Vipuanvisning: Anmälan om skiften i gemensamt bruk i Viputjänsten

Publiceringsdatum: 25. maj 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Skede 1: Före du gör i elektroniska tjänsten

Från år 2019 och framåt är det möjligt i Viputjänsten att anmäla jordbruksskiftens gränser på kartan för basskiften i gemensamt bruk. En förutsättning är att alla delaktiga i det gemensamma skiftet returnerar sin stödansökan elektonisk via Viputjänsten och att en av de delaktiga fungerar som administratör, som är ansvarig för ritande och fästande av jordbruksskiften för det gemensamma skiftet.

Bestäm tillsammans på förhand, vem som ritar jordbruksskiften. Den av er valda odlaren delar basskiftet på samma gång till jordbruksskiften och fäster skiften för de gårdar som odlar skiften. Att arealen överenstämmer är viktigare än att geometrin stämmer. Administratören kan också anmäla odlarens växtuppgifter för jordbruksskiften (Växt, sort, utsädets kvalitet, ekologisk skede, miljöersättningens valda åtgärd). Ifyllande av växtuppgifter är valbart och dessa kan var och en av delaktiga bearbeta för sitt eget jordbruksskifte.

Bild 1:

Administratören skall göra basskiftesändringar och basskiftets gränskorrigeringar för skiftet i gemensamt bruk före skiftet antecknas som skifte i gemensamt bruk! 

Med basskiftesändringar avses här skiftets sammanslagning med ett annat basskifte eller delning till flera basskiften. Gränskorrigeringar gör basskiftets blivande administratör i Basskiftesändring - delen.

Skede 2: Skiftet antecknas som skifte i gemensamt bruk

Efter att de delaktiga i skiftet i gemensamt bruk har kommit överens om arbetsordningen, går alla delaktiga till Viputjänstens elektroniska tjänstens huvudstödsansökan och antecknar ifrågavarande basskifte i gemensamt bruk. Detta sker i huvudstödsansökan 1. Anmäl uppgifter delen, under kartan hittas basskiftesuppgifterna på raden  Gemensamt bruk och genom att klicka på länken Ändra basskiftets användning till gemensamt bruk.

Obs! För skiftet i gemensamt bruk får endast en odlare i gången göra ändringar. Om flera användare gör samtidigt ändringar till skiftet, är det troligtvis ganska säkert att det uppstår ett fel. 

Bild 2:

Efter detta visas uppgifterna för skiftet i gemensamt bruk och verktygen, antecknande av administratören och uppgiften om övriga gårdar som har skiftet i gemensamt bruk. I detta skede kan varje delaktig anmäla jordbruksskiftesuppgifterna, men ritningen kan ännu inte göras.

Bild 3:

När alla delaktiga i det gemensamma skiftet har registrerat skiftet som skifte i gemensamt bruk samt anmält växtuppgifter för jordbruksskiftet,  meddelar de sedan åt administratören så att han kan rita och fästa jordbruksskiften.

Bild 4:

Skede 3: Administatörens uppgift och ansökans returnering

När alla delaktiga i gemensamma skiftet har antecknat skifte i gemensamt bruk, skall administratören som följande rita och fästa alla delaktigas jordbruksskiften. Första steget är att anteckna sig själv som administratör. Skiftet i gemensamt bruk har endast en administratör och byte av administratören  rekommenderas inte  mitt i registreringen. Funktionen sker i basskiftesuppgifterna på raden Administratör av skifte i gemensamt bruk genom att klicka på länken Välj din gård som administratör av skifte i gemensamt bruk.  

Bild 4:

Bild5:

Efter detta ritar administratöre på kartan skiftet i gemensamt bruks alla delaktigas jordbruksskiften och fäster dessa. Ritande av jordbruksskiften sker som för övriga basskiften, men jordbruksskiftens fästande avviker lite från det normala. Jordbruksskiften skall vara minst lika många som delaktiga. I det skede som fästande görs visas i vänsta kanten för alla delaktiga alternativen för fästandet. Fästande sker först genom att klicka på önskad gårds önskade jordbruksskifte till vänster och därefter genom att klicka på ifrågavarande jordbruksskifte på kartan. Alla gården måste ha jordbruksskift A.

Administratören kan ge för alla jordbruksskiften växtuppgifter i skede 3 eller bearbeta befintliga uppgifter. Flyttande mellan olika jordbruksskiften sker antingen genom att klicka på önskat jordbruksskifte på kartan eller från sidobalken till vänster i Gård - rullgarnsmenyn.

Bild 7: Fästande av skifte i gemensamt bruk

Bild 8: Ifyllande av växtuppgifter för skiftet i gemensamt bruk

När administratören har ritat och fäst alla jordbruksskiften för skiftet i gemensamt bruk, meddelar han de övriga delaktiga i skifte i gemensamt bruk att ritande och fästande av jordbruksskiften har gjorts. Därefter kontrollerar de delaktiga egna jordbruksskiftens areal och geometri. Om i arealen eller geometri finns något att anmärka på,  skall administratören göra ändringarna. 

Bild 9:

När uppgifterna är kontrollerade, kan var och en av delaktiga returnera sin stödansökan.  Att beakta är att för jordbruksskiftens areal för det gemensamma skiftet kan inte göras ändringar efter att en av de delaktiga har returnerat sin stödansökan.  Om det finns behov av att göra ändringar, skall alla delaktiga återta huvudstödsansökan i Viputjänsten. Varje delaktig kan dock ändra sitt jordbruksskiftets uppgifter  (växt, sort osv. ) fastän någon av delaktiga skulle ha returnerat ansökan, men ändringar i arealen är inte möjligt att göra.