Övervakning av växttäcke 2020 - Anvisning till NTM-centralernas inspektörer

Publiceringsdatum: 30. oktober 2020

I kraft fr.o.m. 30.10.2020
6021/03.00.00.01/2020

1. Allmänt om övervakningen av växttäcke

1.1 Åtgärdens krav på areal

Inom åtgärden växttäcke vintertid ska jordbrukaren varje förbindelseår hålla minst 20 % av förbindelsearealen täckt av växtlighet utanför vegetationsperioden. Om gården har skiften både i styrningsområdet och utanför det ska 20 % fullgöras i vartdera området. Stödvillkoren för åtgärden är annorlunda i styrningsområdet och utanför det. Närmare information om saken ges nedan.

Styrningsområde

Minst 20, 40, 60 eller 80 procent av den sammanlagda arealen av basskiftena i gårdens förbindelse ska årligen vara täckta av växtlighet fram till såbäddsberedningen eller motsvarande odlingsåtgärd. Minimikravet på 20 procent växttäcke kan uppfyllas med reducerad stubbearbetning på hösten. På de arealer som överstiger minimikravet på växttäcke ska det finnas växande gröda eller stubb av gröda (äkta växttäcke).

Område som ligger utanför styrningsområdet

Utanför styrningsområdet ska minst 20, 40 eller 60 % av gårdens förbindelseareal vara täckt av växtlighet utanför vegetationsperioden. Reducerad stubbearbetning på hösten kan uppfylla villkoret för växttäcke vintertid upp till alla procentgränser.

Stödvillkoren för växttäcke beskrivs närmare i punkt 2 och i förbindelsevillkoren för miljöersättning.

1.2 Gårdar som är föremål för övervakning

Övervakningen av växttäcke utförs som separat övervakning utanför vegetationsperioden. Gårdarna som ingår i övervakningen av växttäcke har registrerats på övervakningskörning 6906. För övervakningen av växttäcke har det också grundats ett körningsnummer 6907 för det egna urvalet. På körningen kan man registrera gårdar t.ex. på basis av angivelse eller om det annars framkommer att en gård som anmält växttäcke inte har bevarat växttäcket enligt villkoren.

På körning 6906 finns också de gårdar som har befriats från förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor eller ekologisk fokusareal på grund av vallundantaget (mer info i förbindelsevillkoren). Till dessa gårdar betalas inte ersättning för växttäcke vintertid, men gårdarna måste årligen ha anmält minst 20 % av gårdens förbindelseareal som areal med växttäcke. För gårdar som är befriade på grund av vallundantaget gårdar övervakas bara att minimiarealen om 20 % växttäcke av förbindelsearealen uppfylls. En uppgift om de gårdar som befriats på grund av vallundantaget finns på övervakningslistan.

Vid övervakningen av växttäcke beaktas bara de basskiften som gården har uppgett vara täckta av växtlighet. Areal med växttäcke på jordbrukarens andra basskiften kan inte godkännas. Om det på ett basskifte konstateras en större areal med växttäcke än vad som anmälts kan arealen kompensera areal med växttäcke som saknas på något annat basskifte. Vid övervakningen av växttäcke beaktas inte basskiften som inte är ersättningsberättigande eller basskiften som inte ingår i förbindelsen, eftersom de inte betalas ersättning och inte ökar växttäckesprocenten.

1.3 Kontrollista för övervakningen

De skiftesspecifika uppgifterna från övervakningen av växttäcke kan registreras på gården, antingen direkt i Stödtillämpningen eller på en kontrollista på papper, från vilken uppgifterna ska föras in i Stödtillämpningen. Kontrollistan skrivs ut från Stödtillämpningen på samma sätt som kontrollistan för åkerövervakning.

På kontrollistan fyller man i de arealer som konstaterats vid övervakningen av växttäcke. Kom ihåg att skriva upp på kontrollistan om något skifte inte behöver kontrolleras. Ett skifte behöver inte kontrolleras om jordbrukarens anmälda växttäckesprocent (20, 40, 60 eller 80 %) uppnås redan med hjälp av de andra skiftena.

På kontrollistan ska man separat fylla i uppgifterna för såväl ett styrningsområde som ett annat område, om gården har areal med växttäcke i vartdera området. För vartdera området måste man kontrollera att minimiarealkravet på 20 % av förbindelsearealen uppfylls.

Till jordbrukaren skickas en inspektionsberättelse om övervakningen av växttäcke efter det att uppgifterna om övervakningen har registrerats och verifierats i Stödtillämpningen.  Inspektionsberättelsen skrivs ut från Stödtillämpningen i punkten Övervakningshändelsens uppgifter.

2. Krav och stödvillkor som ska kontrolleras

2.1 Kraven på basnivån

I basnivån för åtgärden växttäcke vintertid på åkrar ingår kraven i tabell 1.

Tabell 1. Basnivån för åtgärden växttäcke vintertid på åkrar.

Fråga

Krav för basnivån

Plats för kontrollen

74.

Stubb har inte bränts, om det inte har funnits grund för bränningen *)

Kontroll i terrängen

7.3.

Växtskyddet har skötts på ett ändamålsenligt sätt och/eller om skörden inte har bärgats, är det även möjligt att producera en marknads- och bärgningsduglig skörd följande år *)

Kontroll i terrängen

Kraven för basnivån har kontrollerats i samband med åkerövervakningen. Vid övervakningen av växttäcke behöver man alltså inte ta ställning till kraven för basnivån och de visas inte i Stödtillämpningen.

Det tidigare kontrollresultatet måste ändras om situationen på gården har ändrats och det ändå finns brister i kraven för basnivån, t.ex. att stubb har bränts utan grund. Det tidigare kontrollresultatet ändras genom att övervakningsobservationen registreras i observationerna från åkerövervakningen.

2.2 Stödvillkor som ska kontrolleras

2.2.1 Skiftets växttäcke har bevarats enligt villkoren

Vid övervakningen av växttäcke kontrolleras att jordbrukaren i enlighet med förbindelsevillkoren har bevarat skiftet täckt av växtlighet utanför vegetationsperioden. Av de skiften som jordbrukaren anmält med växttäcke kontrolleras så många att det går att försäkra sig om att den växttäckesnivå som jordbrukaren uppgett uppnås. De valda skiftena ska kontrolleras i terrängen och på skiftena måste det med ögonmått gå att konstatera att kravet på växttäcke uppfylls på hela den areal som jordbrukaren uppgett.

Skiftet ska vid behov mätas om jordbrukaren har anmält växttäcke på bara en del av skiftet. Mätning görs i synnerhet när en bestämd växttäckesnivå uppnås bara nätt och jämnt och det inte med tillräcklig noggrannhet går att uppskatta arealen med växttäcke med hjälp av en karta. Jordbruksskiften som mätts upp tidigare vid åkerövervakning behöver inte mätas på nytt, om jordbrukaren har anmält arealen med växttäcke enligt dem. Om den växttäckesnivå som jordbrukaren anmält inte uppnås, ska man vid övervakningen av växttäcke försäkra sig om huruvida ens föregående procentgräns uppnås.

Inom åtgärden är det möjligt att jordbrukaren bearbetar en areal som han eller hon har anmält som växttäcke. Arealen får bearbetas utan påföljder om den anmälda växttäckesnivån (20, 40, 60, 80 %) fortfarande uppnås. Jordbrukaren kan till exempel ha anmält 75 % av förbindelsearealen som areal med växttäcke, varvid ersättning betalas enligt 60 % nivån. I så fall får jordbrukaren bearbeta den areal som överstiger 60 % utan påföljder.

2.2.2 Skiftets växttäcke uppfyller villkoren

Enligt förbindelsevillkoren kan följande grödor godkännas ingå i växttäcke vintertid:

 1. flerårig odlad vall, ettårig vall som bevaras över vintern och rörflen,
 2. fleråriga trädgårdsväxter och kummin,
 3. stubb och direktsådd i stubb av spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor och spånadslin samt av bondböna, ärt och lupin,
 4. fånggrödor, om växtbeståndet bevaras till följande vår,
 5. höstråg, rågvete, höstvete, speltvete och andra höstsådda spannmålsväxter, höstrybs, höstraps och andra höstsådda oljeväxter, andra höstsådda grödor
 6. lin och hampa som bärgas på våren
 7. stubb- och grönträda
 8. saneringsväxtlighet, om den består av en oljeväxt (oljerättika, vitsenap)

Växtlighet (utom stubb) som förstörs på kemisk väg kan inte uppfylla kravet på växttäcke. I detta sammanhang menas med stubb grödor i grupp tre och kummin.

Areal som anmälts som vall på naturvårdsåker eller gröngödslingsvall godkänns ingå i växttäcket, om de följs av en höstsådd gröda. Vipu hindrar inte att jordbrukaren anmäler växttäcke för dem, men påpekar saken för jordbrukaren. Vid övervakningen ska inspektören komma ihåg att granska om jordbrukaren har sått en höstsådd gröda på NVÅ- eller gröngödslingsvall som anmälts som växttäcke.

Arealer som vid övervakning konstaterats vara tillfälligt icke odlade kan uppfylla kravet på växttäcke enbart om de har besåtts med någon höstsådd gröda (punkt 5 på föregående lista). Det här innebär till exempel ett fall där vall har anmälts för skiftet, men vallen i samband med övervakning har konstaterats som tillfälligt icke odlad. Då duger skiftet som växttäcke bara om det har besåtts med en höstsådd gröda.

Minimikravet på 20 % växttäcke kan i ett styrningsområde uppfyllas med följande grödor vars stubb är reducerat bearbetad: spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin och bondböna.

Reducerad bearbetning får utföras med kultivator, tallriksharv, s-pinnharv, spadrullharv och rulluftningsaggregat. Bara reducerad bearbetning som innefattar en enda körning med dessa anordningar godkänns. Vid uppluckring av alven beaktas arbetsresultatet, dvs. ett skifte som körts med alvluckrare kan beroende på bearbetningsnivån godkännas som antingen reducerat bearbetat eller äkta växttäcke. En del av alvluckrarna sluter till den gjorda fåran och området kan vara äkta växttäcke.

I ett styrningsområde kan bara 20 % av förbindelsearealen godkännas som reducerat bearbetad. Vid övervakningen av växttäcke går man i olika fall till väga på följande sätt i ett styrningsområde:

 • som reducerat bearbetad areal har anmälts 20 % men man konstaterar mer än så: om areal som uppgetts som äkta växttäcke har bearbetats reducerat måste arealen underkännas (gränsen 20 % överskrids)
 • som reducerat bearbetad areal har anmälts mindre än 20 %: areal som uppgetts som äkta växttäcke får bearbetats reducerat till dess att man uppnår gränsen 20 %. Den reducerat bearbetade areal som överstiger gränsen underkänns.

Utanför ett styrningsområde kan reducerad bearbetning uppfylla villkoret för växttäcke upp till samtliga procentgränser. Till reducerad bearbetning godkänns samma grödor som i styrningsområdet, dvs. stubb av följande grödor: spannmål, oljeväxter, bovete, frökryddor, spånadslin och bondböna.

3. Registrering av uppgifterna om växttäcke i Stödtilllämpningen

Stödtillämpningen har ett eget avsnitt för övervakning av växttäcke. Arealerna med växttäcke ska registreras för såväl styrningsområdet som ett annat område. I ett styrningsområde registreras arealerna med äkta växttäcke och arealerna som är reducerat bearbetade separat. Utanför styrningsområdet finns bara ett enda slag av växttäcke. Med anledning av det ovan sagda är Stödtillämpningens registreringsskärm annorlunda i styrningsområdet och utanför styrningsområdet.

Nedan visas en skärmdump av vyn för övervakning av växttäcke. Under bilden ges en närmare förklaring av texterna i vyn.

Skärmdump av Stödtillämpningens punkt övervakning av växttäcke

I punkten Helhetssituation ingår följande texter:

Anmäld växttäckesnivå: Den växttäckesnivå som jordbrukaren anmält i höstanmälan. I styrningsområdet är nivåerna 20, 40, 60 eller 80 % och utanför styrningsområdet 20, 40 och 60 %. Jordbrukarens exaktare växttäckesprocent kan studeras i Stödtillämpningens Ärendehantering (Huvudstödansökan – Höstanmälan för miljöersättning)

Anmäld växttäckesareal: Den areal med växttäcke som jordbrukaren anmält i höstanmälan. Arealen är samma som kan ses i jordbrukarens höstanmälan.

Arealen skall kontrolleras till den anmälda nivån för växttäcke: En räknare i realtid som meddelar hur mycket areal med växttäcke som måste granskas för att uppnå den växttäckesnivå som jordbrukaren anmält. Övervakningen av växttäcke får avslutas när talvärdet är noll. När talvärdet är noll kan man registrera Berör ej övervakningselementet för de skiften som möjligen återstår. Om det i ett styrningsområde konstateras att mer än 20 % av den godkända förbindelsearealen är reducerat bearbetad ändrar den överstigande arealen inte arealräknarens värde.

I övervakningen godkänd växttäckesprocent: En räknare som räknar samman den kumulerade växttäckesarealen under övervakningens gång. Procentandelen fås genom att man adderar de sparade arealerna med växttäcke och dividerar summan med den godkända förbindelsearealen för miljöersättning. I styrningsområdet beaktar räknaren bara 20 % reducerat bearbetad areal. Om 20 % överskrids ändras inte det talvärde som räknaren visar.

Den lätt bearbetade arealens andel av förbindelsearealen: En räknare som räknar ut hur stor andel den reducerat bearbetade arealen som sparats vid övervakningen av växttäcke utgör av den godkända förbindelsearealen för miljöersättning. Om talvärdet i räknaren blir större än 20 %, så ger den reducerat bearbetade arealen inte längre någon ökning av arealen med växttäcke.             

I punkten Växttäckes skiften är den godkända sammanlagda arealen av jordbruksskiftena på basskiftet och den areal med växttäcke som jordbrukaren uppgett (äkta växttäcke och reducerat bearbetad areal för sig i styrningsområdet) automatiskt ifyllda. Inspektören ska ta ställning till följande punkter:

Situation: När övervakningen börjar står det Obehandlad för alla skiften. Uppgiften om skiftet ändras till I skick när skiftet har blivit övervakat och växttäckesarealen är registrerad. Då beaktar räknarna skiftets arealuppgifter. Alternativet Berör ej övervakningselementet kan användas när arealräknaren visar 0,00 ha och I övervakningen godkänd växttäckesprocent överstiger den anmälda växttäckesnivån.

Godkänd växttäckesareal, äkta (ha): I fälten Godkänd växttäckesareal, äkta (ha) och Godkänd växttäckesareal, lätt bearbetning (ha) har de arealer med växttäcke som jordbrukaren anmält fyllts i på förhand. De förhandsifyllda arealuppgifterna får ändras fritt. Om inspektören vid övervakningen inte behöver göra ändringar i den areal som jordbrukaren anmält, kan skiftets status ändras till I skick i punkten Situation.

Vid övervakningen kan ett skifte som anmälts som äkta växttäcke konstateras vara reducerat bearbetat. Observera att i styrningsområdet får det vara maximalt 20 % reducerat bearbetad areal. Om det maximala procenttalet överskrids godkänns arealen inte som reducerat bearbetad och den beaktas inte i räknarna. På motsvarande sätt kan reducerat bearbetad areal konstateras vara äkta växttäcke. I höstanmälan kan jordbrukaren ha anmält maximalt 20 % reducerat bearbetad areal och hela denna areal kan konstateras vara äkta växttäcke.

Som ett skiftes areal med växttäcke kan man konstatera en större areal än jordbrukaren har anmält i höstanmälan.  Om det finns mer areal med växttäcke på ett skifte än vad som anmälts, kan den överstigande arealen ersätta areal med växttäcke som saknas på något annat skifte. De skiften som står utanför förbindelsen och för vilka växttäcke har anmälts har i tillämpningen märkts ut med en asterisk* invid skiftet. Växttäcket på sådana skiften inverkar inte på beräkningen av växttäckesprocenten.

Övervakningen av växttäcke på gårdar som är befriade på grund av vallundantaget görs på följande sätt i Stödtillämpningen:

 • Skiften med växttäcke kontrolleras och registreras i en sådan utsträckning att 20 % uppnås. Situationen för de kontrollerade skiftena registreras som I skick i Stödtillämpningen, om växttäcket uppfyller stödvillkoren.
 • För de överlopps skiftena (som överstiger 20 %) registreras också I skick och den anmälda arealen lämnas som godkänd areal för skiftena. På så sätt går det att registrera gården i Stödtillämpningen.
 • På fliken Uppgifter om övervakningshändelsen i Stödtillämpningen skriver man i bägge fälten för tilläggsuppgifter att det gäller en gård som är befriad med anledning av förgröningen.

Om en gård har areal med växttäcke både i ett styrningsområde och i ett annat område, är det i vissa enskilda undantagsfall så att det andra områdets skiften med växttäcke inte syns i Stödtillämpningens del för övervakning av växttäcke eller på kontrollistan. Så är fallet om jordbrukaren har uppfyllt kravet på minst 20 % växttäcke med sådana grödor som inte betalas ersättning för växttäcke (t.ex. grönträda). Vid behov måste man i höstanmälan kontrollera uppgifterna om skiften med växttäcke på de gårdar som har åkerskiften i vartdera området. För dessa gårdars del måste det säkerställas att minimikravet 20 % uppfylls i vartdera området.

4. Påföljerna av övervakning ac växttäcke

Kraven för basnivån beskrivs närmare i anvisningen för åkerövervakning.

När det gäller växttäcke vintertid påförs gården en %-påföljd om växttäcket inte uppfyller villkoren. Påföljden bestäms i enlighet med hur mycket areal med växttäcke jordbrukaren har anmält och hur mycket sådan areal som konstateras vid övervakningen. Stödtillämpningen bestämmer påföljden automatiskt, så inspektören behöver inte själv ta ställning till detta. Påföljden av övervakning av växttäcke i olika fall bestäms enligt tabell 2.[1]

Tabell 2. Påföljderna med anledning av växttäcke vintertid.

Av jordbrukaren anmäld % växttäcke

Vid övervakningen konstaterad % växttäcke

Påföljds-%

20

<20

Betalas inte

40

20

10

60

20

20

80

20

30

Påföljdsprocenten är alltid 10 % när arealen med växttäcke sjunker till följande nivå till följd av övervakning. Till exempel, om jordbrukaren har anmält 85 % av förbindelsearealen som areal med växttäcke och det vid övervakningen konstateras att arealen med växttäcke är 35 %, är påföljden 30 %. Dessutom betalas ersättningen för växttäcke enligt den faktiska nivån.

Åtgärden avslutas om det vid övervakningen konstateras att gårdens areal med växttäcke är mindre än 20 %. Åtgärden avslutas av samarbetsområdet, till vilket NTM-centralen måste meddela om resultatet från övervakningen. Avslutande av åtgärden innebär att också ersättningen för de tidigare förbindelseåren återkrävs på SA-områdets försorg.

Vid övervakningen av växttäcke kan den växttäckesnivå som jordbrukaren anmält underskridas därför att det i höstanmälan används arealer som anmälts i huvudstödansökan, medan man vid övervakningen av växttäcke använder arealer som godkänts vid åkerövervakningen.  Om någon av nivåerna underskrids på grund av detta, måste man försöka kompensera växttäckesareal som eventuellt saknas på något eller några skiften med något annat skiftes växttäckesareal som är större än den anmälda.

[1] SRf 712/2015 19 §