Förbindelsen och utbetalningsansökan om ersättningen för djurens välbefinnande

Publiceringsdatum: 9. februari 2021

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Ersättning för djurens välbefinnande för år 2021

Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas för nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

Förbindelse för år 2020 söks för tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 i Viputjänsten. På samma gång söks om utbetalning av ersättningen.  Enligt de valda åtgärdernas villkor börjar förverkligande av åtgärderna från  1.1.2021.  Djurens välbefinnande ersättningens förbindelsevillkor hittas här.

Förbindelsen för djurens välbefinnande  och utbetalning söks årligen elektroniskt i Viputjänsten.  Ansökan om förbindelse och utbetalning görs på samma gång.  Dessa  kan också sökas med blankett 472, som skall inlämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Du kan välja önskat antal åtgärder till förbindelsen enligt djurslag  med beaktande av  produktionsinrikting och produktionsbyggnadernas tekniska  lösningar. Om du föder upp fler än ett stöddugligt djurslag - vardera minsta djurenhetsantalet  enligt förbindelsevillkoren - kan till förbindelsen väljas åtgärder som hör till flera djurslag. Val av åtgärder har speciella begränsningar för de ekologiska husdjursgårdarna samt överlappande åtgärder.

Anvisningsvideo om ersättningen för djurens välbefinnande kan ses här(på finska)

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande i Viputjänsten

Elektroniska tjänster

 

Framsidan av ViputjänstenBild 1. Välj Elektroniska tjänster

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande görs i Viputjänsten Elektroniska tjänster. Till Elektroniska tjänster kommer man via framsidans övrebalk och punkten Elektroniska tjänster eller alternativt   framsidans knapp Ansök om stöd lämna in anmälningar.

Genom att klicka på Elektroniska tjänster på framsidans övrebalk öppnar sig stödansökningar och anmälningarr som är med i den elektroniska tjänsten. Under kolumnen Ansökningstid ser man varje funktions öppettid. Man kan begränsa funktionerna som syns i rutan genom att välja Visa alla eller Endast de ansökningar/anmälningar med pågående ansökningstid.  Välj Ersättning för djurens välbefinnande.

Framsidan av Elektroniska tjänsterBild 2. Framsidan för Elektroniska tjänster. Välj Ersättning för djurens välbefinnande.

Ifyllande av uppgifter

Först skall man välja stödsökande dvs val av ersättningssökande. Från rullgardinsmenyn finns uppräknat gårdens delaktiga.

Om ersättningssökanden är ett samfund, väljs från gårdens delaktiga en person, som uppfyller kraven på ersättningens ålderskrav. Välj " Ålderskravet gäller inte samfundet", om den ersättningssökande är en allmänrättsligt samfund, t.ex skola eller fängelsegård.

Genom att returnerna denna ansökan söker du om ersättning för djurens välbefinnande förbindelsen för tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 och utbetalning av ersättningen för år 2021.

Fliken Sökandes uppgifterBild 3. Fliken Sökandes uppgifter, val av stödsökande.

Förflytta dig till föjande till delen Ansökningsuppgifter.

Genom att returnera denna ansökan ansöker jag om förbindelsen för ersättning för djurens välbefinnande för tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 och ersättning för utbetalning för år 2021.

Till följande öppnas det nedanför alternativ, som  genom att klicka på den gröna balken väljs djurslag för vilket ersättningen söks.  Välj för djurslagen de önskade åtgärderna.

Val av åtgärder för nötdjurBild 4. Val av åtgärder för nötdjur

Val av åtgärder för svinBild 5. Val av åtgärder för svin

Observera! Du kan inte samtidigt välja på svingårdar åtgärden 2.5 Ströade boxar för slaktsvin, unga avelssvin och avvanda grisar och 2.7 Stimulans för svin.  När du kryssar i punkt 2.7 Stimulans för svin, ändras punkt 2.5 Ströade boxar för slaktsvin och avvanda grisar till passiv. Kryssar du i punkt 2.5 ändras punkt 2.7 till passiv.

Observera vid val av åtgärd 2.5 och 2.7Bild 6. Val av åtgärder för svin. Ifall du väljer åtgärd 2.5 stängs valet av åtgärd 2.7. Ifall du väljer åtgärd 2.7 stängs åtgärd 2.5.

Åtgärden 2.4. Förbättrande av grisningsförhållanden kan ansökas till gårdens alla suggor och gyltor. Då anmäler du djurmängden i punkten ”Suggor minst 8 mån”. Ifall du förverkligar åtgärden endast åt en del av gyltorna och suggorna anmäler du antalet boxar för fri grisning som varit i användning hela året enligt stödvillkoren i punkten ”Boxar för fri grisning i bruk”.

Val av åtgärder för går och getterBild 7. Val av åtgärder för får och getter

Val av åtgärder för fjäderfäBild 8. Val av åtgärder för fjäderfä

Ifall du väljer åtgärd 4.2 är det obligatoriskt att ange antalet slaktade broilrar och slaktade kalkoner.

När du gett det uppgifter som hör till förbindelsen och ersättningsansökan, gå till mellanbladet Sammandrag och skickande av uppgifter. Anteckna e-postadressen, dit bekräftelsen skall skickas. Skicka till handläggning knappen aktiveras efter detta. Kontrollera de registrerade uppgifterna för ansökan och skicka ansökan till handläggning.

Sammandrag och skickandeBild 9. Mellanbladet Sammandrag och skickande

Efter att du skickat till handläggning kontrollera utskriften med knappen Skriv ut sammandrag, att det på sidans övre kant kommer meddelande som meddelar om skickandets returneringstidpunkt. Sammandraget lönar det sig att spara på datorn eller skriva ut. Också till din e-post har kommit ett bekräftelsemeddelande. Nu kan du gå tillbaka till Elektroniska tjänstens framsida eller stäng Elektroniska tjänsten.

Utskrift av sammandragBild 10. Utskrift av sammandrag gällande ersättning för djurens välbefinnande

Efter skickandet

Ifall det efter skickandet finns behov att göra ändringar för de inskickade uppgifterna, kan detta göras genom att gå tillbaka till Elektroniska tjänster via Ersättning för djurens välbefinnande delen. Härifrån kan du välja på Sammandrag och skickande uppgifter mellanbladet  Återta returnerad ansökan - funktionen, ändringar för ansökan kan du göra under ansökningsperioden. Gör ändringar i ansökan och skicka in den pånytt.

Återta returnerad ansökanBild 11. Återta returnerad ansökan

Beräkning av djurantalet

Om du söker om ersättning på basen av svin och fjäderfä, meddela uppskattad ansökta djurantal. Det förverkligade slutliga antalet skall du anmäla  senast i februari 2022  med Anmälan om djurantalet. Eftersom den ansökta antalet i ansökan är en uppskattning, kan djurantalet senare minskas (ökande av djurantalet kan inte göras).

För svingårdarna beräknas djurmängden på månadens första dag som meddeltal, så att i beräkningen av medeltalet lämnas obeaktat de två månaderna, när antalet svin har varit lägst.

Exempel på beräkning av antalet djur på svingårdar
Räkna antalet djur under perioden 1.1.-31.12.2021 på så sätt att du uppskattar djurantalet för den 1. dagen i månaden. När du räknar ut medeltalet skall du lämna bort de två månader då antalet svin har varit lägst. Ett exempel på uträkning av antalet slaktsvin i medeltal: Antalet svin 1. dagen i januari-juni 500 st, i juli 0 st och i augusti-december 600 st. Från mängden minskas de två månader då antalet djur har varit lägst, alltså 0 st och 500 st. Efter minskningen är det totala antalet djur 5500 st för tio månader. Djurantalet i medeltal är alltså 5500 st / 10 mån = 550 st / mån. Som djurantal i medeltal anmäls för slaktsvinen 550 st. Det är inte möjligt att höja på det anmälda talet i ett senare skede, även om det förverkligade antalet vore högre.

Exempel på beräkning av antalet djur på fjäderfägårdar
Ifall du ansöker om åtgärder för fjäderfä 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 och 4.5, måste du anmäla det genomsnittliga antalet (st.) broilrar, kalkoner och/eller värphöns.  Beräkna djurantalet för perioden 1.1. - 31.12.2021 på så sätt att du uppskattar djurantalet för den första dagen i månaden. När du räknar medeltalet ska du lämna obeaktade de fyra månader då fjäderfäantalet har varit lägst. Emellertid räknas antalet broilrar enligt situationen den 1-5 dagen i månaden, alltså ett djurantal för någon av dessa dagar.

Om du ansöker om åtgärd 4.2 för slaktade fjäderfän måste du utöver de ovannämnda också anmäla det genomsnittliga antalet (st.) slaktade broilrar och/eller slaktade kalkoner.

Svin och fjäderfägårdarna skall alltid göra anmälan om djurmängden elektroniskt i Viputjänsten eller på pappersblankett senast 2.2.2022.