Vipuanvisning: Anmälan om djurantal 2022

Publiceringsdatum: 12. januari 2022

På framsidans övre balk Elektroniska tjänster öppnas tidtabellerna för elektroniska tjänster. Välj Anmälan om djurantal.

Välj anmälan om djurantalBild 1: Elektroniska tjänstens framsida. Välj anmälan om djurantal.

1 Uppgifter om den som gör anmälan

Först öppnas delen Anmälarens uppgifter. Under knappen Ifyllningsanvisningar hittar du denna anvisning. Välj anmälaren i rullgardinsmenyn; alla som är delaktiga i gården finns med på listan.

Val av anmälareBild 2. Val av anmälare.

Kom ihåg att trycka på Spara-knappen då du förflyttar dig från en sida till en annan.

Då du valt och sparat den som gör anmälan förflyttar du dig till följande mellanblad för att anmäla djuruppgifter.

2 Djuruppgifter

Anmälan om djurantal gäller följande stöd:

 • Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning = SF
 • Kompensationsersättningens husdjursförhöjning = KOMP
 • Ersättning för ekologisk produktion = EKO
 • Ersättning för djurens välbefinnande = EDV
 • Miljöersättningens husdjursgård på Åland = Å-Miljö

Ingen anmälan behövs ifall det inte finns djur som skall anmälas. Du behöver inte heller anmäla hästar och ponnyer ifall djurtätheten fylls enligt de övriga djurarternas djurmängd. Fliken Djuruppgifter är grå ifall du inte ansökt om ovannämnda stöd.

DjuruppgifterBild 3. Mellanbladet för djuruppgifter.

Som elektronisk bilaga kan du lämna in:

 • fjäderfänas slaktpartirapporter eller deras sammandrag
 • närmare uppgifter om hästar och ponnyer
 • sammanslutningens handelsregisterutdrag 

Obs. Den elektroniska bilagan kan högst vara av storlek 5 Mb och den bör vara i PDF-format. Om du åter­tar en el­ekt­ro­nisk an­sö­kan för att änd­ra upp­gif­ter­na och se­dan skick­ar in an­sö­kan på nytt mås­te du kom­ma ihåg att ock­så skicka in alla dina el­ekt­ro­nis­ka bi­la­gor på nytt. Inlämnande av bilagorna är ett villkor för utbetalning av stöd.

Uppgifter för hästar och ponnyer

För hästarnas och ponnyernas del ska du uppge antalen bara av sådana över 6 mån. gamla identifierade hästar och ponnyer som har varit i hästregistret (Suomen Hippos ry, Suomen Irlannincobyhdistys - FSIC ry eller Eestin raskaat vetohevoset ry hästregister) som har varit helt och hållet i stödsökandens besittning.   Hästen eller ponnyn har identifierats först då, när innehavaren har en identifieringshandling för djuret (hästpass eller registreringsbevis).  Hästen har varit helt och hållet i stödsökandens besittning när djuret har varit:

 • endast i stödsökandens besittning
 • i stödsökandens och dennes makes/makas besittning
 • i stödsökandens och dennes minderåriga barns (ett eller flera) besittning
 • i stödsökandens och dennes makes/makas samt minderåriga barns (ett eller flera) besittning eller
 • i sammanslutningens besittning.

Med ma­kar av­ses per­so­ner som har in­gått äk­ten­skap med var­and­ra och per­so­ner som un­der skat­te­året fort­gå­en­de har le­vat un­der äk­ten­skaps­lik­nan­de för­hål­lan­den i ge­men­samt hus­håll utan att in­gå äk­ten­skap med var­and­ra och som ti­di­ga­re har va­rit gif­ta med var­and­ra el­ler som har el­ler har haft ett ge­men­samt barn.

Anmäl dessutom för hästar och ponnyer noggrannare uppgifter under punkten Tilläggsuppgifter eller via en separat fritt formulerad bilaga. Noggrannare uppgifter är hästens/ponnyns namn, UELN- eller registernummer samt uppgift om i vems besittning djuret har varit under beräkningsperioden 1.1-31.12.2021.

Försäljning av gården eller generationsväxling

Gårdens nya innehavare kan räkna den tidigare innehavarens djurantal till godo i sitt eget djurantal, om den nya och den tidigare innehavaren har kommit överens om det sinsemellan. Anteckna överenskommelsen i punkten Tilläggsuppgifter på mellanbladet Sammandrag och skickande av uppgifter, och ange också den tidigare innehavarens namn och lägenhetssignum. Anmäl i den här anmälan om djurantalet också antalen fjäderfän, hästar och ponnyer som gårdens tidigare innehavare hade i sin besittning.

Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) eller en exceptionell omständighet som inverkat på husdjursproduktionen (t.ex. eldsvåda eller djursjukdom) skall ha anmälts skriftligen separat till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller om det gäller ekologisk husdjursproduktion till NTM-centralen inom utsatt tid.

Djurgrupperna

Broiler= en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktats vid omkring 40 dagars ålder eller inom ekologisk produktion en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktats vid över 81 dagars ålder

Värphöna = en minst 16 veckor gammal höna vars äggproduktion används för konsumtion eller för produktion av kycklingar

Moderdjur av broiler = en minst 18 veckor gammal höna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar

Moderdjur av kalkon= en minst 29 veckor gammal kalkon vars äggproduktion används för produktion av kycklingar

Moderdjur av anka = en minst 25 veckor gammal anka vars äggproduktion används för produktion av ankungar

Moderdjur av gås = en minst 30 veckor gammal gås vars äggproduktion används för produktion av gåsungar

Moderdjur av fasan och and= en minst 26 veckor gammal inhägnad fasan respektive and vars äggproduktion används för produktion av kycklingar respektive andungar

Andra fjäderfän = kalkoner, gäss, ankor, inhägnade änder och inhägnade fasaner som inte är moderdjur

Ponny= en häst med en mankhöjd högst 148 centimeter som har registrerats som renrasig ponny i det hästregister som Finlands Hippos rf upprätthåller eller i motsvarande utländska avelsregister

2.1 Anmälan om djurantal 2021 SF, KOMP, EKO

2.1.1 Djur på den egna gården

Anmäl djur på egna gårdenBild 4. Anmäl egna gårdens djurantal

Anmäl den egna gårdens djurantal gällande fjäderfä, hästar och ponnyer för tiden 1.1. - 1.12.2021.

Ange djurantalen enligt din bokföring på raden för respektive djurgrupp. Anteckna noll (0) vid de månader då det inte funnits några djur (exempel:  produktionen inleddes eller avslutades). En punkt som lämnats tom betraktas som noll (0).

Anmäl antalet broilrar i enlighet med situationen den 1:a - 5:e dagen, skriv alltså ett enda djurantal för de här dagarna. Obs. När djurtätheten beräknas drar stödförvaltningen av de fyra minsta djurantalen per djurgrupp för fjäderfän, så gör inte avdraget själv.

I fråga om ersättningen för ekologisk produktion görs dock inga avdrag, om du anmäler produktionsuppehåll i punkt Produktionsuppehåll inom ekologisk husdjursproduktion.

Att tillägga bilagor

Tillägg en bilaga genom att trycka på knappen Bläddra (fi. Selaa). Välj filen och tryck på Lägg tillbilaga. En fel bilaga kan raderas med knappen Radera bilaga.

BilagorBild 5. Man kan lägga till bilagor med knappen Selaa (bläddra).

2.1.2 Sammanslutningens djur

Fyll i punkten bara om du är en delaktig med bestämmanderätt i en sammanslutning och använder sammanslutningens djurantal när djurtätheten på den egna gården räknas ut.

Samfundets djurantalBild 6. Anmäl samfundets djurantal

Anmäl först uppgifterna om företaget i sammanslutningsform: lägenhetssignum och namnet på den delaktige med bestämmanderätt.

Anmäl antalet djur under perioden 1.1 - 1.12.2021. Anteckna djurantalen på det sätt som det sägs i punkten Egna gårdens djur.

Du får räkna in djuren vid ett företag i sammanslutningsform i djurantalet på din gård när det gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ersättningen för ekologisk produktion, om du eller medlemmarna i ditt familjeföretag har haft bestämmanderätt i företaget i sammanslutningsform senast 30.4.2021 och om företagets i sammanslutningsformen inte använder djurantalet för sin egna gårds uträkning av djurtätheten.

När det gäller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kan du räkna in djuren vid företaget i sammanslutningsform i djurantalet på din gård, om du eller medlemmarna i ditt familjeföretag har haft bestämmanderätt i företaget i sammanslutningsform senast 15.6.2020 och om företaget i sammanslutningsformen inte använder djurantalet för sin egna gårds uträkning av djurtätheten.

Hämtning från djurregistret

Om du vid uträknandet av din egen gårds djurtäthet vill använda också antalet djur av nötkreatur, får, getter och/eller svin som ett företag i sammanslutningsform har haft i sin besittning, ska du sätta ett kryss invid det eller de djurslag som du vill att ska hämtas från djurregistren.

Att lägga till en bilaga

Du kan lämna in ett handelsregisterutdrag för sammanslutningen elektroniskt som bilaga till anmälan, om du inte redan har lämnat in det i samband med ansökan om annat stöd. Lägg till bilagan genom att först trycka på knappen Bläddra (fi. Selaa). Välj filen och tryck på Lägg till bilaga. En fel bilaga kan du radera med knappen Radera bilaga.

2.1.3 Djur för en delaktig i en sammanslutning

Fyll i punkten bara om du är en sammanslutning som har ansökt om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och du använder djurantalet på en gård som tillhör en delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen när djurtätheten på sammanslutningens gård räknas ut.

Anmäl djur för en delaktig i ett samfundBild 7. Anmäl djur för en delaktig i ett samfund

Lämna först in uppgifterna om den delaktiga med bestämmanderätt i sammanslutningen: lägenhetssignum och namnet på den delaktige med bestämmanderätt.

Anmäl antalet djur under perioden 1.1 - 1.12.2021. Anteckna djurantalen på det sätt som det sägs i punkten Egna gårdens djur.

Du får räkna in de djur som en delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen har besuttit i djurantalet på sammanslutningens gård, om den delaktige med bestämmanderätt inte använder sina djur vid uträknandet av sin egen gårds djurtäthet. Den delaktige med bestämmanderätt ska ha haft bestämmanderätt i det berörda företaget i sammanslutningsform senast 15.6.2020.

Hämtning från djurregistret

 Om man vid uträknandet av djurtätheten på sammanslutningens gård vill använda också antalet djur av nötkreatur, får, getter och/eller svin som en delaktig som utövar bestämmanderätt har haft i sin besittning, ska ett kryss sättas invid det eller de djurslag som man vill att ska hämtas från djurregistren.

Att lägga till en bilaga

Du kan lämna in ett handelsregisterutdrag för sammanslutningen elektroniskt som bilaga till anmälan, om du inte redan har lämnat in det i samband med ansökan om annat stöd. Lägg till bilagan genom att först trycka på knappen Bläddra (fi. Selaa). Välj filen och tryck på Lägg till bilaga. En fel bilaga kan du radera med knappen Radera bilaga.

2.1.4 Produktionsuppehåll inom ekologisk produktion

Anmälning om produktionsuppehåll inom ekologisk produktionBild 8. Anmälning om produktionsuppehåll inom ekologisk produktion 

Anmäl produktionsuppehållen under perioden 1.1–31.12.2021 för alla ekologiskt uppfödda djur. Uppge det/de djurslag som berörs av produktionsuppehållet samt de datum mellan vilka produktionsuppehållet var. Ett produktionsuppehåll är ett sådant kortvarigt avbrott i överensstämmelse med produktionssättet för det aktuella djurslaget som beror på grundlig reparation eller utvidgning av en husdjursbyggnad, ändring av produktionsinriktningen eller force majeure.

Då du anmäler ett produktionsuppehåll dras räkningsdagarna med de minsta djurantalen svin och fjäderfän inte av från djurantalen på det sätt som anges i förbindelsevillkoren. Produktionsuppehållet behöver inte nödvändigtvis meddelas, om djurtätheten uppfylls i beräkningen av djurmängden enligt det sätt som redogjorts för i förbindelsevillkoren.

Uppge orsaken till produktionsuppehållet och motiveringar i punkten Tilläggsuppgifter på fliken Sammandrag och skickande av uppgifter. Djurantalen under det produktionsuppehåll du anmält (inklusive begynnelse- och slutdatumen för uppehållet) beaktas inte vid uträknande av din gårds genomsnittliga djurantal.  Lämna in till NTM-centralen eventuella bilagor som motivering till produktionsuppehållet. Ett produktionsuppehåll som anmäls på grund av oöverstigligt hinder sänker det utbetalda stödet i proportion till hur långt uppehållet var jämfört med räkningsperioden för djur. Om uppehållet har utgjort halva räkningsperioden, betalas bara hälften av djurförhöjningens hektarersättning (134 à 67 e/ha).

2.2 Djurantal 2021 EDV (Ersättning för djurens välbefinnande)

Anmäl antalen svin och fjäderfän på din gård under perioden 1.1–1.12.2021 för uträkning av ersättningen för djurens välbefinnande.

Djurantal EDVBild 9. Anmäl djurantal 2021 för EDV

Ange djurantalen enligt din bokföring på raden för respektive djurgrupp. Anteckna noll (0) vid de månader då det inte funnits några djur (exempel:  produktionen inleddes eller avslutades). En punkt som lämnats tom betraktas som noll (0).

Anmäl antalet fjäderfä i enlighet med situationen 1 dagen för månaden från och med 1.1. Djurantalet för broilrar enligt månadens 1.a -5:e dag, det vill säga ett enda djurantal för något av dessa dagar.

Du kan kopiera svinens antal direkt från svinregistret med knappen " Kopiera djurantalet för svin från svinregistret".  Till varje punkt dit djurregistrets uppgift har kopierats har utmärkts med ett gris-tecken. Dessa punkter kan du också ännu vid behov bearbetas eller fylla i tomma rutor. Viputjänsten räknar automatiskt ut det korrigerade medeltalet.  För svin lämnas för varje djurgrupp bort de två minsta månadernas värde, varvid det korrigerade medeltalet kommer från de tio övriga månadernas djurantals medeltal.

Du kan också kopiera antalet broilrar och värphöns i anmälan genom att klicka på ”Kopiera djurantalet för broilrar och värphöns från punkten ovan SF-stöd, KOMP , EKO”. Om du så vill kan du ännu ändra dessa punkter, samt fylla i tomma rutor.  För kalkonernas del kan kopieringen inte göras.

2.2.1 Åtgärd 4.2, förbättrande av förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls EDV

Anmäl  för åtgärden de godkända djurantalen för slaktade broilrar och kalkoner under perioden 1.1–31.12.2021.

Du kan anmäla ett ankomstparti som anlänt till gården före utgången av 2020 (under tiden 1.1–31.12.2020) om det har slaktats före utgången av januari 2021 och inte ingick i anmälan om djurantal 2020. Om anmälan om partier som slaktats i januari 2022 inte hinner med i den här anmälan kan du anmäla dem i nästa års anmälan om djurantal.

Anmäl fjäderfägruppen för respektive slaktparti genom att välja antingen broilrar eller kalkoner i rullgardinsmenyn. Ange i tabellen datumet då partierna av broilrar eller kalkoner anlände till gården och datumet då slaktpartierna slaktades samt numret på/beteckningen för den hall där fåglarna hölls innan de fördes till slakteriet. Ange antalet 0 (noll), om villkoren för åtgärd 4.2 inte uppfylls. I annat fall är åtgärdens godkända antal broilrar eller kalkoner det antal som förts till slakteriet.

Läs anvisningarna för åtgärd 4.2 från slaktpartiernas beräkningsanvisning Livsmedelsverkets webbsida: Anmälan om djurantal.

Du kan tillägga slaktrapporter elektroniskt på detta mellanblad med funktionen Lägg till bilaga. Välj fil -> Lägg till bilaga. Ifall du av misstag lägger till fel bilaga, får du bort den genom att klicka på Radera bilaga - knappen. Spara bilagor som du lagt till med Spara - knappen.

Åtgärd 4.2. för delen Ersättning för djurens välbefinnandeBild 10. Åtgärd 4.2. för delen Ersättning för djurens välbefinnande

3 Sammandrag och skickande av uppgifter

Ange din e-postadress vart bekräftelsemeddelandet skall skickas till för den elektroniska anmälan som skickats in. Efter det aktiveras knappen Skicka till handläggning. Kontrollera de uppgifter som sparats i anmälan och skicka anmälan för behandling.

Sammandrag och skickandeBild 11. Sammandrag och skickande

Kontrollera efter att du skickat anmälan från din e-post att du fått en kvittering på inskickandet. Klicka sedan på Skriv ut anmälningens uppgifter. Kontrollera efter att det upptill på den sida som öppnas att det står att anmälan har sänts till kommunen för att behandlas och datumstämpeln då den sändes iväg. Det är bra att spara sammandraget på din dator eller att skriva ut det.

Sammandragsutskrift för anmälan om djurantalBild 12. Sammandragsutskrift för anmälan om djurantal

Nu kan du gå tillbaka till Elektroniska tjänstens framsida eller stänga den Elektroniska tjänsten.

Ändringsmöjligheter efter inskickande

Om du efter att du skickat in din anmälan behöver ändra de inskickade uppgifterna, kan du göra ändringarna genom att logga in i den elektroniska tjänsten på nytt och gå till Anmälan om djurantal. Här kan du välja funktionen Återta returnerad anmälan på fliken Sammandrag och skickande av uppgifter. Du kan ändra din anmälan ända tills ansökningstiden går ut kl.23:59. Kom ihåg att alltid skicka anmälan på nytt när du har ändrat den.