Anmälan om djurantal 2021 - Vipuanvändarens anvisning

Publiceringsdatum: 10. februari 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Uppgifter om den som gör anmälan

På framsidans övre balk Elektroniska tjänster öppnas tidtabellerna för elektroniska tjänster. Välj Anmälan om djurantal.

Välj anmälan om djurantal

Bild 1: Elektroniska tjänstens framsida. Välj anmälan om djurantal.

Först öppnas  Anmälarens uppgifter - delen. Välj anmälaren i rullgardinsmenyn; alla som är delaktiga i gården finns med på listan.

Val av anmälareBild 2. Val av anmälare.

Förflytta dig sedan efter det här till följande mellanblad för att anmäla djuruppgifter.

Kolla även instruktionsvideon Anmälan om djurantal: HÄR

Djuruppgifter

Allmänt om anmälan om djurantal

Den elektroniska anmälan om djurantal stängs 17.2.2021 kl. 23.59.

Förkortningar som gäller stödformerna:

 • Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning = SF
 • Kompensationsersättningens husdjursförhöjning = KOMP
 • Ersättning för ekologisk produktion = EKO
 • Ersättning för djurens välbefinnande = EDV
 • Miljöersättningens husdjursgård på Åland = Å-Miljö

Anmälan om djurantal gäller följande stöd:

 • Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (fjäderfän, hästar och ponnyer samt anmälan av en sammanslutning eller en delaktig med bestämmanderätt i en sammanslutning om djurgrupper som ska hämtas ur djurregistren)
 • Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (egna gårdens och sammanslutningens fjäderfän, hästar och ponnyer samt sammanslutningens anmälan om djurgrupper som kan hämtas från djurregistret)
 • Ersättning för ekologisk produktion (fjäderfän och produktionsuppehåll samt sammanslutningens anmälan om  fjäderfän samt djurgrupper som kan hämtas från djurregistret)
 • Ersättning för djurens välbefinnande (svin och fjäderfän). Förverkligade djurantalet för år 2020 skall anmälas för beräkning av stödet.

Ingen anmälan behövs ifall det inte finns djur som skall anmälas.

DjuruppgifterBild 3. Mellanbladet för djuruppgifter.

Hästar och ponnyer

Hästar och ponnyer behöver inte nödvändigtvis anmälas, om djurtätheten uppfylls med övriga djurslags djurantal. Ingen anmälan behövs om det inte finns några djur att anmäla.

Försäljning av gården eller generationsväxling

Gårdens nya innehavare kan räkna den tidigare innehavarens djurantal till godo i sitt eget djurantal, om den nya och den tidigare innehavaren har kommit överens om det sinsemellan. Anteckna överenskommelsen i punkten Tilläggsuppgifter  på mellanbladet Sammandrag och skickande av uppgifter, och ange också den tidigare innehavarens namn och lägenhetssignum. Anmäl i den här anmälan om djurantalet också antalen fjäderfän, hästar och ponnyer som gårdens tidigare innehavare hade i sin besittning.

Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) eller en exceptionell omständighet som inverkat på husdjursproduktionen (t.ex. eldsvåda eller djursjukdom) skall ha anmälts skriftligen separat till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller om det gäller ekologisk husdjursproduktion till NTM-centralen inom utsatt tid. Force majeure eller exceptionella omständigheter tillämpas inte på det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning.

Att tillägga bilagor

BilagorBild 4. Man kan lägga till bilagor med knappen Selaa (bläddra).

Som bilaga till anmälan om djurantalet kan du inlämna elektroniskt:

 • fjäderfänas slaktpartirapporterna eller deras sammandrag
 • närmare uppgifter om hästar och ponnyer
 • sammanslutningens handelsregisterutdrag 

Den elektroniska bilagan får vara högst 5 Mb och den ska vara i PDF-format.

Om du åter­tar en el­ekt­ro­nisk an­sö­kan för att änd­ra upp­gif­ter­na och se­dan skick­ar in an­sö­kan på nytt mås­te du kom­ma ihåg att ock­så skicka in alla dina el­ekt­ro­nis­ka bi­la­gor på nytt.

Du är skyl­dig att se till att du läm­nar in alla nöd­vän­di­ga bilagor el­ekt­ro­niskt el­ler på pap­per till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten senast 17.2.2021. Inlämnande av bilagorna är ett villkor för betalning av stöd.

Säh­köi­nen lii­te voi olla kor­kein­taan 5 Mb ko­koi­nen ja sen tu­lee olla PDF-muo­dos­sa.

Definitioner av djurgrupperna

Broiler = en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktats vid omkring 40 dagars ålder eller inom ekologisk produktion en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktats vid över 81 dagars ålder

Värphöna = en minst 16 veckor gammal höna vars äggproduktion används för konsumtion eller för produktion av kycklingar

Moderdjur av broiler = en minst 18 veckor gammal höna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar

Moderdjur av kalkon = en minst 29 veckor gammal kalkon vars äggproduktion används för produktion av kycklingar

Moderdjur av anka = en minst 25 veckor gammal anka vars äggproduktion används för produktion av ankungar

Moderdjur av gås = en minst 30 veckor gammal gås vars äggproduktion används för produktion av gåsungar

Moderdjur av fasan och and = en minst 26 veckor gammal inhägnad fasan respektive and vars äggproduktion används för produktion av kycklingar respektive andungar

Andra fjäderfän = kalkoner, gäss, ankor, inhägnade änder och inhägnade fasaner som inte är moderdjur

Ponny = en häst med en mankhöjd under 148 centimeter som har registrerats som renrasig ponny i det hästregister som Finlands Hippos rf upprätthåller eller i motsvarande utländska avelsregister

Anmälan om djurantal 2020 SF, KOMP, EKO

Egna gårdens djur 2020 SF, KOMP, EKO

Anmäl djur på egna gårdenBild 5. Anmäl egna gårdens djurantal

Anmäl den egna gårdens djurantal gällande fjäderfä, hästar och ponnyer för tiden 1.1. - 1.12.2020.

Anmäl antalet broilrar i enlighet med situationen den 1:a - 5:e dagen, skriv alltså ett enda djurantal för de här dagarna.

För hästarnas och ponnyernas del ska du uppge antalen bara av sådana över 6 mån. gamla identifierade hästar och ponnyer som har varit i  hästregistret (Suomen Hippos ry, Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry eller Eestin raskaat vetohevoset ry hästregister)  som har varit  helt och hållet i stödsökandens besittning.   Hästen eller ponnyn har identifierats först då, när innehavaren har en identifieringshandling för djuret (hästpass eller registreringsbevis).  Hästen har varit helt och hållet i stödsökandens besittning när djuret har varit

 • endast i stödsökandens besittning
 • i stödsökandens och dennes makes/makas besittning
 • i stödsökandens och dennes minderåriga barns (ett eller flera) besittning
 • i stödsökandens och dennes makes/makas samt minderåriga barns (ett eller flera) besittning eller
 • i sammanslutningens besittning.

Med ma­kar av­ses per­so­ner som har in­gått äk­ten­skap med var­and­ra och per­so­ner som un­der skat­te­året fort­gå­en­de har le­vat un­der äk­ten­skaps­lik­nan­de för­hål­lan­den i ge­men­samt hus­håll utan att in­gå äk­ten­skap med var­and­ra och som ti­di­ga­re har va­rit gif­ta med var­and­ra el­ler som har el­ler har haft ett ge­men­samt barn (in­komst­skat­te­lag (1535/1992) 7 § 1 och 3 mom.).

Ange djurantalen enligt din bokföring på raden för respektive djurgrupp. Anteckna noll (0) vid de månader då det inte funnits några djur (exempel:  produktionen inleddes eller avslutades). En punkt som lämnats tom betraktas som noll (0).

Bilagor:

Anmäl om hästar och ponnyer noggrannare uppgifter i punkten Tilläggsuppgifter eller fritt formulerat på en skild bilaga. Noggrannare uppgifter är hästens /ponnyns namn UELN- eller registernummer samt uppgiften om i vems besittning djuret var 1.1 - 31.12.2020 under beräkningsperioden. Du kan tillägga bilagan om noggrannare uppgifter elektroniskt på detta mellanblad med funktionen Lägg till bilaga. Välj fil -> Lägg till bilaga. Ifall du av misstag lägger till fel bilaga, får du bort den genom att klicka på Radera bilaga - knappen. Spara bilagor som du lagt till med Spara - knappen.

Obs! När djurtätheten beräknas drar stödförvaltningen av de fyra minsta djurantalen per djurgrupp för fjäderfän, så gör inte avdraget själv. I fråga om ersättningen för ekologisk produktion görs dock inga avdrag, om du anmäler produktionsuppehåll i punkt Produktionsuppehåll inom ekologisk produktion.

Sammanslutningens djur 2020 SF, KOMP, EKO

Fyll i punkten bara om du är en delaktig med bestämmanderätt i en sammanslutning och använder sammanslutningens djurantal när djurtätheten på din egna gård räknas ut. 

Samfundets djurantalBild 6. Anmäl samfundets djurantal

Lämna uppgifterna om företaget i sammanslutningsform : lägenhetssignum och namnet på den delaktige med bestämmanderätt. Du kan lämna in ett handelsregisterutdrag för sammanslutningen till kommunen som elektronisk bilaga till anmälan, om det inte redan har lämnats in i samband med ansökan om annat stöd.

Anmäl antalet djur under perioden 1.1 - 1.12.2020. Anteckna djurantalen på det  sätt som det sägs  i punkten Egna gårdens djur 2020 SF, KOMP, EKO

Anmäl hästar och ponnyer noggrannare uppgifter i punkten Tilläggsuppgifter eller fritt formulerat på en skild bilaga.

Noggrannare uppgifter är:

 • hästens /ponnyns namn
 • UELN- eller registernummer samt
 • uppgiften om i vems besittning djuret var 1.1 - 31.12.2020 under beräkningsperioden.

Du kan tillägga bilagan elektroniskt på detta mellanblad med funktionen Lägg till bilaga. Välj fil -> Lägg till bilaga. Ifall du av misstag lägger till fel bilaga, får du bort den genom att klicka på Radera bilaga - knappen. Spara bilagor som du lagt till med Spara - knappen.

Du får räkna in djuren vid ett företag i sammanslutningsform i djurantalet på din gård när det gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ersättningen för ekologisk produktion, om du eller medlemmarna i ditt familjeföretag har haft bestämmanderätt i företaget i sammanslutningsform senast 30.4.2020 och om företagets i sammanslutningsformen inte använder djurantalet för sin egna gårds uträkning av djurtätheten.

När det gäller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kan du räkna in djuren vid företaget i sammanslutningsform i djurantalet på din gård, om du eller medlemmarna i ditt familjeföretag har haft bestämmanderätt i företaget i sammanslutningsform senast 17.6.2019 och om företagets i sammanslutningsformen inte använder djurantalet för sin egna gårds uträkning av djurtätheten.

Hämtning från djurregistret: Om du vid uträknandet av din egen gårds djurtäthet vill använda också antalet djur av nötkreatur, får, getter och/eller svin som ett företag i sammanslutningsform har haft i sin besittning, ska du sätta ett kryss invid det eller de djurslag som du vill att ska hämtas från djurregistren.

Djur för en delaktig i en sammanslutning 2020 SF

I denna punkt anmälda djurantalsuppgifter används endast för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållningen uträkning av djurtätheten. Fyll i punkten bara om du är en sammanslutning som har ansökt om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och du använder djurantalet på en gård som tillhör en delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen när djurtätheten på sammanslutningens gård räknas ut.

Anmäl djur för en delaktig i ett samfundBild 7. Anmäl djur för en delaktig i ett samfund

Lämna uppgifterna om den delaktiga med bestämmanderätt i sammanslutningen: lägenhetssignum och namnet på den delaktige med bestämmandrätt. Du kan lämna in ett handelsregisterutdrag för sammanslutningen elektroniskt som bilaga till anmälan, om det inte redan har lämnats in i samband med ansökan om annat stöd. Du kan tillägga handelsregisterutdraget elektroniskt på detta mellanblad med funktionen Lägg till bilaga. Välj fil -> Lägg till bilaga. Ifall du av misstag lägger till fel bilaga, får du bort den genom att klicka på Radera bilaga - knappen. Spara bilagor som du lagt till med Spara - knappen.

Anmäl antalet djur under perioden 1.1 - 1.12.2020. Anteckna djurantalen på det  sätt som det sägs  i punkten Egna gårdens djur 2020 SF, KOMP, EKO

Du får räkna in de djur som en delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen har besuttit i djurantalet på sammanslutningens gård, om den delaktige med bestämmanderätt inte använder sina djur vid uträknadet av sin egen gårds djurtäthet. Den delaktige med bestämmanderätt ska ha haft bestämmanderätt i det berörda företaget i sammanslutningsform senast 17.6.2019.

Hämtning från djurregistret: Om man vid uträknandet av djurtätheten på sammanslutningens gård vill använda också antalet djur av nötkreatur, får, getter och/eller svin som en delaktig som utövar bestämmanderätt har haft i sin besittning, ska ett kryss sättas invid det eller de djurslag som man vill att ska hämtas från djurregistren.

Produktionsuppehåll inom ekologisk produktion 2020

Anmälning om produktionsuppehåll inom ekologisk produktionBild 8. Anmälning om produktionsuppehåll inom ekologisk produktion

Anmäl produktionsuppehållen under perioden 1.1–31.12.2020 för alla ekologiskt uppfödda djur. Uppge det/de djurslag som berörs av produktionsuppehållet samt de datum mellan vilka produktionsuppehållet var. Ett produktionsuppehåll är ett sådant kortvarigt avbrott i överensstämmelse med produktionssättet för det aktuella djurslaget som beror på grundlig reparation eller utvidgning av en husdjursbyggnad, ändring av produktionsinriktningen eller force majeure.

Om du anmäler ett produktionsuppehåll dras räkningsdagarna med de minsta djurantalen svin och fjäderfän inte av från djurantalen på det sätt som anges i förbindelsevillkoren. Produktionsuppehållet behöver inte nödvändigtvis meddelas, om djurtätheten uppfylls i beräkningen av djurmängden enligt det sätt som redogjorts för i  förbindelsevillkoren.

Uppge orsaken till produktionsuppehållet och motiveringar i punkten Tilläggsuppgifter  på fliken Sammandrag och skickande av uppgifter. Djurantalen under det produktionsuppehåll du anmält (inklusive begynnelse- och slutdatumen för uppehållet) beaktas inte vid uträknande av din gårds genomsnittliga djurantal.  Lämna in till NTM-centralen eventuella bilagor som motivering till produktionsuppehållet. Ett produktionsuppehåll som anmäls på grund av oöverstigligt hinder sänker det utbetalda stödet i proportion till hur långt uppehållet var jämfört med räkningsperioden för djur. Om uppehållet har utgjort halva räkningsperioden, betalas bara hälften av djurförhöjningens hektarersättning (134 -> 67 e/ha).

Djurantal 2020 EDV (Ersättning för djurens välbefinnande)

Anmäl antalen svin och fjäderfän på din gård under perioden 1.1–1.12.2020 för uträkning av ersättningen för djurens välbefinnande.

Ange djurantalen enligt din bokföring på raden för respektive djurgrupp. Anteckna noll (0) vid de månader då det inte funnits några djur (exempel:  produktionen inleddes eller avslutades). En punkt som lämnats tom betraktas som noll (0).

Djurantal EDVBild 9. Anmäl djurantal 2020 för EDV

Anmäl antalet fjäderfä enligt månadens 1 :a dagens djurantal med början från 1.1., dock för broilrar i enlighet med situationen den 1:a - 5:e dagen, skriv alltså ett enda djurantal för de här dagarna.

Du kan kopiera svinens antal direkt från svinregistret med knappen " Kopiera djurantalet för svin från svinregistret".  Till varje punkt dit djurregistrets uppgift har kopierats har utmärkts med ett gris-tecken. Dessa punkter kan du också ännu vid behov bearbetas eller fylla i tomma rutor. Viputjänsten räknar automatiskt ut det korrigerade medeltalet.  För svin lämnas för varje djurgrupp bort de två minsta månadernas värde, varvid det korrigerade medeltalet kommer från de tio övriga månadernas djurantals medeltal.

Du kan också kopiera antalet broilrar och värphöns i anmälan genom att klicka på ”Kopiera djurantalet för broilrar och värphöns från punkten ovan SF-stöd, KOMP , EKO”. Om du så vill kan du ännu ändra dessa punkter, samt fylla i tomma rutor.  För kalkonernas del kan kopieringen inte göras.

Åtgärd 4.2, förbättrande av förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls 2020 EDV

Anmäl de godkända djurantalen för åtgärd 4.2. under perioden 1.1–31.12.2020.

Du kan anmäla ett ankomstparti som anlänt till gården före utgången av 2019 (under tiden 1.1–31.12.2019) om det har slaktats före utgången av januari 2020 och inte ingick i anmälan om djurantal 2019. Om anmälan om partier som slaktats i januari 2021 inte hinner med i den här anmälan kan du anmäla dem i nästa anmälan.

Anmäl fjäderfägruppen för respektive slaktparti genom att välja antingen broilrar eller kalkoner i rullgardinsmenyn. Ange i tabellen datumet då partierna av broilrar eller kalkoner anlände till gården och datumet då slaktpartierna slaktades samt numret på/beteckningen för den hall där fåglarna hölls innan de fördes till slakteriet. Ange antalet 0 (noll), om villkoren för åtgärd 4.2 inte uppfylls. I annat fall är åtgärdens godkända antal broilrar eller kalkoner det antal som förts till slakteriet.

Läs anvisningarna för åtgärd 4.2 från slaktpartiernas beräkningsanvisning Livsmedelsverkets webbsida: Anmälan om djurantal -> Mer information

Du kan tillägga slaktrapporter elektroniskt på detta mellanblad med funktionen Lägg till bilaga. Välj fil -> Lägg till bilaga. Ifall du av misstag lägger till fel bilaga, får du bort den genom att klicka på Radera bilaga - knappen. Spara bilagor som du lagt till med Spara - knappen.

Åtgärd 4.2. för delen Ersättning för djurens välbefinnandeBild 10. Åtgärd 4.2. för delen Ersättning för djurens välbefinnande

Sammandrag och skickande av uppgifter

Ange i korrekt form den e-postadress dit bekräftelsen ska skickas för den elektroniska anmälan som skickats in. Efter det aktiveras knappen Skicka till handläggning. Kontrollera de uppgifter som sparats i anmälan och skicka anmälan för behandling.

Sammandrag och skickandeBild 11. Sammandrag och skickande

Kontrollera din e-post efter att du skickat anmälan för att kontrollera att du fått en kvittering på inskickandet. Klicka på Skriv ut anmälningens uppgifter. Kontrollera efter att det upptill på den sida som öppnas står att anmälan har sänts till kommunen för att behandlas och när den sändes iväg. Det är bra att spara sammandraget på din dator eller att skriva ut det.

Sammandragsutskrift för anmälan om djurantalBild 12. Sammandragsutskrift för anmälan om djurantal

Nu kan du gå tillbaka till Elektroniska tjänstens framsida eller stänga den Elektroniska tjänsten.

Ändringsmöjligheter efter inskickande

Om du efter att du skickat in din anmälan behöver ändra de inskickade uppgifterna, kan du göra ändringarna genom att logga in i den elektroniska tjänsten på nytt och gå till Anmälan om djurantal. Här kan du välja funktionen Återta returnerad anmälan på fliken Sammandrag och skickande av uppgifter. Du kan ändra din anmälan ända till 17.2.2021kl. 23:59.  Kom ihåg att alltid skicka anmälan på nytt när du har ändrat den.