Befullmäktigande i Viputjänsten

Publiceringsdatum: 16. juli 2021

Befullmäktigande

Administrationen av gårdens åtkomsträttigheter sker i delen Gårdens åtkomsträttigheter. Odlaren i
första hand kan befullmäktiga en annan person för att göra upp en ansökan i e-tjänsten eller
ge åt personenrätt att bläddra i uppgifterna.

Befullmäktigande görs i punkten Gård/Åtkomsträttigheter:

Skärmdump från viputjänsten

Bild 1 Åtkomsträttigheter

I delen åtkomsträttigheter syns de till gården beviljade åtkomsträttigheterna. Befullmäktigande börjar
från ’Befullmäktiga en ny person’. På samma skärm kan man också radera en gjord
befullmäktigande.

skärmdump från viputjänsten

Bild 2 Befullmäktiga en ny person

Vipu_befullmaktigande_bild3.png

Bild 3 Lägg till en ny fullmakt

Lägg till en ny fullmakt börjar genom att man matar in den befullmäktigades
personbeteckning till fältet.
E-postadressen behövs eftersom till den befullmäktigade sänds en e-post över befullmäktigande.
Om man vill ge endast bläddringsrättigheter,väljs Bläddringsrättigheter i kraft ’Tillsvidare’ eller ´Till
det givna datumet´ och välj de år för vilka bläddringsrättigheten ges. Ifall man också vill ge e-tjänsträttigheter, väljs med ett kryss i punkten E-tjänsträttigheter ´Beviljat´. Därefter väljs för vilken
tid som beviljas ´Tillsvidare´ eller ´Till det givna datumet´. Ifall du väljer e-tjänsträttigheter 'Till det givna datumet'  fyll då i datumet i fältet som finns nedanom.

Vipu_befullmaktigande_bild4.png

Bild 4 Användarrättigheterna väntar på godkännande.

Då den befullmäktigade personen loggar in till tjänsten, godkänner han fullmakten i punkten Egna uppgifter, på
mellanbladet Åtkomsträttigheter till gårdarna. Före godkännade av befullmäktigandet skall även
datasäkerhetsanvisningarna godkännas.

Vipu_befullmaktigande_bild5.png

Bild 5 Kontroll av åtkomsträttigheterna

Vipu_befullmaktigande_bild6.png

Bild 6 Godkännande av användarrättigheterna.

Vipu_befullmaktigande_bild7.png

Bild 7 Godkännande av åtkomsträttigheterna.

Efter detta är användarrättigheterna i kraft från och med följande inloggning.

Återtagande av befullmäktigande

Återtagande av befullmäktigande är på dens ansvar som gett fullmakten. Återtagandet kan ändå göras av både odlaren (fullmaktsgivaren)  samt av den befullmäktigade (exempelvis rådgivare)

Gården måste ta hand om att ta bort användarrättigheterna, när fullmakten upphör. Odlaren i första
kan ändra användarrättigheterna i Viputjänsten eller upphör fullmakten för användarrättigheter kan
dessa raderas med blankett 457 genom att lämna in den till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Återtagande av befullmäktigande kan göras på två olika sätt beroende på om du är fullmaktsgivare eller befullmäktigad.

Odlaren vill återta fullmakten

Fullmaktsgivaren (odlaren): Välj från menyn Gård punkten Åtkomsträttigheter. Där kan man vid behov radera en annan persons fullmakt på din gård.

Radering av befullmäktigandeBild 8. Odlaren raderar en fullmakt.

Den befullmäktigade/Rådgivaren vill radera fullmakten som hen har fått

Den befullmäktigade (t.ex. rådgivare): Välj menyn Egna uppgifter och därifrån Användarrättigheter till gårdar.

Egna uppgifter -menyn i ViputjänstenBild 9.Menyn Egna uppgifter i Viputjänsten där den befullmäktige kommer åt att radera fullmakten.

Vipu_befullmaktigande_bild8.png

Bild 10 Den befullmäktigade raderar fullmakten.

Återtagande av fullmakten lyckas genom att välja ´Radera´ efter den befullmäktigades namn.
Därefter öppnas ett bekräftelsefönster gällande raderingen, välj ´Radera fullmakten´.

Vipu_befullmaktigande_bild9.png

Bild 11 Viputjänstens bekräftelsefönster för radering av åtkomsträttighet.