8. Ersättning för ekologisk produktion 2022

Publiceringsdatum: 24. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2021
Gå till föregående 7. Kompensationsersättning 2021
Gå till följande 9. Bidrag för jordbruksgrödor 2021

Att beakta 2021

 • Förbindelserna som ingicks år 2015 och 2016 löper ut, men du kan ansöka om ettårig förlängning i samband med den samlade stödansökan senast 15.6.
 • Om du har ingått förbindelse om ekologisk husdjursproduktion år 2016, ska du ge in ett kvitto på försäljning av husdjur eller husdjursprodukter till NTM-centralen senast 15.6, om du inte har tidigare lämnat in kvittot.
 • Du kan ansöka om ny ekoförbindelse genom att ge in blankett 215 till NTM-centralen senast 15.6.Anmäl dig till kontrollsystemet för ekologisk produktion senast 30.4. och genomgå en kurs som nämns i förbindelsevillkoren.
 • Du kan ansöka om att foga tilläggsarealer till en förbindelse som är i kraft eller som ska förlängas genom att ge in blankett 215 till NTM-centralen senast 15.6.
 • Om du vill lägga till ett nytt djurslag till förbindelsen för 2021, ska du anmäla dig till ekokontrollen för djurslaget i fråga senast 30.4.2021
 • Kravet på avsalugrödor gäller också en del husdjursgårdar från och med år 2021, läs mer i kapitlet 8.2 Krav på avsalugröda.
 • Om du använder en blandning av proteingrödor och andra växter som avsalugröda, ska du i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet uppge vilken proteingröda som ingår i blandningen.
 • Om du odlar blålupin som avsalugröda, ska du uppge blålupin i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet.
 • När Ansökningsguiden publiceras har kommissionen ännu inte godkänt de föreslagna ändringarna av Programmet för utveckling av landsbygden till år 2021. Kommissionen har inte heller ännu godkänt de åtgärder som ska genomföras år 2021 med stimulansmedel ur landsbygdsfonden. Förhandlingar förs med kommissionen om att få beslutet så snart som möjligt. Ansökan om och villkoren för ekoersättningar 2021 finns beskrivna i ansökningsanvisningarna så som de har föreslagits för kommissionen. Information om eventuella ändringar ges separat.

8.1 Ansökan om förbindelser och tillskottsarealer samt byte av gårdstyp år 2021

Om din gård har en förbindelse som ingicks år 2015 eller 2016, kan du i samband med den samlade stödansökan ansöka om att förlänga förbindelsen med ett år. Om du inte ansöker om förlängning löper din förbindelse ut.

Om du inte har någon förbindelse att förlänga, kan du ansöka om ny förbindelse genom att ge in blankett 215 med bilagor till NTM-centralen senast 15.6. Kom ihåg att anmäla din gård till kontrollsystemet för ekoproduktion senast 30.4. Du anmäler dig till kontrollsystemet genom att ge in Ekokontrollblankett 1, kompletteringsblankett 1a (växtproduktion) samt vid behov kompletteringsblankett 1d (husdjursproduktion). Förbindelsekravet på avläggande av kurs eller utbildning i ekologisk produktion ska uppfyllas senast 30.4.

Till en förbindelse som är i kraft eller som ska förlängas kan du ansöka om att foga skiften som är, eller godkännas som ersättningsberättigande detta år. Arealen som läggs till i förbindelsen kan vara högst 5 hektar. Om förbindelsearealen är mindre än 5 hektar innan ny areal läggs till, kan du lägga till högst 1 hektar. Du kan lägga till mer areal genom att ingå en ny förbindelse. En förbindelse som ska förlängas kan du i det sammanhanget också ersätta med en ny förbindelse. De nya förbindelserna är alltid femåriga, men i praktiken avslutas förbindelserna vid bytet av programperiod. Enligt vad vi nu vet sker bytet av programperiod år 2023. Då kan du ingå förbindelse om den nya programperiodens ekoersättning om du så önskar.

Skiften som har ingått i en ekoförbindelse år 2020, och som har kommit i din besittning, fogas automatiskt till din förbindelse när du anmäler skiftena i din samlade stödansökan.

Du kan byta gårdstyp eller ändra djurart för din förbindelse. Anmäl den nya djurarten till ekokontrollen senast 30.4.2021, så att djurantalen beaktas för år 2021.

Ansök om att lägga till tilläggsarealer, byta gårdstyp och ändra djurarter på pappersblankett 215. Lämna in blanketten till NTM-centralen senast 15.6.2021.

8.2 Krav på avsalugröda

Kontrollera att kravet på avsalugröda uppfylls. Kravet på avsalugröda gäller inte bara växtodlingsgårdar utan också en del av husdjursgårdarna från och med år 2021.

Om du ingick ekoförbindelsen år 2016, men använder merparten av skörden som foder till dina egna konventionella djur, ska du antingen ställa om djuren till ekologisk produktion eller börja odla avsalugrödor. I så fall ska du uppge minst 30 % avsalugrödor av förbindelsearealen 2021. År 2022 ska du ha haft i medeltal minst 30 % avsalugrödor under åren 2021–2022.

Din gård berörs av kravet även om din förbindelse som ingicks år 2016 snare har ersatts senare med en ny förbindelse på grund av tilläggsarealer. Från och med 2022 gäller kravet de gårdar som ingick sin första ekoförbindelse år 2017.

Kravet på produktion av avsalugrödor gäller inte en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.

En lista över avsalugrödor ingår i förbindelsevillkoren. Som avsalugröda duger inga andra växter än de som finns med på listan, även om de säljs från gården.

Obs! Om du använder dig av sådana blandningar av proteingrödor och andra växter som finns med på listan över avsalugrödor, kan du i blandningen använda bara proteingrödor som finns upptagna på listan. I tilläggsuppgifterna om skiftet ska du då uppge vilka proteingrödor du använder i blandningarna.

Obs! Om du odlar blålupin som rent växtbestånd ska du som gröda uppge Annan sötlupin och i tilläggsuppgifterna om jordbruksskiftet skriva ’Blålupin’. Av lupinerna är bara blålupin godkänd som avsalugröda.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbsida: livsmedelsverket.fi → Stöd och ersättningar→ Ekologisk produktion.

8.3 Allmänt om ekoförbindelsen

Ersättningen för ekologisk produktion är ersättning för de kostnader och inkomstbortfall som beror på att jordbrukaren tillämpar en ekologisk produktionsmetod. Ekoproduktionen främjar återanvändningen av säkra organiska gödselämnen och ökar växt- och djurarternas mångfald samt gynnar en mer artspecifik skötsel av djur.

Under programperioden 2014–2020 stöds den ekologiska produktionen på basis av en femårig ekoförbindelse.

Nedan får du information om det viktigaste som gäller en ekoförbindelse. Förbindelsevillkoren kan läsas på adressen livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider → Förbindelsevillkor för ersättning för ekologisk produktion.

8.4 Typer av förbindelse

Åtgärden är indelad i två typer av förbindelser, förbindelse för en växtodlingsgård och förbindelse för en husdjursgård. Förbindelsen för en husdjursgård innefattar såväl åkerodling som husdjursproduktion. För bägge är kravet på minimiareal 5 hektar ersättningsberättigande skiften eller minst 1 hektar ersättningsberättigande åker i odling med trädgårdsväxter varje år.

En husdjursgård ska utöver att uppfylla kravet på åkerareal också ha minst 0,3 djurenheter av ekologiskt uppfödda djur per förbindelsehektar som ett medeltal under förbindelseåret. Djuren som kan räknas in i djurtätheten är nötkreatur, svin, getter, får och fjäderfä. Beräkningstiden för djuren är under det första året för husdjursförbindelsen 1.5–31.12 och under de senare åren ett kalenderår.

Gårdens alla skiften ska fogas till en ekoförbindelse. Närmare information om områden som ska lämnas utanför förbindelsen ges i förbindelsevillkoren.

En växtodlingsgård ska odla avsalugrödor, som spannmål eller oljeväxter, på i medeltal 30 % av förbindelsearealen under förbindelseperioden. En gård som övergår till ekoproduktion och som ingår förbindelse ska odla avsalugrödor först det fjärde och femte förbindelseåret. Avsalugrödorna och de närmare produktionsvillkoren för dem framgår av förbindelsevillkoren. Hela din förbindelseareal kan vara vall bara om du i huvudsak använder skörden som foder för din egen boskap eller som foder för boskapen på gårdar som har ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och som regelbundet samarbetar med dig.

8.5 Att höra till kontrollsystemet för ekologisk produktion

Din gård ska höra till kontrollsystemet när det gäller produktion av jordbruksgrödor och växthusproduktion och gårdens alla skiften ska odlas ekologiskt senast det andra förbindelseåret.

Obs! Anmäl dig till kontrollsystemet i tid, om du börjar med ekologisk husdjursproduktion. Då får du i god tid reda på om husdjursbyggnaderna lämpar sig för ekoproduktion. Mer info får du från din egen NTM-central.

8.6 Ersättningsnivåer

Tabell 1. Ersättningsnivåer

Gård/växt

Ersättning euro/hektar/år

Växtodlingsgård

160

Husdjursgård

294 (160 + 134)

*För areal i odling med frilandsgrönsaker

600

* förhöjd ersättning betalas bara för de jordbruksskiften och under de förbindelseår där det odlas grönsaker.

8.7 Utbetalning och begränsningar

Ekoersättning betalas för de jordbruksskiften på ett förbindelseskifte som du anmäler till omläggningsskedet eller som ekologiskt odlade.

Du kan årligen uppge sammanlagt högst 25 % av förbindelsearealen som träda eller vallar på naturvårdsåker, om din gård är en ekogård. Om du uppger mer träda och vall på naturvårdsåkrar än så, betalas ersättning för den areal som fås genom att dina andra skiften som berättigar till ekoersättning divideras med tre. Till exempel, om du har uppgett träda på 50 % av förbindelseskiftena och resten är havre, kan ersättning för trädan betalas för 16,76 %.

Till den som ingått ekoförbindelse betalas inte ersättning för miljöförbindelsens gröngödslingsvallar (54 e/ha).

För rörflen som odlas för energiproduktion betalas inte ekoersättning. Rörflen som odlas till foder eller strö kan ändå betalas ersättning. Anmäl sådana arealer med växtkoden Rörflen (foder/strö). Arealerna som används för energiproduktion uppges med koden Rörflen (energi).

Ekoersättning betalas inte för bl.a. areal som tillfälligt inte odlas, skyddszoner eller areal som omfattas av ett avtal om tran-, gäss- och svanåkrar. I förbindelsevillkoren berättas närmare om de arealer som inte betalas ekoersättning.

En ekoförbindelse om husdjursproduktion begränsar dina möjligheter att välja åtgärder för samma djurslag när det gäller ersättning för djurens välbefinnande. Du kan inte heller välja miljöersättningsåtgärden Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter.

8.8 Anmälan om skedet för ekoproduktionen

Fäst särskild uppmärksamhet på anmälan om jordbruksskiftenas omläggningsskeden till ekologisk produktion. Fyll i omläggningsskedet till ekologisk odling i fråga om gårdens alla jordbruksskiften, oberoende av om de omfattas av förbindelsen om ekologisk produktion eller inte. Anmälan behövs för betalning av ekoersättningen, med tanke på kontrollsystemet för ekologisk produktion och för befrielse från förgröningsstödets krav på grund av ekologisk produktion.

8.9 Användning eller marknadsföring som ekoprodukt:

Med omläggningsskede avses den tid under vilken skiftena odlas i enlighet med kraven för ekologisk produktion, men det ännu inte är möjligt att marknadsföra produkterna med märkningar som refererar till ekologisk produktion.

Hos ettåriga växter omfattar omläggningsskedet två år före sådden, hos vallväxter två år före skörden. Hos andra fleråriga växter (t.ex. rabarber, jordgubbe och äpple) omfattar omläggningsskedet tre år före skörden.

8.10 Användning eller marknadsföring som produkt i omläggning:

Oberoende av växtarten är det ett krav att omläggningstiden har varat minst 12 månader före skörden. Obs! Produkter från ett jordbruksskifte där omläggningsskedets första år pågår kan inte marknadsföras som produkter i omläggning.

Omläggningsskedet kan börja räknas tidigast fr.o.m. det datum då ansökan om anslutning till kontrollsystemet har inkommit till NTM-centralen.

Anmäl jordbruksskiftets situation som följer:
1 = omläggningsskedets första år
2 = omläggningsskedets andra år
3 = omläggningsskedets tredje år
4 = skiftet är i ekologisk odling
5 = jordbruksskifte som enligt odlingsplanen ska övergå till ekologisk odling, men som tills vidare odlas konventionellt
9 = permanent i konventionell odling

 • Omläggningsskedets första år är det kalenderår under vilket omläggningen har inletts på jordbruksskiftet.
 • Kod 3 kan användas bara för jordbruksskiften med växter som kräver ett treårigt omläggningsskede, till exempel äpple, svarta vinbär och rabarber.
 • Kod 5 avser skiften som enligt odlingsplanen ska övergå till ekologisk odling 2022 eller senare, men som odlas konventionellt ännu stödåret 2021.

Exempel 1:

Du börjar med ekologisk produktion 2021. Enligt odlingsplanen är avsikten att omläggningsskedet till ekologisk odling på jordbruksskiftet ska börja först 2022. Under växtperioden 2021 odlas det konventionellt potatis på skiftet. Anmäl då kod 5.

Exempel 2:

Du anslöt dig till ekokontrollen våren 2019. Omläggningen av skiftet till ekologisk odling inleddes i maj 2019. Hos ettåriga växter omfattar omläggningsskedet två år före den första sådden av en gröda som avses bli marknadsförd som ekoprodukt. Du sår havre på skiftet i maj 2021. Anmäl år 2021 kod 4 Skiftet är i ekologisk odling.

Exempel 3:

Du anslöt dig till ekokontrollen våren 2019. På skiftet odlades åren 2019 och 2020 vall i enlighet med villkoren för ekologisk produktion. Hos fleråriga vallväxter omfattar omläggningsskedet två år före skörden. Anmäl då år 2021 kod 4 Skiftet är i ekologisk odling.

Exempel 4:

Du har börjat lägga om äppelodlingen till ekologisk produktion i maj 2019. Omläggningsskedets längd för fleråriga växter är tre år före bärgningen av den första skörden som marknadsförs som ekologiskt producerad. Det här betyder att övergångsskedet löper ut i maj 2022. År 2021 är alltså det tredje året i jordbruksskiftets omläggningsperiod, och du ska markera skiftet med kod 3.

8.11 Ekoersättning och förgröningsstöd

En ekogård är automatiskt befriad från förgröningsstödets villkor. Då behöver du inte följa förgröningskraven på de skiften som hör till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Förgröningskraven gäller ändå de skiften som du odlar konventionellt. Läs mer om förgröningsstödets krav i kapitlet om Förgröningsstöd.

Gå till följande 9. Bidrag för jordbruksgrödor 2021