från fall till fall måste man överväga att avlägga ett nytt besök.

Punkt 3. Normal jordbrukarsed på orten

Anteckna för vart och ett växthus den areal där normal jordbrukarsed inte har iakttagits. Även om ingen bärgningsskyldighet ingår i stödet för växthusproduktion, förutsätter beviljandet av stöd att odlaren ska sträva efter att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.[33] Vid odlingen ska produceras sådana växtarter och växtsorter som lämpar sig för växthusodling. Vid planteringen används ett plantmaterial vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig. På sidan för växthusstöd i Livsmedelsverkets Pikantti extranät finns dokumentet Tolkningar av trädgårdsstöd som innehåller information om bl.a. så- och planttätheter för dill och persilja.[34] En odling där växterna är glest placerade bedöms i enlighet med huruvida normal jordbrukarsed på orten har iakttagits.

Till normal jordbrukarsed på orten hör utöver det ovan nämnda också ombesörjandet av växternas skötselåtgärder och odlingsförhållanden och förberedande för försäljning,[35] vilket innebär att den stödsökande har skaffat sig de produkter och den utrustning som behövs för sortering, förpackande och försäljning. I ombesörjandet av växternas skötsel och odlingsförhållanden ingår bl.a. bevattning av växterna, tillräcklig belysning till den del det odlas växter i växthusen under vintermånaderna och avlägsnande av vissna växter så att odlingssäsongen inte förlängs på ett konstlat sätt.

Skördeskada eller motsvarande orsak medför inte att stödberättigande areal underkänns, om producenten som sig bör har vidtagit de åtgärder som ingår i normal jordbrukarsed.[36]

Stöd för växthusproduktion betalas inte till sökanden för en produktionsareal där han eller hon inte har iakttagit normal jordbrukarsed på orten. Om den areal som underkänns på grund av odlingssättet överstiger 50 procent av den totala areal som godkänts vid övervakningen, betalas sökanden inget stöd för växthusproduktion alls. [37]

Punkt 4. Anmälda odlingsuppgifter

I punkt 4 Anmälda odlingsuppgifter på kontrollistan syns de odlingsuppgifter och arealer som anmälts i stödansökan med vars hjälp man bedömer huruvida odlingen vid kontrolltillfället motsvarar odlingsuppgifterna i stödansökan. Kontrollobservationerna (bl.a. de växtarter som konstaterats vid övervakningen, odlingstekniskt uppehåll och undantagsarrangemang) kan skrivas in i den punkt på kontrollistan som är reserverad för ändamålet och i Stödtillämpningen i punkt 4 ”Anteckningar, ej på beslutsutskriften”. Resultatet för hur odlingsuppgifterna stämmer skrivs in på kontrollistan i punkt 6 Ansökningsspecifika uppgifter. Mer anvisningar om detta ges senare.

Punkt 5. Kontrolluppgifter

Kontrollera för vart och ett växthus att alla tekniska krav som nämns i denna punkt iakttas. På kontrollistan i punkten I ordning (J/N) antecknas J om den sökande har iakttagit kravet. Om det vid kontrollen observeras brister antecknas N. Man kan dra ett streck om kravet inte gäller växthuset. Kraven skrivs ut på kontrollistan i överensstämmelse med växthusets tekniska nivå. I Stödtillämpningen registreras iakttagandet av kraven i uppgifterna om vart och ett växthus i punkten Kontrolluppgifter. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de krav som kontrolleras på plats. Påföljderna är indragna med grön text.

Stommen och beklädningsmaterialen uppfyller kraven

Ett växthus stomme och beklädnad måste vara i ett sådant skick som odlingssäsongen förutsätter, och de ska vara på plats året om, med undantag av perioder som beror på reparation. Växthusets tak ska vara av glas, flerskiktsmaterial för växthusbruk eller dubbel plastfolie. Väggen kan vara något av de ovan nämnda materialen eller alternativt ett material som isolerar värme på motsvarande sätt och inte släpper igenom ljus.[38]

Plexiglas betraktas som flerskiktsmaterial. Hur ett annat flerskiktsmaterial lämpar sig för ändamålet säkerställs vid behov av till exempel NTM-centralens byggmästare. Dubbel bubbelplast kan godkännas men inte enkla plastfolier som häftats ihop.

Det ljus som kommer in via taket räcker för odlingen om den inte bedrivs efter 31.10 och det inte är frågan om grönsaksproduktion.[39] Växthusets gavel kan vara fäst vid ett annat växthus.

Om ena eller båda folierna av en dubbel plastfolie delvis har trasats sönder på små ställen eller en flerskiktsskiva har gått sönder på ett litet ställe, kan NTM-centralen enligt övervägande från fall till fall ge stödsökanden en möjlighet att korrigera täckmaterialet. Övervakningen förblir oavslutad ända tills ett nytt besök har gjorts och man har kontrollerat om plasten eller skivan är reparerad. Vid övervakningen kan man använda sig av en drönare (minihelikopter), om vars användning det ingår anvisningar i Anvisningen om åkerövervakning (avsnitt 1.6.1.). Stödsökanden kan också skicka in fotografier på reparationen av täckmaterialet så att inget nytt besök behöver avläggas.

Om stommen och beklädnaden inte uppfyller de krav som ställts på dem underkänns växthusets areal och arealen räknas in i arealfelet.

Stommen och beklädnaden står kvar

Växthusets beklädnad och stomme ska stå kvar året om. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid detta, i synnerhet vid kontroll av ett växthus där det produceras växter med kort odlingssäsong (t.ex. isbergssallat, frilandsgurka och kinakål). Vid behov konstateras saken genom ett ytterligare kontrollbesök efter det att växthusodlingen enligt odlingsplanen har avslutats. Inspektionen kan till denna del förläggas till vintermånaderna, förutsatt att besöken avläggs under samma stödår.

Om stommen och beklädnaden inte står kvar vid kontrolltillfället, underkänns växthusets areal och arealen räknas in i arealfelet.

Ventilationssystemet uppfyller villkoren

Alla växthus ska vara försedda med något av ventilationssystemen nedan:

 1. Ventilationsluckor i takåsen
 2. Ett ventilationssystem som bygger på att växthusbågarna öppnas
 3. Ett ventilationssystem som bygger på att täckmaterialet längs sidoväggarna lyfts upp
 4. Maskinell nedkylning
 5. Ett maskinellt ventilationssystem[40]

Invid det berörda kravet på kontrollistan antecknar kontrollanten om ventilationssystemet uppfyller de krav som ställts på det (J/N) och i punkten Tilläggsuppgifter skrivs hurdant ventilationssystem det finns i växthuset. Ett ventilationssystem krävs inte om det gäller ett separat växthus för plantuppdragning där det odlas bladdill i kruka, persilja i kruka eller sallatsplantor för eget bruk. I detta fall registreras Berör ej övervakningsobjektet i Stödtillämpningen och på kontrollistan dras ett streck. I tilläggsuppgifterna kan man skriva att växthuset är ett plantuppdragningshus.

Med ventilationsluckor i takåsen avses sådana luckor vid takåsen som öppnas automatiskt, eller, vid kort odlingssäsong, öppnas manuellt. Ventilationsluckorna i taket kan vara konstruerade på olika sätt, beroende på växthusets konstruktion. Det maskinella kylsystemet behöver inte leda ut, eftersom det finns kylanläggningar där kylningen sker till exempel med hjälp av vatten.

Det ventilations- eller kylsystem som används ska stå i fri förbindelse med de växthusutrymmen som är i odlingsanvändning, med undantag av utrymmen för plantuppdragning. Det ventilations- eller kylsystem som används ska ha tillräcklig dimensionering och vara funktionsdugligt under hela odlingssäsongen.[41] Mellanväggar får inte utgöra hinder för ventilation. Att enbart öppna dörrar är inte tillräcklig ventilation.

Effekten hos ett maskinellt ventilationssystem som leder ut luften kan omfatta varmluftsapparater, om systemens sammanlagda effekt är minst fyra liter per sekund per kvadratmeter som ska nedkylas[42] och om deras luftintag eller luftavledning står i kontakt med uteluften. Till exempel NTM-centralens byggmästares sakkunskap kan anlitas för att bedöma ventilationseffekten.

Om växthuset saknar ventilationssystem (Obs. det ovan nämnda undantaget), underkänns växthusets areal och arealen räknas in i arealfelet.

Växthuset är försett med artificiell belysning efter 31.10.

I växthus där det odlas grönsaker efter 31.10.2021 ska det finnas artificiell belysning oberoende av odlingssäsongens längd. Belysningseffekten ska vara minst 60 W per stödberättigande odlingskvadratmeter. [43] Som artificiell belysning lämpar sig förutom högtrycksnatriumarmatur också annan belysningsteknik med vilken motsvarande belysningsintensitet uppnås. Lamporna ska vara installerade 31.10.2021.

Om stödsökanden har anmält att odlingssäsongen avslutas t.ex. 5.11, men odlingen slutar tidigare, t.ex.  25.10, så krävs inte konstbelysning och då behöver kraven inte kontrolleras.  Avslutandet av odlingen ska kontrolleras i slutet av oktober.

Om det under ett kontrollbesök som avlagts före utgången av oktober inte går att säkerställa att stödvillkoret för belysning uppfylls, ska ett nytt besök avläggas i november-december. På kontrollistan, invid kravet i fråga, och i Stödtillämpningen antecknas om kravet är i ordning (J eller N) och eventuella brister förs in. Om ingen odling bedrivs efter 31.10 behöver kravet inte kontrolleras. På kontrollistan kan man då dra ett streck och i Stödtillämpningen lagra ”Berör ej övervakningsobjektet”. Odlingssäsongens slut framgår av punkt 4 Anmälda odlingsuppgifter på den förifyllda kontrollistan och i odlingsuppgifterna i Stödtillämpningens uppgifter om ansökan.

Om det inte finns artificiell belysning i ett växthus där det odlas grönsaker efter 31.10, underkänns växthuset och arealen räknas in i arealfelet.

Regleringsautomatik för uppvärmning och ventilation

Om stöd har sökts för lång odlingssäsong måste växthuset vara försett med regleringsautomatik för uppvärmning och ventilation. Ventilationsautomatiken kan vara till exempel automatisk ventilation som sköter om att ventilationsluckorna öppnas och stängs när temperaturen växlar.

Dessutom kan växthuset vara försett med särskilda datorer avsedda för att reglera och styra bl.a. växthusets temperatur och luftfuktighet.

Om växthuset saknar regleringsautomatik för uppvärmning och ventilation (men huset annars uppfyller de tekniska kraven för kort odlingssäsong), betalas stöd enligt kort odlingssäsong och dessutom minskas det sammanlagda stödet med 10 procent. [44]

Uppvärmningseffekt minst 200 kW eller 165 Mcal/h

Ett växthus för lång odlingssäsong (säsongens längd över sju månader) ska vara försett med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater vars effekt är minst 200 kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling. Varmluftsaggregatet ska vara på plats i växthuset hela odlingssäsongen. [45]

Om uppvärmningseffekten inte uppfyller kravet för lång odlingssäsong, men nog kravet för kort odlingssäsong, betalas stöd enligt kort odlingssäsong och dessutom minskas det sammanlagda stödet med 10 procent. Om uppvärmningseffekten inte uppfyller ens kravet för kort odlingssäsong, eller om varmluftsaggregatet inte finns på plats i växthuset, underkänns växthusets areal och arealen räknas in i arealfelet.

Uppvärmningseffekt minst 75 kW eller 65 Mcal/h

Ett växthus för kort odlingssäsong (säsongens längd minst två månader och högst sju månader) ska vara försett med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater vars effekt är minst 75 kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.[46] Uppvärmningsanordningarnas effekt kontrolleras utgående från märkningarna på anordningarna. På gamla brännare eller flispannor där effekten inte har märkts ut ska man verifiera anordningens effekt på något annat sätt. Belysningsarmaturer betraktas inte som uppvärmningsanordningar. För uppvärmningsanordningarna har man endast ställt krav som gäller effekten. Anordningen kan vara fastmonterad eller fristående, egen eller hyrd. Varmluftsaggregatet ska vara på plats i växthuset hela odlingssäsongen.

Om det i växthuset inte finns en uppvärmningsanordning vars effekt är minst 75 kW, underkänns växthusets areal och arealen räknas in i arealfelet.

Förutsättningarna för stöd för lång odlingssäsong uppfylls

Om lång odlingssäsong har anmälts i stödansökan skrivs observationen ”Förutsättningarna för stöd för lång odlingssäsong uppfylls” ut på kontrollistan. Här antecknas J eller N och i tillämpningen I skick eller Brister, beroende på om alla de ovan nämnda tekniska kraven för stöd för lång odlingssäsong uppfylls i växthuset eller inte. I Stödtillämpningen har den här observationen ingen betydelse för beräkningen av stödet.

Förutsättningarna för stöd för kort odlingssäsong uppfylls

Kravet skrivs ut på kontrollistan, om kort odlingssäsong har anmälts för växthuset. Om växthuset inte uppfyller de tekniska kraven enligt förordningen eller något tekniskt krav, underkänns växthusets areal och den räknas in i arealfelet. I punkten noteras N och i Stödtillämpningen registreras Brister/försummelse. Inte heller denna observation har någon betydelse för beräkningen av stödet.

Punkt 6. Ansökningsspecifika uppgifter

Odlingen motsvarar uppgifterna som meddelats i stödansökan

Anteckna J (I ordning) eller N (brister/försummelse) beroende på om odlaren inom växthusproduktionen iakttar det som han eller hon har uppgett i stödansökan. Här antecknas också den givna påföljdsprocenten (1-10 %) som registreras i Stödtillämpningen i punkten Förseelsens inverkan på det slutliga stödbeloppet som betalas för växthus.

Odlingsuppgifterna i stödansökan ska vara dagsaktuella. De växter som odlas i växthuset vid respektive tidpunkt ska framgå av stödansökan.[47] Sökanden ska skriftligen meddela ändringarna i odlingsuppgifterna till NTM-centralen. [48]

Om producenten har ändrat odlingssäsongen från kort till lång fastställs stödet enligt den korta odlingssäsongen.[49] Då behöver man inte kontrollera de tekniska kraven för stöd för lång odlingssäsong.

Växthusens odlingsarealer syns i Stödtillämpningen (I delen för ärendehantering) i odlingsuppgifterna i uppgifterna om växthus i ansökan, specificerade enligt växthus och odlingsväxt/produktgrupp. I odlingsuppgifterna ska också, med en kalenderveckas noggrannhet, anges tidpunkten för och längden på uppehåll och undantagsarrangemang i odlingen, såsom plastbyte och byte av växtbestånd.[50]

Om den sökande har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter i sina odlingsplaner eller om en åtgärd i syfte att få stöd har getts en sådan form i odlingsplanen som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte sänks stödet med högst 10 %. Påföljdsprocentens storlek beror på den areal som berörs av felet. [51]

Om odlingsuppgifterna inte är dagsaktuella ges 1-10 % som påföljdsprocent.

De tekniska kraven uppfylls i alla växthus med lång odlingssäsong

Den här observationen syns i stödtillämpningen endast i det fall att stödsökanden i sin ansökan har uppgett växthus med lång odlingssäsong. Om stödsökanden har bara ett eller flera växthus med kort odlingssäsong kan man dra ett streck i den här punkten på kontrollistan. I annat fall antecknas J (I ordning) eller N (brister/försummelse) beroende på om de tekniska kraven uppfylls i alla växthus med lång odlingssäsong. På kontrollistan i punkten Tilläggsuppgifter kan kontrollanten skriva bl.a. vilka uppgifter som har brister och vilket växthus och vilken areal bristen gäller. I Stödtillämpningen registreras motsvarande uppgifter i punkten Tilläggsuppgifter till stödsökanden, som öppnas genom att man klickar på pilen framför villkoret. När Brister/försummelse sparas på observationen öppnas texten Förseelsens inverkan på det slutliga stödbelopp som betalas för växthuset. 10 % samt Tilläggsuppgifter till stödsökanden.

Om de tekniska kraven för lång odlingssäsong inte uppfylls i växthuset, betalas stöd enligt stödnivån för kort odlingssäsong och dessutom minskas det totala stödet med 10 procent. [52]

4 Inspektionberättelse ich påföljander av övervakningen

I den inspektionsberättelse som skickas från Stödtillämpningen till odlaren skrivs följande ut automatiskt:

 1. I de växthusspecifika observationerna alla stödvillkor som har kontrollerats, vid fall av försummelse det växthus som observationen gäller och eventuella tilläggsuppgifter om sådana har skrivits in i tillämpningen
 2. I de ansökningsspecifika observationerna skrivs ut de stödvillkor som gäller hela ansökan, resultatet (i ordning/försummelse), eventuella påföljdprocenter och tilläggsinformation till stödsökanden
 3. Iakttagandet av normal god jordbrukarsed och areal som eventuellt underkänts vid övervakningen
 4. Vid övervakningen uppmätta arealer och arealskillnad (m2) per växthus
 5. Anmälda och godkända längder på odlingssäsongerna per växthus
 6. Skillnaden mellan den anmälda stödberättigande och den vid övervakningen godkända arealen, arealfelet i procent (arealskillnad/vid övervakningen godkänd areal x 100 %) och den påföljdsprocent som påförs hela stödet
 7. Tilläggsuppgifterna om övervakningshändelsen från fliken Övervakningshändelsens uppgifter

Stöd för växthusproduktion kan betalas högst i enlighet med den anmälda stödberättigande arealen och odlingssäsongens längd. Om den vid övervakningen uppmätta stödberättigande arealen avviker från sökandens anmälda stödberättigande areal, betalas stödet enligt den vid övervakningen godkända arealen. Då blir stödet föremål för antingen en minskning eller en sanktion. Stödet minskas när arealfelet är högst 5 %, dvs. stödet betalas enligt den vid övervakningen godkända arealen. Sanktion påförs å sin sida när arealfelet är 5-20 %.[53] Sanktionen hänför sig till hela stödsumman och sänker det stöd som betalas ut.

Arealfelet (%) får man genom att dra av den vid övervakningen godkända arealen från den anmälda stödberättigande arealen och differensen divideras med den vid övervakningen godkända arealen. Till sist multipliceras kvoten med hundra och resultatet blir sanktionsprocenten. Arealskillnaden beräknas utifrån den vid övervakningen godkända arealen av alla växthus.[54] I inspektionsberättelsen skrivs ut arealskillnaderna per växthus, så de behöver inte räknas ut manuellt.

Stödet blir föremål för sanktion också när de tekniska kraven för lång odlingssäsong (bl.a. regleringsautomatik för uppvärmning och ventilation samt artificiell belysning) inte uppfylls eller när odlingen inte är förenlig med de uppgifter som lämnats i stödansökan.

Stödtillämpningen räknar automatiskt ut de påföljder av arealfel samt brister i stödvillkor som påförs det sammanlagda stödet. Påföljderna framgår av stödberäkningen. I tabell 1 finns en sammanställning av påföljderna med anledning av arealer och i tabell 2 ges ett sammandrag av kraven och påföljderna i samband med växthusstöd.

Tabell 1. Sammandrag av påföljderna

Arealfel

Påföljdsprocent för totalstödet

fel ≤ 5 %

t.ex. 1000 m2 – 960 m2 = 40 m2,
40 m2/960 m2 × 100 % = 4,1667 %

0 % (enligt vad som godkänts vid övervakningen, dvs. stödminskning)

5 % < fel ≤ 20 %

t.ex. 1000 m2 – 920 m2 = 80 m2,
80 m2/920 m2 × 100 % = 8,6957 %

5–20 % (av den vid övervakningen godkända totalarealen, dvs. sanktion)

t.ex. 8,70 %

fel > 20 %

t.ex. 1000 m2 – 800 m2 = 200 m2, 200 m2/800 m2 × 100 % = 25 %

100 % (= inget stöd)

Exempel:

En odlare uppger i ansökan att han odlar stödberättigande växter på 1 000 m² växthusareal. Vid kontrollen uppmäts sammanlagt 950 m² godkänd växthusareal som berättigar till stöd. Arealfelet är (1000–950) m2/950 m2 × 100 % = 5,2632 %. Eftersom arealfelet är större än fem procent minskas stödet enligt avrundningsregeln med två decimalers noggrannhet till 5,26 %.

Om den stödberättigande arealen är 960 m² är arealfelet (1000–960) m2/960 m2x100 % = 4,16667 %. Eftersom den konstaterade skillnaden är mindre än fem procent betalas stödet till stödsökanden enligt den vid övervakningen godkända arealen, och stödet blir inte föremål för sanktioner.

Tabell 2. Sammandrag av kraven och påföljderna som rör växthusstöd

Krav som kontrolleras vid övervakningen

Påföljder

Stödberättigande växter (SRf 99/2021 § 4; 100/2021 § 18):

Tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat (av sorterna Lactuca sativa och Cichorium), bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda att odlas inomhus.

Stöd beviljas för plantproduktion av sallat samt av bladdill och persilja i kruka för egen växthusodling (inget krav på ventilationssystem)

Om det konstateras andra än stödberättigande växter → arealen i fråga underkänns (räknas in i arealfelet) (SRf 211/2002 2 §)

Om det i hela växthuset odlas en växt som inte är stödberättigande → hela växthuset underkänns (räknas in i arealfelet) (SRf 211/2002 2 §)

Stödbelopp och odlingssäsong (SRf 99/2021 §5; 100/2021 §19):

Lång odlingssäsong:

Stödberättigande växter odlas 7 månader eller längre.

 • I fråga om dill och persilja är en förutsättning dessutom att de odlas som plantor direkt i marken, att det i odlingen produceras plantor för eget bruk eller att växterna odlas i krukor och i fråga om blandodling med direkt sådd så att den huvudsakliga växten är någon annan stödberättigande växt än dill eller persilja.
 • Om det under odlingssäsongen odlas flera växter efter varandra i blandodling, beviljas stödet enligt den växt som har den längsta odlingssäsongen

Kort odlingssäsong:

Stödberättigande växter odlas minst 2 mån., men högst 7 mån.:

 • Stöd som grundar sig på odlingsarealen för frilandsgurka, kinakål och isbergssallat beviljas dock alltid i form av stöd för en kort odlingssäsong.

Om det konstateras att odlingen inte berättigar till stöd för lång odlingssäsong, men den uppfyller kraven på stöd för kort odlingssäsong à stöd för kort odlingssäsong betalas (SRf 102/2021 6 §, SRf 99/2021 5 §, SRf 100/2021 19 §)

Odlingsanvändning (JSMf 102/2021 § 4)

Förutsättningarna för stöd avgörs på basis av situationen 15.5. Odlingsväxterna ska ha placerats i växthuset på sin slutgiltiga växtplats och växthuset ha en normal odlingstemperatur med hänsyn både till tidpunkten och till den odlade växten.

 

Om växthuset inte är i odlingsanvändning 15.5 → hela växthuset underkänns (räknas in i arealfelet)

 

Krav på areal (SRf 100/2021 § 18, SRf  99/2021 § 4):

Den sammanlagda växthusarealen minst 300 m2. Odlingsarealen för stödberättigande växter kan dock vara mindre än 300 m2.

 

Om den sammanlagda växthusarealen är mindre än 300 m2 → inget stöd alls betalas

 

Tekniska krav på växthus (JSMf 102/2021 § 3)

Gäller växthus med kort och lång odlingssäsong:

(1) Växthusets stomme och beklädnad ska vara i sådant skick som odlingssäsongen förutsätter och stå kvar året om (se undantag § 3)

(2) Växthusets beklädnad ska vara av glas, kanalskiva av plast som är avsett för växthus eller dubbel plastfolie.

(3) Växthuset ska vara försett med något av nedan nämnda ventilationssystem

 • ventilationsluckor vid takåsen,
 • ett ventilationssystem som bygger på att växthusbågarna öppnas,
 • ett ventilationssystem som bygger på att täckmaterialet längs sidoväggarna lyfts upp,
 • maskinell nedkylning, ELLER
 • ett maskinellt ventilationssystem som leder ut luften

Ventilationssystemet ska stå i direkt förbindelse med hela odlingsutrymmet. Dessutom ska ventilationssystemet ha tillräcklig dimensionering och vara i funktion och installerat på platsen under hela odlingssäsongen.

(4) Växthuset ska vara försett med artificiell belysning om det odlas grönsaker i växthuset efter den 31 oktober.

(5) Gäller växthus med kort odlingssäsong:

 • växthuset ska under hela odlingssäsongen vara försett med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 75 kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.

(6) Gäller växthus med lång odlingssäsong:

 • växthuset ska under hela odlingssäsongen vara försett med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 200 kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling
 • (7) uppvärmnings- och ventilationsregleringsautomatik

(1) Om stommen och beklädnaden inte är i skick och står kvar → hela växthuset underkänns (räknas in i arealfelet)

(2) Om beklädnaden inte uppfyller kraven → hela växthuset underkänns (räknas in i arealfelet) 

(3) Om växthuset inte har något ventilationssystem och/eller det inte uppfyller de föreskrivna kraven → hela växthuset underkänns (räknas in i arealfelet)

(4) Om växthuset inte har artificiell belysning → Hela växthuset underkänns (räknas in i arealfelet)

(5) Om uppvärmning saknas → hela växthuset underkänns (räknas in i arealfelet)

(6) Om växthuset helt saknar uppvärmning →växthuset underkänns, dvs. räknas in i arealfelet, men om uppvärmningseffekten är minst 75 kW → för växthuset betalas stöd enligt kort odlingssäsong och det sammanlagda stödet minskas med 10 % (SRf 211/2002 2 §)

(7) Om saknas → för växthuset betalas stöd enligt kort odlingssäsong och det sammanlagda stödet minskas med 10 % (SRf 211/2002 2 §)

Normal jordbrukarsed på orten (JSMf 102/2021 7 §)

Till normal jordbrukarsed på orten hör att en marknadsduglig skörd ska produceras genom att använda sådana växtarter och växtsorter som lämpar sig för växthusodling och att vid planteringen använda ett plantmaterial vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig. Till jordbrukarseden hör också ombesörjandet av växternas skötselåtgärder och odlingsförhållanden och iordningsställande för försäljning.

Stöd betalas inte för den produktionsareal där normal jordbrukarsed inte har iakttagits (dvs. arealen dras av från den stödberättigande arealen och räknas in i arealfelet).

Om den areal som ska underkännas utgör mer än 50 % av växthusens sammanräknade areal, betalas inget stöd alls. (Lag 1559/2001 21 § 3 mom.)

Odlingsuppgifterna i stödansökan (SRf 99/2021 4 § och SRf 100/2021 19 §)

Sökanden ska göra upp en odlingsplan för varje kalendervecka och varje växthus.

Om odlingsuppgifterna inte är dagsaktuella → påföljd för hela stödet, 1 – 10 % (SRf 211/2002 2 § 3 mom.)

5 Rättsnormer

 • Förvaltningslag 434/2003 (Lag 434/2003)
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014
 • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 (Lag 1559/2001)
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013 (Lag 192/2013)
 • Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021 99/2021 (SRf 99/2021)
 • Statsrådets förordning om nordligt stöd 2021 100/2021 (SRf 100/2021)
 • Statsrådets förordning om grunderna för sänkning av stöd för växthusproduktion, stöd för lagring av trädgårdsprodukter och stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp 211/2002 (SRf 211/2002)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2021 102/2021 (JSMf 102/2021)
 • Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om nationella stöd 2021 (Livsmedelsverkets föreskriftssamling nr 13/20, Livsmedelsverkets föreskrift 13/20)

[1] Lag 1559/2001 11 §
[2] Lag 192/2013 6, 8, 10, 24 §
[3] Lag 192/2013 22 §
[4] Pikantti → Jordbruksstöd → Gemensamma anvisningar → Ärendehantering och arkivering
[5] Lag 434/2003 32-34, 36 §
[6] Förordning (EU) 809/2014 25 art., lag 192/2013 30 §
[7] Lag 192/2013 31 §
[8] Lag 434/2003 34, 36 §
[9] Lag 434/2003 33 §
[10] Lag 1559/2001 16 §
[11 JSMf 102/2021 3 § 6 mom.
[12] Lag 192/2013 28 §
[13] Lag 192/2013 16-17 §; Livsmedelsverkets föreskrift 22/2019
[14]  Lag 1559/2001 25 §
[15] Lag 192/2013 16 §
[16] Srf 99/2021 4§; JSMf 102/2021 3–6 §; SRf 100/2021 19 §
[17] Lag 434/2003 8 §
[18] Lag 1559/2001 16 §; SRf 211/2002 2 §
[19] Lag 192/2013 24 §
[20] JSMf 102/2021 4 §
[21] JSMf 102/2021 6 §
[22] SRf 99/2021 4 §; SRf 100/2021 19 §
[23] SRf 99/2021 5 §; SRf 100/2021 20 §
[24] SRf 99/2021 4 §; SRf100/2021 4 §; JSMf 102/2021 19 §
[25] JSMf 14/2020 5 §
[26] SRf 99/2021 5 § och 100/2021 19 §
[27] JSMf 14/2020 5 §
[28] SRf 99/2021 4 §; SRf 100/2021 19 §
[29] JSMf 14/2020 5 §
[30] JSMf 14/2020 5 §
[31] JSMf 14/2020 6 §
[32] JSMf 14/2020 6 §
[33] Lag 1559/2001 11 §, JSMf 14/2020 7 §
[34] https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=3119620
[35] JSMf 102/2021 7 §
[36] JSMf 102/2021 7 §
[37] Lag 1559/2001 21 §
[38] JSMf 102/2021 3 §
[39] JSMf 102/2021 3 §
[40] JSMf 102/2021 3 §
[41] JSMf 102/2021 3 §
[42] JSMf 102/2021 3 §. T.ex. i ett växthus vars produktionsareal är 300 m2 måste det maskinella ventilationssystemets effekt vara 300 m2 × 4 l s-1 m-2 = 1.200 l s-1.
[43] JSMf 102/2021 3 §
[44] SRf 211/2002 2 §2 mom.
[45] JSMf 102/2021 3 §. Det minsta stödberättigande växthusets uppvärmningseffekt måste vara 300 m2 × 200 kW/1.000 m2 = 60 kW.
[46] JSMf 102/2021,  3 §. Det minsta stödberättigande växthusets uppvärmningseffekt måste vara 300 m2 × 75 kW/1.000 m2 = 22,5 kW.
[47] SRf 99/2021 4 §; SRf 100/2021 18 §
[48] Lag 192/2013 16 §
[49] SRf 99/2021 4 §; SRf 100/2021 20 §
[50] JSMf 102/2021 5 §
[51] SRf 211/2002 2 §
[52] Lag 1559/2001 21 §; SRf 211/2002 2 §
[53] SRf 211/2002 2 §
[54] Srf 211/2002 2 §